Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 6

6
СОЦИУМ
21– 27 декабря 2016
Сергей ВАСИЛЬЧИКОВ,
специально для «России»
ДОХОДЫ ВЫРАСТУТ,
ТРАТЫ СОКРАТЯТСЯ
pÊÍÁÍ ¦ÍÑÁÄÖ¿ÑÛ§ ÐÑ¿ÁÇËÁÉ¿ÁÚÖÉÇ cÄÊÍ
Á ÑÍË ÖÑÍ ÄØÄ ÌÇ ÍÃÇÌ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÀÝÃ
ÅÄÑ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÝÝ ÖÄÑÁÄÏÑÛ ÁÄÉ¿ ÌÄ ÀÚÊ ÇÐ
ÎÍÊÌÄÌ `ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ Æ¿ÁÄÏÐÑ¿ÌÌÚÈ ÃÍÉÒËÄÌÑ
Ç ÄÂÍ ÏÄ¿ÊÛÌÍÄ ÁÍÎÊÍØÄÌÇÄ Á ÅÇÆÌÛ ËÍÂÊÇ
ÍÑÊÇÖ¿ÑÛо Ì¿ ÑÏÇÊÊÇÍÌÚ ÏÒÀÊÄÈ g ÌÇÉÑÍ
Æ¿ ÜÑÍ ÌÄ ÍÑÁÄÑÇÊ ÌÇ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ ÌÇ ÎÏ¿ÁÇ
ÑÄÊÛÐÑÁÍ ÌÇ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ ÎÍÑÍËÒ É¿É ÁÇÌÍÁ¿
ÑÚ ÁÐÄÂÿ ÁÌÄ×ÌÇÄ ÍÀÐÑ;ÑÄÊÛÐÑÁ¿ пÌÉÕÇÇ
ÏÄÆÉÍÄ ÐÌÇÅÄÌÇÄ ÕÄÌ Ì¿ ÌÄÓÑÛ ¿ÂÏÄÐÐÇÁÌ¿¾
ÎÍÊÇÑÇÉ¿ l_qm mÀ¿Ë¿ bÍÐÃÄΨ
kÍÅÌÍ ÐËÄÊÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ Ç Á ÀÝÃÅÄÑ
ÎÏÇ̾ÑÚÈ bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÃÒËÍÈ
ÎÍ ÔÍÃÒ ÄÂÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ ÀÒÃÒÑ ÏÄÂÒʾÏÌÍ
ÁÌÍÐÇÑÛо ÎÏ¿ÁÉÇ nÍÐËÍÑÏÇË ÍÃÌ¿ÉÍ
ÖÑÍ Ì¿Ë ÎÏÄÃʿ¿ÄÑо cÍÔÍÃÚ ÀÝÃÅÄ
Ñ¿ Ì¿
ÂÍÃ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÚ Á
ÑÏÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈ Ï¿ÐÔÍÃÚ ¯ Á
ÑÏÇÊÊÇÍÌ¿ cÄÓÇÕÇÑ É¿É ÁÇÃÇË ÐÍÐÑ¿
ÁÇÑ ÎÍϾÃÉ¿
ÑÏÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈ
ÇÊÇ ÀÍÊÄÄ ÑÏÄÔ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ aan a ÎÍÐÊÄ
ÃÒÝØÇÄ ÂÍÃÚ ÃÍÔÍÃÚ ÀÝÃÅÄÑ¿ É¿É ÍÅÇ
ÿÄÑо ÁÚÏ¿ÐÑÒÑ ¿ Ï¿ÐÔÍÃÚ Ç ÃÄÓÇÕÇÑ
ÐÍÉϿѾÑо uÄÊÛ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¯ Á
ÂÍÃÒ ÇËÄÑÛ ÃÄÓÇÕÇÑ ÀÝÃÅÄÑ¿ ÍÉÍÊÍ ÍÃÌÍ
ÂÍ ÎÏÍÕÄÌÑ¿
pÀÒÃÄÑо ÇÊÇ ÌÄ ÐÀÒÃÄÑо ÌÍ ÐÄÂÍÃ̾ Æ¿
ÿÃÇËо ÁÍÎÏÍÐÍË Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ Á É¿ÉÍÈ ËÄÏÄ
ÀÝÃÅÄÑ
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ ÐÑ¿ÑÛÄ iÍÌÐÑÇ
ÑÒÕÇÇ os ÉÍÑÍÏ¿¾ ÂÊ¿ÐÇÑ ¦oÍÐÐÇÈÐÉ¿¾ sÄ
ÃÄÏ¿ÕǾ ¯ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÎÍÊÇÑÇÉ¿
ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ¿ Ì¿ ÐÍÆÿÌÇÄ ÒÐÊÍÁÇÈ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÔ ÃÍÐÑÍÈÌÒÝ ÅÇÆÌÛ Ç ÐÁÍ
ÀÍÃÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿§ cÍÐÑÍÇÌÐÑÁÍ
ÀÝÃÅÄÑ¿ ÒÑÁÄÏÅÿÄÑ ËÇÌÇÐÑÏ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁ os
_ÌÑÍÌ pÇÊÒ¿ÌÍÁ
Á ÑÍË ÖÑÍ ÁÐÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄ
ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÀÒÃÒÑ ÁÚÎÍÊÌÄÌÚ
lÄ ÀÒÃÄË ÎÍÃÚÂÏÚÁ¿ÑÛ ÄËÒ ÎϾËÍ
ÐÉ¿ÅÄË ÊÒÉ¿ÁÍÄ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ nÏÍÐÑÍ
Ì¿ÎÍËÌÇË Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ ÀÝÃÅÄÑÌÇÉ¿Ë ÀÚÊ¿
Æ¿ËÍÏÍÅÄÌ¿ Ç ÍÐÑ¿ÌÄÑо Ñ¿ÉÍÁÍÈ ÐÍÂÊ¿Ð
ÌÍ ÌÍÁÍËÒ ÀÝÃÅÄÑÒ nÄÌÐÇÇ Á ÎÏÍ×ÊÍË
ÂÍÃÒ ÎÏÍÇÌÃÄÉÐÇÏÍÁ¿ÌÚ Á ÑÏÇ Ï¿Æ¿ ÌÇÅÄ
ÇÌÓʾÕÇÇ n¾ÑÛ ÑÚÐ¾Ö ÏÒÀÊÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ
×ÒËÌÍ ÁÚÎÊ¿Ñ¾Ñ ÎÄÌÐÇÍÌÄÏ¿Ë Á ¾ÌÁ¿ÏÄ
ÌÄÏ¿ÁÌÍÆÌ¿ÖÌÚ ÇÌÃÄÉпÕÇÇ `ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ
ÎÏÇ ÌÍÁÍÈ ÇÌÃÄÉпÕÇÇ ÌÄ ÁÍÈÃÒÑ Á ÌÄÄ ÖÑÍ
Ñ¿ÉÅÄ ÐÌÇÆÇÑ ÃÍÔÍÃÚ ÎÄÌÐÇÍÌÄÏÍÁ rÅÄ
ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÖÑÍ kÇÌÓÇÌ ÏÄ×ÇÊ Á ÓÄÁÏ¿ÊÄ
ÂÍÿ ÎÏÍÇÌÃÄÉÐÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÄÌÐÇÇ ¯ ÍÌÇ
ÒÁÄÊÇÖ¿Ñо Ì¿
ÎÏÍÕÄÌÑ¿ nÍ ÍÕÄÌÉ¿Ë
ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Á
Ë nÄÌÐÇÍÌÌÚÈ ÓÍÌÃ
ÌÄÃÍÎÍÊÒÖÇÊ ÀÍÊÄÄ
ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀ
ÊÄÈ Á ÐÊÄÃÒÝØÄË ÂÍÃÒ ÃÄÓÇÕÇÑ ËÍÅÄÑ ÒÁÄ
ÊÇÖÇÑÛо nÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÒÅÄ ÎÏÇ̾ÊÍ ÏÄ
×ÄÌÇÄ ÎÏÍÃÊÇÑÛ Æ¿ËÍÏÍÆÉÒ Ì¿ÉÍÎÇÑÄÊÛÌÍÈ
Ö¿ÐÑÇ ÎÄÌÐÇÈ Ì¿ ÑÏ¿ÌÐÓÄÏÄ Á nso ÁÊ¿ÐÑÇ
ÐÜÉÍÌÍË¾Ñ ÃÍ ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ
¦|ÑÍ ÀÝÃÅÄÑ ÌÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ¿ ÍÊÇ¿Ï
ÔÇÖÄÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÍÌ ¿ÌÑÇÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇ
ÍÌÄÌ ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ ÁÚÐÑÒο¾ Ì¿ ÎÊÄÌ¿ÏÌÍË
Æ¿ÐÄÿÌÇÇ ÊÇÃÄÏ ÓÏ¿ÉÕÇÇ inos
bÄÌÌ¿ÃÇÈ
fÝ¿ÌÍÁ
¯ iÍÑÍÏÚÈ ÂÍà ÎÍÃϾà ËÚ ÃÍÀÚ
Á¿ÄË Ç ÎÏÍÿÄË ÐÚÏÛ¾ Ì¿ ÑÏÇÊÊÇÍÌÍÁ
ÏÒÀÊÄÈ ÌÍ Á ÀÝÃÅÄÑ ÇÆ ÌÇÔ ÎÍοÿÄÑ ÑÍÊÛÉÍ
¯ ÑÏÇÊÊÇÍÌÍÁ _ ÑÏÇÊÊÇÍÌÍÁ ÏÒÀÊÄÈ
¯ ÜÑÍ ÎÍ ÐÒÑÇ ÃÄÊ¿ ÿÌÛ ÉÍÑÍÏÒÝ ËÚ ÎÊ¿
ÑÇË ÐÁÍÄÈ Ç Æ¿Î¿ÃÌÍÈ ÍÊÇ¿ÏÔÇ¾Ë |ÑÍÑ
ÀÝÃÅÄÑ Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ ¿ÌÑÇÐÍÕÇ¿ÊÄÌ ÖÑÍ Á ÌÄË
ÌÄ ÔÁ¿ÑÇÊÍ ÃÄÌÄÂ Ì¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ Ì¿ÒÉÒ Ç
ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ gÆ É¿ÅÃÚÔ
ÏÒÀÊÄÈ
Ï¿ÐÔÍÃÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ÑÍÊÛÉÍ ÏÒÀʾ ÇÃÄÑ Ì¿
ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ ÏÒÀʾ ÉÍÎÄÄÉ ¯ Ì¿
Ì¿ÒÉÒ Ç ÏÒÀʾ ÉÍÎÄÄÉ ¯ Ì¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
aÐÄ ÆÌ¿ÝÑ ÖÑÍÀÚ ÎÏÍÁÄÐÑÇ ËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÝ
Ì¿ÃÍ ÜÑÒ ÐÒËËÒ É¿É ËÇÌÇËÒË ÒÃÁ¿ÇÁ¿ÑÛ§
a ÑÍËÅÄ ÃÒÔÄ ÁÚÐÉ¿Æ¿Êо ÊÇÃÄÏÓÏ¿ÉÕÇÇ
¦pÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁ¿¾ oÍÐÐǾ§
pÄÏÂÄÈ kÇÏÍÌÍÁ
¦mÀØÄÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄ ÍÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÂÍ
ÎÏÍÄÉÑ¿ ÀÝÃÅÄÑ¿ ¯ ÜÑÍ ÀÝÃÅÄÑ ÐÑ¿ÂÌ¿ÕÇÇ
|ÑÇË ÃÍÉÒËÄÌÑÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÐÍÁÄÏ
×ÄÌÌÍ ÖÄÑÉÍ Ò˿ʾÄÑ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝ Æ¿ØÇÑÒ
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì Ç Ì¿Ô¿ÊÛÌÍ Æ¿ÊÄÆ¿ÄÑ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈ
¦ÏÒÉÍȧ Á ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÀÝÃÅÄÑÚ ÁÚÂÏÄ
À¿¾ ÍÑÑÒÿ ÁÐÄ ÖÑÍ ËÍÅÌÍ g Ì¿ ÖÑÍ ÎÊ¿
ÌÇÏÒÄÑо ÑÏ¿ÑÇÑÛ ÜÑÇ ÃÄÌÛÂÇ l¿ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄ
ÎÄÌÐÇÈ ÐÑÇÎÄÌÃÇÈ Ì¿ ÏÍÐÑ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ËÄÃÇÕÇÌÚ lÄÑ mÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑо
Ì¿ÃÍ ÎÍËÍ¿ÑÛ À¿ÌÉ¿Ë aÌÄ×ÜÉÍÌÍËÀ¿ÌÉÒ
Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ã¿ÄÑо ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ
cÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇ ÃÍÀ¿ÁʾÝÑо Á
ÒÐÑ¿ÁÌÍÈ É¿ÎÇÑ¿Ê ÂÍÐÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÈ ÌÍ Ï¿ÆÁÄ
ÇÔ ÐÄÂÍÃ̾ Ì¿ÃÍ ÐοпÑÛ lÄ ÊÒÖ×Ä ÊÇ ÎÍÃÒ
Ë¿ÑÛ Í Ì¿×ÇÔ ÂÏ¿Åÿ̿ԧ
iÍÊÊÄÂÒ ÎÍ ÓÏ¿ÉÕÇÇ ÎÍÃÃÄÏÅ¿Ê
_ÊÄÉ
пÌÃÏ oÄËÄÆÉÍÁ
¦pÁÍÇË ÀÝÃÅÄÑÍË ÎÏ¿ÁÇ
ÑÄÊÛÐÑÁÍ ÊÄÆÄÑ Á É¿ÏË¿Ì ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÉÍÑÍÏÚÄ
Ç Ñ¿É ÑÄϾÝÑ ÃÍÔÍÃÚ ÀÄÃÐÑÁÒÝÑ cÄÌÄÅÌÚÄ
ÃÍÔÍÃÚ Ï¿ÐÑÒÑ ÌÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÐÒËË¿ÏÌÍ
ÎÏÍÕÄÌÑ¿ Æ¿ ÑÏÇ ÂÍÿ Ç ÜÑÍ ÎÍÐÊÄ Î¿
ÃÄÌǾ Ì¿ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ Æ¿
¯ ÂÍÃÚ
oÄ¿ÊÛÌ¿¾ Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ Æ¿ ÑÏÇ ÂÍÿ ÒÁÄÊÇÖÇÑо
Ì¿ ÖÄÑÚÏÄ ÎÏÍÕÄÌÑ¿ ÎÏÇ Î¿ÃÄÌÇÇ Á
¯
Ë Ì¿ ÎÏÍÕÄÌÑ¿§
bÍÁÍϾ Í ÐÑÏÒÉÑÒÏÄ ÀÝÃÅÄÑÌÚÔ Ï¿ÐÔÍ
ÃÍÁ ÃÄÎÒÑ¿Ñ ÍÑËÄÑÇÊ ÖÑÍ ÍÌ¿ ÍÑÊÇÖ¿ÄÑо
ÌÄÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÛÝ ¦o¿ÐÔÍÃÚ ÎÍ Ï¿ÆÃÄÊÒ
¦fÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇħ Á
ÂÍÃÒ ÒËÄÌÛ׿
ÝÑо Ì¿ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÌÄ
ÃÍÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÌÌÚË Ë o¿ÐÔÍÃÚ ÎÍ
Ï¿ÆÃÄÊÒ ¦mÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇħ ÔÍѾ Ç ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑ
о Á ÌÍËÇÌ¿ÊÛÌÍË Ï¿ÆËÄÏÄ Ì¿ ÃÁ¿ ÎÏÍÕÄÌÑ¿
Á ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Ð ÒÖÄÑÍË ÇÌÓʾÕÇÇ Î¿Ã¿ÝÑ
Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÉÍÌÐÄÏÁÇÏÒ¾ ÐÑ¿ÂÌ¿ÕÇÝ §
nÍ Ï¿ÆÃÄÊÒ ¦l¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ ÜÉÍÌÍËÇ
É¿§ ÎÍÃÃÄÏÅÉ¿ Ñ¿ÉÇÔ ÍÑÏ¿ÐÊÄÈ É¿É ÐÄÊÛ
ÐÉÍÄ ÔÍƾÈÐÑÁÍ Ç ÏÚÀÍÊÍÁÐÑÁÍ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ
ÊÄÐÌÍÄ ÔÍƾÈÐÑÁÍ ÐÍÉÏ¿Ø¿ÄÑо Ì¿ ¯
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ a
ÂÍÃÒ ÀÒÃÒÑ ÐÒØÄÐÑ
ÁÄÌÌÍ ÐÄÉÁÄÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÚ ¯ пËÍÄ ÔÍÃÍÁÍÄ
ÐÊÍÁÍ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ ÖÇÌÍÁ
ÌÇÉÍÁ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¯ ÂÍÐÎÏÍÂÏ¿ËËÚ
q¿É ¦pÍÃÄÈÐÑÁÇÄ Æ¿Ì¾ÑÍÐÑÇ Ì¿ÐÄÊÄÌǾ§
ÎÍÑÄϾÊÍ
ÎÏÍÕÄÌÑ¿ ¦|ÉÍÌÍËÇÖÄÐ
ÉÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ Ç ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌ¿¾ ÜÉÍÌÍ
ËÇÉ¿§ ¯
o¿ÐÔÍÃÚ Ì¿ eit Á oÍÐÐÇÇ
ÐÍÉϿѾÑо ÎÍÖÑÇ Ì¿
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ Ì¿
ÎÍÃÃÄÏÅÉÒ Ë¿ÊÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿
¯ Ì¿
Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÒÃÍÐÑÏÍÄÌǾ ¯ Ì¿
Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÏÄÃÐÑÁ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
ÌÍÁÚÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ Ç ÎÍÃÃÄÏÅÉÒ ÎÏÍÇÆÁÍ
ÃÇÑÄÊÄÈ ÁÚÐÍÉÍÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÌÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ
¯ Ì¿ ¯ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ l¿ ÜÑÍË ÓÍÌÄ ¦o¿Æ
ÁÇÑÇÝ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÍÁÚ×ÄÌÇÝ
ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑǧ ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ
ÎÍÁÄÆÊÍ ¯ ÎÍÑÄϾ ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ¿ ÁÐÄÂÍ ÊÇ×Û
ξÑÛ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ _ ÁÄÃÛ ÜÑÍ ÑÄ ÍÑÏ¿ÐÊÇ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÎÍÐÍÀÌÚ Ï¿ÐÉ¿Ö¿ÑÛ ÜÉÍÌÍËÇÉÒ
Ç ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚÈ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ
ÏÍÐÑ ¦nÏÍÂÌÍÆ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐ
ÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ï¿Æ
Ï¿À¿ÑÚÁ¿Êо Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ Í ÀÝÃÅÄÑÄ Ì¿
Ç ¯ ÂÍÃÚ ÌÄ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ
É¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÆËÄÌÄÌǾ ËÍÃÄÊÇ ÜÉÍÌÍ
ËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÏÍÐÑ¿§ ¯ ÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÍÁ¿Ê¿ ÂÊ¿Á¿
pÖÄÑÌÍÈ Î¿Ê¿ÑÚ
q¿Ñ۾̿ bÍÊÇÉÍÁ¿
ÁÚÐÑÒ
ο¾ Á bÍÐÃÒËÄ ÎÏÇ ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÇ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿
Á ÎÄÏÁÍË ÖÑÄÌÇÇ
20 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН
ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ
¦n¿ÏÑǾ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ ÐÁÍÄÈ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈ ÕÄÊÛÝ ÍÎÏÄÃÄÊÇÊ¿ ÎÍÐÑÏÍ
ÄÌÇÄ Á oÍÐÐÇÇ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ a
ÄÂÍ ÍÐÌÍÁÄ ÊÄÅ¿Ñ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ
ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÇ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ Ï¿ÁÄÌÐÑÁ¿
Ç ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ Â¿Ï¿ÌÑÇÈ aÐÄ
ÜÑÇ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÁÄÏÐÑ¿¾
ÀÝÃÅÄÑ
ÒÐÎÄ×ÌÍ ÎÏÍÇÂÌÍÏÇÏÍÁ¿
ÊÍ gËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÌÚÈ ÇË
ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈ ÃÍÉÒËÄÌÑ ÐÑÏ¿ÌÚ
ËÚ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÄË É¿É ¿ÌÑÇÌ¿ÏÍÃÌÚÈ Ç
¿ÌÑÇÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÈ ¯ ÍÑËÄÑÇÊ Á ÉÍË
ËÄÌÑ¿ÏÇÇ Ãʾ ¦oÍÐÐÇǧ ÖÊÄÌ ÎÏÄÆÇÃÇÒË¿
up nao
pÄÏÂÄÈ `ÒÔ¿ÏÍÁ
¯ aÍÆËÒØ¿ÄÑ Ç
ÑÍÑ ÕÇÌÇÆË Ð É¿ÉÇË ÃÄÈÐÑÁÒÝØ¿¾ ÁÊ¿ÐÑÛ
ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ Ì¿É¿ÌÒÌÄ ÍÀÐÒÅÃÄÌǾ Á cÒËÄ
ÀÝÃÅÄÑ¿ ÁÌÄÐÊ¿ Á οÏÊ¿ËÄÌÑ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ
¿ÌÑÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁ pÏÄÃÇ ÌÇÔ ¯
Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÍÑËÄ̾ÄÑ ÇÌÃÄÉп
ÕÇÝ Ë¿ÑÄÏÇÌÐÉÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ ÃÍ
ÂÍÿ
m É¿ÉÍË ÎÏÇÒËÌÍÅÄÌÇÇ Ì¿ÏÍÿ ËÍÅÌÍ
ÂÍÁÍÏÇÑÛ ÎÏÇ Ñ¿ÉÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÄ §
mÐÍÀÄÌÌÍ ÇÆÒÁÄÏÐÉÇË ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ
ÁÚÂʾÃÇÑ ÒÏÄÆ¿ÌÇÄ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ Ì¿ ËÄÃÇÕÇÌÒ
ÎÏÇÑÍË ÖÑÍ ¾ ÐÑ¿ÑÛ¾ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ os
¿ϿÌÑÇÏÒÄÑ ÍÔÏ¿ÌÒ ÆÃÍÏÍÁÛ¾ ÊÝÃÄÈ fÌ¿
ÖÇÑÄÊÛÌÍÄ ÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÄ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ Ì¿ ÆÃÏ¿ÁÍ
ÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÌÇÆÉÒÝ
Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÁÏ¿ÖÄÈ ÇÊÇ ÍÑÉ¿Æ ÍÑ ÍÐÌ¿ØÄÌǾ
ÀÍÊÛÌÇÕ Ç ÎÍÊÇÉÊÇÌÇÉ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÄ
ÃÇÕÇÌÐÉÍÈ ÑÄÔÌÇÉÍÈ nÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÎÏ¿É
ÑÇÖÄÐÉÇ ÎÏÇ ÎÍÊÌÍÈ ÉÍËËÄÏÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ
ËÄÃÒÐÊÒ ̿ËÄÏÄÁ¿ÄÑо ÒËÄÌÛ×ÇÑÛ Ï¿ÐÔÍÃÚ
Ì¿ ¿ËÀÒÊ¿ÑÍÏÌÒÝ ÎÍËÍØÛ ÀÍÊÄÄ ÖÄË Á ÎÍÊ
ÑÍÏ¿ Ï¿Æ¿ Ì¿ ÐÑ¿ÕÇÍÌ¿ÏÌÒÝ ÎÍËÍØÛ ¯ ÃÍ
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ËÄÌÛ×Ä ÁÚÃÄʾÑÛ ÃÄÌÄÂ Ç Ì¿ ËÄ
ÃÇÕÇÌÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ _ ÁÄÃÛ Á oÍÐÐÇÇ
ÑÍÊÛÉÍ ÎÍ ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÄ ÀÍÊÄÄ
ËÇÊÊÇÍÌÍÁ ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÅÇÁÒÑ ÎÍ ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ë
ÌÇÅÄ ÎÏÍÅÇÑÍÖÌÍÂÍ ËÇÌÇËÒË¿ ÑÍ ÄÐÑÛ
ÇËÄÝÑ ËÄÌÄÄ ÑÚÐ¾Ö ÏÒÀÊÄÈ Á ËÄÐ¾Õ nÍ
ÊÒÖ¿ÄÑо ÖÑÍ ÜÑÇ ËÇÊÊÇÍÌÍÁ ÎÏÍÐÑÍ ÌÄ
ËÍÂÒÑ ÓÇÆÇÖÄÐÉÇ ÁÚÅÇÑÛ Ç ÎÏÇ ÌÚÌÄ×ÌÄË
ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇÇ ÍÀÏÄÖÄÌÚ Ì¿ ÁÚËÇÏ¿ÌÇÄ
pÄÏÂÄÈ `ÒÔ¿ÏÍÁ ÐÍÍÀØÇÊ ÖÑÍ nao
ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊ¿ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÚÔ
ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÔ Ì¿ ÐÍÉÏ¿ØÄÌÇÄ
ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÏÚÁ¿ ËÄÅÃÒ
ÀÄÃÌÚËÇ Ç ÀÍ¿ÑÚËÇ ¦a ÑÍË ÖÇÐÊÄ Ç Æ¿ÉÍ
ÌÍÎÏÍÄÉÑ ÁÁÍþØÇÈ Ì¿ÊÍ ̿ ÏÍÐÉÍ×Û ¯
ÒÑÍÖÌÇÊ Î¿ÏÑÇÄÕ ¯ mÌ ÎÍÆÁÍÊÇÑ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ
ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛ ÉÍÊÍÐпÊÛÌÍÄ Ï¿ÐÐÊÍÄÌÇÄ Á ÐÑÏ¿
ÌÄ Ì¿ ÀÄÃÌÚÔ Ç ÀÍ¿ÑÚÔ ¿ Á oÍÐÐÇÇ ÐÄÂÍÃ̾
ÃÍÔÍÃÚ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÀÍ¿ÑÚÔ ÎÏÄÁÚ׿ÝÑ
Á Ï¿Æ ÃÍÔÍÃÚ ÀÄÃÌÚÔ ÌÍ Ç ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛ
ÌÍ ÎÏÇÌÄÐÑÇ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍËÒ ÀÝÃÅÄÑÒ ÃÍ
ÑÏÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈ mÃÌ¿ÉÍ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ
ÉÍÑÍÏÍÄ ÅÇÁÄÑ ÌÇ Á ÖÄË ÐÄÀÄ ÌÄ ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿¾
¿ Ì¿ÏÍà ÍÎÒÐÉ¿ÄÑ Á ÑÍÑ¿ÊÛÌÒÝ ÌÇØÄÑÒ ÁϾÃ
ÊÇ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÄÑ Ñ¿ÉÇÄ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑÚ
ÁÐÄÏÛÄÆ mÌÍ ÎÏÄÀÚÁ¿ÄÑ Á ÂÍÏÃÚÌÄ Ç Ì¿
ÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑ Ì¿ÏÍà ÎÏÍÑÇÁ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ¿ ÎÍ
ÐÄËÒ ÃÍÊÅÌÍ ÒÈÑÇ Á ÍÑÐÑ¿ÁÉÒ ÎÍ ÎÏÇÖÇÌÄ
ÄÐÊÇ ÌÄ ÐÁÍÄÈ ÌÇÆÉÍÈ ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÍÐÑÇ ÑÍ
ÉÏ¿ÈÌÄÈ ÆÊÍÁÏÄÃÌÍÐÑÇ Ãʾ oÍÐÐÇǧ
pÊÍÁÍË ÐÌÍÁ¿ É¿É Ç ÐÑÍ ÊÄÑ Ì¿Æ¿Ã
Á ÀÍÏÛÀÄ Æ¿ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÛ
ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÌÚËÇ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÄ
ÊÍÆÒÌÂÇ ¦cÍÊÍÈ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÀÒÏÅÒÄÁ
Ç ÍÊÇ¿ÏÔÍÁ § ¦aо ÁÊ¿ÐÑÛ Ì¿ÏÍÃÒ §
Основное занятие парламента осенью – принятие закона о федеральном бюджете.
Нынешний год отличается от предыдущего тем, что проект федерального бюджета
на 2017–2019 годы Российской Федерации рассматривала новая Госдума, к чему
приступила на месяц позже: не в октябре, а в ноябре. Новые сроки были заранее
оговорены. Перенос думских выборов с декабря на сентябрь был объяснен именно
тем, что новый состав палаты, мол, не только примет главный финансовый закон
страны, но и будет отвечать за его исполнение.
ДУМА ПРИНЯЛА
«БЮДЖЕТ
СТАГНАЦИИ»
¤ÂÍ Ï¿ÐÔÍÃÚ Ì¿ ŠÐÍÕÇ¿ÊÉҚ
Ì¿ÏÒ׿ÝÑ ÐÑ¿ÑÛÝ ©ÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ¯³
ЭКСПЕРТИЗА
ЛАТАНИЕ ДЫР
`ÄÉÅÄ lÅÇžŹ
»¼ÆÊÉ·É cÅÈ»ÊÃÒ
kdop
Ÿj ÈŽ·Â¼Ä¿Õ ÆÅÁ· ļ ¹¿»ÄÅ
ÈǼ»Èɹ ÁÅÉÅÇÒ¼ Æž¹ÅÂ¶É Å¸¼ÈƼοÉÓ
Ǽ·Â¿¾·Í¿Õ ÷ÈÏÉ·¸ÄÒÌ ÆÇźǷÃà ÆÅ
Ç·¾¹¿É¿Õ ÈÅÍ¿·ÂÓÄÅÀ ÆÅ¿ɿÁ¿ ¹ pÅÈ
È¿¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ ÆǼ»Â·º·¼É ÆǼ¾¿»¼ÄÉ¡ b
˼»¼Ç·ÂÓÄÅà ¸Õ»½¼É¼ ÃÒ Ä¼ ¹¿»¿Ã Ä¿
Á·ÁźŠǷ¾¹¿É¿¶ ¿ÏÓ Â·É·Ä¿¼ »ÒÇ 
«Развитие здравоохранения»
«Содействие занятости
населения»
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
®±¤¯§ ¢°®¯¢¯Ÿ««
О ПЕНСИОННЫХ
ВЫПЛАТАХ
s½¼ ¿¾¹¼ÈÉÄÅ ÎÉÅ l¿ÄË¿Ä Ç¼Ï¿Â ¹
˼¹Ç·Â¼
ºÅ»· ÆÇÅ¿Ä»¼ÁÈ¿ÇŹ·ÉÓ
ƼÄÈ¿ÅÄÄÒ¼ ¹ÒÆ·ÉÒ ¨ ÅÄ¿ ʹ¼Â¿Î·Éȶ
Ä·
oÅ ÅͼÄÁ·Ã ÈƼͿ·Â¿ÈÉŹ ¹
ºÅ»Ê o¼ÄÈ¿ÅÄÄÒÀ ËÅÄ» ļ»ÅÆÅÂÊ
ο ¸Å¼¼ ÃÂÇ» Çʸ¼À ¹ ȼ»ÊÕмÃ
ºÅ»Ê »¼Ë¿Í¿É ¸Õ»½¼É· ÃŽ¼É ʹ¼Â¿Î¿ÉÓ
ȶ oÇ·¹¿É¼ÂÓÈɹŠʽ¼ ÆǿĶŠǼϼĿ¼
ÆÇŻ¿ÉÓ ¾·ÃÅÇžÁÊ Ä·ÁÅƿɼÂÓÄÅÀ
ηÈÉ¿ ƼÄÈ¿À Ä· ÉÇ·ÄÈ˼Ǽ ¹ otp ¹Â·È
É¿ ÈÔÁÅÄÅÃ¶É »Å ÃÂÇ» Çʸ¼À
°±¯²©±²¯Ÿ ¯Ÿ°´£¡ ½£¥¤±ŸŒ
Социальная политика
Оборона
Национальная
экономика
Правоохранительная
система
Общегосударственные
вопросы
Трансферы
Обслуживание госдолга
Образование
Здравоохранение
Культура
Спорт
Охрана окружающей среды
СМИ
ЖКХ
ÃÂÇ»
*OWFTUPS4DIPPM ÆÅ »·ÄÄÒÃ l¿ÄË¿Ä·
1,2,3,4,5 7,8
Powered by FlippingBook