Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 6

6
СОЦИУМ
8–14 сентября 2016
Павел АНОХИН
 ¢ ¡ ®«¸»
g ÜÑÍ ÁÎÍÊÌÄ ÊÍÂÇÖÌÍ
ÁÚÑÄÉ¿ÄÑ ÇÆ ÐÓÄÏÚ ÎÏÍ
ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ
ÌÍÁÍÂÍ ÂÊ¿ÁÚ Ì¿ÒÖÌÍ ÍÀ
Ï¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÁÄÃÍËÐÑÁ¿
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛÄÁ¿ ¯ Æ¿ÁÄÃÒ
ÝØ¿¾ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÂÍÐÒÿÏÐÑ
ÁÄÌÌÍ ÉÍÌÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ
ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ Á gÌÐÑÇÑÒÑÄ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÊÒÅÀÚ
Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ o_ltÇbp
r ÌÄÄ ÍÉÍÊÍ Ì¿ÒÖÌÚÔ
Ï¿ÀÍÑ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÐÄËÛ
ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÈ mÌ¿ ÃÍÉÑÍÏ
ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ i¿Ì
ÃÇÿÑÐÉÒÝ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÝ
Æ¿ØÇÑÇÊ¿ ÎÍ ÑÄËÄ ¦pÍÁÄÑ
ÐÉÍÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ Ç Î¿ÑÏÇÍ
ÑÇÖÄÐÉ¿¾ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ oÒÐ
ÐÉÍÈ ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈ ÕÄÏÉÁÇ
Á ÂÍÃÚ aÄÊÇÉÍÈ mÑÄÖÄÐÑ
ÁÄÌÌÍÈ ÁÍÈÌÚ§ ÃÍÉÑÍÏÐ
ÉÒÝ ¯ ¦oÒÐÐÉ¿¾ ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿Á
Ì¿¾ ÕÄÏÉÍÁÛ Á ÎÍÊÇÑÇÉÄ
pÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ Á
¯ ÂÂ §
aÎÍÊÌÄ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ
ÖÑÍ ÒÅÄ ¿ÁÂÒÐÑ¿ ÖÄÏÄÆ
ÃÄоÑÛ ÃÌÄÈ ÎÍÐÊÄ Ì¿ÆÌ¿ÖÄ
ÌǾ ËÇÌÇÐÑÏ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
Ç Ì¿ÒÉÇ os
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛ
ÄÁ¿
ÁÐÑÏÄÑÇÊ¿ÐÛ Ð n¿ÑÏÇ
¿ÏÔÍË kÍÐÉÍÁÐÉÇË Ç ÁÐľ
oÒÐÇ iÇÏÇÊÊÍË ¦rÖÇÑÄÊÛ
ÁÏ¿Ö Ç ÐÁ¾ØÄÌÌÇÉ ¯ ÜÑÍ
ÐÊÒÅÄÌÇÄ ¯ ÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÍÌ¿
¯ k¿ÊÄÌÛÉÇÈ ÖÄÊÍÁÄÉ
ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÒÖÇÑÄÊÝ ÄÂÍ
ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÎÍÃÁÇÂÒ Ç
ÇÃÄ¿ÊÒ ÁÐÑÒοÄÑ Á ÅÇÆÌÛ
Ç ÃÍÐÑÍÈÌÍ ÎÏÇÌÇË¿ÄÑ ÄÄ
ÐÍ ÁÐÄËÇ ÐÊÍÅÌÍÐѾËǧ
mÊÛ¿ }ÏÛÄÁÌ¿ Æ¿¾ÁÇÊ¿
ÖÑÍ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÍË Ãʾ ÌÄÄ
¾ÁʾÄÑо ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ Ð ÍÎÍ
ÏÍÈ Ì¿ ÏÒÐÐÉÒÝ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÒ
Ç ÇÐÑÍÏÇÝ
|ÑÍ ÀÚÊ¿ ÆÌ¿ÉÍÁ¿¾
ÁÐÑÏÄÖ¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÁÍ ËÌÍ
ÂÍË ÎÏ;ÁÇÊ¿ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐ
ÉÒÝ ÊÇÌÇÝ ÌÍÁÍÂÍ ÂÊ¿ÁÚ
ËÇÌÇÐÑÏ¿ lÄ ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ
ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÄ ÒÖÄÀÌÍ ËÄÑÍ
ÃÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÄ oÍÐ
ÐÇÈÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÌǾ Ì¿ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÏÄÉÑÍÏÒ
kbnr
gÂÍÏÝ oÄËÍÏÄÌÉÍ
Ãʾ ÜÉÐÎÄÏÑÇÆÚ ÎÏÍÄÉÑ
ÎÏÇËÄÏÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÎÍ
ÒÖÄÀÌÍËÒ ÎÏÄÃËÄÑÒ ¦nÏ¿
ÁÍÐÊ¿ÁÌ¿¾ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÍÐÌÍ
ÁÚ ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒ
ÏÚ § Ãʾ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
ÑÄÊÛÌÚÔ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÈ a ÐÍ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð ÌÇË ÍÐÌÍÁ¿Ë
ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
ËÍÂÒÑ Ì¿Ö¿ÑÛ ÒÖÇÑÛ Ð ÂÍ
ÎÍ È ÉÊ¿ÐÐ ÁÚÃÄÊÇÁ Ãʾ
ÜÑÍÂÍ ÍÃÇÌ ÃÁ¿ ֿп Á ÌÄ
ÃÄÊÝ ¦pÄÈÖ¿Ð Á ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿
ÑÄÊÛÌÚÔ ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ô ÍÐÌÍ
ÁÚ ÎÏ¿ÁÍÐÊ¿ÁÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
ÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝÑ ÑÍÊÛÉÍ Á
Ï¿ËÉ¿Ô ÎÏÄÃËÄÑ¿ ¦mÐÌÍ
ÁÚ ÏÄÊÇÂÇÍÆÌÚÔ ÉÒÊÛÑÒÏ Ç
ÐÁÄÑÐÉÍÈ ÜÑÇÉǧ ¯ Î;ÐÌÇÊ
ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿Ë gÂÍÏÛ oÄËÍ
ÏÄÌÉÍ ¯ mÌ ÄÐÑÛ Á ÎÏÍÂÏ¿Ë
ËÄ ÑÍÊÛÉÍ ÂÍ ÉÊ¿Ðп Ì¿
Ö¿ÊÛÌÍÈ ×ÉÍÊÚ nÏÇ ÜÑÍË
ÐÄËÛÇ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁ ËÍÂÒÑ
ÁÚÀÏ¿ÑÛ ÍÐÌÍÁÚ ÎÏ¿ÁÍ
ÐÊ¿ÁÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ¿ ËÍÂÒÑ
ÇÆÒÖ¿ÑÛ ÊÝÀÒÝ ÃÏÒÂÒÝ ÇÆ
ÑÏÄÔ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ ÍÐÌÍÁÌÚÔ
ÉÍÌÓÄÐÐÇÈ Á oÍÐÐÇÇ ÇÊÇ
ÎÏÍÐÑÍ ÐÁÄÑÐÉÒÝ ÜÑÇÉÒ a
Ñ¿ÉÍÈ ÓÍÏËÄ Ç Ð Ñ¿ÉÍÈ ÎÏÍ
ÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ mni Á
ÒÖÄÀÌÚÔ ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ô ÌÄÑ ÑÍ
ÄÐÑÛ ÇÔ Ì¿ÃÍ ÀÒÃÄÑ ËÄ̾ÑÛ
ÄÐÊÇ ÉÒÏÐ ÍÃÍÀϾѧ
Š°Ÿ¨±º ª©§¯¡Ÿ±»š
bÍÁÍϾ Í ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÇ
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛÄÁ¿ Ì¿ ÍÀØÄ
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍË ÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÍË
ÐÍÀÏ¿ÌÇÇ ÎÍÐÍÁÄÑÍÁ¿Ê¿
ÏÍÃÇÑÄÊ¾Ë ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿ÑÛ
ÐÁÍÇË ÃÄÑ¾Ë Ð¿ÈÑÚ Ç ÉÍË
ÎÛÝÑÄÏÌÚÄ ÇÂÏÚ ÉÍÑÍ
ÏÚÄ ÍÑÁÊÄÉ¿ÝÑ ÏÄÀÄÌÉ¿ ÍÑ
ÒÖÄÀÚ ÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÎÏÍÂÏ¿Ë
ËÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿
ÝÑ ÐÉ¿ÖÇÁ¿ÌÇÄ Ó¿ÈÊÍÁ _
Á ×ÉÍÊ¿Ô ÎÍ ÄÄ ËÌÄÌÇÝ
ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Æ¿ËÄ̾ÑÛ Æ¿
̾ÑǾ Ì¿ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÄ ¿É
ÑÇÁÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ
¦~ ÐÖÇÑ¿Ý ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ¿
ÍÌ¿ ¯ ÖÑÍ Á ×ÉÍÊ¿Ô ÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍ ÎÏÍÁÄÐÑÇ ÎÏÍÓÇ
Ê¿ÉÑÇÖÄÐÉÒÝ Æ¿ËÄÌÒ oÄ
ÀÄÌÍÉ ÃÍÊÅÄÌ Æ¿ÌÇË¿ÑÛо
¿ÉÑÇÁÌÍÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝ
ÐÎÍÏÑÍË ËÒÆÚÉÍÈ ÜÑÍ
ÀÒÃÄÑ ÍÑÁÊÄÉ¿ÑÛ ÄÂÍ ÍÑ ÎÍÐ
Ñ;ÌÌÍÂÍ ÅÄÊ¿ÌǾ ÐÇÃÄÑÛ
ÁÐÄ ÁÏÄ˾ Á pÄÑǧ mÏÇÄÌ
ÑÇÏÍË Á ÜÑÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ
Ãʾ ÌÄÄ ¾ÁʾÄÑо ÇÆÏÄÖÄÌÇÄ
|ÈÌ×ÑÄÈÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÂÍ
ÁÍÏÇÊ ÖÑÍ ×ÉÍÊ¿ ÓÍÏËÇ
ÏÒÄÑ ÊÇÖÌÍÐÑÛ ¿ ÌÄ ÒÆÉÍÂÍ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿
mÌ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÁÚÐÑÒοÄÑ Æ¿
ÎÏÍÓÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÝ ÐÑ¿Ï×Ä
ÉÊ¿ÐÐÌÇÉÍÁ aÐÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÚÄ Ãʾ ÜÑÍÂÍ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ
Ç ÒÐÊÍÁǾ Á ×ÉÍÊ¿Ô ÎÍ ÄÄ
ËÌÄÌÇÝ ÒÅÄ ÐÍÆÿÌÚ a
ÀÒÃÒØÄË ÒÖÇÑÄʾ ÎÍÊÒÖ¿Ñ
ÀÍÊÛ×Ä ÐÁÍÀÍÃÚ Á ÐÍÁÄÏ
×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÇ ×ÉÍÊÛÌÚÔ
ÎÏÍÂÏ¿ËË Ç ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ
ÁÌÄÒÏÍÖÌÍÈ Ï¿
ÀÍÑÚ Ð ÃÄÑÛËÇ a
ÑÍË ÖÇÐÊÄ Ç Ãʾ
ÐÍÆÿÌǾ ÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÀÏÇ
¿à ÇÆ ÒÖÄÌÇÉÍÁ
¦mÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÎÍ
ÊÄÆÌÚÈ ÑÏÒÃ Á
×ÉÍÊ¿Ô ÃÍÊÅÄÌ
ÀÚÑÛ ¯ ÒÁÄÏÄÌ¿
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛÄÁ¿
¯ `ÄÆ ÒÐÄÏÃǾ ÀÄÆ
Ì¿ÁÚÉÍÁ ÄÅÄÖ¿Ð
ÌÍ ÄÅÄËÇÌÒÑÌÍ
ÑÏÒÃÇÑÛо Ì¿×ÇË
ÃÄÑ¾Ë ÀÒÃÄÑ ÐÊÍÅ
ÌÍ kÚ ÀÒÃÄË
ÁоÖÄÐÉÇ ÎÍÃÃÄÏ
ÅÇÁ¿ÑÛ ÐÍÆÿÌÇÄ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÀÏÇ¿à Á
×ÉÍÊ¿Ô ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ¿Â
ÏÍÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈ ÃľÑÄÊÛ
ÌÍÐÑÇ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁ§
f¿¾ÁÇÊ¿ ÍÌ¿ Ç Í ÎÍÐÑÄ
ÎÄÌÌÍË É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍË ÒÂ
ÊÒÀÊÄÌÇÇ db| ¯ ¦Ð¿ËÍÂÍ
ÄÂÍ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ Ç Ì¿ÎÍÊÌÄ
ÌǾ§ mÐÌÍÁÌ¿¾ ÑÄÌÃÄÌÕǾ
Ñ¿ÉÍÂÍ ÒÊÒÖ×ÄÌǾ ¯ ÎÍÐÑÄ
ÎÄÌÌÍÄ ÁÌÄÃÏÄÌÇÄ ÒÐÑÌÍÈ
Ö¿ÐÑÇ Ç ÍÑÉ¿Æ ÍÑ ÑÄÐÑÍÁ
p ÜÑÍÈ ÕÄÊÛÝ Á
ÂÍÃÒ
Á db| ÑÄÐÑÍÁÚÄ Æ¿Ã¿ÌǾ
Ð ÍÃÌÇË ÍÑÁÄÑÍË ÀÒÃÒÑ
Ð̾ÑÚ Á ÜÉÆ¿ËÄÌ¿Ô ÎÍ ÓÇ
ÆÇÉÄ ÔÇËÇÇ Ç ÀÇÍÊÍÂÇÇ ¿
Á ÃÄÁ¾ÑÚÔ ÉÊ¿ÐÐ¿Ô Á ÜÉÆ¿
ËÄÌ ÎÍ ÏÒÐÐÉÍËÒ ¾ÆÚÉÒ Ç
ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÄ ÁÁÍÃÇÑо ÒÐÑ
Ì¿¾ Ö¿ÐÑÛ kÇÌÇÐÑÏ ÎÍÃ
ÖÄÏÉÌÒÊ¿ ÖÑÍ ÍÌ¿ É¿ÑÄÂÍ
ÏÇÖÄÐÉÇ ÎÏÍÑÇÁ ¦Ì¿Ñ¿ÐÉÇ
Á¿ÌǾ§ Ì¿ db| Á ÌÄÒÏÍÖÌÍÄ
ÁÏÄ˾
¢±Š¼ª¤©±¯¬¬º´
·©ªŸ´š § ©Ÿ¬Ÿª§¦Ÿµ§§
p ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ
ÁÐÑÒÎÇÊÇ Á ÐÇÊÒ ÇÆËÄÌÄ
ÌǾ Á ÐÇÐÑÄËÄ ×ÉÍÊÛÌÍÂÍ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÀÄÆ ÖÄÂÍ Á
oÍÐÐÇÇ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄ˾
ÌÄ ÍÀÔÍÃÇÑо ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ
ÌÇ ÍÃÌÍ Ì¿Ö¿ÊÍ ÒÖÄÀÌÍ
ÂÍ ÂÍÿ a Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ Ì¿
ÜÑÍÑ Ï¿Æ Á ×ÉÍÊÒ ÁËÄÐÑÄ
ÐÍ ÁÐÄËÇ ÒÖÄÌÇÉ¿ËÇ ÎÍÈ
ÃÒÑ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÇ ÃÄÑÐÉÇÔ
ÃÍËÍÁ mÃÌÍ ÇÆ ÌÍÁÍÁÁÄ
ÃÄÌÇÈ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ ÒÖÄÀÒ
Á ÍÃÌÒ ÐËÄÌÒ aÍÎÊÍØÄÌÇÄ
ÜÑÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ Á ÅÇÆÌÛ
ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ ÌÄ ÑÍÊÛ
ÉÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÌÍÁÚÔ
×ÉÍÊ ÌÍ Ç ÁÍÆÁÏ¿Ñ ×ÉÍÊÛ
ÌÚÔ ÆÿÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÚÊÇ
Á
Ô ¯ Ì¿Ö¿ÊÄ
Ô
ÂÍÃÍÁ ÎÄÏÄÿÌÚ ÇÆ ÐÇÐÑÄ
ËÚ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ¿ Ñ¿ÉÅÄ
Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝ
ØÇÔ ×ÉÍÊÛÌÚÔ ÆÿÌÇÈ a
ÑÄÖÄÌÇÄ ÂÍÿ ÀÒÃÄÑ Ñ¿ÉÅÄ
ÎÏÍÃÍÊÅÄÌ¿ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿
ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ×ÉÍÊÛÌÚÔ
ÐÎÍÏÑÆ¿ÊÍÁ
aÁÍÃÇÑо ÌÍÁÚÈ ÐÑ¿Ì
ÿÏÑ Ãʾ ÃÄÑÄÈ Ð ÍÂÏ¿ÌÇ
ÖÄÌÌÚËÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐѾËÇ
mÌ ÒÖÇÑÚÁ¿ÄÑ Ï¿ÆÌÚÄ ÂÏÒÎ
ÎÚ ÍÐÍÀÄÌÌÚÔ ÒÖÄÌÇÉÍÁ
¯ ÂÊÒÔÇÔ ÐÊ¿ÀÍÐÊÚ׿ØÇÔ
ÐÊÄÎÚÔ ÐÊ¿ÀÍÁÇþØÇÔ
ÃÄÑÄÈ Ð Ì¿ÏÒ×ÄÌÇÄË ÍÎÍÏ
ÌÍ ÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ¿ÎοϿ
Ñ¿ nÄÏÄÔÍà ̿ ÜÑÇ ÒÐÊÍÁǾ
ÃÍÊÅÄÌ ÐÍÁÄÏ׿ÑÛо ÎÊ¿Á
ÌÍ Ð ÒÖÄÑÍË Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÈ
ÂÍÑÍÁÌÍÐÑÇ ×ÉÍÊÚ Ì¿ÊÇ
ÖǾ οÌÃÒÐÍÁ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔ
ÃÍÐÍÉ ÉÌÇ ÐÍ ×ÏÇÓÑÍË
`Ï¿Èʾ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÍÁ ÐÍ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÉÊ¿ÁÇ¿ÑÒÏÍÈ
g Ï¿ÆÒËÄÄÑо ÎÏÄÃÎÍʿ¿
ÄÑ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÎÏÍÀÊÄ
ËÚ É¿ÃÏÍÁ Ç ËÄÑÍÃÇÉ
ÍÀÒÖÄÌǾ
p Ì¿Ö¿ÊÍË ÒÖÄÀ
ÌÍÂÍ ÂÍÿ ÁÍ ÁÐÄÔ
×ÉÍÊ¿Ô Î;Á¾Ñо
ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄ ÒÖÄÀÌÇ
ÉÇ gÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ Ç ÐÍ
ÃÄÏÅ¿ÌÇÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑ
ÁÒÝÑ ÎÄÖ¿ÑÌÚË ÁÄÏ
ÐÇ¾Ë ÌÍ ÍÌÇ ÐÍÃÄÏ
Å¿Ñ ËÒÊÛÑÇËÄÃÇÈÌÚÄ
ÜÊÄËÄÌÑÚ cʾ Ï¿ÀÍ
ÑÚ ÎÍ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚË
ÒÖÄÀÌÇÉ¿Ë ÒÖÇÑÄʾ
ÃÍÊÅÌÚ ÎÏÍÈÑÇ ÐÍ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÎÄÏÄ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ v¿ÐÑÛÝ
×ÉÍÊÛÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿Ë
ËÚ Ñ¿ÉÅÄ ÐÑ¿ÌÒÑ ÒÏÍÉÇ
ÏÍÀÍÑÍÑÄÔÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÀÒÃÒÑ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛо Ð ÂÍ
ÎÍ È ÉÊ¿ÐÐ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÒÏÍ
ÉÍÁ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ _ Á
ÂÍÃÒ ×ÉÍÊÛÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ
ÎÍÎÍÊÌÇÑ Ç Ï¿ÀÍÑ¿ Ð $
ÎÏÇÌÑÄÏ¿ËÇ q¿ÉÇË ÍÀÏ¿
ÆÍË ËÍÅÌÍ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÎÍ
¾ÁÊÄÌÇÇ Á oÍÐÐÇÇ ¦ÜÊÄÉÑ
ÏÍÌÌÍÈ ×ÉÍÊÚ§ |ÑÍ Ã¿ÐÑ
ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ
ÒÖÇÑÛо ÃÄÑ¾Ë ÇÆ ÍÑÿÊÄÌ
ÌÚÔ Ï¿ÈÍÌÍÁ ×ÉÍÊÛÌÇÉ¿Ë
Ð ÍÐÍÀÄÌÌÍÐѾËÇ Ï¿ÆÁÇÑǾ
ÍÿÏÄÌÌÚË ÒÖÄÌÇÉ¿Ë ¿
Ñ¿ÉÅÄ ÃÄÑ¾Ë ÅÇÁÒØÇË Æ¿
ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇ oÍÐÐÇÇ `Ê¿ÂÍ
ÿϾ ¦ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈ ×ÉÍÊħ
ËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑ ÍÐÁÍÇÑÛ Ì¿
ÎÏÇËÄÏ ÍÑÃÄÊÛÌÚÈ ÒÖÄÀ
ÌÚÈ ÎÏÄÃËÄÑ ÇÊÇ ÎÍÊÌÒÝ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ Ð ÂÍ ÎÍ È
ÉÊ¿ÐÐ ÐÿÑÛ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
ØÇÄ ÜÉÆ¿ËÄÌÚ Ç ÎÍÊÒÖÇÑÛ
¿ÑÑÄÐÑ¿Ñ
pÿֿ ÌÍÏË bqm
Ñ¿ÉÅÄ ÍÀÌÍÁÇÊ¿ ×ÉÍÊÛ
ÌÒÝ ÅÇÆÌÛ aÚÎÍÊÌÄÌÇÄ
ÌÍÏË¿ÑÇÁÍÁ Ì¿ ÆÍÊÍÑÍÈ
ÐÄÏÄÀϾÌÚÈ Ç ÀÏÍÌÆÍÁÚÈ
ÆÌ¿ÉÇ ÓÇÆÉÒÊÛÑÒÏÌÍ ÐÎÍÏ
ÑÇÁÌÍÂÍ ÉÍËÎÊÄÉп ¦bÍÑÍÁ
É ÑÏÒÃÒ Ç ÍÀÍÏÍÌħ ÎÍ
ÌÍÁÚË ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ë ÀÒÃÄÑ
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÍÕÄÌÉÄ
¦ÍÑÊÇÖÌͧ Á ×ÉÍÊÛÌÍË
ÎÏÄÃËÄÑÄ aÎÏÍÖÄË ÒÖÇ
ÑÄÊ¾Ë Ç ÏÍÃÇÑÄÊ¾Ë ÐÑÍÇÑ
ÆÌ¿ÑÛ ÌÄÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄ ÄÂÍ
ÌÍÏË¿ÑÇÁÍÁ ÎÍ ÑÍÊÉÍÁ¿
ÌÇ¾Ë Í ÑÄÔ ÅÄ ×ÉÍÊÛÌÚÔ
ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ô ÌÄ ËÍÅÄÑ ¾Á
ʾÑÛо ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄË Ãʾ
ÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÌÄÒÃÍÁÊÄÑÁÍ
ÏÇÑÄÊÛÌÍÈ ÍÕÄÌÉÇ ÎÍ ÓÇÆ
ÉÒÊÛÑÒÏÄ
a ÐÁÍÄË ÎÄÏÁÍË ÎÒÀ
ÊÇÖÌÍË ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÇ Á É¿
ÖÄÐÑÁÄ ËÇÌÇÐÑÏ¿ Ì¿ ÎÏ¿ÁÇ
ÑÄÊÛÐÑÁÄÌÌÍË ÐÍÁÄØ¿ÌÇÇ
ÎÍÐÁ¾ØÄÌÌÍË ÐÄÌѾÀϾ
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛÄÁ¿ ÂÍÁÍÏÇÊ¿
Í ÎÏÍÀÊÄË¿Ô dÄ ÇÌÓÍÏË¿
ÕǾ Ì¿ ÓÍÌÄ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÚÔ
ÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁ ÍÀ ¦ÜÊÄÉÑÏÍÌ
ÌÚÔ ×ÉÍÊ¿Ô§ ÆÁÒÖ¿Ê¿ ÒÃÏÒ
Ö¿ÝØÄ ¦`ÍÊÄÄ
ÍÀÏ¿
ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ
Ì¿ÔÍþÑо Á ¿Á¿ÏÇÈÌÍË ÐÍ
ÐÑ;ÌÇÇ ÎÏÇ ÜÑÍË Á
ÂÍÃÒ Ñ¿ÉÇÔ Ì¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÊÍÐÛ
qÍ ÄÐÑÛ ÜÑÍÑ ÎÍÉ¿
Æ¿ÑÄÊÛ ÒÎ¿Ê ÏÍÁÌÍ Á ÑÏÇ
Ï¿Æ¿ ÌÍ ÁÐÄ Ï¿ÁÌÍ ÕÇÓÏ¿
¿Á¿ÏÇÈÌÚÔ ×ÉÍÊ ÁÚÐÍÉ¿§
¯ ÐÍÍÀØÇÊ¿ ÍÌ¿ a oÍÐÐÇÇ
ÎÍ ÄÄ ÐÊÍÁ¿Ë ÄØÄ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ
×ÉÍÊÚ ÂÃÄ ÍÑÐÒÑÐÑÁÒÝÑ
ÁÍÃÍÎÏÍÁÍÃ ÍÑÍÎÊÄÌÇÄ Ç
É¿Ì¿ÊÇÆ¿ÕǾ a vÄÖÌÄ Ç
t¿À¿ÏÍÁÐÉÍË ÉÏ¿Ä ÒÑÍÖ
ÌÇÊ¿ ËÇÌÇÐÑÏ ÎÍÖÑÇ É¿Å
ÿ¾ ÑÏÄÑÛ¾ ×ÉÍÊ¿ Á Ñ¿ÉÍË
ÐÍÐÑ;ÌÇÇ ¿ Á qÒÁÄ ÇÔ
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ mÉÍÊÍ ÁÍÐÛËÇ
ÑÚÐ¾Ö ×ÉÍÊ Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÑÏÄÀÒ
ÝÑ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÏÄËÍÌÑ¿
nÍÖÑÇ ÑÚÐ¾Ö ÌÄ ÍÀÍ
ÏÒÃÍÁ¿ÌÚ ÉÌÍÎÉÍÈ ÜÉÐÑ
ÏÄÌÌÍÂÍ ÁÚÆÍÁ¿ ÎÍÊÇÕÇÇ
r ÑÚÐ¾Ö ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ
×ÉÍÊ ÌÄÑ Æ¿ÀÍÏÍÁ ¿ ÀÍÊÄÄ
ÖÄË Á ÑÚÐ¾Ö¿Ô ÒÖÏÄÅ
ÃÄÌÇÈ ÍÑÐÒÑÐÑÁÒÝÑ É¿ËÄ
ÏÚ ÁÇÃÄÍÌ¿ÀÊÝÃÄÌǾ lÄ
ÁÐÄ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄ
ÒÖÏÄÅÃÄÌǾ Ð ÃÍÐÑÒÎÍË É
pÄÑÇ ÍÐÌ¿ØÄÌÚ ÁÚÐÍÉÍ
ÐÉÍÏÍÐÑÌÚË gÌÑÄÏÌÄÑÍË
¿ Á É¿ÅÃÍÈ ÃÄоÑÍÈ ÏÍÐ
ÐÇÈÐÉÍÈ ×ÉÍÊÄ ÍÑËÄÑÇÊ¿
mÊÛ¿ a¿ÐÇÊÛÄÁ¿ gÌÑÄÏ
ÌÄÑ¿ ÌÄÑ ÁÍÍÀØÄ
a ×ÉÍÊ¿Ô ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ
ÁÁÍþÑо ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÄ
ÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ÎÍ ÁÐÄË ×ÉÍÊÛ
ÌÚË ÎÏÄÃËÄÑ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄ
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝÑ ÊÒÖ×ÇË
ËÇÏÍÁÚË Ç ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌ
ÌÚË ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿Ë Æ¿ËÄÑÇÊ
ÎÏÄËÛÄÏ ËÇÌÇÐÑÏ oÍÐÐÇÇ
cËÇÑÏÇÈ kÄÃÁÄÃÄÁ ¦lÍ
ÍÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ ÜÑÇ ÐÑ¿Ì
ÿÏÑÚ ÌÄ ÀÒÃÒÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Á
ÎÍÊÌÍË ÍÀÙÄËÄ ÄÐÊÇ ËÚ
ÌÄ ÐÍÆÿÃÇË Ãʾ ÌÇÔ ÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÒÝ ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÒ
cʾ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÁÍÎÊÍÑÇÑÛ
Á ÅÇÆÌÛ ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿Ì
ÌÚÄ ÇÃÄÇ ÑÏÄÀÒÝÑо ÌÍÁÚÄ
ÎÍÃÔÍÃÚ Ç ÌÍÁÚÄ ÎÍÊÌÍËÍ
ÖǾ ¿ Á ϾÃÄ ÐÊÒÖ¿ÄÁ ¯ Ç
ÌÍÁÚÄ ÊÝÃÇ ¯ ÍÀÙ¾ÐÌÇÊ
ÍÌ ÐÁÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ Ì¿ÆÌ¿ÖÇÑÛ
ÂÊ¿ÁÍÈ kÇÌÍÀÏÌ¿ÒÉÇ os
mÊÛÂÒ a¿ÐÇÊÛÄÁÒ ¯ r ÌÄÄ
ÔÍÏÍ×ÇÈ ÎÍÐÊÒÅÌÍÈ ÐÎÇ
ÐÍÉ mÌ¿ ÐÎÍÐÍÀÌ¿ ÏÄ¿ÊÇ
ÆÍÁ¿ÑÛ ÜÑÇ ÌÍÁÚÄ Æ¿Ã¿Öǧ
`ÍÂ Á ÎÍËÍØÛ
1 миллион 600 тысяч
человек приступили
1 сентября к учебе
в общеобразовательных
школах России. В прошлом
году их был 1 миллион
450 тысяч – почти
10-процентный прирост
«Это свой человек
в педагогическом
и научном сообществе.
Она прекрасный эксперт
и знает все проблемы
этой сферы изнутри,
отличается высочайшей
работоспособностью»,
– охарактеризовал ее
журналистам начальник
Управления президента
РФ по общественным
проектам Павел
Зенькович. До нового
назначения она работала
заместителем начальника
этого же управления,
где курировала вопросы,
связанные с реализацией
общественных проектов
в сфере образования.
А также прорабатывала
вопросы концепции
преподавания
истории и русского
языка в школах
и активно участвовала
в организации
молодежных проектов
и их взаимодействии
с религиозным
и организациями.
Страна
села за парты
стр.
1
НОВЫЙ КУРС
1,2,3,4,5 7,8
Powered by FlippingBook