Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 2

2
ПОЛИТИКА
8–14 сентября 2016
Абуталиб МАГОМЕДОВ,
юрист, кандидат в депутаты
Народного собрания РД
®¡¯ ¬Ÿ §¯Ÿ¤±  ¯±º
¡ ÑÍË ÖÇÐÊÄ ®¿ÏÑÇÞ ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ
¯ÍÐÐÇÇ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ Á ÇÆÀÏ¿ÌÇÇ
ÃÄÎÒÑ¿ÑÍÁ ¬¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌÇÞ ¯ÄÐÎÒÀŒ
ÊÇÉÇ £¿ÂÄÐÑ¿Ì ×ÄÐÑÍÂÍ ÐÍÆÚÁ¿ Ç ÎÏÄÌ
ÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ ËÄÐÑÌÍÂÍ Ð¿ËÍÒΌ
Ï¿ÁÊÄÌÇÞ ¦ÃÄÐÛ ÐÄÌÑÞÀÏÞ ÍÑÉÏÍÄÑÐÞ
ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÒÖ¿ÐÑÉÍÁ ÂÃÄ ÑÍÖÉÇ
Ì¿Ã ŠJš Á ÐÎÍÏÄ Æ¿ ÁÊ¿ÐÑÛ ÎÏÇÆÁ¿ÌÚ Ï¿ÐŒ
ÐÑ¿ÁÇÑÛ
ÿÂÄÐÑ¿ÌÕÄÁ ÍÀÊ¿Œ
ÿÝØÇÔ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÚË ÎÏ¿ÁÍË ®¡¯
ÎÄÏÄÅÇÁ ÉÏÇÆÇÐÌÚÈ ÎÄÏÇÍà Á ÐÁÞÆÇ Ð Òь
Ï¿ÑÍÈ ÊÇÃÄÏ¿ ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿Ï¿ØÇÁ¿ÄÑ ÐÁÍÝ
¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ Ç É¿É ÂÍÁÍÏÇÑÐÞ Ì¿ÀÇÏ¿ÄÑ
ÍÀÍÏÍÑÚ
£¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÄ ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ Î¿ÏÑÇÇ v
пËÍÄ ÉÏÒÎÌÍÄ Á ¯ÍÐÐÇÇ Ç Ì¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ
ÀÍÊÄÄ ÑÚÐÞÖÇ ÖÄÊÍÁÄÉ ¡ ÄÂÍ ÐÍÐÑ¿ÁÄ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄ ÐÊÒÅ¿ØÇÄ ÎÍÊÇÑÇÉÇ
ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ Ì¿Œ
ÒÖÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÇÌÑÄʌ
ÊÇÂÄÌÕÇÇ Ï¿ÀÍÖÇÄ Ç ÓÄÏËÄÏÚ ¡ÐÄ ÍÌÇ
ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍ ÍÑ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÍÊÍÅÄÌÇÞ
ÍÏÇÄÌÑÇÏÒÝÑÐÞ Ì¿ ÇÃÄ¿ÊÚ ÉÍÑÍÏÚÄ
ËÚ ÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÄË ÁÍÆÏÍÅÃÄÌÇÄ ¯ÍÐÐÇÇ
É¿É ÊÇÃÇÏÒÝØÄÈ ÃÄÏÅ¿ÁÚ ËÇÏ¿ ÁÍЌ
ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ §ÌÐÑÇÑÒÑÍÁ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÐÍÆÿÌÇÄ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ì¿
ÎÏÇÌÕÇÎ¿Ô ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÐÎÏ¿ÁÄÌ
ÊÇÁÍÐÑÇ
®¿ÏÑÇÞ ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ ¯ÍÐÐÇÇ Æ¿ÏČ
ÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Ê¿ É¿ÌÃÇÿѿ ÎÏÄÑÄÌÃҌ
ÝØÇÔ Ì¿ Ë¿ÌÿÑÚ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ¿ÌÐÉÍË
οÏÊ¿ËÄÌÑÄ ¡ ÇÔ ÖÇÐÊÄ v ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÄ
ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ
©³´ Ç ¬©ÂÊ¿ÁÌÚÄ Ç ÁÄÃÒØÇÄ ÐÎÄÕnj
¿ÊÇÐÑÚ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÁÄÃÍËÐÑÁ ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ
ÐÄÊÛÐÉÇÔ ËÒÌÇÕÇοÊÇÑÄÑÍÁ ÎÏÄÎÍÿÁ¿Œ
ÑÄÊÇ ÁÒÆÍÁ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÄÃÎÏnj
ÌÇË¿ÑÄÊÇ °ÏÄÃÇ ÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑÍÁ Ì¿ ÃČ
ÎÒÑ¿ÑÐÉÇÈ Ë¿ÌÃ¿Ñ ¬¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌÇÞ
¯£ v ÎÄÌÐÇÍÌÄÏÍÁ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÎÞÑÛ
ÇÆ «¡£ ² É¿ÌÃÇÿÑÍÁ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
ÁÚÐ×ÄÄ Ò v ÐÏÄÃÌÄÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÄ Ò
v ÐÏÄÃÌÄÄ ¡ÍÆÏ¿ÐÑÌÍÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊی
ÐÑÁÍ ÁÚÂÊÞÃÇÑ ÐÊÄÃÒÝØÇË ÍÀÏ¿ÆÍË
ÍÑ ÃÍ ÊÄÑ v ÖÄÊÍÁÄÉ ÍÑ ÃÍ
ÊÄÑ v ÐÑ¿Ï×Ä v ÖÄÊÍÁÄÉ «ÍŌ
ÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÍÀÊÝÃÄÌÍ ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ ÜÌÄό
ÂÇÇ ËÍÊÍÃÍÐÑÇ Ð ÍÎÚÑÍË ËÒÃÏÍÐÑÇ ÖÑÍ
ÍÖÄÌÛ Á¿ÅÌÍ Á οÏÊ¿ËÄÌÑÐÉÍË Æ¿ÉÍÌ͌
ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÄ
©Ÿ±Ÿª¢ «ª£¤¥¬º´
¡¦«¥¬°±¤¨
¡ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ¿ÌÐÉÍÈ Ö¿ÐÑÇ Î¿ÏÑÇȌ
ÌÍÂÍ ÐÎÇÐÉ¿ ÌÄË¿ÊÍ ÒÆÌ¿Á¿ÄËÚÔ ÊÇÕ
ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ Ð¿ËÀÇÐÑ Ç ÃÆÝÃÍÇÐÑ
¢ÒÐÄÈÌ
´¿ÆÀÒÊ¿ÄÁ
ÃÍÁÄÏÄÌÌÍÄ ÊÇÕÍ ÎÏÄÆnj
ÃÄÌÑ¿ ¯ÍÐÐÇÇ
¬ÇÉÍÊ¿È °ÎÇÏÇÌ
Š®¿ÏŒ
ÑÇÞ ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ ¯ÍÐÐÇÇ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑ
ÉÒÏÐ ÂÊ¿ÁÚ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Ì¿ ÍÀÌÍÁÊÄÌÇÄ
Ç ÁÍÆÏÍÅÃÄÌÇÄ ÐÑÏ¿ÌÚ ° ÜÑÍÈ ÕÄÊÛÝ
ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ
ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄ ÐÑ¿ÑÛÇ ©ÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ¯³
Ÿ ÍÌ¿ ÂÊ¿ÐÇÑ Š¯ÍÐÐÇÈÐÉ¿Þ ³ÄÃÄÏ¿ÕÇÞ
v ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÎÍÊÇÑÇÉ¿
ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ¿ Ì¿ ÐÍÆÿÌÇÄ ÒÐÊ͌
ÁÇÈ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÔ ÃÍÐÑÍÈÌÒÝ ÅÇÆÌÛ
Ç ÐÁÍÀÍÃÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿š §ÃÞ Á
ÜÑÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ®¡¯ ÀÒÃÄÑ ÕÄÊÄ̿Ό
Ï¿ÁÊÄÌÌÍ ÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞ ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÞ ŠË¿ÈŒ
ÐÉÇÔ ÒÉ¿ÆÍÁš ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ ¯ÍÐÐÇÇ Í ÉÍÑ͌
ÏÚÔ ÖÇÌÍÁÌÇÉÇ Ì¿ ËÄÐÑ¿Ô ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑ
ÌÄ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ñۚ v ÍÀÍÆÌ¿ÖÇÊ ÎÊ¿Ì ÐÁÍÇÔ
ÀÊÇÅ¿È×ÇÔ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ¬ÇÉÍÊ¿È °ÎÇÏÇÌ
ÎÏÄÑÄÌÃÒÝØÇÈ Ì¿ ÃÄÎÒÑ¿ÑÐÉÇÈ Ë¿ÌÿÑ
¬¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌÇÞ ¯£
°ÄÈֿРοÏÑÇÈÕÚ ÎÍÁÐÄËÄÐÑÌÍ Ç
ÄÅÄÃÌÄÁÌÍ ÁÐÑÏÄÖ¿ÝÑÐÞ Ð ÇÆÀÇÏ¿ÑČ
ÊÞËÇ ¬Ç ÍÃÌ¿ ÇÆ ÌÇÔ ÌÄ ÍÀÔÍÃÇÑÐÞ ÀÄÆ
ÁÍÎÏÍÐÍÁ Í ÑÍË É¿É Î¿ÏÑÇÞ ÐÍÀÇÏ¿ÄÑÐÞ
ÏÄ׿ÑÛ ËÍÊÍÃÄÅÌÒÝ ÎÏÍÀÊÄËÒ v ÍÃÌÒ ÇÆ
Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÀÍÊÄÆÌÄÌÌÚÔ ÃÊÞ ÏÄÂÇÍÌ¿ ¬Ä
ÐÄÉÏÄÑ ÖÑÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÊÍÃÚÄ ÊÝÃÇ
ÌÄ Ì¿ÈÃÞ Ï¿ÀÍÑÒ ÒÄÆÅ¿ÝÑ ÇÆ ÏÄÐÎÒÀÊnj
ÉÇ ÇÌÚÄ ÁÐÑ¿ÝÑ Ì¿ ÎÏÄÐÑÒÎÌÚÈ ÎÒÑÛ ÇÊÇ
ÎÏÇÍÀØ¿ÝÑÐÞ É Ì¿ÏÉÍÑÇÉ¿Ë ¿ÊÉÍÂÍÊÝ
£¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÄ ÍÑÃÄÊÄÌÇÄ ®¡¯ ÇËÄÄÑ
ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÝ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÎÍ ÍÆÃÍÏÍÁÊÄÌÇÝ
ËÍÊÍÃÄÅÌÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ «Ú
ÇÐÔÍÃÇË ÇÆ ÑÍÂÍ ÖÑÍ Ð ÌÇËÇ Ì¿ÃÍ Ï¿À͌
Ñ¿ÑÛ ÕÄÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍ ÍÀÙÄÃÇÌÇÁ ÖÄÏČ
ÃÒ ËÍÊÍÃÄÅÌÚÔ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÈ Á ÐÇÐÑÄËÒ
ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍËÍÅÄÑ É¿ÅÃÍËÒ Ì¿ÈÑÇ ÖÑ͌ÑÍ
ÎÍÊÄÆÌÍÄ ÃÊÞ ÐÄÀÞ
«Ú ÎÏÄÃʿ¿ÄË ÐÍÆÿÑÛ ©¿Ñ¿ÊÍ Ë͌
ÊÍÃÄÅÌÚÔ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈ ÃÄÁÇÆ Ç ÕÄÊÛ
ÉÍÑÍÏÍÂÍ ŠªÇÖÌ¿Þ Ð¿ËÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÁÍ
ÇËÞ ÎÏÍÕÁÄÑ¿ÌÇÞ £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ç ¯ÍÐÐÇǚ
Ì Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍÀÚ Ð ÄÂÍ ÎÍË͌
ØÛÝ É¿ÅÃÚÈ ËÍÊÍÃÍÈ ÅÇÑÄÊÛ ÏÄÐÎÒÀÊnj
ÉÇ ÐËÍÂ ÍÎÏÄÃÄÊÞÑÛ ÃÊÞ ÐÄÀÞ ÂÃÄ Ç É¿É
ËÍÅÌÍ ÎÍÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÎÏÇÊÍÅÇÑÛ ÐÁÍÇ
ÒÐÇÊÇÞ Ç ÃÊÞ ŠÊÇÖÌÍÈ Ð¿ËÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇǚ
Ç ÃÊÞ ŠÎÏÍÕÁÄÑ¿ÌÇÞ £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ç ¯ÍЌ
ÐÇǚ ÐÍÀÄÌÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÍÃÃÄÏÅnj
Á¿ÑÛ Ñ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÒÝ ËÍÊÍÃÄÅÛ ÐÎÍÐÍÀÌÒÝ
ÐÍÆÿÑÛ Ñ¿ÉÇÄ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Áڌ
ÁÄÃÒÑ ÜÉÍÌÍËÇÉÒ ÐÑÏ¿ÌÚ Ì¿ ÀÍÊÄÄ Áڌ
ÐÍÉÇÈ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÌÚÈ ÒÏÍÁÄÌÛ °ÄÂÍÃÌÞ
ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÄ ÁÒÆÚ ÄÅÄÂÍÃÌÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑ
ÍÉÍÊÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÎÍ ÇÌÓÍÏË¿Œ
ÕÇÍÌÌÚË ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞË ¡ ÎÍËÍØÛ ÇË Á
ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÀÚÊ ÎÏÍÁÄÃÄÌ ®ÄÏÁÚÈ *5Œ
ÓÍÏÒË ÃÄÈÐÑÁÒÝÑ ÀÇÆÌÄЌÇÌÉÒÀ¿ÑÍÏÚ
Ç ÇÌÚÄ ÓÍÏËÚ ÎÍÃÃÄÏÅÉÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌnj
Ë¿ÑÄÊÄÈ Á ÐÓÄÏÄ *5 °ÑÍÇÑ ÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍ
Á ÜÑÇ ÃÌÇ ÍÉÍÊÍ Æ¿ÞÁÍÉ Ì¿ ÂÏ¿ÌÑÚ
Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÇË ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞË ÎÍЌ
ÑÒÎÇÊÍ Á «³µ £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ¬¿×¿ οÏÑÇÞ
ÎÏÇÁÄÑÐÑÁÒÄÑ Ñ¿ÉÍÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÌÇÄ Ç ÍÌÍ
ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑ Í ÑÍË ÖÑÍ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐ͌
Á¿ÌÌ¿Þ Ï¿ÀÍÑ¿ Ð ËÍÊÍÃÚËÇ ÂÏ¿Åÿ̿ËÇ
Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑ ÎÊ¿ÌÍËÄό
ÌÚÈ ÐÇÐÑÄËÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ
nÒÀÊÇÉ¿ÕǾ ÍÎÊ¿ÖÄÌ¿
ÇÆ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÓÍÌÿ É¿ÌÃÇÿѿ
Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ _ÀÒÑ¿ÊÇÀ¿ k¿ÂÍËÄÃÍÁ¿
В общем количестве в Единый день голосования будет замещено
около 40 тысяч мандатов и должностей, в борьбу за которые включилось
рекордное количество кандидатов – свыше 116 тысяч человек.
Из 77 партий, зарегистрированных в Минюсте России, право на участие
в выборах имеют 73, из которых в избирательной кампании стартовали
почти 30 политических сил.
 ÒÃÄË ÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞ ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÞ ŠË¿ÈÐÉÇԚ ÒÉ¿ÆÍÁ
Муслим АЛИЕВ
¡¤¯¬°±» °ª¡²
gÃľ ÎÍÃÎÇпÌǾ ÜÑÍÂÍ ÎÍÊÇÑÇ
ÖÄÐÉÍÂÍ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ
ÂÊ¿ÁÄ oc o¿Ë¿Æ¿ÌÒ _ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁÒ
mÌ Ì¿ÎÍËÌÇÊ Á
ÂÍÃÒ Ì¿
ÁÚÀÍÏ¿Ô Á l¿ÏÍÃÌÍÄ ÐÍÀÏ¿ÌÇÄ
ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ×ÄÐÑÛ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ
ÍÑÃÄÊÄÌÇÈ Î¿ÏÑÇÈ ¿ ÐÄÂÍÃ̾ Á ¿Ì¿
ÊÍÂÇÖÌÍÈ É¿ËοÌÇÇ ÐÎÇÐÉÇ É¿ÌÃÇÿÑÍÁ Á οÏÊ¿
ËÄÌÑ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ÁÚÃÁÇÌÒÊÇ ÒÅÄ Î¿ÏÑÇÈ g
ÎÏÇÆÁ¿Ê ÎÍÊÇÑÇÉÍÁ ÌÄ ÃÍÎÒÐÑÇÑÛ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ
¦ÂϾÆÌÚÔ§ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ¦jÍÅÛ
ÍÀË¿Ì ÉÊÄÁÄÑ¿ ¯ ¾ÁÊÄÌǾ ÖÒÅÃÚÄ Ì¿×ÄÈ ÉÒÊÛÑÒ
ÏÄ cʾ ÂÍÏÕ¿ ÇÆÃÏÄÁÊÄ ÁÄÏÌÍÐÑÛ ÐÊÍÁÒ ÖÄÐÑÌÍÐÑÛ
ÀÚÊÇ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÚËÇ ÕÄÌÌÍÐѾËÇ l¿×¿ ÂÊ¿ÁÌ¿¾
ƿÿֿ ¯ ËÍÀÇÊÇÆÍÁ¿ÑÛ Ì¿ÏÍÃ Ç Ð¿ËÇË ËÍÀÇÊÇÆÍ
Á¿ÑÛо Ì¿ ÐÍÆÇÿÑÄÊÛÌÚÄ ÃÄÊ¿ gÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÊÄÂÇ
ÑÇËÌÚÄ ÁÚÀÍÏÚ Á c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ §
b¿ÈÿÏÀÄ rÆ¿ÏÔ¿ÌÍÁ Á ÉÍËËÄÌÑ¿ÏÇÇ Ãʾ
¦oÍÐÐÇǧ ÍÑËÄÑÇÊ ÖÑÍ Á ÍÐÌÍÁÄ Î¿ÏÑÇÈÌÍÈ ÎÏÍ
ÂÏ¿ËËÚ nao ÊÄÅÇÑ ÉÍÌÕÄÎÕǾ ÎÍÐÑÏÍÄÌǾ Á
oÍÐÐÇÇ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÍÄ ÍÀÄÐ
ÎÄÖÇÑ ÃÍÐÑÍÈÌÒÝ ÅÇÆÌÛ Ç ÐÁÍÀÍÃÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÐÍÆÿÐÑ ÒÐÊÍÁǾ Ãʾ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÇ ¦aÐÄ
ÜÑÇ ÕÄÊÇ ËÍÅÌÍ ÃÍÐÑÇÖÛ ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ ÍÌ ¯
ÊÇ×Û ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ ÁÍÆÏÍÅÃÄÌÇÄ oÍÐÐÇÇ É¿É ÁÄÊÇ
ÉÍÈ ËÇÏÍÁÍÈ ÃÄÏÅ¿ÁÚ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ËÍÀÇÊÇÆ¿ÕÇÇ
ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÐÇÊ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ ÐÍÕÇ¿ÊÛ
ÌÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÚ Ì¿ÏÍÃÍÁÊ¿ÐÑǾ Ç ÃÒÔÍÁÌÍÐÑÇ
gËÄÌÌÍ ÜÑÍ Ç ¾ÁʾÄÑо ÂÊ¿ÁÌÍÈ Æ¿Ã¿ÖÄÈ Ì¿×ÄÈ
ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇǧ
mÎÏÄÃÄʾ¾ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÃÄÈÐÑÁÇÈ Ì¿ ÁÑÍÏÍÄ ÃÄ
оÑÇÊÄÑÇÄ 88) ÁÄÉ¿ ÖÊÄÌÚ n¿ÏÑÇÇ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ
oÍÐÐÇÇ ÎÍ ÐÊÍÁ¿Ë b¿ÈÿÏÀÄ¿ rÆ¿ÏÔ¿ÌÍÁ¿ ÇÐÔÍþÑ
ÇÆ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÐÑÏ¿Ì¿ ÐÄÂÍÃ̾ Ì¿ÔÍÃÇÑо Á ÌÄÒÐÑÍÈ
ÖÇÁÍË ÐÍÐÑ;ÌÇÇ ¦mÃÌ¿ ÇÆ ÎÏÇÖÇÌ ÉÏÍÄÑо Á
ÑÍË ÖÑÍ ÐÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿¾
Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉ¿¾ ÐÇÑÒ¿ÕǾ ÑÏÄÀÒÄÑ ÌÍÁÍÈ ÇÃÄÍÊÍ
ÂÇÇ ¯ ÒÑÍÖÌÇÊ ÎÍÊÇÑÇÉ ¯ pÄÈÖ¿Ð ÍÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ
ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÏÍÐÐÇ¾Ì ÌÄ ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑ É¿É ÊÇÀÄ
Ï¿ÊÛÌÍ ÏÚÌÍÖÌÚÈ ÁÄÉÑÍÏ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÐÑÏ¿ÌÚ Ñ¿É Ç
ÁÍÆÁÏ¿Ñ É ÉÍËËÒÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇË ÇÃÄ¿Ê¿Ë oÚÌÍÖÌÚÄ
ÏÄÓÍÏËÚ ÎÍ Æ¿Î¿ÃÌÍËÒ ÍÀÏ¿ÆÕÒ ÎÏÇÁÄÊÇ É Ñ¾ÅÄ
ÊÚË ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇ¾Ë ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ÜÉÍÌÍËÇÉÄ ÌÍ Ç Á
ÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ÊÝÃÄÈ ¯ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÇÆË Ç ÀÄÆÒÃÄÏÅÌÍÄ
ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÐËÄÌÇÊÇ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÄ ÕÄÌÌÍÐ
ÑÇ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÇÆË¿ Ç ÁÆ¿ÇËÍÎÍËÍØÇ ÍÀÄÐÕÄÌÇÊÇ
ÎÏÄÐÑÇÅ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÑÏÒÿ a Ñ¿ÉÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ÐÑ¿ÁÉ¿
ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÑÛ ÐÃÄÊ¿Ì¿ Ì¿ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ ÌÍÁÍÂÍ ÖÄÊÍ
ÁÄÉ¿ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÜÎÍÔÇ ¯ ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÍÂÍ ÎÏÍÓÄÐ
ÐÇÍÌ¿Ê¿ ÐÁÍÄÂÍ ÃÄÊ¿ ÑÏÒÃÍÊÝÀÇÁÍÂÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ Ç
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÄËÛ¾ÌÇÌ¿ οÑÏÇÍÑ¿ ÐÁÍÄÈ ÀÍÊÛ
×ÍÈ Ç Ë¿ÊÍÈ oÍÃÇÌÚ Ð ÁÚÐÍÉÇË ÖÒÁÐÑÁÍË ÃÍÊ¿§
a c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ ÎÍ ËÌÄÌÇÝ b¿ÈÿÏÀÄ¿ rÆ¿ÏÔ¿
ÌÍÁ¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ï¿ÆÏÄ×ÇÑÛ
ÆÄËÄÊÛÌÚÈ ÁÍÎÏÍÐ ÁÍÉÏÒÂ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ËÌÍÂÍ ÉÍÏ
ÏÒÎÕÇÇ ÂÊ¿ÁÌÍÈ ÎÏÇÖÇÌÍÈ ÖÄÂÍ ¾ÁʾÄÑо Æ¿ÉÏÚ
ÑÍÐÑÛ Ç ÌÄÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛ ÆÄËÄÊÛÌÚÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ
a Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÍÑËÄÑÇÊ ÍÌ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Ï¿ÐÐÑ¿ÁÇÑÛ
ÁÐÄ ÑÍÖÉÇ Ì¿Ã ¦I§ Á ÏÄ×ÄÌÇÇ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÆÄËÄÊÛ
ÍÑÂÍÌÌÍÂÍ ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÐÑÁ¿ ¿ Ñ¿ÉÅÄ Ð¿ËÍÆ¿ÔÁ¿Ñ¿
ÆÄËÄÊÛ ÐÄÊÛÔÍÆÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌǾ ÌÄÆ¿ÉÍÌÌÍÂÍ ÎÄÏÄÁÍÿ
ÆÄËÄÊÛ ÍÃÌÍÈ É¿ÑÄÂÍÏÇÇ Á ÃÏÒÂÒÝ Ð ÎÍÐÊÄÃÒÝØÄÈ
ÎÄÏÄÿÖÄÈ ÄÄ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚË ÊÇÕ¿Ë ¦lÄÏ¿Æ
ÏÄ×ÄÌÌÍÐÑÛ ÜÑÍÂÍ ÁÍÎÏÍп ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÑÍÏËÍÆÇÑ
Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÄÊÛÐÉÍÂÍ ÔÍƾÈÐÑÁ¿ Ç ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÄ
ÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÇÄ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ÌÍ Ç ËÍÅÄÑ ÎÏÇÁÄÐÑÇ
É ÏÄÆÉÍËÒ ÍÀÍÐÑÏÄÌÇÝ ËÄÅÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍÌÓ
ÊÇÉÑÍÁ§ ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ b¿ÈÿÏÀÄ rÆ¿ÏÔ¿ÌÍÁ
¬Ÿ ·Ÿ¢ ¡®¤¯¤£§
jÇÃÄÏ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÑÃÄÊÄÌǾ n¿ÏÑÇÇ
aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ Á¿ÅÌÍÈ ÎÏÍÀÊÄËÍÈ ÐÖÇ
Ñ¿ÄÑ Ñ¿ÉÅÄ ÁÍÎÏÍÐ ËÄÅÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ Ç ËÄÅ
ÉÍÌÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÂÊ¿ÐǾ nÍ ÄÂÍ ËÌÄÌÇÝ
Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ ÎÏÇÌÕÇÎ
Ï¿ÁÌÍÂÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ
Ì¿ ÃÍÊÅÌÍÐÑ¾Ô ¦nÏÇÌÕÇÎ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÁÍ
ÑÇÏÍÁ¿ÌǾ ¯ Æ¿ÊÍ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇ Ç ËÄÅÌ¿ÕÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÂÊ¿ÐǾ _ ÎÏÍÀÊÄËÒ ÁÌÒÑÏÇÉÍÌÓÄÐ
ÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÍÌÓÊÇÉÑ¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Ï¿ÆÏÄ×ÇÑÛ
Á Ï¿ËÉ¿Ô Æ¿ÉÍÌ¿ ÎÒÑÄË ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÍÁ nÏÇ ÜÑÍË
ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ ÅÄÐÑÉ¿¾ ÌÄÎÏÇËÇÏÇË¿¾ Ç ÎÍÐÊÄ
ÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌ¿¾ ÀÍÏÛÀ¿ ÎÏÍÑÇÁ ÇÃÄÈ ÜÉÐÑÏÄËÇÆË¿ Ç
ÑÄÏÏÍÏÇÆË¿§ ¯ ÐÖÇÑ¿ÄÑ É¿ÌÃÇÃ¿Ñ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ
a Ñ¿ÉÇÔ ÒÐÊÍÁÇ¾Ô ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÒÐÇÊǾ οÏÑÇÈ
ÕÄÁ ÎÍ ÄÂÍ ÐÊÍÁ¿Ë Ì¿ÕÄÊÄÌÚ Ì¿ ÏÄ×ÄÌÇÄ Ì¿ÇÀÍ
ÊÄÄ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö pÏÄÃÇ Ñ¿ÉÍÁÚÔ ¯ ÎÏÍÁÄ
ÃÄÌÇÄ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍÈ ÏÄÓÍÏËÚ Á ÔÍÃÄ ÉÍÑÍ
ÏÍÈ ÍÐÒØÄÐÑÁÇÑÛ Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ
ÎÍÊÌÍËÍÖÇÈ ËÄÅÃÒ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍË Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑÍË
Ç ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍË ÐÑÏ¿ÌÚ ÒÑÁÄÏÃÇÑÛ ÌÍÁÚÈ
ÎÍϾÃÍÉ ÇÆÀÏ¿ÌǾ pÍÁÄÑ¿ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ÏÍÐÐÇÈÐ
ÉÍÂÍ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ¿ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÂÏ¿Åÿ̿ËÇ
oÍÐÐÇÇ Ç ÎÏ¿ÁÍ ÍÑÆÚÁ¿ ÃÄÎÒÑ¿ÑÍÁ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄʾ
ËÇ ÐÍÆÿÁ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÏÄ¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÃÍÑÖÄÑÌÍÐ
ÑÇ ÁÊ¿ÐÑÇ Ì¿ÏÍÃÒ mÐÌÍÁÌÚÄ ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÎÍÊÇÑÇÉÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚ Ì¿ ÎÏÄ
ÍÃÍÊÄÌÇÄ ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÈ Ï¿ÆÏÒ×ÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÜÉÍÌÍ
ËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÉÒÏп Ô ÂÍÃÍÁ Ì¿ ËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÝ
ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿
Ì¿ À¿ÆÄ ÁÚÐÍÉÇÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ Ì¿ ÎÏÄÍÃÍÊÄÌÇÄ
ÐÚÏÛÄÁÍÂÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ p ÜÑÍÈ ÕÄÊÛÝ
nao ÀÒÃÄÑ ÃÍÀÇÁ¿ÑÛо Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ Ç ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ
ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÈ ËÍÃÄÊÇ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ
ÐÑÏ¿ÌÚ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÈ Ì¿ ÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÄË ÇÐÎÍÊÛ
ÆÍÁ¿ÌÇÇ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍÂÍ Ç ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÊÒÖ×ÇÔ ËÇÏÍÁÚÔ ÃÍÐÑÇ
ÅÄÌÇÈ Ç ÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍ ÑÏÒÿ
bÍÁÍϾ ÍÀ ÜÑÍË b¿ÈÿÏÀÄ rÆ¿ÏÔ¿ÌÍÁ ÎÍÃÖÄÏÉ
ÌÒÊ ¦kÚ ÍÏÇÄÌÑÇÏÒÄËо Ì¿ Æ¿ÉÍÌ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚÈ
Ì¿ ÑÄÍÏÇÇ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ ÇÆÁÄÐ
ÑÌÍÂÍ ÎÐÇÔÍÊÍ¿ sÏÄÃÄÏÇÉ¿ tÄÏÕÀÄÏ¿ ÄÐÊÇ
ÇÃÑÇ Ì¿ ׿ ÁÎÄÏÄÃÇ Ç ÏÄ׿ÑÛ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÃÍ ÇÔ
ÍÐÍÆÌ¿ÌǾ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍË Ì¿ÏÍÿ ÑÍ ÏÄÆÉÍ ÁÍÆ
Ï¿ÐÑÄÑ ÖÇÐÊÍ ÃÍÁÍÊÛÌÚÔ ÁÊ¿ÐÑÛÝ _ ÄÐÊÇ ÏÄ׿ÑÛ
¾ÁÌÚÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ Í ÉÍÑÍÏÚÔ ÒÅÄ ÁÐÄ ÂÍÁÍÏ¾Ñ ÑÍ
Á ÊÒÖ×ÄË ÐÊÒÖ¿Ä ÌÄËÌÍÂÍ ÐÌÇÆÇÑо ÖÇÐÊÍ ÌÄÃÍ
ÁÍÊÛÌÚÔ kÚ É¿É Ï¿Æ ÎÏÄÃʿ¿ÄË ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇÄ
ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÆÁÍʾÝÑ ÌÄ ÃÍÁÍÃÇÑÛ
ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ ÃÍ ÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄÌǾ ÎÏÍÀÊÄË Ç ÍÏÇÄÌ
ÑÇÏÍÁ¿ÑÛо ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ Ì¿ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÚ§
a Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÜÑÇÔ Æ¿Ã¿Ö Î¿ÏÑǾ Á¿ÅÌÚË Ì¿ÎÏ¿Á
ÊÄÌÇÄË ÐÁÍÄÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÁÇÃÇÑ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ É¿
ÖÄÐÑÁ¿ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ aÚÆÍÁÚ ÁÏÄËÄÌÇ
Ç ÐÊÍÅÇÁ׿¾Ð¾ ÐÇÑÒ¿ÕǾ ÑÏÄÀÒÝÑ ÃÄÊ¿ÑÛ ÒÎÍÏ Ì¿
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Ì¿ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ
ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ É¿ÃÏÍÁÍÂÍ ÏÄÆÄÏÁ¿ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ
Ì¿Ê¿ÃÇÁ ÒÖÄÀÒ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕÄÁ mÌ¿ ÎÍ ÄÂÍ ÐÊÍÁ¿Ë
Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑо Á ÎÏ¿ÉÑÇÉÍ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍË ÍÀÒ
ÖÄÌÇÇ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÑÏÍÇÑо Ì¿ ÍÐÌÍ
ÁÄ ÒÖÄÑ¿ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÄÈ Á ÏÄ×ÄÌÇÇ ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔ
ÐÊÒÅÄÀÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö Á Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÄ Ç ¿ÉÑÒ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ
ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÈ Ç ÎÏÍÂÏ¿ËË Ï¿ÆÁÇÑǾ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÈ ÏÄÐ
ÎÒÀÊÇÉÇ ¦_ÑÑÄÐÑ¿ÕǾ ÐÊÒÅ¿ØÇÔ ÎÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿Ë
ÍÀÒÖÄÌǾ ÒÁ¾Æ¿Ì¿ Ð ÁÌÄÃÏÄÌÇÄË Á ÎÏ¿ÉÑÇÉÒ Ï¿Æ
Ï¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔ ÇËÇ ÅÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ rÖÇÑÚÁ¿¾ ÁÐÄ
ÜÑÇ ÍÀÐÑ;ÑÄÊÛÐÑÁ¿ n¿ÏÑǾ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐ
ÐÇÇ ÀÒÃÄÑ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÐÍÆÿÌÇÄ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ
gÌÐÑÇÑÒÑ¿ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÎÍà ÜÂÇÃÍÈ
}ldpim ¯ ÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÍÁ¿Ê ÍÌ ¯mÖÄÌÛ ÔÍÖÄÑо
ÒÁÇÃÄÑÛ ÌÍÁÒÝ oÍÐÐÇÝ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÑ¿ÌÒÑ ÌÍÏËÍÈ
ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌ¿¾ ÜÉÍÌÍËÇÉ¿ ÁÚÐÍÉ¿¾ ÃÒÔÍÁÌÍÐÑÛÇ
ÉÒÊÛÑÒÏ¿ Ì¿ÐÄÊÄÌǾ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÄ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ
ÀÊ¿Â Ç Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÃÍÔÍÃÍÁ ÖÄÑÉÇÄ ÑÏ¿ÄÉÑÍÏÇÇ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ ËÍÊÍÃÚÔ ÊÝÃÄÈ
ÎÍÖÄÑ Ç ÒÁ¿ÅÄÌÇÄ É ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÑÏÒÿ Ç ÃÏÒÅÄÐÉÇÄ
ÍÑÌÍ×ÄÌǾ É¿É ËÄÅÃÒ ÀÊÇÅ¿È×ÇËÇ ÐÍÐÄþËÇ
Ñ¿É Ç ËÄÅÃÒ ÕÄÊÚËÇ Ì¿ÏÍÿËÇ §
nÒÀÊÇÉ¿ÕǾ ÍÎÊ¿ÖÄÌ¿ ÇÆ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÓÍÌÿ
É¿ÌÃÇÿѿ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ b¿ÈÿÏÀÄ¿ rÆ¿ÏÔ¿ÌÍÁ¿
ГОЛОСУЙТЕ ЗА № 3
¼¬¤¯¢§¾
«ª£°±§
§ ®º± «²£¯°±§
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»
¬Ä ÃÍÎÒÐÑÇÑÛ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÞ
ÌÄÃÍÐÑÍÁÄÏÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ
Десять из одиннадцати отделений партий,
участвующих в выборах в Дагестане,
подписали соответствующий меморандум.
В их числе Партия Возрождения России
– в избирательном бюллютене № 3.
Руководитель ее Дагестанского отделения,
заместитель главы администрации
Советского района города Махачкалы
Гайдарбег УЗАРХАНОВ рассказал
нашему изданию об идеологической
платформе и программе ПВР.
стр.
1
1 3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook