Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 7

7
СОЦИУМ
Александр
ЗАГОРОДНИХ,
полковник запаса,
воин-интернационалист,
член президиума ЦС ПВР
ÃÄÉ¿ÀÏÞ
ÂÍÿ
ÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚÈ ÉÍÌÑÇÌÂÄÌÑ
ÐÍÁÄÑÐÉÇÔ ÁÍÈÐÉ ŠÎÍ ÎÏÍÐÛÀÄ
¿Ó¿ÌÐÉÍÂÍ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿š
ÎÄÏÄÐÄÉ ÐÍÁÄÑÐÉ͌¿Ó¿ÌЌ
ÉÒÝ ÂÏ¿ÌÇÕÒ ±¿É Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ
Š¿Ó¿ÌÐÉ¿Þ ÁÍÈÌ¿š ÃÊÇÁ׿Œ
ÞÐÞ ÊÄÑ Ç ÃÄÌÛ Ì¿ ÉÍÑ͌
ÏÍÈ ÎÍÂÇÀÊÇ ÀÍÊÄÄ ÑÚÐÞÖ
ÐÍÁÄÑÐÉÇÔ ÂÏ¿ÅÃ¿Ì Á ÍÐÌÍÁŒ
ÌÍË ÐÍÊÿÑÚ Ç ÍÓÇÕÄÏÚ
 ÄÆÒÐÚË ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Œ
Æ¿ÑÛ ÀÍÈÕÍË ÎÍÎ¿Ê Ì¿ ÌÄÄ Ç
Þ Á ÇÝÊÄ
ÂÍÿ °ÊÒÅÇÊ
Á ÂÍÏÍÃÄ ¶¿ÏÇÉ¿ÏÄ Á ŒË
ÇÌÅÄÌÄÏÌ͌пÎÄÏÌÍË ÎÍÊÉÒ
ÇÆÁÄÐÑÌÍÈ ÑÄÎÄÏÛ Ì¿ ÁÄÐÛ
ËÇÏ ŒÈ ¿ÏËÇÇ
° ËÍËÄÌÑ¿ Ì¿Ö¿Ê¿ Š¿ÓŒ
¿ÌÐÉÍÈ ÁÍÈÌښ ÎÏÍ×ÊÍ ÒÅÄ
ËÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÌÍ ÁÍÉÏÒÂ
ÄÄ ÎÏÇÖÇÌ ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÁČ
ÃÒÑÐÞ ÍÅÄÐÑÍÖÄÌÌÚÄ ÐÎÍÏÚ
°É¿ÅÄË ÊÇÖÌÍ ÃÊÞ ËÄÌÞ
ÐÑ¿Ê ÐÄÌпÕÇÄÈ ÍÎÒÀÊÇÉ͌
Á¿ÌÌÚÈ ËÌÍÂÍ ÎÍÆÅÄ Á °«§
ÃÍÉÒËÄÌÑ ÐÁÄÏÔÐÄÉÏÄÑÌÍÄ
ÃÍÌÄÐÄÌÇÄ ¿ÂÄÌÑ¿ ÇÆÏ¿ÇÊی
ÐÉÍÈ Ï¿ÆÁÄÃÉÇ «°°Ÿ£
ÁÚÐÍÉÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÍËÒ ÊÇÕÒ
ÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ Ì¿Œ
ÎÇпÌÌÍÄ ÎÏÇËÄÏÌÍ Æ¿ ÎÍʌ
ÑÍÏ¿ ÂÍÿ ÃÍ ÁÁÍÿ ÐÍÁÄÑÐÉÇÔ
ÁÍÈÐÉ Á £¯Ÿ Še¤ÐÊÇ ÑÍÊÛÉÍ
ËÚ ÃÍÀÛÄËÐÞ ÁÁÍÿ ÐÍÁÄÑЌ
ÉÇÔ ÁÍÈÐÉ Á ŸÓ¿ÌÇÐÑ¿Ì ËÚ
ÐÑÍÊÉÌÄË ÃÁÄ ÐÁÄÏÔÃÄÏÅ¿ÁÚ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÑ¿ÌÒÑ ÏÄ׿ÑÛ Ñ¿Ë
ÐÁÍÇÐÁÄÏÔƿÿÖÇ v ÂÍÁÍÏÇь
ÐÞ Á ÌÄË v ŸËÄÏÇÉ¿ Á Ñ¿ÉÍË
ÐÊÒÖ¿Ä ÐÃÄÊ¿ÄÑ ÁÐÄ ÖÑÍÀÚ ÌÄ
ÁÚÎÒÐÑÇÑÛ °°°¯ ÇÆ ŸÓ¿ÌÇЌ
Ñ¿Ì¿ ÑÄË Ð¿ËÚË Ç ÎÍÃÍÏÁÄÑ
ÄÂÍ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÈ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ
Á ËÇÏÄ Ç ÎÏÍÐÑÍ Ï¿ÆÍÏÇÑ ÄÂÍ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇ š
É¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ Ì¿Ð ÑÒÿ
ÁÑÞÌÒÊÇ ÎÍ ÎÊ¿Ì¿Ë ÔÍÏÍ×Í
ÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÈ Ç ÀÊÄÐÑÞØÄ
ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÌÍÈ Ñ¿ÈÌÍÈ ÍÎČ
Ï¿ÕÇÇ ¬Í ÜÑÍ ÐÑ¿ÊÍ ÎÍÌÞÑÌÍ
ËÌÍÂÍ ÎÍÆÅÄ ¿ ÑÍÂÿ ËÚ ÁÐÄ
Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ Ç Þ ÇÐÉÏÄÌÌÄ
ÎÍʿ¿ÊÇ ÖÑÍ ÁÚÎÍÊÌÞÄË
ÇÌÑÄÏÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÃÍÊÂ
«Ú Ò×ÊÇ ÇÆ ŸÓ¿ÌÇÐÑ¿Ì¿
ÌÍ É¿É ÎÍÑÍË ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÍÌ
Ì¿ÁÐÄÂÿ ÍÐÑ¿ÊÐÞ Á Ì¿×ÇÔ
ÃÒ×¿Ô ®¿ËÞÑÛÝ Í ÎÍÑÄÏÄ
ÀÍÄÁÚÔ ÑÍÁ¿ÏÇØÄÈ Í Ï¿ÌČ
ÌÚÔ Ç ÀÏÍ×ÄÌÌÚÔ Ì¿ ÎÏÍÇƌ
ÁÍÊ ÐÒÃÛÀÚ ÇÌÁ¿ÊÇÃ¿Ô ÍÀ
ÇÐÉ¿ÊÄÖÄÌÌÚÔ ÐÒÃÛÀ¿Ô ÁÍnj
ÌÍÁŒÇÌÑÄÏÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÇÐÑÍÁ
ÌÄ Ì¿×ÄÃ×ÇÔ ÒËÇÏÍÑÁÍÏČ
ÌÇÞ Ç ÃÍÐÑÍÈÌÍÂÍ ÎÏÇËÄÌČ
ÌÇÞ Ì¿ ¯ÍÃÇÌÄ ÎÍÐÊÄ ÁÍÈÌÚ
Ï¿ÆÃÏ¿ÅÄÌÇÄË ÃÍÔÍÃÞØÇË
ÃÍ ÌÄÌ¿ÁÇÐÑÇ É Ï¿ÁÌÍÃҌ
×ÇÝ Ç Ì¿ÎÊÄÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍËÒ
ÍÑÌÍ×ÄÌÇÝ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ É
Š¿Ó¿Ìտ˚ ®ÍËÌÇÑÄ Š¾
Á¿Ð Á ŸÓ¿ÌÇÐÑ¿Ì ÌÄ ÎÍÐڌ
ʿʚ ÁÚÆÁ¿Á×ÄÄ ÁÍÊÌÒ ÁÍƌ
ËÒØÄÌÇÞ ÄØÄ Á ÐÍÁÄÑÐÉÍË
ÍÀØÄÐÑÁÄ §ÊÇ ÌÄÿÁÌÄÄ
Š¬ÄÖÄÂÍ ÅÇÏÍÁ¿Ñۚ ÍÀÙÞЌ
ÌÞÝØÄÄ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÒ ÍÃÌÍÂÍ
ÇÆ ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏÍÁ ÊÇ×ÇÑÛ ÏČ
ÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÎÍÐÍÀÇÈ ÇÌÁ¿Œ
ÊÇÃÍÁ Ç ÐÄËÛÇ ÎÍÂÇÀ×ÇÔ Á
ÂÍÏÞÖÇÔ ÑÍÖÉ¿Ô ¡ÐÄ ÜÑÍ ÇËČ
ÌÒÄÑÐÞ Š¿Ó¿ÌÐÉÇË ÐÇÌÃÏ͌
ËÍ˚ ÍÑ ÊÍÁÒ×ÄÉ ÉÍÑÍÏÍÂÍ
ÐÑÏ¿Ì¿ Ñ¿É Ç ÌÄ ÐÒËÄÊ¿ ÇÆÀ¿Œ
ÁÇÑÛÐÞ ¬Í ÄÐÑÛ ÄØÄ Ç Ñ¿ÉÇÄ
ÐÊÍÁ¿ É¿É Š×ÒÏ¿Áǚ ŠÀ¿Ö¿š
ÉÍÑÍÏÚÄ ÃÊÞ ÁÐÄÔ ÉÑÍ ÀÚÊ Ì¿
Š¿Ó¿ÌÐÉÍÈ ÁÍÈÌĚ ÍÆÌ¿Ö¿Œ
ÝÑ ŠÃÏÒš ŠÀϿњ ŠÏÍÃÌÍȚ
§ ÎÍÀÒÅÿÝÑ ÎÏÄÉÊÍÌÇÁ
ÉÍÊÄÌÍ ÐËÇÏÄÌÌÍ ËÍÊÇÑی
ÐÞ Æ¿ ÐοÐÄÌÇÄ ÐÁÍÄÈ ÃÒ×Ç
Ç ÒÎÍÉÍÄÌÇÄ ÃÒ× ÑÄÔ ÉÑÍ ÌÄ
ÁÄÏÌÒÊÐÞ Ð ÁÍÈÌÚ
ШУРАВИ
ЛОВУШКИ «АФГАНСКОГО СИНДРОМА»
37 лет назад воины-
интернационалисты вошли в ДРА
¦nÏÇ̾ÑÛ ÎÏÄÃÊÍ
ÅÄÌÇÄ kÇÌÝÐÑ¿ os ÐÍ
ÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÌÍÄ Ð kgcÍË
os Ç ÃÏÒÂÇËÇ Æ¿ÇÌÑÄ
ÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚËÇ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛ
ÌÚËÇ ÍÏ¿̿ËÇ ÇÐÎÍÊ
ÌÇÑÄÊÛÌÍÈ ÁÊ¿ÐÑÇ Ð ap
os bÄÌÎÏÍÉÒÏ¿ÑÒÏÍÈ
os Ç pi os Í Ì¿ÎÏ¿Á
ÊÄÌÇÇ bÄÌÐÄÉÏÄÑ¿ÏÝ
mml ÒÁÄÃÍËÊÄÌǾ Í
Ì¿ËÄÏÄÌÇÇ os ÌÄ ÐÑ¿ÑÛ
ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍË oÇËÐÉÍÂÍ
ÐÑ¿ÑÒÑ¿ kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÌÍÂÍ ÒÂÍÊÍÁÌÍÂÍ ÐÒÿ
ÎÏÇ̾ÑÍÂÍ cÇÎÊÍË¿ÑÇ
ÖÄÐÉÍÈ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÄÈ ÎÍÊÌÍËÍÖ
ÌÚÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄÈ ÎÍÃ ÜÂÇÃÍÈ
mml Á oÇËÄ ÇÝʾ
ÂÍÿ Ç
ÎÍÃÎÇпÌÌÍÂÍ ÍÑ ÇËÄÌÇ os ÐÄÌ
ѾÀϾ
ÂÍÿ§ ¯ ÂÍÁÍÏÇÑо Á
ÃÍÉÒËÄÌÑÄ
pÇÑÒ¿ÕÇÝ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ Ãʾ
¦oÍÐÐÇǧ ÉÍËËÄÌÑÇÏÒÄÑ ÎÏÄÆÇ
ÃÄÌÑ ÓÍÌÿ ¦oÍÐÐÇÈÐÉÇÈ ÍÀØÄ
ÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÈ ÕÄÌÑϧ
Ç ÉÍÌпÊÑÇÌÂÍÁÍÈ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇ
¦lÍÁÍÉÍ˧
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ
ÖÊÄÌ o_dl
_ÊÄÉÐÄÈ qÏÒÀÄÕ
ÉÍÈ
¦pÏ¿ÆÒ ÅÄ ÔÍÖÒ ÒÑÍÖ
ÌÇÑÛ ÍÐÌÍÁÍÈ ÃľÑÄÊÛ
ÌÍÐÑÇ kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ
ÒÂÍÊÍÁÌÍÂÍ ÐÒÿ ÄÂÍ ÄØÄ
Ì¿ÆÚÁ¿ÝÑ b¿¿ÂÐÉÇÈ ÑÏÇÀÒ
Ì¿Ê ¾ÁʾÄÑо oÇËÐÉÇÈ ÐÑ¿
ÑÒÑ ÁÐÑÒÎÇÁ×ÇÈ Á ÐÇÊÒ Á
ÂÍÃÒ oÍÐÐǾ ÎÍÃÎÇпʿ ÜÑÍÑ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÃÍÂÍÁÍÏ ÍÃÌ¿
ÉÍ ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÌÄ Ï¿ÑÇÓÇÕÇÏÍ
Á¿Ê¿ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ Ï¾Ã ÄÂÍ ÎÍÆÇÕÇÈ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÊо ÐÎÍÏÌÚË Ð ËÄÅ
ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍ ÎÏ¿ÁÍÁÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄ
ÌǾ pÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ Ì¿ oÍÐÐÇÝ
Ñ¿É ÅÄ É¿É Ç Ì¿ pw_ iÇÑ¿È
rÉÏ¿ÇÌÒ Ç ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÃÏÒÂÇÄ
ÐÑÏ¿ÌÚ ÝÏÇÐÃÇÉÕǾ
ÜÑÍÂÍ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ
ÎÏ¿ÁÍÐÒÃǾ ÌÄ Ï¿ÐÎÏÍ
ÐÑϿ̾ÄÑо mÌ Ã¿ÊÄÉ
ÍÑ ÍÀØÄÎÏÇ̾ÑÚÔ ÝÏÇ
ÃÇÖÄÐÉÇÔ ÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁ
Ñ¿É É¿É Ö¿ÐÑÍ Æ¿ÌÇË¿Ê
¿Ì¿ÅÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝ ÎÍ
ÊÇÑÇÖÄÐÉÒÝ ÎÍÆÇÕÇÝ
gÆ ÌÄÂÍ ÁÚ×ÊÇ ËÌÍÂÇÄ
ÐÑÏ¿ÌÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ b¿Ë
ÀǾ }_o Ç ÎÏÍÃÍÊ
Å¿ÝÑ ÁÚÔÍÃÇÑÛ _Ì¿
ÅÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛÝ krp¿
ÍÀÙ¾Ð̾ÄÑо Ç ÏÄ×ÄÌÇÄ
oÍÐÐÇÇ l¿ÎÍËÌÝ
Ì;ÀϾ kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈ
ÒÂÍÊÍÁÌÚÈ ÐÒà ÎÏÇÏ¿Á̾Ê
ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ Ð iÏÚËÍË É ËÄÅ
ÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÒ ÁÍÍÏÒÅÄÌ
ÌÍËÒ ÉÍÌÓÊÇÉÑÒ ËÄÅÃÒ
rÉÏ¿ÇÌÍÈ Ç oÍÐÐÇÄÈ
nÏÍÉÒÏÍÏ ÐÒÿ s¿ÑÒ `ÄÌ
ÐÒÿ ÐÍÖÊ¿ ÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄ
ÌÇÄ iÏÚË¿ É oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ÍÉÉÒοÕÇÄÈ
`ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ ÐÍÍÀØÇÊ¿
ÖÑÍ ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ krp¿
ÁÚ¾Ð̾ÝÑ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛ
ÌÍ ÊÇ oÍÐÐǾ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄÑ ÁÍÍÏÒ
ÅÄÌÌÚÄ ÂÏÒÎÎÇÏÍÁÉÇ Ì¿ ÝÂÍ ÁÍÐ
ÑÍÉÄ rÉÏ¿ÇÌÚ pÑ¿ÊÍ ÍÖÄÁÇÃÌÍ
ÖÑÍ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÚÈ b¿¿ÂÐÉÇÈ
ÑÏÇÀÒÌ¿Ê ÇÐÎÍÊÛÆÒ¾ ÝÏÇÃÇ
ÖÄÐÉÇÄ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÎÚÑ¿ÄÑо
ÍÉ¿Æ¿ÑÛ Ã¿ÁÊÄÌÇÄ Ì¿ ËÄÅÃÒÌ¿
ÏÍÃÌÍÄ ÐÍÍÀØÄÐÑÁÍ Á ÇÌÑÄÏÄпÔ
ÍÃÌÍÈ ÇÆ ÐÑÍÏÍÌ ÉÍÌÓÊÇÉÑ¿
nÏÇ ÜÑÍË ÁÚÃÁÇ¿ÄÑ ÎÏÍ
ÑÇÁ oÍÐÐÇÇ ÐÄÏÛÄÆÌÚÄ ÌÍ
Ë¿ÊÍÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚÄ ÍÀÁÇÌÄ
ÌǾ qÄË Ð¿ËÚË krp Ó¿É
ÑÇÖÄÐÉÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÒÖ¿ÐÑÌÇ
ÉÍË ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÁÍÈÌÚ
ÎÏÍÑÇÁ Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÚ§
РОССИЯ
ВЫШЛА
ИЗ МУСа
Соответствующее
распоряжение 16 ноября
подписал президент РФ
Владимир Путин
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ
Александр
Загородних
(слева) и его
однополчанин
Николай
Регурецкий
Павел АНОХИН
ХОЧЕШЬ СТАТЬ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ?
¦c¿ÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÚÈ ÂÄÉѿϧ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈ Á Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÚ
aÊ¿ÃÇËÇÏ¿ nÒÑÇÌ¿ ÎÏÇÆÁ¿Ì ÐÍÆÿÁ ÃÍÎÍÊ
ÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÐÑÇËÒÊÚ Ãʾ ÎÏÇÑÍÉ¿ ÌÍÁÍÂÍ
Ì¿ÐÄÊÄÌǾ Á ÏÄÂÇÍÌ ÇÆËÄÌÇÑÛ ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ Ì¿
ÁÍÐÑÍÉÄ ÐÑÏ¿ÌÚ Ç ÒÐÉÍÏÇÑÛ ÄÂÍ ÍÐÁÍÄÌÇÄ
mÐÁÍÇÑÛ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÈ ÂÄÉÑ¿Ï ÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÍ Æ¿ ξÑÛ ÊÄÑ ÊÇ×Û ÎÍ ÇÐÑÄÖÄÌÇÇ ÜÑÍÂÍ
ÐÏÍÉ¿ Ç Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÄË ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÇ ÒÐÊÍÁÇÈ
ÒÖ¿ÐÑÍÉ ËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑ ÍÓÍÏËÇÑÛ Á ÐÍÀÐ
ÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÇÊÇ Æ¿ÉÊÝÖÇÑÛ ÌÍÁÍÄ ¿ÏÄÌÃÌÍÄ
ÐÍÂÊ¿×ÄÌÇÄ Ì¿
ÊÄÑ pÑ¿ÑÛ ÔÍƾÇÌÍË
ÒÖ¿ÐÑÉ¿ ÇÆ ÐÍÐÑ¿Á¿ ÆÄËÄÊÛ ÊÄÐÌÍÂÍ ÓÍÌÿ
ÏÄ¿ÊÛÌÍ ÎÍÐÊÄ ÊÄÑ ÄÂÍ ÕÄÊÄÁÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛ
ÆÍÁ¿ÌǾ pÄËÛÄ ÇÆ ÃÁÒÔ ÖÄÊÍÁÄÉ ÎÍʿ¿ÄÑ
о ÃÁ¿ ÂÄÉÑ¿Ï¿ ÇÆ ÑÏÄÔ ¯ ÑÏÇ Ç Ñ¿É Ã¿ÊÄÄ
ÎÍ ÜÑÍËÒ ÎÏÇÌÕÇÎÒ nÏÇ ÜÑÍË Ì¿ É¿ÅÃÍ
ÂÍ ÌÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÊÄÑÌÄÂÍ ÏÄÀÄÌÉ¿ Ñ¿ÉÅÄ
ËÍÅÌÍ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÎÍ ÂÄÉÑ¿ÏÒ Á ÍÓÇÕÇ¿ÊÛ
ÌÍË ÎÍϾÃÉÄ f¿¾ÁÇÑÄÊÝ Ã¿ÄÑо ÍÃÇÌ ÂÍÃ
Ð ËÍËÄÌÑ¿ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ÐÃÄÊÉÇ Ãʾ ÑÍÂÍ
ÖÑÍÀÚ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛо Ð ÎÊ¿Ì¿ËÇ Ì¿ ÆÄËÊÝ
p É¿ÉÍÈ ÕÄÊÛÝ ÎÍÃ É¿ÉÍÈ ÀÇÆÌÄÐ ÀÄ
ÏÒÑо ÿÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÚÄ ÒÖ¿ÐÑÉÇ a ÀÄÐÄ
ÃÄ Ð ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿ËÇ ÃÇÏÄÉÑÍÏ _ÂÄÌÑÐÑÁ¿
ÎÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ Ì¿
c¿ÊÛÌÄË aÍÐÑÍÉÄ
a¿ÊÄÌÑÇÌ¿ qÇË¿ÉÍÁ¿
ÐÍÍÀØÇÊ¿ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌǾ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ¯ ÍÑ
ÐÍÆÿÌǾ ÓÄÏËÚ ÎÍ ÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÌÇÝ ÉÍÆ ÃÍ
ÍÑÉÏÚÑǾ ÍÔÍÑÔÍƾÈÐÑÁ
l¿ÀÊÝÿÄÑо ÍÃÌ¿
ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛ ÄÐÊÇ Ã¿ÊÛ
ÌÄÁÍÐÑÍÖÌÇÉÇ ÐÍÀÇÏ¿ÝÑ
о Æ¿ÌÇË¿ÑÛо ÐÄÊÛÐÉÇË
ÔÍƾÈÐÑÁÍË ÜÉÍ Ç ¿ÂÏÍÑÒ
ÏÇÆËÍË ÎÖÄÊÍÁÍÃÐÑÁÍË
ÑÍ ¦ÂÄÉÑ¿ÏØÇÉǧ ÇÆ ÕÄÌÑ
Ï¿ÊÛÌÚÔÏÄÂÇÍÌÍÁoÍÐÐÇÇ
ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÇÆ kÍÐÉÁÚ Ç
p¿ÌÉÑ nÄÑÄÏÀÒÏ¿ ÀÍÊÄÄ
ÐÉÊÍÌÌÚ É ÑÍËÒ ÖÑÍÀÚ
ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ Ì¿ c¿ÊÛÌÄË
aÍÐÑÍÉÄ Æ¿ÂÍÏÍÃÌÚÈ ÃÍË
Ãʾ ÐÄÆÍÌÌÍÂÍ ÍÑÃÚÔ¿
mÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÈ Ì¿ ÁÇÃÚ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐ
ÉÇ ÌÄÑ a Ï¿ÁÌÍÈ ËÄÏÄ
Ï¿ÆÏÄ׿ÝÑо Ç ÅÇÊÇØÌÍÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Ç
ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕǾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ gÐÉÊÝÖÄÌÇÄ ÐÍ
ÐÑ¿ÁʾÝÑ ÊÇ×Û ÒÖ¿ÐÑÉÇ ÇÆ ÊÄÐÌÍÂÍ ÓÍÌÿ
ÂÃÄ É¿É ÒÑÍÖÌÇÊ ÁÇÕÄ ÎÏÄËÛÄÏ ¯ ÎÍÊÎÏÄÃ
ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ oÍÐÐÇÇ Á csm
}ÏÇÈ qÏÒÑÌÄÁ
ÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛ Î¿ÐÄÉÒ Á ÍÔÏ¿ÌÌÚÔ ÊÄÐ¿Ô ËÍÅÌÍ
¿ ÁÍÑ ÁÚÏÒÀÇÑÛ ÃÄÏÄÁÛ¾ ÎÍÃ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ
ÑÒÏÀ¿ÆÚ ÌÄÊÛƾ q¿Ë ËÍÅÌÍ Æ¿ÌÇË¿ÑÛо
ÑÍÊÛÉÍ ÎÏÍÓÇÊÛÌÚËÇ ÁÇÿËÇ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
¯ Æ¿ÂÍÑÍÁÉÍÈ ÃÏÄÁÄÐÇÌÚ ÅÇÁÇÕÚ ÐÍÆÿÌÇ
ÄË ÊÄÐÌÚÔ ÎÊ¿ÌÑ¿ÕÇÈ rËÄÐÑÌÍ Ì¿ÎÍËÌÇÑÛ
ÖÑÍ Á ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ Ï¿ÐÑÄÑ ÐÎÏÍÐ Ì¿ ÜÉÍÊÍ
ÂÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÃÒÉÑÚ É¿É Á ÐÑÏ¿Ì¿Ô dÁÏÍÐÍÝÆ¿
Ç _q|p Ñ¿É Ç Á oÍÐÐÇÇ
ИНОСТРАНЦЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОЛУЧАТ
_Ì¿ÊÇÆ ÎÄÏÁÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ÎÏÇËÄÌÄÌǾ Æ¿ÉÍ
Ì¿ ¦mÀ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑ¾Ô ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÂÏ¿Å
Ã¿Ì¿Ë ÆÄËÄÊÛÌÚÔ ÒÖ¿ÐÑÉÍÁ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÔ
Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇ¾Ô ÐÒÀÙÄÉÑÍÁ oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄ
ÃÄÏ¿ÕÇÇ ÁÔÍþØÇÔ Á ÐÍÐÑ¿Á c¿ÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖ
ÌÍÂÍ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÉÏÒ¿§ ¯ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿É
ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍ ÇËÄÌÒÄÑо ÃÍÉÒËÄÌÑ Í ¦Ã¿ÊÛÌÄ
ÁÍÐÑÍÖÌÍË ÂÄÉÑ¿Ïħ ÎÍÉ¿Æ¿Ê ÖÑÍ ÍÌ ÌÒÅÿ
ÄÑо Á ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÇ pÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
ØÇÄ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ ÒÅÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚ ÁÌÄÐÄÌÚ
Á οÏÊ¿ËÄÌÑ Ç ÃÍ ÉÍÌÕ¿ ÂÍÿ É¿É ÍÅÇÿÄÑ
о ÀÒÃÒÑ ÎÏÇ̾ÑÚ pÏÄÃÇ ÎÏÄÃÐÑ;ØÇÔ Æ¿
ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÚÔ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ ÍÐÍÀÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐ
ÁÚÆÚÁ¿ÄÑ ÌÍÏË¿ ÍÎÏÄÃÄʾÝØ¿¾ ÇÐÉÊÝÖÇ
ÑÄÊÛÌÍÄ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ ÉÒÐÍÖÄÉ Ã¿ÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÍ
ÂÍ ÆÄËÄÊÛÌÍÂÍ ÎÇÏÍ¿ ÊÇ×Û Æ¿ ÂÏ¿Åÿ̿ËÇ
oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ gÌÍÐÑÏ¿ÌÕ¿Ë Ç
ÊÇÕ¿Ë ÀÄÆ ÂÏ¿ÅÿÌÐÑÁ¿ Æ¿ÎÏÄØ¿ÄÑо ÁÊ¿ÃÄ
ÌÇÄ Ç Ï¿ÐÎÍϾÅÄÌÇÄ ÆÄËÄÊÛÌÚËÇ ÒÖ¿ÐÑÉ¿ËÇ
Á ÿÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÚÔ ÏÄÂÇÍÌ¿Ô mÑÐÑÒÎÊÄÌÇÄ
ÍÑ ÌÍÏËÚ ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑо ÊÇ×Û Ãʾ ÑÄÔ
ÉÑÍ ¾ÁʾÄÑо ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍË bÍÐÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÎÍ
ÎÄÏÄÐÄÊÄÌÇÝ ÐÍÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁ aÎÏÍÖÄË
ÍÓÍÏËÇÑÛ ÆÄËÊÝ Á ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÍÌÇ ÐËÍ
ÂÒÑ ÊÇ×Û ÎÏÇ ÎÍÊÒÖÄÌÇÇ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÂÏ¿Å
ÿÌÐÑÁ¿ lÍ É¿É ÑÍÊÛÉÍ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ ÂÄÉÑ¿Ï¿ ÎÄ
ÏÄÐÑ¿ÌÄÑ ÀÚÑÛ ÂÏ¿ÅÿÌÇÌÍË os ÃÍÂÍÁÍÏ Í
ÀÄÆÁÍÆËÄÆÃÌÍË ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ ÎÏÄÉÏ¿Ø¿ÄÑо
Ç ÆÄËʾ Á ÐÒÃÄÀÌÍË ÎÍϾÃÉÄ ÇÆÚË¿ÄÑо
f¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÇ ÎÏÄÃʿ¿ÝÑ ÒÐÇÊÇÑÛ
ÏÍÊÛ ËÄÐÑÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÁÊ¿ÐÑÇ Á ÏÄ×ÄÌÇÇ ÆÄËÄÊÛÌÚÔ ÁÍÎÏÍÐÍÁ
gË ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑо ÎÏ¿ÁÍ ÍÎÏÄÃÄʾÑÛ
ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄ ËÍÂÒÑ ÎÄÏÄÿ
Á¿ÑÛо Á ÀÄÆÁÍÆËÄÆÃÌÍÄ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ Á ÐÍ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð Æ¿ÉÍÌÍË ¦Í ÿÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÍË
ÂÄÉÑ¿Ïħ gÔ ÎÄÏÄÖÄÌÛ ÀÒÃÄÑ ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇ
Á¿ÑÛо ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚË Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÍË
¿ Ð ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÍÈ ÁÚÐÑÒ
ÎÇÑ ÁÚÐ×ÄÄ ÃÍÊÅÌÍÐÑÌÍÄ ÊÇÕÍ ÏÄÂÇÍÌ¿
nÏÇ ÜÑÍË Á ÎÏÍÄÉÑ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿
ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÁÌÄÐÄÌÚ ÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÌÚÄ Ð
kÇÌÁÍÐÑÍÉÏ¿ÆÁÇÑǾ os ÍÎÇпÌǾ ËÄÐÑÍ
ÎÍÊÍÅÄÌǾ Ñ¿ÉÇÔ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÈ ÇÔ ÎÊÍØ¿ÃÛ
Ç ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ ÎÍ ÉÍÑÍÏÚË ÍÌÇ ÌÄ ËÍÂÒÑ
ÀÚÑÛ ÎÄÏÄÿÌÚ Á ÀÄÆÁÍÆ
ËÄÆÃÌÍÄ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ
|ÑÍ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑ ÎÏÍÆÏ¿Ö
ÌÍÐÑÛ ÏÄ×ÄÌÇÈ Ì¿ ËÄÐ
Ñ¿Ô ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÐÍÆÿÐÑ ÃÍ
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÎÏ¿ÁÍÁÚÄ
¿ϿÌÑÇÇ Ãʾ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌǾ
ÎÏÇÏÍÃÌÚÔ ÏÄÐÒÏÐÍÁ
lÄ ÍÐÑ¿ÝÑо ÐÑÍÏÍÌ
ÌÇËÇ Ì¿ÀÊÝÿÑÄʾËÇ Á
ÍÐÁÍÄÌÇÇ ¦Ã¿ÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖ
ÌÍÂÍ ÂÄÉÑ¿Ï¿§ Ç ÎÍÊÇÑÇ
ÖÄÐÉÇÄ Î¿ÏÑÇÇ q¿É ÏÒÉÍ
ÁÍÃÇÑÄÊÛ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÑÃÄÊÄÌǾ n¿ÏÑÇÇ aÍÆ
ÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ Á _ËÒÏ
ÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ
a¿ÊÄÏÇÈ
n¿Ï×ÇÌÉÍÁ
Á ÉÍËËÄÌÑ¿
ÏÇÇ Ãʾ ¦oÍÐÐÇǧ ÍÆÁÒÖÇÊ Ñ¿ÉÒÝ ÎÏÍÀÊÄËÒ
É¿É ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ ËÄÐÑÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ ÁÊ¿ÐÑÇ
ÐÉÏÚÁ¿ÑÛ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÆÄËÊÇ ÍÑ ÂÏ¿ÅÃ¿Ì Ì¿
ÃÒË¿ÌÌÍ ÁÁÍþ ÑÄ ÇÊÇ ÇÌÚÄ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌǾ
lÄÑÏÒÃÌÍ ÃÍ¿ÿÑÛо ÖÑÍ ÍÌ ÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ
Á ÜÑÍË ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ËÆÃÍÇËÐÑÁ¿ Æ¿ ÃÍÐÑÒÎ
ÍÐÍÀÍ ÎÏÄÃÎÏÇÇËÖÇÁÚÔ ÏÍÐÐÇ¾Ì É ÜÊÇÑÌÚË
ÂÄÉÑ¿Ï¿Ë
}ÏÇÈ qÏÒÑÌÄÁ
Á ÀÄÐÄÃÄ Ð ÅÒÏÌ¿
ÊÇÐÑ¿ËÇ ÎÍ ÜÑÍËÒ ÎÍÁÍÃÒ ÎÍÍÀÄØ¿Ê ÐÑÏÍÂÍ
Ì¿É¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄÍÀÍÐÌÍ
Á¿ÌÌÍ ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÏÍÐÐÇ¾Ì¿Ë Á ÁÚÃÄÊÄÌÇÇ
ÿÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÍÈ ÆÄËÊÇ
`ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ Ì¿ ÎÒÑÇ É Æ¿ÃÒË¿ÌÌÍËÒ ÍÐ
ÁÍÄÌÇÝ c¿ÊÛÌÄÂÍ aÍÐÑÍÉ¿ ÁÐÎÊÚÁÄÑ ÄØÄ
ÌÄË¿ÊÍ ÍÂÏÄÔÍÁ Ç ÆÊÍÒÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÈ ÒÐÑÏ¿
ÌÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÍÑÏÄÀÒÄÑ ÒÐÇÊÇÈ Ç ÖÇÌÍÁ
ÌÇÉÍÁ Ç Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÄÈ Ç Î¿ÏÑÇÈÌÚÔ ¿É
ÑÇÁÇÐÑÍÁ Ç ÎÏÍÐÑÍ ÖÄÐÑÌÚÔ ÊÝÃÄÈ lÍ ÒÅÄ
пËÍ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÖÑÍ Á oÍÐÐÇÇ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ
ÑÍ ÖÄÂÍ ÌÄ ÀÚÊÍ ÐÍ ÁÏÄËÄÌ nÄÑÏ¿ pÑÍÊÚ
ÎÇÌ¿ Ì¿ÎÍÊ̾ÄÑ Ç ÃÒ×Ò Ç ÎÍËÚÐÊÚ ÎÏÄÃ
ÖÒÁÐÑÁÇÄË Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÄÂÍо Ì¿¾ÁÒ ÁÍÆÏÍÅ
ÃÄÌǾ ÁÄÊÇÉÍÈ oÍÐÐÇÇ rÉÏÄÎʾÄÑ Á ÑÍË Ç
ÍÎÏÍÐ augmk¿ ÎÍ ÇÑÍÂ¿Ë ÉÍÑÍÏÍÂÍ É¿Å
ÃÚÈ Î¾ÑÚÈ ÅÇÑÄÊÛ ÐÑÏ¿ÌÚ Ö¿ØÄ Á ÁÍÆÏ¿ÐÑÄ
¯ ÊÄÑ ÂÍÑÍÁ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ
¦c¿ÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÚÈ ÂÄÉѿϧ Ð ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇË
ÎÄÏÄÄÆÃÍË Á ÿÊÛÌÄÁÍÐÑÍÖÌÚÄ ÏÄÂÇÍÌÚ
стр.
1
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР» НАБИРАЕТ СИЛУ
В программе
«Дальневосточный
гектар» готов
участвовать каждый
пятый житель страны,
чаще в возрасте
18–24 лет
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook