Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 3

3
ПОЛИТИКА
Людмила АВДЕЕВА
НАС ДАВЯТ, А МЫ КРЕПЧАЕМ
l¿×Ç Æ¿Î¿ÃÌÚÄ ¦Î¿ÏÑÌÄÏÚ§
ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ ÇÆÙ¾ÁʾÊÇ ÐÁÍÄ
ÌÄÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ÎÍ ÎÍÁÍÃÒ ÇÌÑÄÂ
Ï¿ÕÇÍÌÌÚÔ ¦¿ËÀÇÕÇȧ kÍÐÉÁÚ
ÒÐË¿ÑÏÇÁ¿¾ Æ¿ ÜÑÇË ¦ÁÍÆÏÍÅÃÄ
ÌÇÄ pÍÝÆ¿§ nÏÇ ÜÑÍË Ì¿ÎÏÍÖÛ
ÌÄ ÔÍÑ¾Ñ ÆÌ¿ÑÛ Ç ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÑÛ
ÖÑÍ Ò oÍÐÐÇÇ Ç ÄÄ ÀÊÇÅ¿È×ÇÔ ÐÍ
ÐÄÃÄÈ ÄÐÑÛ ÐÁÍÇ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄ
ÇÌÑÄÏÄÐÚ Ç ÍÌÇ Ö¿ÐÑÍ ÐÍÁοÿÝÑ
nÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ ÑÍËÒ ¯ ÒÐÎÄ×ÌÍÄ
Ï¿ÆÁÇÑÇÄ d_|p Á ÐÍÐÑ¿Á ÉÍÑÍ
ÏÍÂÍ ÐÄÂÍÃ̾ ÁÔÍÃ¾Ñ oÍÐÐǾ `Ä
ÊÍÏÒÐÐǾ i¿Æ¿ÔÐÑ¿Ì _ÏËÄÌǾ Ç
iÇÏÂÇÆǾ
pÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÄÁ
Ï¿ÆÇÈÐÉÍÈ ÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÇ ÑÏÒÃÌÍ
ÎÄÏÄÍÕÄÌÇÑÛ ¦l¿×pÍÝÆ ÍÀʿÿ
ÄÑ ÍÂÏÍËÌÚËÇ Æ¿Î¿Ð¿ËÇ ÎÏÇÏÍÃ
ÌÚÔ ÏÄÐÒÏÐÍÁ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÜÌÄÏ
ÂÄÑÇÖÄÐÉÇÔ l¿ ÌÄÂÍ ÎÏÇÔÍÃÇÑо
ξѿ¾ Ö¿ÐÑÛ ËÇÏÍÁÚÔ Æ¿Î¿ÐÍÁ ¿ƿ
Ç ÎÍÖÑÇ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÌÄÓÑÇ a
ÑÍ ÅÄ ÁÏÄ˾ Ò Ì¿Ð Ï¿ÆÁÇÑ¿¾ ÎÏÍ
ËÚ×ÊÄÌÌ¿¾ ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌ¿¾
À¿Æ¿ ËÍØÌÚÈ É¿ÃÏÍÁÚÈ ÇÌÑÄÊ
ÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÈ ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÈ ÎÍÑÄÌ
ÕÇ¿Ê bÄÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ
ÎÍÆÁÍʾÄÑ Ì¿Ë ÐÍÆÿÁ¿ÑÛ ÑÏ¿ÌÐ
ÎÍÏÑÌÚÄ ÊÍÂÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ Ë¿Ï×
ÏÒÑÚ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÌÍ
Ç ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÂÍ ÆÌ¿ÖÄÌǾ Æ¿Á¾ÆÚ
Á¿ÑÛ Ì¿ ÐÄÀ¾ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÄ ÑÍÏÂÍ
ÁÚÄ ÎÍÑÍÉÇ dÁÏÍÎÚ Ç _ÆÇÇ aÐÄ
ÜÑÍ Æ¿ÊÍÂ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐ
ÑÇ Ì¿×ÄÂÍ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌǾ ÄÂÍ ÃÇ
Ì¿ËÇÖÌÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ Á ÐÑÏÄËÇ
ÑÄÊÛÌÍ ËÄ̾ÝØÄËо Ç ÐÊÍÅÌÍË
ËÇÏħ ¯ Æ¿¾ÁÇÊ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ os
aÊ¿ÃÇËÇÏ nÒÑÇÌ
ÎÍÃÎÇÐÚÁ¿¾
ÃÍÂÍÁÍÏ Ì¿ÆÁ¿Á ÄÂÍ ÜÎÍÔ¿ÊÛÌÚË
oÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÐÍÝÆÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì
ÁÐÄ ÜÑÍ ÎÍÌÇË¿ÝÑ Ç ÌÄÁÆÇÏ¿¾
Ì¿ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄ ÎÍÑϾÐÄÌǾ
ÇÃÒÑ ÎÍ ÇÆÀÏ¿ÌÌÍËÒ ÎÒÑÇ ¦dÁ
Ï¿ÆÇÈÐÉ¿¾ ÇÌÑÄÂÏ¿ÕǾ ÌÄ ÎÊÍÃ
É¿ÀÇÌÄÑÌÚÔ ÒËÐÑÁÍÁ¿ÌÇÈ ¿ Æ¿
ÉÍÌÍËÄÏÌÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ¯ ÂÍÁÍÏÇÑ
ÁÇÕÄ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ oÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÐÍ
ÁÄÑ¿ ÎÍ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË ÃÄÊ¿Ë
_ÊÄÉпÌÃÏ cÆ¿ÐÍÔÍÁ
¯ o¿ÆÁÇÑÛ
ÒÐÎÄÔ ÒÿÊÍÐÛ ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÐÇÊÛ
ÌÍÈ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ ÁÍÊÄ Ç Ì¿
ÊÇÖÇÝ ÊÇÃÄÏÍÁ Ï¿ÆÃÄʾÝØÇÔ
ÇÃÄÇ ÄÁÏ¿ÆÇÈÐÑÁ¿ Á ÎÍÐÑÐÍÁÄÑÐ
ÉÇÔ ÒÐÊÍÁǾÔ
pÍÝÆÌ¿¾ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ Ì¿×ÄÈ
ÐÑÏ¿ÌÚ ÓÍÏËÇÏÒÄÑо Ì¿ ÎÏÇÌÕÇ
Î¿Ô ÐÍÊÇÿÏÌÍÂÍ ÁÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿
ÌǾ lÄÆ¿ÁÇÐÇËÍ ÍÑ Ì¿Á¾ÆÖÇÁÚÔ
ÎÍÎÚÑÍÉ ÇÆÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ oÍÐÐÇÝ ÐÍ
ÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÌÚÄ Á Ï¿ËÉ¿Ô dÁÏ¿ÆÇÈÐ
ÉÍÂÍ ÐÍÝÆ¿ ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÚÄ Æ¿Ã¿ÖÇ
ÀÒÃÒÑ ÁÚÎÍÊ̾ÑÛо o¿ÆÒËÄÄÑо
׿ÂÇ ÎÍ ÐÃÄÏÅÇÁ¿ÌÇÝ oÍÐÐÇÇ
Ç ÎÏÍÑÇÁÍÃÄÈÐÑÁÇÄ Ï¿ÐÉÏÚÑÇÝ
ÄÄ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÜÉÍÌÍËÇ
ÖÄÐÉÍÂÍ Ç ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÍÂÍ ÎÍ
ÑÄÌÕÇ¿Ê¿ Ì¿Ð ÀÄÐÎÍÉÍ¾Ñ mÑÁÄÑ
ËÍÅÄÑ ÊÄÅ¿ÑÛ ÑÍÊÛÉÍ Á Ì¿Ï¿ØÇ
Á¿ÌÇÇ ÒÐÇÊÇÈ ÎÍ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ
d_|p Ð ÑÄË ÖÑÍÀÚ ÍÌ Æ¿Ì¾Ê ÎÍ
ÃÍÀ¿ÝØÄÄ ÄËÒ ËÄÐÑÍ Á ÐÇÐÑÄËÄ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ
g Á ÜÑÍË ÐËÚÐÊÄ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÃÁ¿
ÂÍÿ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÊÇ ÔÍÏÍ×ÇÄ ÁÍÆ
ËÍÅÌÍÐÑÇ pÍÐÑ;ÊÇÐÛ Ð¿ËËÇÑÚ
`ogip Ç wmp ÓÍÏÒË ¦dÁÏ¿
ÆÇÈÐÉ¿¾ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿¾ ÎÄÏÐÎÄÉ
ÑÇÁ¿§ g Ì¿ ÁÐÄÔ ÜÑÇÔ ËÄÏÍÎÏǾ
ÑÇ¾Ô ÎÏÄÆÄÌÑÍÁ¿Êо dÁÏ¿ÆÇÈÐÉÇÈ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ ÐÍÝƧ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГРАЖДАН СНГ
qÄÏËÍËÄÑÏÍË Ãʾ Æ¿ËÄÏ¿ Ì¿
ÐÑÏÍÄÌÇÈ ÅÇÑÄÊÄÈ ÐÑÏ¿Ì plb
ÐÑ¿ÊÍ ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÍÄ uÄÌÑÏÍË ÇÌ
ÑÄÂÏ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ dÁ
Ï¿ÆÇÈÐÉÍÂÍ À¿ÌÉ¿ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÁËÄÐ
ÑÄ Ð ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË g_ ¦dÁÏ¿
ÆÇÈÐÉÇÈ ËÍÌÇÑÍϧ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ
Á ÐÄËÇ ÐÑÏ¿Ì¿Ô pÍÃÏÒÅÄÐÑÁ¿
jÝÃ¾Ë Æ¿Ã¿Á¿ÊÇÐÛ Ð¿ËÚÄ ÎÏÇ
ÆÄËÊÄÌÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ÉÒÿ ÀÚ ÁÚ
ÔÍÑÄÊÇ ÎÍÄÔ¿ÑÛ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÒ ÇÊÇ Ì¿
ÎÍÐÑ;ÌÌÍÄ ËÄÐÑÍÅÇÑÄÊÛÐÑÁÍ
É¿ÉÒÝ ÐÑÏ¿ÌÒ ÁÚÀÏ¿ÊÇ ÀÚ Ãʾ
ÒÖÄÀÚ ÇÊÇ ÑÒÏÇÆË¿ mÑÁÄÑÚ Ã¿ÊÇ
ÀÍÊÛ×ÍÈ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê Ãʾ Ï¿ÆËÚ×ÊÄ
ÌÇÈ k¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝ ËÍÀÇÊÛÌÍÐÑÛ
ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÝÑ ÂÏ¿ÅÿÌÄ iÇÏÂÇ
ÆÇÇ q¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿Ì¿ Ç kÍÊÿÁÇÇ
nÍÖÄËÒ ¯ ÎÍ̾ÑÌÍ oÍÐÐǾÌÄ ÎÍ
ÀÍÊÛ×ÍËÒ ÐÖÄÑÒ ÌÇÉÒÿ ÌÄ ÏÁÒÑо
a kÍÊÿÁÇÇ bÏÒÆÇÇ Ç Ì¿ rÉÏ¿ÇÌÄ
Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÃÏÒÅÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÐÖÇÑ¿
ÝÑ ÐÑÏ¿ÌÚ dÁÏÍÐÍÝÆ¿ _ÏËÄÌǾ
ÌÄÃÏÒÅÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÑÏ¿ÌÍÈ Ì¿ÆÚ
Á¿ÄÑ _ÆÄÏÀ¿ÈÃÅ¿Ì ÖÑÍ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌ
ÌÍ ÎÍÐÊÄ ÖÄÑÚÏÄÔÃÌÄÁÌÍÈ ÁÍÈÌÚ
ÂÍÿ rÉÏ¿ÇÌ¿ ¯ oÍÐÐÇÝ
iÇÏÂÇÆǾ ¯ q¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿Ì lÄÀÊ¿
ÂÍÎÏǾÑÌÚÈ ÁÌÄ×ÌÄÎÍÊÇÑÇÖÄÐ
ÉÇÈ ÉÍÌÑÄÉÐÑ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÑÏÄÔ ÊÄÑ
Æ¿ÉÏÄÎʾÄÑ Á Ë¿ÐÐÍÁÍË ÐÍÆÌ¿ÌÇÇ
ÐÍÐÄÃÄÈ ¦ÍÀÏ¿Æ ÁϿ¿§
pÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ Ì¿ÀÊÝÃÄÌǾ
ÎÍ ÑÄËÄ ÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÄÃ
ÎÍÖÑÄÌÇÈ ÁÄÃÒÑо Ð
ÂÍÿ Ç
ÎÍÆÁÍʾÝÑ Æ¿ËÄÑÇÑÛ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÄ
ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÌÇÄ Ì¿ ÎÍÐÑÐÍÁÄÑÐÉÍË
ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄ ÌÍÁÚÔ ¿ÊÛ¾ÌÐÍÁ
À¿ÆÇÏÒÝØÇÔо Ì¿ ÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐ
ÉÇ ÉÍËÎÊÇËÄÌÑ¿ÏÌÚÔ ÃÏÒÂ ÃÏÒÂÒ
ÑÄÏÏÇÑÍÏÇ¾Ô qÏÇ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍ¿ÆÇ
¿ÑÐÉÇÔ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒ
ÝÑ Ì¿ÇÀÍÊÛ×ÒÝ ÎÏÇÁÄÏÅÄÌÌÍÐÑÛ
ÎÍÐÑÐÍÁÄÑÐÉÍËÒ ÐÍÕÇÍÉÒÊÛÑÒÏÌÍ
ËÒ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÒ _ kÍÊÿÁǾ
rÉÏ¿ÇÌ¿ Ç bÏÒÆǾ ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍ Ð
dÁÏÍÐÍÝÆÍË
oÍÐÐÇÝÇÌÍÂÿ ÒÎÏÄÉ¿ÝÑ Á ÑÍË
ÖÑÍ ÍÌ¿ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÑØ¿ÑÄÊÛ
ÌÍ ÒÖÇÑÚÁ¿ÄÑ À¿Ê¿ÌÐ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ
οÏÑÌÄÏÍÁ Ç ÐÁÍÇËÇ ÃÄÈÐÑÁǾËÇ
ÎÏÍÁÍÕÇÏÒÄÑ ÒÂÏÍÆÚ Ãʾ ÌÇÔ a ÑÍ
ÅÄ ÁÏÄ˾ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌ¿ Ç ÎÏÍÑÇÁÍ
ÎÍÊÍÅÌ¿¾ ÎÍÆÇÕǾ dÄ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÇ
ÎÏÇÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑоËÌÄÌǾ ÖÑÍÒÏÍÐ
ÐÇÈÐÉÇÔ ÎÍÊÇÑÇÉÍÁ ÎÍÏÍÈ Ì¿ÀÊÝ
ÿÄÑо ÎÄÏÄÒÐÄÏÃÇÄ Á ÑÍË ÖÑÍÀÚ
ÌÇÉÍÂÍ ÌÄ ÍÀÇÃÄÑÛ jÇÃÄÏ oÍÐÐÇÇ
aÊ¿ÃÇËÇÏ nÒÑÇÌ Á ÔÍÃÄ ÁÐÄÔ ÜÑ¿
ÎÍÁ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ d_|p É¿É ÇÆ
ÁÄÐÑÌÍ ÃÄÊ¿Ê ¿ÉÕÄÌÑ Ì¿ Ï¿ÁÄÌÐÑÁÄ
ÁÔÍþØÇÔ Á ÌÄÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ q¿É
ÇÊÇ ÇÌ¿ÖÄ ÌÍ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÍÃÌÍÂÍ ÇÆ
ÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁ ÄÁÏ¿ÆÇÈÐÉÍÈ ÇÌÑÄÂÏ¿
ÕÇÇ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑо ÑÍ ÖÑÍ ÍÌ¿ ÀÍÊÄÄ
˾ÂÉ¿¾ ÌÄÅÄÊÇ ÄÁÏÍÎÄÈÐÉ¿¾ Ç ÐÍ
ÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÊÇ×ÄÌ¿ ÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ
Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ ÐÍÐÑ¿ÁʾÝØÇÔ lÄ
ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ Ì¿ÐÄÊÄÌǾ
`ÄÊÍÏÒÐÐÇÇ i¿Æ¿ÔÐÑ¿Ì¿ iÇÏÂÇÆÇÇ
kÍÊÿÁÇÇ oÍÐÐÇÇ q¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿Ì¿
Á ÕÄÊÍË ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍ ÍÕÄÌÇÁ¿ÝÑ
dÁÏ¿ÆÇÈÐÉÇÈ ÐÍÝÆ
ЛЮДИ ЖДУТ ПОЛЬЗЫ ОТ ЕАЭС
nÍÖÑÇ ÎÍ ÁÐÄË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾË
Ï¿ÆÁÇÑǾ pÍÝÆ¿ ¯ ÁÁÄÃÄÌÇÄ ÄÃÇ
ÌÍÈ Á¿ÊÝÑÚ ÐÍÆÿÌÇÄ ÍÀØÄÈ ÑÄ
ÊÄÏ¿ÃÇÍÁÄØ¿ÑÄÊÛÌÍÈ ÉÍËοÌÇÇ
Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄ ÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍ ÎÄÏÄ
ÃÁÇÅÄÌǾ ÂÏ¿ÅÃ¿Ì Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ
ÍÀÙÄÃÇÌÄÌǾ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ ÐÍÂÊ¿
×ÄÌǾ Í ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ ÑÍÏÂÍÁÊÄ Ç
ÇÌÁÄÐÑÇÕÇ¾Ô ËÄÅÃÒ d_|p Ç dp
¯ ÍÎÏÍ×ÄÌÌÚÄ ÁÚÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÎÍÆÇ
ÕÇÝ ÎÍÃÃÄÏÅÉÇ
bÍÁÍϾ Í ÄÁÏ¿ÆÇÈÐÉÍÈ ÇÌÑÄÂÏ¿
ÕÇÇ ÌÄÊÛƾ Æ¿ÀÚÁ¿ÑÛ ÍÀ ÍÂÏÍËÌÍË
ÍÎÚÑÄ ÍÀØÄÅÇÑǾ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÍÃÌÍ
ÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ g ÔÍѾ ÌÄ ÁÐÄ Ñ¿Ë
ÀÚÊÍ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍ ÍÖÄÌÛ ËÌÍÂÍÄ ÇÆ
ÎÏÄÅÌÄÂÍ ÎÏÇÂÍÃÌÍ Ç ÐÄÈÖ¿Ð ËÄÌ
Ñ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÐÍÊÇÿÏÌÍÐÑÛ Ç ÐÍÐÑÏ¿
ÿÌÇÄ ÒÁ¿ÅÄÌÇÄ Ç ÁÆ¿ÇËÍÎÏÍÌÇÉ
ÌÍÁÄÌÇÄ ÉÒÊÛÑÒÏ Î¿Ë¾ÑÛ Í aÄÊÇÉÍÈ
mÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÁÍÈÌÄ l¿ÎÍËÌÇË
ÖÑÍ Æ¿ ÁÏÄ˾ ÐÍÁËÄÐÑÌÍÂÍ ÎÏÍÅÇ
Á¿ÌǾ Ç ÐÍÁËÄÐÑÌÍÈ ÇÐÑÍÏÇÇ Á ÄÃÇ
ÌÍË oÍÐÐÇÈÐÉÍË ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ ÌÇ
ÍÃÇÌ Ì¿ÏÍÃ ÌÄ ÇÐÖÄÆ Ð ÜÑÌÇÖÄÐÉÍÈ
É¿ÏÑÚ ÖÄË ÌÄ ËÍÂÒÑ ÎÍÔÁ¿ÊÇÑÛо
pw_ dÁÏÍο
l¿Ë ÌÄ ÌÒÅÌÍ ÎÍÁÑÍϾÑÛ
Í×ÇÀÍÉ dÁÏÍÐÍÝÆ¿ Ç ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ
о ÍÑ ÐÁÍÇÔ ÐËÚÐÊÍÁ Æ¿ ÉÍÑÍÏÚ
ËÇ ÐÑÍ¾Ñ cÍÐÑÍÄÁÐÉÇÈ bÍÂÍÊÛ
jÄÁ bÒËÇÊÄÁ cÁÇÅÄÌÇÄ ÁÎÄÏÄÃ
ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑо ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÄÁÏ¿
ÆÇÈÐÉÍÈ ÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÇ ÌÄÑ ¿ÊÛÑÄÏ
Ì¿ÑÇÁÚ nÏÍÀÊÄËÚ ÅÄ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÎÏÄÃÐÑÍÇÑ ÏÄ×ÇÑÛ Ì¿ ÎÒÑÇ É ÍÀÙ
ÄÃÇÌÄÌÇÝ ÎÒ¿ÑÛ Ì¿Ð ÌÄ ÃÍÊÅ
ÌÚ ¿ ÊÇ×Û ÁÐÄʾÑÛ ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ
¦pÍÝÆÒ ¯ ÀÚÑÛ §
Евразийской
интеграции
альтернативы нет
ÞÌÁ¿ÏÞ
ÂÍÿ ÇÐÎÍÊÌÞÄÑÐÞ ÃÁ¿ ÂÍÿ
ÐÑ¿ÏÑÒ ¤ÁÏ¿ÆÇÈÐÉÍÂÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÐÍÝÆ¿
Его «запуск» был осуществлен в условиях усиления
геополитической напряженности, обрушения рынка
энергоресурсов, а также введения санкций против России.
Разумеется, это затрагивает и наших союзников по ЕАЭС. Ну а кто
ожидал, что нам будут созданы тепличные условия?
Александр ПЕРЕНДЖИЕВ,
доцент кафедры
политологии
и социологии РЭУ
имени Г. В. Плеханова,
кандидат политических
наук
|ÑÇË Ç ÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÍ
ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÌÇÄ Ì¿ÎϾÅÄÌÌÍÐÑÇ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÇ
Ç ÒÐÇÊÄÌÇÄ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍ
ÂÍ ÎÏÍÑÇÁÍÀÍÏÐÑÁ¿ `ÍÊÛ
×ÇÌÐÑÁÒ ÎÍÉ¿ÅÄÑо À¿Ì¿ÊÛ
ÌÚË ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÑÍÂÍ ÖÑÍ
Á Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ Á ËÇÏÄ
ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÎÄÏÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄ
ÌÇÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ ÎÍÑÍÉÍÁ g
ÜÑÍ ÎÍÏÍÅÿÄÑ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ
Á ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ ÊÇÃÄÏ¿Ô
ÉÍÑÍÏÚÄ ÜÑÇËÇ ÌÍÁÚËÇ Ì¿
ÎÏ¿ÁÊÄÌǾËÇ ÀÒÃÒÑ ÒÎÏ¿Á
ʾÑÛ jÇÃÄÏÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÒÎ
Ï¿ÁʾÊÇ ÎÏÄÅÌÇËÇ ÓÇÌ¿Ì
ÐÍÁÚËÇ ÎÍÑÍÉ¿ËÇ ÌÄ ÐËÍ
ÂÒÑ ÒÎÏ¿ÁʾÑÛ ÌÍÁÚËÇ ÔÍѾ
ÀÚ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÇÔ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÝÑ
Ç Ì¿ ÌÇÔ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÒÝÑ ÌÄ
ÎÍÆÁÍÊ¾Ñ ÇË ÜÑÍÂÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ
a ÜÑÍË Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑо ÌÍÁÚÈ
ÁÚÆÍÁ ÁÏÄËÄÌÇ
gËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ Á
pw_ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉ¿¾ ÜÊÇÑ¿
ÎÏÇÁÄÊ¿ É ÁÊ¿ÐÑÇ cÍÌ¿ÊÛÿ
qÏ¿Ëο ƿÿÖÄÈ ÉÍÑÍÏÍÂÍ
É¿É Ï¿Æ Ç ¾ÁʾÄÑо ÐÑ¿ÑÛ ÁÍ
ÂÊ¿ÁÄ ÌÍÁÚÔ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ
ËÇÏÍÁÚÔ ÎÍÑÍÉÍÁ nÍʿ¿
ÄË ÖÑÍ ÜÑÍÑ ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÇÁÄ
ÃÄÑ É ÐËÄÌÄ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ
ÊÇÃÄÏÍÁ Á ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄ
ÁÄÃÒØÇÔ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ ËÇÏ¿
gÆËÄÌÄÌǾ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ
ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ ÎÍÑÍÉÍÁ ÀÄÆ
ÒÐÊÍÁÌÍ ÍÑϿƾÑо Ç ÒÅÄ
ÍÑÏ¿Å¿ÝÑо Ì¿ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐ
ÉÍÈ ÜÊÇÑÄ oÍÐÐÇÇ
aÄÏÔÒ×ÉÍÈ ÜÑÍÂÍ ¿ÈÐ
ÀÄÏ¿ É¿É Ï¿Æ Ç ¾ÁʾÝÑо
ÎÏÍÇÆÍ×ÄÃ×ÇÄ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ
ÁÏÄ˾ ÉÏÒÎÌÚÄ ÉÍÏÏÒÎÕÇ
ÍÌÌÚÄ ÐÉ¿ÌÿÊÚ ÐÁ¾Æ¿Ì
ÌÚÄ Ð ¿ÏÄÐÑÍË ËÇÌÇÐÑÏ¿
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ
_ÊÄÉÐľ rÊÝÉ¿ÄÁ¿ ÌÄÉÍÑÍ
ÏÚÔ ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏÍÁ Ç ÃÏÒ
ÂÇÔ ÁÚÐÍÉÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔ
ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ a ÎÍÊÛÆÒ Ì¿
×ÄÂÍ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌǾ ËÍÅÄÑ
ÐÊÒÅÇÑÛ ÑÍÑ Ó¿ÉÑ ÖÑÍ
ÀÚÁ×ÇÈ ÂÊ¿Á¿ kÇÌÜÉÍ
ÌÍËÏ¿ÆÁÇÑǾ ÍÑ ÇËÄÌÇ
oÍÐÐÇÇ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÒÖ¿ÐÑ
ÁÍÁ¿Ê Á ÐÍÆÿÌÇÇ Ñ¿ÉÇÔ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ À¿ÌÉÍÁ
É¿É lÍÁÚÈ À¿ÌÉ Ï¿ÆÁÇÑǾ
`ogip Ç _ÆÇ¿ÑÐÉÇÈ À¿ÌÉ
ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÚÔ ÇÌÁÄÐ
ÑÇÕÇÈ
p ÀÍÊÛ×ÍÈ ÁÄÏ;ÑÌÍÐ
ÑÛÝ ËÍÅÌÍ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÑÛ
ÂϾÃÒØÇÄ ÇÆËÄÌÄÌǾ Á ÐÍ
ÐÑ¿ÁÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐ
ÉÍÈ ÜÊÇÑÚ Á ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÐÇÐÑÄËÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
Ç ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÂÍ ÒÎÏ¿Á
ÊÄÌǾ lÄÿÏÍË ÁÚÐ×ÇË
ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÐÑÏ¿ÌÚ ÍÎ
ÏÄÃÄÊÄÌ¿ Ì¿ ÀÊÇÅ¿È×ÄÄ
ÁÏÄ˾ ƿÿֿ ÎÍ ÎÄÏÄÔÍÃÒ
Ì¿ ÎÏÍÄÉÑÌÍÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌ
ÌÍÄ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ¿ Ñ¿ÉÅÄ Ì¿
ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÄ ÌÄ ÎÍÃÿÉÇ
Á¿ÝØÇÔ ¿ ÉÏÇÑÇÖÄÐÉÇ ÌÍ
ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍ ËÚÐʾØÇÔ
ÜÉÐÎÄÏÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÎÍÐÍÀ
ÌÚ Ì¿ÔÍÃÇÑÛ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÄ
ÎÒÑÇ ÏÄ×ÄÌǾ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý
ØÇÔ ÎÏÍÀÊÄË
i ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ¿Ì¿ÊÇÆ
Ï¿ÆÁÇÑǾ ËÇÏÍÁÍÈ ÎÍÊÇ
ÑÇÉÇ Ã¿ÄÑ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄ ÎÏÄÃ
ÎÍʿ¿ÑÛ ÖÑÍ Á ÀÊÇÅ¿È
×ÄÄ ÁÏÄ˾ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÅÿÑÛ
ÒÊÒÖ×ÄÌǾ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Ì¿
`ÊÇÅÌÄË aÍÐÑÍÉÄ Á Ö¿ÐÑ
ÌÍÐÑÇ Á pÇÏÇÇ gÏ¿ÉÄ lÄ
ÀÒÃÒÑ ÒÑÇÔ¿ÑÛ ÉÍÌÓÊÇÉÑÚ
Á jÇÁÇÇ Ç Ì¿ rÉÏ¿ÇÌÄ
nÏÇ ÜÑÍËÎÏÍÕÄÐÐ ÎÄÏÄÏ¿Ð
ÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ
ÎÍÑÍÉÍÁ ËÍÅÄÑ ÎÍÏÍÃÇÑÛ
ÌÍÁÚÈ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈ
ÎÄÏÄÁÍÏÍÑ Á ÌÄÆ¿ÊÄÅÌÍÈ
ÌÍ Á ÓÍÏËÄ ÌÄ ¦ÕÁÄÑÌÍÈ
ÏÄÁÍÊÝÕÇǧ ¿ Ì¿ÐÑ;ØÄÂÍ
ÁÍÍÏÒÅÄÌÌÍÂÍ Ë¾ÑÄÅ¿ dÂÍ
ÃÒÔ ÒÅÄ ÁÇÑ¿ÄÑ Á ÁÍÆÃÒÔÄ
rÉÏ¿ÇÌÚ Ç ÎÏ;ÁʾÄÑо
Á ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇ¾Ô }ÊÇÇ
qÇËÍ×ÄÌÉÍ Í ÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÍÐÑÇ ÊÇÉÁÇÿÕÇÇ ÃÍÊÅ
ÌÍÐÑÇ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ Á Æ¿¾Á
ÊÄÌÇÇ l¿ÃÄÅÃÚ p¿ÁÖÄÌÉÍ
Í ÐÊ¿ÀÍÐÑÇ nÍÏÍ×ÄÌÉÍ
É¿É ÂÊ¿ÁÚ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Á
Ï¿ÐÑÒØÄÈ ÌÄÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌ
ÌÍÐÑÇ ÐÁÍÄÂÍ ÎÍÊÍÅÄÌǾ Ç
ÁÊǾÌǾ Ì¿ ÁÊ¿ÐÑÛ Ì¿ÕÇÍ
Ì¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏ
Á Ì¿Ï¿ÐÑ¿ÌÇÇ ÎÏÍÑÄÐÑÌÍÂÍ
Ì¿ÐÑÏÍÄÌǾ Á ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÍË
ÍÀØÄÐÑÁÄ
q¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË oÍÐÐÇÇ
Á
Ë Ç Á ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄ
ÂÍÃÚ ÎÏÇÃÄÑо ÏÄ׿ÑÛ
ÁËÄÐÑÄ Ð ÃÏÒÂÇËÇ ÂÍÐÒ
ÿÏÐÑÁ¿ËÇ ÐÊÍÅÌÚÄ Æ¿Ã¿ÖÇ
ÎÍ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÌÍÁÍÈ
ËÇÏÍÁÍÈ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ Ç
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ
ÎÍ ÎÏÍÑÇÁÍÃÄÈÐÑÁÇÝ ÑÄÏ
ÏÍÏÇÆËÒ Ç ÑÄÌÄÁÍÈ ÜÉÍÌÍ
ËÇÉÄ
Что кроется
за победой Трампа?
®ÄÏÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ ÎÍÑÍÉÍÁ ÎÍÏÍÅÿÄÑ
ÒÐÇÊÄÌÇÄ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏÍÑÇÁÍÀÍÏÐÑÁ¿
Мир меняется на глазах. Современная международная политико-экономическая
система трещит по швам, а новая еще не сформирована. Да и как она может быть
сформирована, если США и другие западные страны, включая Австралию и Новую
Зеландию, стараются сохранить ее в прежнем виде. А другие ведущие государства,
прежде всего страныШОС, вынуждены аккуратно строить новую конструкцию
политической и финансово-экономической системы в условиях противодействия
Запада.
ГЛОБАЛИЗМ
СОЮЗ
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook