Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 4

4
ГОССТРОИТЕЛЬСТВО
21– 27 декабря 2016
Конституция: принимать новуюил
Павел АНОХИН
РЕФОРМА –
ШАНС СОХРАНИТЬ РОССИЮ
n¿ÊÛËÒ ÎÄÏÁÄÌÐÑÁ¿ ÎÍ Ì¿ÎÍÏÒ
Ç Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÄÃʿ¿ÄËÚÔ
ÎÄÏÄËÄÌ ¾ÁÌÍ ÃÄÏÅÇÑ ÃÒËÐÉÇÈ
ÃÄÎÒÑ¿Ñ ÍÑ ¦dÃÇÌÍÈ oÍÐÐÇǧ ÉÍ
ÍÏÃÇÌ¿ÑÍÏ l¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍ ÍÐÁÍ
ÀÍÃÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÃÁÇÅÄÌǾ
dÁÂÄÌÇÈ
sÄÃÍÏÍÁ
nÍ ÄÂÍ ËÌÄÌÇÝ ÌÚÌÄ
ÃÄÈÐÑÁÒÝØ¿¾ iÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ¯ ÍÉ
ÉÒοÕÇÍÌÌ¿¾ ÐÍÖÇÌÄÌÌ¿¾ ¿ËÄÏÇ
É¿ÌÕ¿ËÇ Ç Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ¿ Ì¿ ÁÌÄ×ÌÄÄ
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÑÏ¿ÌÍÈ a ÇÌÑÄÏÁÛÝ
Ì¿×ÄËÒ ÇÆÿÌÇÝ ÍÌ ÍÑËÄÑÇÊ ÖÑÍ
oÍÐÐǾ ÎÍÑÄÏÎÄÊ¿ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÄ Á ÔÍ
ÊÍÃÌÍÈ ÁÍÈÌÄ Ç ÐÄÂÍÃ̾ ¾ÁʾÄÑо
ÉÍÊÍÌÇÄÈ ÎʿѾØÄÈ Ã¿ÌÛ pw_
¦mÑËÄÌÇÑÛ ÐÇÐÑÄËÒ ÁÌÄ×ÌÄÂÍ ÒÎ
Ï¿ÁÊÄÌǾ ËÍÅÌÍ ÊÇ×Û ÇÆËÄÌÇÁ
Ͼà ÎÍÊÍÅÄÌÇÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇǧ ¯
ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ¿ÏÇÈ
i¿É ÐÖÇÑ¿ÄÑ sÄÃÍÏÍÁ ÎÏÄÅÃÄ
ÁÐÄÂÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÁÌÄÐÑÇ ÎÍÎÏ¿Á
ÉÇ Á ÃÁÄ ÄÄ ÐÑ¿ÑÛÇ gÆ È ÒÀÏ¿ÑÛ
ÎÒÌÉÑ ¦lÇÉ¿É¿¾ ÇÃÄÍÊÍÂǾ ÌÄ
ËÍÅÄÑ ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛо Á É¿ÖÄÐÑÁÄ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÇÊÇ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛ
ÌÍȧ gÆ ÐÑ¿ÑÛÇ È ÇÆÙ¾ÑÛ ÎÒÌÉÑ
¦mÀØÄÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚÄ ÎÏÇÌÕÇÎÚ
Ç ÌÍÏËÚ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÎÏ¿Á¿
Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄ ÃÍÂÍÁÍÏÚ oÍÐ
ÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ¾ÁʾÝÑо ÐÍ
ÐÑ¿ÁÌÍÈ Ö¿ÐÑÛÝ ÄÄ ÎÏ¿ÁÍÁÍÈ ÐÇÐ
ÑÄËÚ dÐÊÇ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚË ÃÍ
ÂÍÁÍÏÍË oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚ ÇÌÚÄ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÖÄË
ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÌÚÄ Æ¿ÉÍÌÍË ÑÍ
ÎÏÇËÄ̾ÝÑо ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ËÄÅÃÒÌ¿
ÏÍÃÌÍÂÍ ÃÍÂÍÁÍÏ¿§ lmc ÎÍà ÄÂÍ
Ì¿Ö¿ÊÍË Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ê ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒ
ÝØÇÄ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ Á iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÝ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÆÁÍÊ¾Ñ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛо ÍÑ
¿ÌÑÇÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÇÃÄÍÊÍÂÇÇ Ç ÐÍ
ÆÿÑÛ ÐÁÍÇ ÇÌÐÑÇÑÒÑÚ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ
Á ÐÑÏ¿ÌÄ ¯ ÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÐÑÏ¿
ÑÄÂÇÖÄÐÉÇÄ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛо ÍÑ
ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ
nÏÍÄÉÑ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ Ï¿ÆÏ¿
ÀÍÑ¿ÌÌÚÈ uÄÌÑÏÍË pÒÊ¿É×ÇÌ¿
Ì¿ÕÄÊÄÌ Ì¿ ÒÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ ÎÏÇÖÇÌ
ÎÍÏÍÅÿÝØÇÔ ËÍÌÍÎÍÊÇÝ ÁÊ¿Ð
ÑÇ Á ÄÄ ÌÚÌÄ×ÌÄË ÁÇÃÄ ¦mÌ¿
¯ Æ¿ËÄÑÇÊ Á ÉÍËËÄÌÑ¿ÏÇÇ Ãʾ
¦oÍÐÐÇǧ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ
uÄÌÑÏ¿ Ì¿ÒÖÌÍÈ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ
ËÚÐÊÇ Ç ÇÃÄÍÊÍÂÇÇ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ
pÑÄÎ¿Ì pÒÊ¿É×ÇÌ
¯ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ
ÒÌÇÖÑÍÅÇÊ¿ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÇÄ ÁÄÑÁÄÈ
ÁÊ¿ÐÑÇ ÑÍ ÄÐÑÛ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÉÍÌ
ÉÒÏÄÌÑÌÍÐÑÇ ÐÃÄÏÅÄÉ Ç ÎÏÍÑÇ
ÁÍÁÄÐÍÁ Ï¿ÆÏÒ×ÇÊ¿ ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛ
ÌÚÄ Ï¿ÆÃÄÊÄÌǾ Á ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍË
ÒÐÑÏÍÄÌÇÇ ÐÑÏ¿ÌÚ _ ËÍÌÍÎÍÊǾ
¯ ÜÑÍ ÁÐÄÂÿ ÎÒÑÛ É Æ¿ÂÌÇÁ¿ÌÇÝ
ÖÑÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍ Ç ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ
ÐÄÂÍÃ̾ Ò Ì¿Ð a ÎÏÍÄÉÑÄ Ì¿×ÄÈ
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ÎÍÊÌÍËÍÖǾ ÎÏÄÆÇ
ÃÄÌÑ¿ ÒÀ¿ÁÊÄÌÚ Æ¿ÑÍ ÃÍÀ¿ÁÊÄÌÚ
ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ À¿Ê¿Ìп ÎÍÊÌÍËÍÖÇÈ
ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ Ç ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈ Æ¿
ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍÈ ÐÒÃÄÀÌÍÈ ÁÊ¿ÐÑÇ
nÏÄÆÇÃÄÌÑ ÇÆ ÁÊ¿ÐÑÁÒÝØÄÈ ÓÇÂÒ
ÏÚ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÄÑо Á ÓÇÂÒÏÒ ÒÎÏ¿Á
ʾÝØÒÝ ÐÑ¿ÌÍÁ¾ÐÛ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌ
ÌÍ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿
aÍÆÌÇÉ¿ÄÑ ÓÇÂÒÏ¿ ÁÇÕÄ ÎÏÄÆÇ
ÃÄÌÑ¿ pÊÍÁÍË ÐÍÆÿÄÑ ÐÊÍÅÌÒÝ
ÐÇÐÑÄËÒ À¿Ê¿Ìп Ãʾ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ
ÌÄ ÁÍÆÌÇÉÊÍ ËÍÌÍÎÍÊÇÆË¿§
nÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÈ ÎÏÍÄÉÑ ÒÑÍÖ
̾ÄÑ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ¯ ÜÑÍ ÐÇÐÑÄËÌÍÄ
ÏÄ×ÄÌÇÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÄ Ì¿ ÎÍÐÑÒ
οÑÄÊÛÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ oÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Á ÑÍ ÁÏÄ˾ É¿É iÍÌ
ÐÑÇÑÒÕǾ
ÂÍÿ ÕÇÁÇÊÇÆ¿
ÕÇÍÌÌÍ ÌÄÇÃÄÌÑÇÖÌ¿¾ oÍÐÐÇÇ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÒÄÑ ÄÄ ÌÄÒÐÎÄ×ÌÍÐÑÛ
ÃÄÂϿÿÕÇÝ ¦pÍÀÐÑÁÄÌÌÍ Ð ÜÑÍÈ
ÕÄÊÛÝ ÍÌ¿ Ç ÀÚÊ¿ ÐÍÆÿ̿ Ì¿
×ÇËÇ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇËÇ Ç
ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÍÌÌÚËÇ ÎÏÍÑÇÁ
ÌÇÉ¿ËÇ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÝØÇËÇ
ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÄ
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ
ÐÑÏ¿ÌÍÈ Á ÒÐÊÍÁÇ¾Ô ÎÍÿÁÊÄÌ
ÌÍÂÍ ÐÒÁÄÏÄÌÇÑÄÑ¿ ÉÍÂÿ pÍ
ÁÄÑÐÉÇÈ pÍÝÆ Ï¿ÐοÿÊо ¯
ÂÍÁÍÏÇÑ ÒÖÄÌÚÈ ¯ a ÌÄÈ Æ¿ÊÍ
ÅÄÌ ÕÄÊÚÈ Ï¾Ã ËÇÌ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÁÆÏÚÁ¿ÝÑо lÒ Ì¿ÎÏÇËÄÏ
Æ¿ÎÏÄØÄÌ¿ ÇÃÄÍÊÍÂǾ ÐÑÏ¿
ÌÚ ¿ ÁÄÃÛ Ì¿ÏÍÃ ¯ ÜÑÍ ÊÝÃÇ Ð
ÇÃÄÄÈ gÃÄÍÊÍÂǾ ¯ ÜÑÍ ÑÏ¿
ÃÇÕÇÇ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÕÄÌÌÍÐÑÇ Ì¿
ÏÍÿ dÐÊÇ ÕÄÌÌÍÐÑÄÈ ÌÄÑ ÑÍ
ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ Ç ÍÀÍÆÌ¿ÖÇÑÛ ÕÄÊÛ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ Ç
ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ Æ¿Ã¿ÖÇ Ãʾ Ï¿ÆÁÇÑǾ
ÐÑÏ¿ÌÚ cʾ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÐÁÄÏÌÒÑÛ
Ð ÑÏ¿ÄÉÑÍÏÇÇ ÁÄÃÒØÄÈ Ì¿Ð É ÇÐÑÍ
ÏÇÖÄÐÉÍÈ ÂÇÀÄÊÇ ÃÍÊÅÌ¿ ÎÍËÄ
̾ÑÛо ËÍÃÄÊÛ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÐÑÏ¿ÌÚ
¿ ÍÌ¿ ƿÿÄÑо ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÈ iÍÌ
ÐÑÇÑÒÕÇÄȧ
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌ¿¾ ÏÄÓÍÏ
Ë¿ ¯ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈ ×¿ÌÐ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ
oÍÐÐÇÝ ÒÁÄÏÄÌ
gÁ¿Ì pÑ¿ÏÇÉÍÁ
ÃÄÎÒÑ¿Ñ bÍÐÃÒËÚ ÎÄÏÁÍÂÍ ÐÍÆÚÁ¿
¯
ÀÚÁ×ÇÈ ÖÊÄÌ pÍÁÄ
Ñ¿ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ¦pÄÂÍÃ̾ ¾ ÒÀÄÅ
ÃÄÌ iÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ÂÍÿ ÇËÄÄÑ
ÌÄÒÐÑÏ¿ÌÇËÚÄ ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇËÇ
ËÄÏ¿ËÇ ÃÄÓÄÉÑÚ É¿É Á ÐÍÃÄÏÅ¿
ÌÇÇ Ñ¿É Ç Á ¦ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍË ÎÏÍÇÐ
ÔÍÅÃÄÌÇǧ ¯ ÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÒÄÑ ÍÌ ¯
i¿Æ¿ÊÍÐÛ ÀÚ Ë¿ÊÄÌÛÉ¿¾ ÃÁÒÐËÚÐ
ÊÄÌÌÍÐÑÛ Á ÑÄÉÐÑÄ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
ÍÏ¿ÌÚ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÁÊ¿ÐÑÇ Á
ÐÒÀÙÄÉÑ¿Ô oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
ÌÄ ÇÆÀÇÏ¿ÝÑо ¿
ÓÍÏËÇÏÒÝÑо
g ËÚ ÎÍÊÒÖ¿ÄË ÉÏ¿ÈÌÄ ÎÍÐÑÚÃ
ÌÒÝ ÇÐÑÍÏÇÝ ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏÐÉÇÔ
ÁÚÀÍÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÑÍ ÐÊÒÖ¿ÝÑо
ÑÍ ÍÑËÄ̾ÝÑо ÑÍ ÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÝÑо
Á ÇÆÁÏ¿ØÄÌÌÍÈ ËÒÌÇÕÇοÊÛÌÚË
ÓÇÊÛÑÏÍË ÓÍÏËÄ a ÜÑÇÔ ÍÀÐÑ;
ÑÄÊÛÐÑÁ¿Ô ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌ¿¾ ÁÊ¿ÐÑÛ
Ð ÌÄÇÆÀÄÅÌÍÐÑÛÝ Æ¿ÎÍÊÌÇÊ¿ ÐÍÀÍÈ
ÁÐÄ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÄ Ç
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁͧ
КОНСТИТУЦИЯ ДОКАЗАЛА
СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
r ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÍÁ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌǾ
ÌÚÌÄ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
ÐÁÍÇ ÁÄÐÉÇÄ ¿ÏÂÒËÄÌÑÚ q¿É ÅÒÏ
Ì¿ÊÇÐÑÚ ¦gÌÑÄÏÓ¿Éп§ ÎÍÇÌÑÄÏÄ
ÐÍÁ¿ÊÇÐÛ Ò ÎÏÄÃÐÄÿÑÄʾ pÍÁÄÑ¿
sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ os ÁÍÐÎÍÊÛÆÒÄÑо ÊÇ
ÓÏ¿ÉÕǾ ¦dÃÇÌ¿¾ oÍÐÐǾ§ ÐÁÍÇË
ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚË ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍË
Á bÍÐÃÒËÄ Ãʾ ÁÌÄÐÄÌǾ ÎÍÎÏ¿ÁÍÉ
Á mÐÌÍÁÌÍÈ Æ¿ÉÍÌ ÐÑÏ¿ÌÚ ¦_À
ÐÍÊÝÑÌÍ ÒÀÄÅÃÄÌ¿ ÖÑÍ ÌÇÉ¿ÉÇÔ
ÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÐÄÏÛÄÆÌÚÔ ÇÆËÄ
ÌÄÌÇÈ Á mÐÌÍÁÌÍÈ Æ¿ÉÍÌ ÁÌÍÐÇÑÛ
ÌÄ Ì¿ÃÍ ¯ ÍÑÁÄÑÇÊ¿
a¿ÊÄÌÑÇÌ¿
k¿ÑÁÇÄÌÉÍ
¯ pÖÇÑ¿Ý ÖÑÍ ÎÏÇ
ÖÇÌ Ãʾ ÎÍÃÍÀÌÚÔ ÎÍÎÏ¿ÁÍÉ ÌÄÑ
a ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
ÎÏÍÎÇпÌÍ ÁÐÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ ÓÒÌÿ
ËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÄ ÖÑÍ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÒÐ
ÑÍÈÖÇÁÍËÒ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ÐÑÏ¿ÌÚ qÄ
ÌÄËÌÍÂÇÄ ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÉÇ ÖÑÍ ËÚ
ÐÃÄÊ¿ÊÇ ÑÍÖÄÖÌÚÄ Á Ö¿ÐÑ
ÌÍÐÑÇ Æ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÝØÇÄ ÇÆËÄ
ÌÄÌÇÄ ÂÏ¿ÌÇÕ ÐÒÀÙÄÉÑÍÁ os
vÑÍ ÅÄ É¿Ð¿ÄÑо ÉÍÌÕÄÎÑÒ
¿ÊÛÌÚÔ ÏÄÓÍÏË iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇÇ ÑÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ Á ÌÇÔ
¾ ÌÄ ÁÇÅÒ mÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ
ÇÆËÄÌÄÌǾ ÒÅÄ ÁÌÄÐÄÌÚ ~
Ì¿ÔÍÅÒ ÇÔ Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÇ
ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚËÇ lÇÉ¿ÉÇÔ
ÌÍÁÚÔ ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÍÉ Á ÜÑÍË
ÎÊ¿ÌÄ ÌÄ ÑÏÄÀÒÄÑо ~ ¿ÀÐÍ
ÊÝÑÌÍ ÒÁÄÏÄÌ¿ ÖÑÍ ÇÔ Ç ÌÄ
ÀÒÃÄÑ iÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ÃÍÉ¿Æ¿
Ê¿ ÐÁÍÝ ÅÇÆÌÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ
¿ÉÕÄÌÑ ÃÍÊÅÄÌ ÃÄÊ¿ÑÛо Ì¿
ÀÍÊÄÄ ÎÍÊÌÍÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ ÄÄ ÎÍ
ÑÄÌÕÇ¿Ê¿§
mÃÇÌ ÇÆ ¿ÁÑÍÏÍÁ ÃÄÈÐÑÁÒÝ
ØÄÂÍ mÐÌÍÁÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿
pÄÏÂÄÈ
w¿ÔÏ¿È
Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌÚÈ ÝÏÇÐÑ os
ÃÍÉÑÍÏ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍ
ÓÄÐÐÍÏ Ì¿ÐÑ¿ÇÁ¿ÄÑ Ì¿ ÑÍË ÖÑÍ Á
ÒÐÎÄ×ÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÔо ÃÄËÍÉÏ¿
ÑÇ¾Ô ¿Ã¿ÎÑÇÁÌÍÐÑÛ ÎÏ¿ÁÍÁÍÈ ÐÇÐ
ÑÄËÚ ÐÍÖÄÑ¿ÄÑо Ð ÌÄÇÆËÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ¦nÍ
ÎÚÑÉÇ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÝ
Á ÀÝÏÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÒÝ ÇÌÐÑÏÒÉÕÇÝ
ÉÍÑÍÏ¿¾ ÀÚ ÃÄÑ¿ÊÛÌÍ ÏÄÂÊ¿ËÄÌ
ÑÇÏÍÁ¿Ê¿ É¿ÅÃÚÈ ×¿Â ÁÊÄÁÍ ÇÊÇ
ÁÎÏ¿ÁÍ É¿ÅÃÚÈ ÁÆÃÍÔ ÇÊÇ ÎÏÚÅÍÉ
Ì¿ ËÄÐÑÄ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝÑ ÁÐÄÂÍ
ÊÇ×Û Í ÌÄÆÏÄÊÍÐÑÇ ÎÏ¿Á¾ØÄÂÍ
ÉÊ¿Ðп Ç ÂÏ¿ÅÿÌÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿
¯ ÂÍÁÍÏÇÑ ÍÌ ¯ lÄÿÁÌÍ ÃÍÁÄÊÍÐÛ
ÎÏÍÖÄÐÑÛ ÄØÄ ÍÃÇÌ ¦¿ÏÂÒËÄÌѧ Á
ÎÍÊÛÆÒ ÇÆËÄÌÄÌǾ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
mÌ¿ ÎÍʿ¿ÄÑ ¿ÁÑÍÏ Á ÎÏÇÌÕÇÎÄ
ÔÍÏÍ׿ ÌÍ ÎÏÍÀÊÄË¿ Á ÑÍË ÖÑÍ
ÇÆ Æ¿ пÀÍÑ¿Å¿ ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ÏÄ¿ÊÇ
Æ¿ÕǾ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÇÌÕÇ
ÎÍÁ ÇÃÄÑ Ð ÑÏÒÃÍË ¿ ÎÍÊÒÖÇÁ׿
¾Ð¾ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍÈ
ËÍÃÄÊÇ ÌÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ aÚÁÍÃ
¿ÁÑÍÏ ÃÄÊ¿ÄÑ ÇÆÒËÇÑÄÊÛÌÚÈ Ì¿ÃÍ
ÃÄ ËÄ̾ÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÝ ÖÑÍÀÚ
ÎÏÇÁÄÐÑÇ ÄÄ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÄ Ð ÏÄ
¿ÊǾËÇ rËÄÐÑÌÍ ÐÎÏÍÐÇÑÛ ¿ ÖÇ
ÌÍÁÌÇÉÍÁ ËÄ̾ÑÛ ÇÊÇ ÔÍѾ ÀÚ
ÎÄÏÄÒÖÇÁ¿ÑÛ ÌÄ ÎÏÍÀÍÁ¿ÊÇ l¿×¿
iÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ÍÀʿÿÄÑ ÍÂÏÍËÌÚË
ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÍË Ã¿ÅÄ ÎÏÇ ÐÒØÄÐÑÁÒ
ÝØÇÔ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉ¿Ô a ÕÄÊÍË ÍÌ¿
ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿Ì¿ ÌÄ ÀÍÊÄÄ ÖÄË Ì¿
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ §
Что кроется за их мистическим смыслом?
12 декабря – День Конституции РФ. В преддверии главного государственного праздника в обществе
традиционно обостряются дискуссии о достоинствах и недостатках Основного закона страны,
о необходимости его совершенствования или принятия нового. Впрочем, в последнее время она
ведется постоянно. В этом году остроту полемики усугубило конституционное большинство «Единой
России», которое она сформировала в новом созыве Государственной думы по итогам состоявшихся
парламентских выборов. Тем более что в СМИ появились информационные вбросы, предполагающие
кардинальнуюмодернизацию и Конституции, и верховной власти.
стр.
1
Символы Российского государства
c¼Ç¸
»¼Á·¸Ç¶ ºÅ»· ¹ ƼǹÅà sÁ·¾¼
Å º¼Ç¸¼ ÆÇ¿¹Å»¿ÂÅÈÓ ¼ºÅ ÅÆ¿È·Ä¿¼
ŸnǼÂ
»¹Å¼ºÂ·¹ÒÀ ¼ÈÉÓ º¼Ç¸ »¼Ç½·¹ÄÒÀ b¼Â¿ÁźÅ
cÅÈÊ»·Ç¶ v·Ç¶ ¿ b¼Â¿ÁźŠjĶ¾¶ `¼Áȼ¶
l¿Ì·ÀÂŹ¿Î· ¹È¼¶ b¼Â¿Á·¶ ¿ l·Â·¶ ¿ a¼ÂÒ¶
pÅÈÈ¿¿ 
nÈŸż ¹Ä¿Ã·Ä¿¼ Ÿ¡l·Â·¶ ¿
a¼Â·¶ pÅÈÈ¿¿ m¼ sÁÇ·¿Ä· · pÅÈÈ¿¶ q¼ÀηÈ
»¹ÊºÂ·¹ÒÀ ÅǼ Á·Á ¿ ÆǼ½»¼ ȿùÅ¿¾¿ÇÊ
¼É ÃźÊмÈɹŠ¿ ¼»¿ÄÈɹŠpÅÈÈ¿ÀÈÁźŠºÅÈÊ
»·ÇÈɹ· ŸlźÊмÈɹŠ¨ ÈÂŹŠļÆÇÅÈÉż
nÄÅ ÄÅÈ¿É ÅÈŸÒÀ ÆÇ¿¾Ä·Á ¸ÒÉ¿¶ aź· ¿ eºÅ
¹Â·ÈÉ¿ aź ¸Ê»Êο ¹È¼ÃźÊпà ÆÇŶ¹Â¶¼É
q¹Å¼ ¹Â·»ÒμÈɹŠķ» ¹È¼Ã ÈÅɹÅǼÄÄÒÃ
Á·Á Ä· g¼Ã¼ É·Á ¿ ¹Å bȼ¼ÄÄÅÀ s ÷ÂÅ
ÇÅÈÈŹ ¼ÈÉÓ ÈÂŹŠŸÃźÊÉÄJÈÉӠžķηÕм¼
¹¼Â¿Î¿¼ Ÿl¼º· ŸÃź· ŸÃ·º· ¨ ÔÉ¿ ÈÂŹ·
Å»ÄźŠÁÅÇĶ ÆÇ¿ÈÊÉÈɹÊÕÉ ¹ ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹ¼
¶¾ÒÁŹ ÿǷ h žķηÕÉ ÅÄ¿ Å»ÄÅ ¿ ÉÅ ½¼
¨ ¸ÅÂÓÏ¿¼ Ç·¾Ã¼ÇÒ ¹¼Â¿Î¿¼ ¹È¼Â¼ÄÈÁÅÈÉÓ
¸Å½¼Èɹ¼ÄÄÅÈÉÓ Ã¼º·ÆÅÂ¿È Ã¼º·Â¿É üº·
Í¿Á üº·ÆÇżÁÉ Ã¼º·º·Â·ÁÉ¿Á·
c¿ÃÄ
ŸpÅÈÈ¿¶ ¨ ȹ¶Ð¼ÄÄ·¶ Ä·Ï· »¼Ç½·
¹· pÅÈÈ¿¶ ¨ ÂÕ¸¿Ã·¶ Ä·Ï· ÈÉÇ·Ä· lźÊη¶
¹Å¶ ¹¼Â¿Á·¶ È·¹· ¨ ɹż »ÅÈÉŶÄÓ¼ Ä· ¹È¼
¹Ç¼Ã¼Ä· 
nƶÉÓ ½¼ ¨ ȹ¶Ð¼ÄÄ·¶ ÃźÊη¶
¹¼Â¿Á·¶ ¹È¼ÃźÊз¶¡ m· ¹È¼ ¹Ç¼Ã¼Ä· ļ
¾·¹¿È¿ÃÅ ÅÉ ÉźŠÁÉÅ ÆÇ·¹¿É aŽ¼Èɹ¼ÄÄÅÀ
d¼Ç½·¹ÅÀ
t·º
nË¿Í¿·ÂÓÄźŠÉÅÂÁŹ·Ä¿¶ ¾Ä·Î¼Ä¿¶
͹¼ÉŹ Ë·º· pÅÈÈ¿¿ ļ ÈÊмÈÉ¹Ê¼É m· È·Àɼ
c¼Ç·ÂÓ»¿Á· ÇÊ »·ÕÉȶ ÉÇ¿ ÉÇ·ÁÉŹÁ¿
jÇ·ÈÄÒÀ ͹¼É ¨ »¼Ç½·¹ÄÅÈÉÓ È¿Ä¿À
¨ ͹¼É aźÅ÷ɼǿ ÆÅ» ÆÅÁÇŹ¿É¼ÂÓÈɹÅÃ
ÁÅÉÅÇÅÀ ÆǼ¸Ò¹·¼É pÅÈÈ¿¶ ¸¼ÂÒÀ ¨ ͹¼É
È¹Å¸Å»Ò ¿ ļ¾·¹¿È¿ÃÅÈÉ¿
rÇ¿ÁÅÂÅÇ Í¹¼ÉŹ Ë·º· žķη¼É
¼»¿ÄÈɹŠÉÇ¼Ì ¸Ç·ÉÈÁ¿Ì ¹ÅÈÉÅÎÄÅ È·¹¶ÄÈ
Á¿Ì Ä·ÇŻŹ ¸¼ÂÒÀ ¨ ͹¼É a¼ÂÅÀ pÊÈ¿ a¼
·ÇÊÈ¿ È¿Ä¿À ¨ l·ÂÅÇÅÈÈ¿¿ sÁÇ·¿ÄÒ
ÁÇ·ÈÄÒÀ ¨ b¼Â¿ÁÅÇÅÈÈ¿¿
a¼ÂÒÀ ͹¼É ¨ Ã¿Ç Î¿ÈÉÅÉ· ļÆÅÇÅÎ
ÄÅÈÉÓ ÈŹ¼ÇϼÄÈɹŠȿĿÀ ¨ ͹¼É ¹¼ÇÒ ¿
¹¼ÇÄÅÈÉ¿ ÆÅÈÉŶÄÈɹ· ÁÇ·ÈÄÒÀ ͹¼É ȿùÅ
¿¾¿ÇÊ¼É ÔļǺ¿Õ È¿ÂÊ ÁÇÅ¹Ó ÆÇÅ¿ÉÊÕ ¾·
nɼμÈɹÅ
qÄŹ· ¨ aŽ¼Èɹ¼ÄÄÅÈÉÓ ÈÄŹ· ¨ ¼»¿ÄÈɹÅ
È a¼ÂÅÀ ¿ l·ÂÅÀ pÊÈÓÕ ÈÄŹ· ¨ ÆÅÈÉŶÄÈɹÅ
¹¼ÇÄÅÈÉÓ
o¼Ç¹ÒÀ ºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÒÀ Ë·º ÊÆÅÿ
Ä·Âȶ ÆÇ¿ ÈÆÊÈÁ¼ ÇÊÈÈÁźŠ¹Å¼ÄÄźŠÁÅÇ·¸
¶ ŸnǼ ¹
ºÅ»Ê m· ÆÊϼÎÄÅÀ ¶Ìɼ
Ÿq¹¶ÉÅÀ o¼ÉÇ ÆÇ¿ Ä·ÌŽ»¼Ä¿¿ o¼ÉÇ· * ¹Å
¹Ç¼Ã¶ Æ·¹·Ä¿¶ ÆÅ a¼ÂÅÃÊ ÃÅÇÕ ·¹ºÊÈÉ·
ºÅ»· ¸Ò ÆÅ»Ä¶É Ë·º ͷǶ lÅÈÁŹÈÁźÅ
nÇ¿º¿Ä·Â Ä·ÌÅ»¿Éȶ ¹ bżÄÄÅ ÃÅÇÈÁÅà Ãʾ¼¼
¹ q·ÄÁÉ o¼É¼Ç¸ÊǺ¼ nË¿Í¿·ÂÓÄÅ ÆǿĶÉÅ Èο
É·ÉÓ ÎÉÅ ¸¼ÂÒÀ ͹¼É ȿùÅ¿¾¿ÇÊ¼É Î¿ÈÉÅÉÊ ¿
ļÆÅÇÅÎÄÅÈÉÓ È¹Å¸Å»Ê q¿Ä¿À ¨ ÆÅÈÉŶÄÈɹÅ
¹¼ÇÊ ¹¼ÇÄÅÈÉÓ aźÅÇÅ»¿ÍÊ jÇ·ÈÄÒÀ ¨ ÔļÇ
º¿Õ È¿ÂÊ ÁÇÅ¹Ó ÆÇÅ¿ÉÊÕ ¾· nɼμÈɹÅ
Владимир ВОЛК,
эксперт Центра Сулакшина
ГЛАВНАЯ ТЕМА
В Госдуме сегодня
имеется пять законопроектов,
посвященных
Конституционному собранию,
но ни один из них не был
принят даже в первом
чтении
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook