Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 8

8
РАЗНОЕ
21– 27 декабря 2016
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство: ПИ № ФС77-59895
от 17 ноября 2014 года
Учредитель: АО «СОЦИУМ-А»
Издается с 1990 года
Издатель: АО «СОЦИУМ-А»
Главный редактор: Павел Анохин
Телефон/факс: (499) 158-74-78
e-mail:
Отпечатано в типографии
Московский филиал
ООО «Типографии «Комсомольская правда»
125438, Москва, Лихачевский переулок,
д. 4, стр. 2
Номер подписан в печать 19 декабря 2016 г.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 1139-с
Использовались фотографии Анвара Галеева
Рисунки Александра Умярова предоставил
журнал «Власть и политики»
ВСЕЛЕННАЯ
Алексей ГОЛЯКОВ,
Ирина КАРПЕНКО
¦aÚÐÍÉÍ ÁÚÐÍÉÍ Ì¿Ã ÍÀÊ¿É¿ËÇ Ñ¿É
ÁÚÐÍÉÍ ÖÑÍ ÌÇ ÍÃÇÌ Ã¿ÅÄ Ð¿ËÚÈ ÆÍÏÉÇÈ
ÖÄÊÍÁÄÉ ÌÄ ËÍÅÄÑ ÄÄ ÒÁÇÃÄÑÛ ÊÄÅÇÑ ÎÏÄ
ÉÏ¿ÐÌ¿¾ ÐÑÏ¿Ì¿ ÀÍÂÍÁ _пÏà qÍÌÉÇÈ ÌÍ
ÎÏÍÖÌÚÈ ËÍÐÑ `ÇÓÏÄÐÑ ¯ ÊÝÃÇ Ì¿ÆÚÁ¿ÝÑ
ÄÂÍ Ï¿ÃÒÂÍÈ ¯ ÐÍÄÃÇ̾ÄÑ _пÏà РÆÄËÊÄÈ
ÌÍ ÎÊÍÔÍ ÎÏÇÃÄÑо ÑÍËÒ ÉÑÍ ÍÐËÄÊÇÑо ÎÍ
ÌÄËÒ ÎÍÃ̾ÑÛо ¯ ÎÏÄÃÒÎÏÄÅÿÄÑ ÍÃÇÌ ÇÆ
ÐÉ¿ÌÃÇÌ¿ÁÐÉÇÔ ËÇÓÍÁ ¯ aÄÃÛ ÉÏ¿ÐÌ¿¾ ÎÍ
ÊÍп ÉÍÑÍÏ¿¾ ѾÌÄÑо ÁÃÍÊÛ ¯ ÜÑÍ ÁÄÖÌÍÄ
ÌÇÉÍÂÿ ÌÄ ÎÍÑÒÔ¿ÝØÄÄ Îʿ˾ `ÄÆÁÏÄÃÌÍÄ
Ãʾ ÀÍÂÍÁ ÍÌÍ ÐÍÅÅÄÑ ÊÝÀÍÂÍ ÐËÄÏÑÌÍÂÍ
ÉÍÑÍÏÚÈ ÍÐËÄÊÇÑо É ÌÄËÒ ÎÏÇÉÍÐÌÒÑÛо§
mÃÌ¿ÉÍ Ñ¿ÉÍÈ ÖÄÊÍÁÄÉ Ì¿×ÄÊо Ç ÁÍ ÁÐÄÒÐ
ÊÚ׿ÌÇÄ ÍÀÙ¾ÁÇÊ Í ÐÍÆÿÌÇÇ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍ
ÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÎÍà ̿ÆÁ¿ÌÇÄË _пÏÃǾ
nÏÍÐÑÍ ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÜÑÍËÒ ¯ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÒ
ÒÖÄÌÍËÒ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÒ ÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄ
ÊÝ ÁËÄÐÑÄ Ð ÉÍÊÊÄ¿ËÇ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿Á×ÄËÒ
ÄÃÇÌÒÝ ÐÇÐÑÄËÒ ÁÍÆÃÒ×ÌÍ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ
ÍÀÍÏÍÌÚ oÍÐÐÇÇ ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÝ kÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃ
ÌÍÂÍ ¿ÜÏÍÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍ
ÂÍ ÕÄÌÑÏ¿ !EROSPACE )NTERNATIONAL 2ESEARCH
#ENTER ¯ !)2#
gÂÍÏÝ _×ÒÏÀÄÈÊÇ
Ð
ÃÄÑÐÑÁ¿ ÀÚÊ¿ ÀÊÇÆÉ¿ ÿÁ̾¾ ËÄÖÑ¿ ÖÄÊÍ
ÁÄÖÄÐÑÁ¿ ¯ ÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÉÍÊÚÀÄÊÛ Ì¿ fÄËÊÄ Ç
ÁÚÈÑÇ ÁÍ aÐÄÊÄÌÌÒÝ p ÂÍÿËÇ ÇÃľ ÉÍÐËÇ
ÖÄÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ _пÏÃǾ ÍÉÏÄÎÊ¿ Ç ÁÚ
ÉÏÇÐÑ¿ÊÊÇÆÍÁ¿Ê¿ÐÛ Á ÏÄ¿ÊÛÌÚÄ ÍÖÄÏÑ¿ÌǾ
r É¿ÅÃÍÈ `ÍÂÍÇÆÀÏ¿ÌÌÍÈ ÐÑÏ¿ÌÚ ¿
_пÏÃǾ ¯ ÃÒÔÍÁÌÍÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÄÐÑÛ
ÐÁ; ËÇÐÐǾ nÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ _пÏÃÇÇ ¯
Æ¿ØÇÑÇÑÛ ÎÊ¿ÌÄÑÒ fÄËʾ ÍÑ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ
ÒÂÏÍÆ ÍÑ ÐÍÊÌÄÖÌÚÔ ÀÒÏÛ Ç ÁÐÎÚ×ÄÉ Ð ÇÔ
ÉÍÏÍÌ¿ÊÛÌÚËÇ ÁÚÀÏÍпËÇ ÍÑ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ Á
Ë¿ÂÌÇÑÍÐÓÄÏÄ fÄËÊÇ Ï¿ÆÏÒ׿ÝØÇÔ ÌÄÁÇ
ÃÇËÚÈ ÌÍ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÈ Æ¿ØÇÑÌÚÈ ÐÊÍÈ
Ì¿×ÄÈ ÎÊ¿ÌÄÑÚ ÍÑ ÍοÐÌÚÔ ¿ÐÑÄÏÍÇÃÍÁ Ç
ÉÍËÄÑ ÍÑ ÏÒÉÍÑÁÍÏÌÍÂÍ ÍÏÀÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ËÒ
ÐÍÏ¿ ÍÑ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÉÊÇË¿Ñ¿ ÎÏÍÇÐÔÍþØÄ
ÂÍ ÇÆ Æ¿ ÑÄÔÌÍÂÄÌÌÚÔ É¿Ñ¿ÐÑÏÍÓ Ì¿ ÎÊ¿ÌÄÑÄ
Ç ÐÍÊÌÄÖÌÍÈ Ï¿ÃÇ¿ÕÇÇ fÄËÊÄ ÒÂÏÍÅ¿ÄÑ
ÐÄÂÍÃ̾ Ç ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÄ ÇÆÊÒÖÄÌÇÄ ÍÑ ¾ÃÄÏ
ÌÚÔ ÏÄ¿ÉÕÇÈ Ç ÐÁÄÏÔÌÍÁÚÔ ÎÒÊÛпÏÍÁ nÍ
ÎÏÄÅÌÄËÒ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÍοÐÌÍÐÑÛ Æ¿Ï¿ÅÄÌǾ
fÄËÊÇ ËÇÉÏÍÍÏ¿ÌÇÆË¿ËÇ ÇÆ ËÄÑÄÍÏÍÁ Ç
ÃÏÒÂÇÔ ÌÄÀÄÐÌÚÔ ÑÄÊ o¿ÀÍÑÚ ËÌÍÂÍ ÌÍ
ÐÎÏ¿ÁÇÑÛо Ð ÌÄÈ ËÍÅÄÑ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÎÏÄÃ
ÐÑ¿ÁʾÝØÄÄ ÇÌÑÄÏÄÐÚ Ç ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÁÐÄÔ
ÆÄËÊ¾Ì gËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ ÐÖÇÑ¿ÄÑ gÂÍÏÛ
_×ÒÏÀÄÈÊÇ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ _пÏÃǾ ÃÍÊÅÌÍ
ÐÑ¿ÑÛ ÃÄËÇÊÇÑ¿ÏÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈ Ç ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ
Ì¿ÒÖÌÍÈ À¿ÆÍÈ ÆÌ¿ÌÇÈ Á ÉÍÐËÍÐÄ Ãʾ ÁÐÄÔ
Ì¿ÏÍÃÍÁ Ç ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ fÄËÊÇ
kÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÖÄÐÉÇÈ ÓÒÌÿËÄÌÑ ÎÏÍÄÉ
Ñ¿ ¯ ¦ÍÕÇÓÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ ÌÍÍÐÓÄÏ¿§ mÌ¿ ÃÍÊÅ
Ì¿ ÀÚÑÛ ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ ÆÄÏÉ¿ÊÍË ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÑÁ¿
Á ÉÍÐËÍÐÄ ÌÍ ÀÄÆ ÆÄËÌÚÔ ÂÏ¿ÌÇÕ ÃÄʾØÇÔ
ÊÝÃÄÈ Ì¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Ì¿ÕÇÇ Ç ÏÄÊÇÂÇÇ ¦a
_пÏÃÇÇËÚ ÁÐÄ ¯ ÆÄËʾÌÄ § ¯ ËÍÂÊÍ ÀÚ ÀÚÑÛ
Æ¿ÎÇпÌÍ Á ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ÜÑÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿
nÍÐÑÏÍÇÑÛ ÄÂÍ ÌÄ Ñ¿É ÒÅ ÐÊÍÅÌÍ Ãʾ
Ì¿Ö¿Ê¿ ÌÒÅÌÍ ÁÚÐÑÏÍÇÑÛ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÒÝ
ÐÑÏÒÉÑÒÏÒ _пÏÃÇÇ ÁÚÁÄÐÑÇ Á ÉÍÐËÍÐ ÌÄ
ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁ ¯ ÉÊ¿ÐÑÄÏÚ
ÐÄÑÇ ÐÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ÇÔ Ì¿ Ë¿ÊÚÄ ÐÎÒÑ
ÌÇÉÇ Ç Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÐÍÆÿÑÛ Æ¿ØÇÑÌÒÝ
ÉÍÐËÇÖÄÐÉÒÝ ÎÊ¿ÑÓÍÏËÒ iÍÂÿ Á ÍÉѾÀÏÄ
ÜÑÍÂÍ ÂÍÿ Á n¿ÏÇÅÄ Ì¿ ÎÏÄÐÐ ÉÍÌÓÄÏÄÌ
ÕÇÇ gÂÍÏÛ o¿ÒÓÍÁÇÖ ÍÀÙ¾ÁÇÊ Í ÎÊ¿Ì¿Ô
ÐÍÆÿÌǾ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ _пÏ
ÃǾ ÍÌ ÐÉ¿Æ¿Ê ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿Ë ¦cÒË¿ÄÑÄ ÖÑÍ
É¿ÉÍÈ ÑÍ ÐÒË¿Ð×ÄÃ×ÇÈ ÏÒÐÐÉÇÈ Ï¿ÉÄÑÖÇÉ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ¿ÀÐÒÏÃÌÒÝ ÇÃÄÝ
rÑÍÎÇÝ vÑÍ É¿Ð¿ÄÑо ÐÒË¿Ð×ÄÐÑÁǾ ÜÑÍ
ËÌÄ Á ÅÇÆÌÇ ÂÍÁÍÏÇÊÇ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ Ñ¿É
É¿É ¾ ÁÐÄÂÿ ÎÊÚÊ ÎÏÍÑÇÁ ÑÄÖÄÌǾ§
aÎÏÍÖÄË ÎÏÍÄÉÑ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÒÌÇ
É¿ÊÄÌ cʾ ÄÂÍ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ
ÏÄ×ÇÑÛ Ë¿ÐÐÒ ÐÊÍÅÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö ÎÏÇÖÄË ÌÄ
ÑÍÊÛÉÍ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ mÃÌ¿ ÇÆ ÌÇÔ ¯ ÓÍÏ
ËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÈ ÎÏ¿ÁÍÁÍÈ ÍÐÌÍ
ÁÚ ËÇÏÌÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ nÏÍÄÉÑ ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ
ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÇÈ Ô¿Ï¿É
ÑÄÏ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ËÄÅÃÒ ÄÂÍ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉ¿ËÇ
ÿÀÚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÎÍÊÌÒÝ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛ
ÌÒÝ ÐÁÍÀÍÃÒ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÍÂÍ
ÍÀØÇË ÕÄÊ¾Ë ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏÍÄÉÑ¿
mÃÌ¿ÉÍ ËÌÍÂÍ ÊÇ ÅÄÊ¿ÝØÇÔ ÎÏÇÍÀ
ÏÄÐÑÇ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÄ ÂÏ¿ÅÿÌÐÑÁÍ p ÍÉѾÀ
Ͼ ÜÑÍÂÍ ÂÍÿ ÉÍÂÿ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍ gÂÍÏÄË
_×ÒÏÀÄÈÊÇ Ç ÀÚÊÍ ÍÀÙ¾ÁÊÄÌÍ Í ÐÍÆÿÌÇÇ
ÌÍÁÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÁÐÄ ÅÄÊ¿ÝØÇÄ ÎÍÊÒ
ÖÇÊÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÿÑÛ Æ¿¾ÁÉÒ Ì¿ ÂÏ¿Å
ÿÌÐÑÁÍ _пÏÃÇÇ Ì¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍË Ð¿ÈÑÄ
rÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÌÍ ÑÍÊÛÉÍ Æ¿ ÃÁ¿ ÎÄÏÁÚÔ Ã̾
ÎÍÐÊÄ ÎÏÄÐÐ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ Á n¿ÏÇÅÄ ÎÍÐ
ÑÒÎÇÊÍ ÀÍÊÄÄ
ÑÚÐ¾Ö Æ¿¾ÁÍÉ ¿ ÖÄÏÄÆ
ÃÌÄÈ Á ÐÎÇÐÉÄ ÅÄÊ¿ÝØÇÔ Ì¿ÔÍÃÇÊÍÐÛ ÒÅÄ
ÐÁÚ×Ä
ÑÚÐ¾Ö ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÍÁ ÎÏÍÄÉÑ¿
nÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍ ÖÑÍ ÍÎÊ¿ÖÇÁ¿ÑÛ ÎÍ×ÊÇÌÒ
ÇÊÇ ÁÌÍÐÇÑÛ ÁÐÑÒÎÇÑÄÊÛÌÚÈ ÁÆÌÍÐ ÌÄ ÑÏÄÀÒ
ÄÑо ÖÑÍ ÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿ÄÑ ÌÄ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÒÝ
¿ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÒÝ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÒÝ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ
ÌÍÐÑÛ ÎÍÊÒÖÄÌǾ ÂÏ¿ÅÿÌÐÑÁ¿ ¦i¿É ÑÍÊÛ
ÉÍ Ì¿ÀÄÏÄÑо ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Å¿ÅÃÒØÇÔ ÐÑ¿ÑÛ
ÂÏ¿ÅÿÌÇÌÍË ÌÍÁÍÂÍ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒ
ÿÏÐÑÁ¿ ¯ ÎÍʿ¿ÄÑ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÎÏÍÄÉÑ¿
¯ ËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑ Ì¿Ö¿ÑÛ ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ
ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ _пÏÃÇÇ mÏ¿ÌÇÆ¿
ÕÇÄÈ mÀÙÄÃÇÌÄÌÌÚÔ l¿ÕÇȧ
_ ÎÍÉ¿ Á¿ÅÌÄÈ×ÇÈ ÜÑ¿Î ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿
ÉÍÐËÍÐÑÏ¿ÌÚ ¯ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿Ì
ÌÍÂÍ Á Ì¿ÐÑÒοÝØÄË ÂÍÃÒ Æ¿ÎÒÐÉ¿ Ì¿
ÍÉÍÊÍÆÄËÌÒÝ ÍÏÀÇÑÒ ÐÎÒÑÌÇÉ¿ _пÏÃÇÇ
fÌ¿ËÄÌ¿ÑÄÊÛÌÍ ÖÑÍ ÎÏÍÇÆÍÈÃÄÑ ÜÑÍ ÏÍÁÌÍ
ÖÄÏÄÆ ÊÄÑ ÎÍÐÊÄ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÂÍ Æ¿ÎÒÐÉ¿
ÎÄÏÁÍÂÍ ÐÎÒÑÌÇÉ¿ fÄËÊÇ _ Á ÍÀÍÆÏÇËÍÈ
ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄ ÐÇÊ¿ËÇ _пÏÃÇÇ Ì¿ËÄÖÄÌÍ
ÁÍÆÁÄÃÄÌÇÄ ÐÑ¿ÕÇÍÌ¿ÏÌÍÈ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ
ÐÑ¿ÌÕÇÇ nÍÉ¿ Î;ÐÌÇÊ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ
ÎÏÍÄÉÑ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÒÄÑо
Æ¿ ÐÖÄÑ ÊÇÖÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ¦iÍÌÄÖÌÍ ËÚ Ì¿ËÄ
ÏÄÌÚ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÉÏ¿ÒÃÓ¿ÌÃÇÌÂ Ç Ö¿ÐÑÌÚÄ
ÎÍÅÄÏÑÁÍÁ¿ÌǾ ¯ ÐÍÍÀØÇÊ gÂÍÏÛ _×ÒÏ
ÀÄÈÊÇ ¯ g ÀÒÃÄË Ï¿ÃÚ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÒ Ð
ÌÍÁÚËÇ Î¿ÏÑÌÄÏ¿ËÇ Ç ÇÌÁÄÐÑÍÏ¿Ëǧ
pÏÄÃÇ ¦ÏÍÃÇÑÄÊÄȧ _пÏÃÇÇ Á ÔÍÃÒ
×ÒÑÍÖÌÍÄ ÌÍ ÖÄÑÉÍÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÄÄ É¿É¨
Ë¿ÑÏÄ×ÉÇ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ÃÍ ÎÍÏÚ ÃÍ ÁÏÄËÄÌÇ
ÐÍÉÏÚÑÚ ÓÇÊÍÐÍÓǾ ÎÏ¿ÁÍ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ Ç
ËÌÍÂÍ ÄØÄ ÖÄÂͨ gÌÑÏÇ¿ Á ÑÍË ÖÑÍ ÁÐÄ
ÐÉÏÚÑÚÄ ÍÑ ÂÊ¿Æ ÃÄÑ¿ÊÇ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍ Ï¿Ð
ÉÏÍÝÑо ÌÍ ÎÍÆÃÌÄÄ q¿É ÖÑÍ ÁÐÄ Ð¿ËÍÄ
ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÁÎÄÏÄÃÇ
a ÐÏÄÃÌÄÁÄÉÍÁÍË ÇÐÊ¿ËÐÉÍË ÎÏÍÇÆ
ÁÄÃÄÌÇÇ ¦kÊ¿Ã׿¾ |Ãÿ§ ÎÍÁÄÐÑÁÒÄÑо
Í ÑÍË É¿É ÌÄÉÇÈ ÉÍÌÒÌÂ bÝÊÛÁÇ ÍÑÎÏ¿Á
ʾÄÑо Á _пÏà eÇÑÄÊÇ ÜÑÍÈ ÐÑÏ¿ÌÚ
Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÄËÒ Í ÎÏÍÇÐÔÍÅÃÄÌÇÇ Ç
ÒÐÑÏÍÈÐÑÁÄ ËÇÏÍÆÿÌǾ Í ÄÂÍ ÀÒÃÒØÄË Í
ÑÍË É¿É Ç ÎÍÖÄËÒ ÀÒÃÄÑ ÒÌÇÖÑÍÅÄÌ ËÇÏ
Ç É¿É ÎÍÆÅÄ ÍÌ ÁÌÍÁÛ ÁÍÆÏÍÃÇÑо ¯ Ñ¿ÉÍÁ
ÃÏÄÁÌÇÈ ÐÝÅÄÑ i¿ÉÇË ÍÉ¿ÅÄÑо ÌÍÁÚÈ
«В Асгардии мы все – земляне!»
ТРАДИЦИИ
gÐÑÍÏǾ Î;ÁÊÄÌǾ ÎÍÆÃÏ¿ÁÇÑÄÊÛÌÍÈ
ÍÑÉÏÚÑÉÇ É¿É Ç ÁÐÄ ËÇÐÑÇÖÄÐÉÍÄ ÎÍÉÏÚÑ¿
ÀÍÊÛ×ÇË ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍË ËÇÓÍÁ nÍ ÍÃÌÍËÒ
ÇÆ ÌÇÔ ÎÏ¿ÏÍÃÇÑÄÊÛÌÇÕÄÈ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÍÑ
ÉÏÚÑÉÇ ÀÚÊ¿ ÁÇÆÇÑÌ¿¾ É¿ÏÑÍÖÉ¿ Ð ÎÍÅÄÊ¿ÌÇ
¾ËÇ ÉÍÑÍÏÒÝ Á iÇÑ¿Ä ÍÑÎÏ¿ÁʾÊÇ ÑÄË ÉÍÂÍ
ÌÄ ÐÒËÄÊÇ ÒÁÇÃÄÑÛ Á ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ pÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿
ÿÅÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿¾ ÐÇÐÑÄË¿ ÐÇËÁÍÊÍÁ q¿É
ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ ÊÄÑÒÖÄÈ ËÚ×Ç ÍÆÌ¿Ö¿ÊÍ ÎÍÅÄ
Ê¿ÌÇÄ ÐÖ¿ÐÑÛ¾ É¿ÏÑÇÌÉ¿ Ð ÍÊÄÌÄË ÁÍÆÁÄØ¿Ê¿
Í ÐÊÒÅÄÀÌÚÔ Ì¿ÂÏ¿Ã¿Ô ÏÚÀ¿ ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÍÁ¿Ê¿
ÎÏÇÀÚÊÛ dÁÏÍÎÄÈÕÚ ÎÏÇÎÇÐÚÁ¿ÝÑ ÐÍÆÿÌÇÄ
ÎÄÏÁÍÂÍ ÎÇÐÛËÄÌÌÍÂÍ ÎÍÆÃÏ¿ÁÊÄÌǾ ÂÄÏÕÍÂÒ
mÏÊÄ¿ÌÐÉÍËÒ dÂÍ ÜÉÆÄËÎÊ¾Ï ÔÏ¿ÌÇÑ `ÏÇÑ¿Ì
ÐÉÇÈ ËÒÆÄÈ Á jÍÌÃÍÌÄ Ç Ã¿ÑÇÏÍÁ¿Ì 86 ÁÄÉÍË
_ Á
ÂÍÃÒ ÀÚÊ¿ ÁÚÎÒØÄÌ¿ ÎÄÏÁ¿¾ ÐÄÏǾ
ÏÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÔ ÍÑÉÏÚÑÍÉ ÐÃÄÊ¿ÌÌ¿¾ ÎÍ ÏÇ
ÐÒÌÉ¿Ë ÔÒÃÍÅÌÇÉ¿ cÍÀÐÍÌ¿ dÄ ÐÝÅÄÑ ¯ ÆÇË
ÌÇÈ ÎÄÈÆ¿Å Ç ÐÄËÄÈÌ¿¾ ÐÕÄÌÉ¿ ÁÍÆÊÄ ÄÊÉÇ ¯ ÃÍ
ÐÇÔ ÎÍÏ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑо ÍÔÍÑÌÍ ÁÍ ÁÐÄÔ ÐÌÄÅÌÚÔ
ÐÑÏ¿Ì¿Ô
a oÍÐÐÇÝ ÎÍÆÃÏ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÄ ÍÑÉÏÚÑÉÇ Æ¿
ÁÄÆÊÇ ÉÒÎÕÚ ÉÍÑÍÏÚÄ Ð ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÐÉÒο
ÊÇ ÕÁÄÑÌÚÄ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌǾ Ç Ì¿ÌÍÐÇÊÇ Ì¿ ÌÇÔ
Ì¿ÃÎÇÐÇ Ì¿ ÏÒÐÐÉÍË ¾ÆÚÉÄ nÄÏÁÚÄ ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
ÌÚÄ ÎÍÆÃÏ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÄ ÍÑÉÏÚÑÉÇ É oÍÅÃÄÐÑÁÒ
Ç n¿ÐÔÄ Î;ÁÇÊÇÐÛ Á
ÂÍÃÒ cʾ ÍÓÍÏËÊÄ
ÌǾ ÎÍÆÃÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ Ð¿ËÚÄ ÌÄÍÅÇ
ÿÌÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÎÑÇÖÛÇ ÎÄÏÛ¾ Æ¿ÐÒ×ÄÌÌÚÄ
ÕÁÄÑÚ ÀÇÐÄÏ À¿ÏÔ¿Ñ ×ÄÊÉ pÌÄ ̿ÎÏÇËÄÏ
ÇÆÂÍÑÍÁʾÊÇ ÇÆ ÀÍÏÌÍÈ ÉÇÐÊÍÑÚ pÑÍÇÊÇ Ñ¿ÉÇÄ
ÎÍÿÏÉÇ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÃÍÏÍÂÍ Ç ÃÍÊÂÍÄ ÁÏÄ˾ ÍÐÑ¿
Á¿ÊÇÐÛ ÎÏÇÁÇÊÄÂÇÄÈ ÀÍ¿ÑÚÔ
pÄÂÍÃ̾ ÍÑÉÏÚÑÉ¿ ÒÅÄ ÌÄ ¾ÁʾÄÑо ÇÐÉÊÝ
ÖÇÑÄÊÛÌÍ É¿ÏÑÍÖÉÍÈ Ãʾ ÎÇÐÛË¿ ÇÊÇ ÐÍÎÏÍ
ÁÍÅÃÄÌǾ ÎÍÿÏÉ¿ mÌ¿ ÁÐÄ ÀÍÊÛ×Ä ÐÑ¿ÌÍ
ÁÇÑо ¿ÑÏÇÀÒÑÍË ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÇÊÇ ËÄÅÁÄ
ÃÍËÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÌǾ g ÄÐÊÇ Á ÊÇÖÌÍË ÎÍÐ
Ê¿ÌÇÇ ÃÍÎÒÐÉ¿ÄÑо ÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÌ¿¾ ÑÁÍÏÖÄÐÉ¿¾
Ó¿ÌÑ¿ÆǾ ÃÍÔÍþؿ¾ ÃÍ ÜÉÆÍÑÇÖÄÐÉÇÔ ÓÍÏ
ËÒÊÇÏÍÁÍÉ ÑÍ ÃÄÊÍÁÍÈ ÜÑÇÉÄÑ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÄÑ
Ì¿×Ò ÐÁÍÀÍÃÒ Ç ÐÑ¿ÁÇÑ ÌÄÍÅÇÿÌÌÚÄ Æ¿Ã¿ÖÇ
i¿É ÍÀÏ¿ÑÇÑÛо É ÃÄÊÍÁÍËÒ Î¿ÏÑÌÄÏÒ ÇÊÇ ÉÍÊ
ÊÄÂÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚÈ Ì¿ÀÍÏ ÓÏ¿Æ
ÇÊÇ ÍÑÊÇÖÇÑÛо ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÝ mÑÉÏÚÑ
ÉÇ ¯ Æ¿É¿Æ¿ÑÛ ÇÊÇ ÉÒÎÇÑÛ ÂÍÑÍÁÚÄ l¿Ö¿ÑÛ ÐÍ
ÐÊÍÁ ¦ÒÁ¿Å¿ÄËÚȧ ÇÊÇ ¦ÃÍÏÍÂÍȧ aÎÏÍÖÄË
ÂÊ¿ÁÌÍÄ ¯ ÀÒÃÛÑÄ ÇÐÉÏÄÌÌÇËÇ Ç ÃÍÀÏÚËÇ ¿
ÃÍÀÏÍÑ¿ É¿É ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÇÃÄÑ ÎÍ ÉÏÒÂÒ pÄÂÍÃ
̾ ÄÄ ÍÖÄÌÛ ÌÄ ÔÁ¿Ñ¿ÄÑ nÇ×ÇÑÄ ÑÄÎÊÚÄ ÐÊÍÁ¿
ÎÍÆÃÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÏÍÃÐÑÁÄÌÌÇÉ¿Ë Ç ÃÏÒÆÛ¾Ë ÊÝ
ÀÇËÚË Ç ÑÄË ÉÍÂÍ ÍÀÇÃÄÊÇ nÍÅÄÊ¿ÈÑÄ ÇË
ÌÍÁÍÂÍÃÌÄÂÍ ÖÒÿ Ç ÍÌÍ Á¿Ð ÃÍÂÍÌÇÑ
p lÍÁÚË ÂÍÃÍË p oÍÅÃÄÐÑÁÍË Á¿Ð Ç ¦ÒÁ¿
Å¿ÄËÚħ Ç ¦ÃÍÏÍÂÇħ
d¼» lÅÇž
Новое
космическое
государство
ждет
своих
граждан
С Новым годом!
«Уважаемый» или «Дорогой»?
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook