Газета «Россия». №2 (987) 21-27 декабря 2016 года - page 5

`ÊÇÆÉÇÈ É ÁÊ¿ÐÑÌÚË ÉÏÒ¿Ë
ÎÍÊÇÑÍÊÍÂ
cËÇÑÏÇÈ mÏÊÍÁ
ÂÄ
ÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ _ÂÄÌÑÐÑÁ¿
ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ
ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈ Ñ¿ÉÅÄ ÒÁÄÏÄÌ
ÖÑÍ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÝ Ã¿ÅÄ ÎÏÇ ÄÄ
ÌÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÄ ËÄ̾ÑÛ ÌÄ ÐÑÍÇÑ
ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÍÌ¿ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌ¿ ÒÏÍÁÌÝ
Ï¿ÆÁÇÑǾ ÐÑÏ¿ÌÚ ¦f¿ÉÏÄÎʾÑÛ É¿
ÉÒÝ ÊÇÀÍ ÇÃÄÍÊÍÂÇÝ Á iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇÇ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂʾà ÌÄÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍ i ÑÍËÒ ÅÄ ÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ Ñ¿ÉÍÂÍ
ÇÆËÄÌÄÌǾ ÀÚÊ¿ ÀÚ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ
ÃÍÊÂÍÈ ÐÊÍÅÌÍÈ Ç ÌÄÎÏÄÃÐÉ¿ÆÒÄ
ËÍȧ ¯ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÍÌ
«ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ» –
КЛЮЧ К СУВЕРЕНИТЕТУ…
g Á пËÍË ÃÄÊÄ ÊÄÂÉÍ ÊÇ ÇÆ
ËÄÌÇÑÛ ÑÄ ÇÊÇ ÇÌÚÄ ÎÍÊÍ
ÅÄÌǾ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ÄÐÊÇ
ÍÌÇ ÒÐÑ¿ÏÄÊÇ ÁÍ×ÊÇ Á ÎÏÍ
ÑÇÁÍÏÄÖÇÄ Ð ÇÌÑÄÏÄпËÇ
Ï¿ÆÁÇÑǾ ÐÑÏ¿ÌÚ gÌÐÑÇÑÒÑ
ÏÒÐÐÉÍÂÍ ÐÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÍÀÌ¿ÏÍÃÍÁ¿Ê
ÃÍÉÊ¿Ã ÎÍ ÇÑÍÂ¿Ë ÐÍÐÑ;Á
×ÄÂÍо ÇÝʾ
ÂÍÿ
ÐÄËÇÌ¿Ï¿ ÂÃÄ ÍÀÐÒÅÿÊÇ
Ç ÜÑÍÑ ÁÍÎÏÍÐ ¦cʾ ÑÍÂÍ
ÖÑÍÀÚ ÁÌÄÐÑÇ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ Á ÄÄ
Ç Ý ÂÊ¿ÁÚ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑ
ÁÄÌÌÍ ¦mÐÌÍÁÚ ÉÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÐÑÏ;§ ¦nÏ¿Á¿ Ç
ÐÁÍÀÍÃÚ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ç ÂÏ¿Åÿ
ÌÇÌ¿§ ¦iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÄ
ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ Ç ÎÄÏÄÐËÍÑÏ iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇǧ ¯ ÂÍÁÍÏÇÑо Á ÌÄË ¯ ÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÍÃÍÀÏÄÌÇÄ
ÃÄÎÒÑ¿ÑÍÁ bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÃÒËÚ
Ç ÖÊÄÌÍÁ pÍÁÄÑ¿ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
f¿ÑÄË ÐÊÄÃÒÄÑ ÐÍÆÁ¿ÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇÍÌÌÍÄ ÐÍÀÏ¿ÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ ÃÍÊÅ
ÌÍ ÎÏÍÂÍÊÍÐÍÁ¿ÑÛ Æ¿ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ nÍÐÊÄ ÜÑÍÂÍÍÀÏ¿ÆÒ
ÄÑо iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌ¿¾ ÉÍËÇÐÐǾ
ÉÍÑÍÏ¿¾ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑ ÎÏÍÄÉÑ
ÌÍÁÍÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ Ð ÁÌÄÐÄÌÌÚ
ËÇ ÎÍÎÏ¿ÁÉ¿ËÇ Ç ÁÚÌÍÐÇÑ ÄÂÍ Ì¿
ÁÐÄÌ¿ÏÍÃÌÚÈ ÏÄÓÄÏÄÌÃÒË lÍÁ¿¾
iÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ÁÐÑÒοÄÑ Á ÐÇÊÒ
ÄÐÊÇ Ì¿ ÏÄÓÄÏÄÌÃÒËÄ ÄÄ ÍÃÍÀÏÇÊÇ
ÀÍÊÄÄ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÄÈ
lÍ Ñ¿ÉÒÝ ÐÁÄÏÔÐÊÍÅÌÒÝ ÎÏÍÕÄ
ÃÒÏÒ ÁÌÄÐÄÌǾ ÎÍÎÏ¿ÁÍÉ ÐÄÂÍÃ̾
ÿÅÄ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇ ÁÚÎÍÊÌÇÑÛ
ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ
r Ì¿Ð ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÌÄÑ
Æ¿ÉÍÌ¿ Í iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀ
Ï¿ÌÇÇ
|ÑÍ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ÎÍÊÍ
ÅÄÌÇÄ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ÉÍÑÍÏÍÄ ÌÄ
ÇÐÎÍÊÌÄÌÍ Æ¿ ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÄ ÂÍÃÚ
ÎÍÐÊÄ ÄÄ ÎÏÇ̾ÑǾ¨§
bÄÌÌ¿ÃÇÈ pÄÊÄÆÌÄÁ
ÀÒÃÒÖÇ Ç
ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÃÒËÚ )) Ç ))) ÐÍÆÚÁÍÁ Ç ÊÇÃÄÏÍË
n¿ÏÑÇÇ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ Ç
ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÃÁÇÅÄÌǾ ¦oÍÐ
ÐǾ§ ÍÃÌÇË ÇÆ ÎÄÏÁÚÔ Á ÐÑÏ¿ÌÄ
ÎÍÃÌÇË¿Ê Ç Ì¿ÐÑÍÈÖÇÁÍ ÎÏÍÁÍ
ÃÇÊ ÇÃÄÝ ÎÏÇ̾ÑǾ Æ¿ÉÍÌ¿ Í iÍÌ
ÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ a ÐÁÍÄÈ
ÏÒÉÍÎÇÐÇ ¦nÍÐÊÄÃÌÇÈ ÃÍʧ ÍÌ
ÎÇ×ÄÑ ¦v¿ÐÑÍ ÎÏÇÔÍÃÇÑо ÐÊÚ
׿ÑÛ ÖÑÍ ÊÄÑ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
¯ ÜÑÍ ËÊ¿ÃÄÌÖÄÐÑÁÍ mÐÌÍÁÌÍÈ
Æ¿ÉÍÌ ÃÍÊÅÄÌ ÍÉÏÄÎÌÒÑÛ ÎÏÍÖÌÍ
ÐÁ¾Æ¿ÑÛ ÁÐÄ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÄ Æ¿ÉÍÌÍ
ÿÑÄÊÛÐÑÁÍ nÄÏÁ¿¾ ÁÑÍÏ¿¾ Ç ÑÏÄ
ÑÛ¾ bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌ¿¾ ÃÒË¿ ÎÏÇ
̾ʿ ÁÐÄ Æ¿ÉÍÌÚ ÁÚÑÄÉ¿ÝØÇÄ ÇÆ
ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ nÄÏÄÃ
mÐÌÍÁÌÚË Æ¿ÉÍÌÍË ÍÐÑ¿Êо
ÍÃÇÌ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈ ÃÍÊÂ ¯ Æ¿ÉÍÌ
Í iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ
~ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ý É¿É Ö¿ÐÑÍ Á bÍ
ÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÒÝ ÃÒËÒ ÎÏÇÔÍÃÇÊÇ
ÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ÍÑÆÚÁÚ Ì¿ Æ¿ÉÍÌÍ
ÎÏÍÄÉÑÚ ÇÆ nÏ¿ÁÍÁÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ
¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ Ð ÓÍÏ
ËÒÊÇÏÍÁÉÍÈ ¦ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÑ ÐÑ¿
ÑÛÄ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇǧ |ÑÍ ¿ÁÑÍË¿ÑÍË
ÐÑ¿ÁÇÊÍ ÉÏÄÐÑ Ì¿ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍÈ
ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ m ÖÄË ÂÍÁÍÏÇÑ
ÜÑÍÑ Ó¿ÉÑ m ÑÍË ÖÑÍ ÉÍÌÐ
ÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÄ ÌÍÏËÚ ÎϾËÍÂÍ
ÃÄÈÐÑÁǾ ÌÄ ËÍÂÒÑ Ï¿ÆËÚÁ¿ÑÛо
ÇÊÇ É¿É ÑÍ ÇÌÑÄÏÎÏÄÑÇÏÍÁ¿ÑÛ
о ÿÅÄ Ð¿ËÚËÇ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÇ
Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÚËÇ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇ
Á¿ËÇ
g ÑÍÂÿ Ç ÐÄÈÖ¿Ð ÆÁÒÖ¿Ñ
ÎÏÄÃÊÍÅÄÌǾ ÎÍ ÁÌÄÐÄÌÇÝ ÇÆ
ËÄÌÄÌÇÈ Á mÐÌÍÁÌÍÈ Æ¿ÉÍÌ
ɿпÝØÇÄо ËÌÍÂÇÔ ÂÊ¿Á Ç ÐÑ¿
ÑÄÈ ÎÏÄ¿ËÀÒÊÚ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
|ÑÍ ÂÍÁÍÏÇÑ ÊÇ×Û ÍÀ ÍÃÌÍË
Á ÊÝÃ¾Ô ÁÍÐÎÇÑ¿Ê¿ÐÛ ÎÏ¿ÁÍÁ¿¾
ÉÒÊÛÑÒÏ¿ g ÍÌÇ ÎÍÌÇË¿ÝÑ
ÖÑÍ ÏÄ׿ÑÛ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÚÄ
ÁÍÎÏÍÐÚ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿
ÌÒÅÌÍ ÌÄ Ì¿ ÎÊÍØ¿Ã¾Ô ÌÄ Ì¿
ÔÏ¿ÎÍË Ç ÆÊÍÀÍÈ Ã¿ÁÇÑÛ Ì¿ ÁÊ¿ÐÑÛ
¿ ÑÍÊÛÉÍ ÎÏ¿ÁÍÁÚË ÎÒÑÄË aÍÑ
ÎÍÖÄËÒ ¾ Ç ÍÀÏ¿Ø¿ÝÐÛ É ÌÚÌÄ×
ÌÇË ÃÄÎÒÑ¿Ñ¿Ë ÎÏÇËÇÑÄ Æ¿ÉÍÌ Í
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ÍÎ
ÏÄÃÄÊÇÑÄ ÄÂÍ ÓÒÌÉÕÇÇ ÎÍϾÃÍÉ
ÃÄÊÄÂÇÏÍÁ¿ÌǾ ÏÄÂÊ¿ËÄÌÑ Ï¿Ð
ÐËÍÑÏÄÌǾ ÎÍÎÏ¿ÁÍÉ Á mÐÌÍÁÌÍÈ
Æ¿ÉÍÌ ÐÑÏ¿ÌÚ §
uÄÌÑÏ¿ÊÛÌÚÈ ÐÍÁÄÑ n¿ÏÑÇÇ
aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ Ì;ÀϾ
ÂÍÿ ÍÀÏ¿ÑÇÊо É ÎÏÄÆÇÃÄÌÑÒ
os aÊ¿ÃÇËÇÏÒ nÒÑÇÌÒ ÎÏÄÃÐÄÿ
ÑÄÊÝ bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÃÒËÚ os
pÄÏÂÄÝl¿ÏÚ×ÉÇÌÒ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÝ
pÍÁÄÑ¿ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ a¿ÊÄÌÑÇÌÄ k¿Ñ
ÁÇÄÌÉÍ ÉÍ ÁÐÄË ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÊÇ
ÑÇÖÄÐÉÇË ÐÇÊ¿Ë oÍÐÐÇÇ Ð ÎÏÄÃÊÍ
ÅÄÌÇÄË ÁÚÐÑÒÎÇÑÛ Ð ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÍÈ
Í ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÇ mÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÍÀØÄÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÎÍ Ï¿Æ
Ï¿ÀÍÑÉÄ ÉÍÌÕÄÎÕÇÇ sif Í iÍÌÐ
ÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ¦pÄÂÍÃ̾
Ì¿ÆÏÄÊ¿ ÉÏ¿È̾¾ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ
ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍÄ
ÐÍÀÏ¿ÌÇÄ os ÇÆ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ
Ç ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÃÄ
¾ÑÄÊÄÈ Ç ÝÏÇÐÑÍÁ ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑ ÉÍÑÍ
ÏÚÔ ÎÍÆÁÍÊÇÑ ÐÍÆÿÑÛ ÃÄÈÐÑÁÄÌÌÚÈ
Ç Ì¿ÃÄÅÌÚÈ ËÄÔ¿ÌÇÆË ÎÍ ÏÄ×ÄÌÇÝ
ÁÍÎÏÍÐÍÁ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ Ð ÇÆËÄÌÄÌÇÄË
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ os ¯ ÂÍÁÍÏÇÑо
Á ÃÍÉÒËÄÌÑÄ ¯ o¿ÀÍÑ¿ iÍÌÐÑÇ
ÑÒÕÇÍÌÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌǾ ÎÍÆÁÍ
ÊÇÑ ÒÐÇÊÇÑÛ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÈ
ÉÍÌÑÏÍÊÛ Æ¿ ÇÆËÄÌÄÌǾËÇ Á
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ os Ç ÐÍÆÿÐÑ
ÆÃÍÏÍÁÒÝ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍÊÇ
ÑÇÖÄÐÉÒÝ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÁÍÉÏÒÂ
ÎÏÍÀÊÄË¿ÑÇÉÇ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÍÈ Ð
ÁÍÎÏÍпËÇ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌ
ÌÍÈ ÏÄÓÍÏËÚ uÄÊÄÐÍÍÀÏ¿Æ
ÌÍ ÎÏÇÒÏÍÖÇÑÛ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ
Ñ¿ÉÍÂÍ mÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ É ÃÁ¿Ã
Õ¿ÑÇÊÄÑÇÝ Ì¿×ÄÈ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ c¿ÌÌÚÈ ÍÀØÄ
ÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÍÁÄÑ É¿É Ï¿ÀÍÖÇÈ
ÍÏÂ¿Ì ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Ì
Ì¿ Ì¿× ÁÆÂʾà ÏÄ×ÄÌÇÄË ÎÏÄÆÇ
ÃÄÌÑ¿ os nÒÑÇÌ¿ a a §
a bÍÐÃÒËÄ ÐÄÂÍÃ̾ ÇËÄÄÑо
ξÑÛ Æ¿ÉÍÌÍÎÏÍÄÉÑÍÁ ÎÍÐÁ¾ØÄÌ
ÌÚÔ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍËÒ ÐÍÀÏ¿
ÌÇÝ ÌÍ ÌÇ ÍÃÇÌ ÇÆ ÌÇÔ ÌÄ ÀÚÊ
ÎÏÇÌ¾Ñ Ã¿ÅÄ Á ÎÄÏÁÍË ÖÑÄÌÇÇ
nÍÖÄËÒ mÑÁÄÖ¿¾ Ì¿ ÁÍÎÏÍÐ ÅÒÏ
Ì¿ÊÇÐÑÍÁ ÎÍ ÜÑÍËÒ ÎÍÁÍÃÒ ¦ÄÃÇÌÍ
ÏÍÐЧ
cËÇÑÏÇÈ a¾ÑÉÇÌ
¾Áʾ¾ÐÛ
Á bÍÐÃÒËÄ 6) ÐÍÆÚÁ¿ Æ¿ËÎÏÄÃÍË
iÍËÇÑÄÑ¿ ÎÍ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍËÒ
Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÒ Ç ÂÍÐÐÑÏÍÇÑÄÊÛ
ÐÑÁÒ ÍÑËÄÑÇÊ ¦¨f¿ÉÍÌ Í iÍÌÐÑÇ
ÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ÌÄÐËÍÑϾ
Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÍÌ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ iÍÌ
ÐÑÇÑÒÕÇÄÈ ¯ ÜÑÍ Æ¿ÎÒÐÉ ÎÏÍÕÄ
ÃÒÏÚ ÎÄÏÄÐËÍÑÏ¿ iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕÇÇ pÄÈÖ¿Ð Ãʾ ÄÄ ÎÄÏÄÐËÍÑ
Ï¿ ÌÄÑ ÌÇ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ ÌÇ
ÎÏ¿ÁÍÁÚÔ ÌÇ É¿ÉÇÔ ÊÇÀÍ
ÇÌÚÔ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇȨ§ _Ï
ÂÒËÄÌÑ ÑÄÔ ÉÍÂÍ ÁÐÄ
ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑ ÃÍÁÍÊÛ
ÌÍ ÎÏÍÐÑ É¿É ÑÍÊÛÉÍ
ÀÒÃÄÑ ÎÏÇÌ¾Ñ Æ¿ÉÍÌ
Í iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍË
ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ÁÍÆÌÇÉÌÄÑ
ÃÍÀÏ¿¾ ÍÖÄÏÄÃÛ ÅÄ
Ê¿ÝØÇÔ ËÄ̾ÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÝ ¯
ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ ÐÄÌ¿ÑÍÏÚ ËÇÌÇÐÑÏÚ
ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏÚ¨
l¿ÊÇÕÍ ÄÐÊÇ ÌÄ ÑÒÎÇÉÍÁ¿¾
ÑÍ ¾ÁÌÍ ÉÍÌÓÊÇÉÑÌ¿¾ ÐÇÑÒ¿ÕǾ
ÉÍÑÍÏ¿¾ ÐÍ ÁÏÄËÄÌÄË ËÍÅÄÑ ÁÚ
ÊÇÑÛо Á ÍÐÑÏÍÄ ÎÏÍÑÇÁÍÐÑ;ÌÇÄ
ËÄÅÃÒ ÍÀÌÍÁÊÄÌÕ¿ËÇ Ç ÐÑÍÏÍÌ
ÌÇÉ¿ËÇ ÌÚÌÄ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÈ iÍÌÐ
ÑÇÑÒÕÇÇ a ÊÝÀÍË ÐÊÒÖ¿Ä Ì¿ÃÍ ÊÇ
ÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÄÐÊÇ ÄÐÑÛ iÍÌÐÑÇÑÒ
ÕǾ Ç ÄÄ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÇÂÏÚ ÑÍ ÌÒÅÌÍ
ÇËÄÑÛ ÎÏÍÕÄÃÒÏÒ ËÄ̾ÝØÒÝ ÜÑÇ
ÎÏ¿ÁÇÊ¿ qÄË ÀÍÊÄÄ ÖÑÍ ÍÌ¿ ÂÍÑÍ
ÁÇÊ¿ÐÛ ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÎÍÃ ÂÏÍÔÍÑ
É¿ÌÍÌ¿ÃÚ ÍÉѾÀϾ ÐÍÃÄÏÅÇÑ Á
ÐÄÀÄ ÎÍ ÎÍÃÐÖÄÑ¿Ë ÜÉÐÎÄÏÑÍÁ
ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÈ Ì¿ÎÇп̿ Ð ¿ÉÑÇÁ
ÌÚË ÒÖ¿ÐÑÇÄË _ÂÄÌÑÐÑÁ¿ pw_ ÎÍ
ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÒ ÐÍÑÏÒÃÌÇ
ÖÄÐÑÁÒ 53!)$
`;ÆÌÛ Æ¿ÉÍÌ¿ Í iÍÌÐÑÇ
ÑÒÕÇÍÌÌÍË ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ÁÍÍÖÇÝ
ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑ Í ÑÍË ÖÑÍ
ÎÍÊÌÍËÍÖǾ̿ÏÍÿ ˾ÂÉÍÂÍ
ÁÍϾ ÒÐÄÖÄÌÚ iÐÑ¿ÑÇ ÊÇÃÄÏ
inos
bÄÌÌ¿ÃÇÈ fÝ¿ÌÍÁ
Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ
Á mÐÌÍÁÌÍÈ Æ¿ÉÍÌ ÐÑÏ¿ÌÚ ¦a
ÑÏÄÑÛÄÈ ÐÑ¿ÑÛÄ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
ÂÍÁÍÏÇÑо ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ ÍÌ ¯
ÖÑÍ Ì¿ÏÍà ¾ÁʾÄÑо ÐÒÁÄÏÄÌÍË
ÁÊ¿ÐÑÇ Ç Ì¿ ÖÄÐÑÌÚÔ Ç ÐÁÍÀÍÃ
ÌÚÔ ÁÚÀÍÏ¿Ô ÍÎÏÄÃÄʾÄÑ ÄÄ
ÐÒÑÛ Ç Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ nÏÇÐÁÍÄÌÇÄ
ÎÍÊÌÍËÍÖÇÈ Ì¿ÏÍÿ ¯ ÂÍÐÒ
ÿÏÐÑÁÄÌÌÍÄ ÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇÄ kÚ
ÐÖÇÑ¿ÄË ÖÑÍ ÜÑÒ ÓÍÏËÒÊÇÏÍÁÉÒ
Ì¿ÃÍ ÃÍÎÍÊÌÇÑÛ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÄ
ÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ÀÄÆ ÐÏÍÉ¿ ÿÁÌÍÐÑÇ
qÍÂÿ Ò ËÌÍÂÇÔ ÍÑοÃÄÑ ÍÔÍÑ¿ ËÒÔ
ÊÄÁ¿ÑÛ Ì¿ ÁÚÀÍÏ¿Ô ÂÃÄ ÎÏÍÕÄÌÑ
Ó¿ÊÛÐÇÓÇÉ¿ÕÇÈ ÁÚÏ¿ÐÑ¿ÄÑ Á Ï¿ÆÚ
ÖÑÍ ÒÀÇÁ¿ÄÑ Ð¿ËÒ ÎÏÇÏÍÃÒ Ì¿ÏÍ
ÃÍÁÊ¿ÐÑǾ§
pÄÂÍÃ̾ ÎÏÇÔÍÃÇÑ ÍÐÍÆÌ¿ÌÇÄ
ÑÍÂÍ ÖÑÍ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍÄ ÐÍÀÏ¿
ÌÇÄ ¯ ÉÊÝÖ É ÐÒÁÄÏÄÌÇÑÄÑÒ oÍÐÐÇÇ
_ ÁËÄÐÑÄ Ð ÌÇË Ì¿ÀÇÏ¿ÄÑ ÐÇÊÒ ÉÍÌ
ÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÈ Î¿ÑÏÇÍÑÇÆË ÇÃÄÇ
ÉÍÑÍÏÍÂÍ ËÍÂÒÑ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÍÐÁÍÀÍ
ÃÇÑÛ oÍÐÐÇÝ ÍÑ ÎÒÑ ÂÊÍÀ¿ÊÇÐÑÍÁ
ÌÍ Ç ÍÀÙÄÃÇÌÇÑÛ ÄÄ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÐÍÂÊ¿ÐÇÄ Ç ÄÃÇÌÐÑÁÍ
oÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿
5
ГОССТРОИТЕЛЬСТВО
совершенствовать действующую?
ВЕК РОССИЙСКИХ КОНСТИТУЦИЙ
ºÅ»
¨ l·Ä¿Ë¼ÈÉ ÅÁɶ¸Ç¶ Ÿn¸ ÊÈŹ¼ÇϼÄÈɹŹ·Ä¿¿ ºÅÈÊ
»·ÇÈɹ¼ÄÄźŠÆÅǶ»Á· ÆǿĶÉÒÀ ¹ Ç·¾º·Ç ƼǹÅÀ ÇÊÈÈÁÅÀ Ǽ¹ÅÂÕÍ¿¿
ºÅ»
¨ jÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿¶ pqtqp ÆǿĶɷ¶ ¹ÈÁÅǼ ÆÅȼ nÁɶ¸ÇÓ
ÈÁÅÀ Ǽ¹ÅÂÕÍ¿¿
ºÅ»
¨ jÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿¶ qqqp ÆǿĶɷ¶ ÆÅȼ ŸǷ¾Å¹·Ä¿¶ qŹ¼É
ÈÁźŠqÅÕ¾·
ºÅ»
¨ jÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿¶ qqqp ¾Ä·Ã¼ÄŹ·¹Ï·¶ Êɹ¼Ç½»¼Ä¿¼ ÄŹźÅ
ÆÅÈÉǼ¹ÅÂÕÍ¿ÅÄÄźŠÈɷ¿ÄÈÁźŠǼ½¿Ã·
ºÅ»
¨ jÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿¶ qqqp ÔÆÅÌ¿ Ÿ¾·ÈÉŶ Å¾Ä·Î·¹Ï·¶ ËÅÇÿ
ÇŹ·Ä¿¼ ÈŹ¼ÉÈÁÅÀ È¿ÈɼÃÒ ¹ ¼¼ Ä·¿¸Å¼¼ Ç·¾¹¿ÉÅà ¾Ç¼ÂÅà ¹¿»¼
ºÅ»
¨ jÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿¶ pÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ t¼»¼Ç·Í¿¿ ÆǿĶɷ¶ ÆÅȼ ÆÅ
¿ɿμÈÁźŠÆÇÅÉ¿¹ÅÈÉŶĿ¶ ¿ ÉÇ·º¿Î¼ÈÁ¿Ì ÈŸÒÉ¿À ÅÁɶ¸Ç¶
ºÅ
Èž»·¹Ï·¶ ÄŹÒÀ ÆÅ¿ɿμÈÁ¿À Ǽ½¿Ã È ÎǼ¾¹ÒηÀÄÅ È¿ÂÓÄÅÀ ÆǼ¾¿
»¼ÄÉÈÁÅÀ ¹Â·ÈÉÓÕ
hÄÈÉ¿ÉÊÉ Ä·Í¿ÅÄ·ÂÓÄÅÀ ÈÉǷɼº¿¿
Важнейшим
изменением Основного
закона стало увеличение
срока полномочий главы
государства с пяти до шести,
а Государственной думы –
с четырех до пяти лет
Решать
принципиальные вопросы
развития государства нужно
не на площадях…
Вот почему я и обращаюсь
к депутатам: примите закон
о Конституционном
собрании
¦¬Ÿ¤±¤ ª§ ¡º °¬¡¬¨ ¦Ÿ©¬ °±¯Ÿ¬º
§ÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÄ ¡µ§«ÍË Á ¿ÎÏÄÊÄ ÂÍÿ ÎÍÉ¿Æ¿ÊÇ
ÖÑÍ ÐÏÄÃÇ ÏÍÐÐÇÞÌ
не имеют никакого представления
о содержании Конституции РФ
имеют общее
представление
о ее основных положениях
хорошо знают
Конституцию РФ
затрудняются ответить
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook