Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 8

8
РАЗНОЕ
8–14 сентября 2016
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство: ПИ № ФС77-59895
от 17 ноября 2014 года
Учредитель: АО «СОЦИУМ-А»
Издается с 1990 года
Издатель: МОО «Граждане за себя»
Главный редактор: Андрей Данько
Телефон/факс: (499) 158-74-78
e-mail:
Отпечатано в типографии
Московский филиал
ООО «Типографии «Комсомольская правда»
125438, Москва, Лихачевский переулок,
д. 4, стр. 2
Номер подписан в печать сентября 2016 г.
Тираж 25 000 экз. Заказ №
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Павел АНОХИН
¦ ÐÄÌѾÀϾ ¯ cÄÌÛ ÎÍÀÄÃÚ ÐÍ
ÁÄÑÐÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ Ì¿Ã ËÇÊÇÑ¿ÏÇÐÑ
ÐÉÍÈ ~ÎÍÌÇÄÈ
§ ¯ ÇËÄÌÌÍ
Ñ¿É ÎÏÄÃʿ¿ÄÑ ÂÏÒÎο ÃÄÎÒÑ¿ÑÍÁ
Á bÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÃÒËÄ Ì¿ÆÚÁ¿ÑÛ
ο˾ÑÌÒÝ Ã¿ÑÒ ¦cÄÌÛ ÍÉÍÌÖ¿ÌǾ
aÑÍÏÍÈ ËÇÏÍÁÍÈ ÁÍÈÌÚ §
ÎÄÏÄÌÄо ÄÄ ÐÍ Ì¿ ÐÄÌѾÀϾ
pÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄ ÇÆËÄÌÄÌǾ Á
Æ¿ÉÍÌ ¦m ÃÌ¾Ô ÁÍÇÌÐÉÍÈ ÐÊ¿ÁÚ Ç
ο˾ÑÌÚÔ Ã¿Ñ¿Ô oÍÐÐÇǧ Ï¿ÆÏ¿ÀÍ
Ñ¿ÌÚ Ç ÁÌÄÐÄÌÚ Á οʿÑÒ
qÄË Ð¿ËÚË ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÍÃÇÌ ÇÆ
ÐÍ¿ÁÑÍÏÍÁ Æ¿ÉÍÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÍÈ ÇÌÇ
ÕÇ¿ÑÇÁÚ ÖÊÄÌÃÒËÐÉÍÂÍiÍËÇÑÄÑ¿
ÎÍ ÁÍÎÏÍÐ¿Ë ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ
_ÊÄÉ
ÐÄÈ iÍÏÌÇÄÌÉÍ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝØÇÈ
Á οÏÊ¿ËÄÌÑÄ nÏÇËÍÏÐÉÇÈ ÉÏ¿È
ÀÒÃÄÑ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ¿ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉ¿¾
ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÛ _ Ñ¿ÉÅÄ ÒÐÑÏ¿ÌÄ
ÌÚ ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ É¿É ÍÑÃÄÊÛÌÚË
ÐÑ¿ÑÛ¾Ë iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ oÍÐÐÇÇ Ñ¿É
Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÒ ÎÏ¿ÁÒ nÍ ÄÂÍ
ËÌÄÌÇÝ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉ¿ ¦cÄÌÛ ÍÉÍÌ
Ö¿ÌǾ aÑÍÏÍÈ ËÇÏÍÁÍÈ ÁÍÈÌÚ
§ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌ¿¾ Æ¿ÉÍÌÍË Á
É¿ÖÄÐÑÁÄ Î¿Ë¾ÑÌÍÈ Ã¿ÑÚ ÌÄÎÍÊÌÍ
Ç ÌÄÁÄÏÌÍ ÍÑÏ¿Å¿ÄÑ ÐÒÑÛ Ì¿×ÄÈ
ÎÍÀÄÃÚ Ì¿Ã ËÇÊÇÑ¿ÏÇÐÑÐÉÍÈ ~ÎÍ
ÌÇÄÈ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ _ÉÑÍË Í
ÄÄ ÀÄÆÍÂÍÁÍÏÍÖÌÍÈ É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ
ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ ÐÍ ÁÐÄËÇ ÁÚ
ÑÄÉ¿ÝØÇËÇ ÎÍÐÊÄÃÐÑÁǾËÇ
n¿Ë¾ÑÌ¿¾ ÿѿ ¦cÄÌÛ ÍÉÍÌ
Ö¿ÌǾ aÑÍÏÍÈ ËÇÏÍÁÍÈ ÁÍÈÌÚ
§ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÍÑËÄÖ¿ÄÑо Á oÍÐ
ÐÇÇ ÐÄÌѾÀϾ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌ¿ ÓÄÃÄ
Ï¿ÊÛÌÚË Æ¿ÉÍÌÍË ¦m ÁÌÄÐÄÌÇÇ ÇÆ
ËÄÌÄÌÇÈ Á ÐÑ¿ÑÛÝ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛ
ÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿ ¦m ÃÌ¾Ô ÁÍÇÌÐÉÍÈ
ÐÊ¿ÁÚ Ç Î¿Ë¾ÑÌÚÔ Ã¿Ñ¿Ô oÍÐÐÇǧ§
ÎÍÃÎÇпÌÌÚË Á ÐÁÍÝ ÀÚÑÌÍÐÑÛ
ÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍË oÍÐÐÇÇ cËÇÑÏÇÄË
kÄÃÁÄÃÄÁÚË ÇÝʾ
ÂÍÿ
mÃÌ¿ÉÍ Á ÌÄË ÌÄÑ ÒÉ¿Æ¿ÌǾ Ì¿ ÑÍ
ÖÑÍ ÍÌ ÍÑËÄÖ¿ÄÑо É¿É cÄÌÛ ÎÍÀÄ
ÃÚ Ì¿Ã ~ÎÍÌÇÄÈ Ç Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍ
ÜÑÍÑ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ É¿É Ñ¿ÉÍÁÍÈ ÃÍ ÐÇÔ
ÎÍÏ Á oÍÐÐÇÇ ÌÄ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌ
pÑÍÇÑ Ì¿ÎÍËÌÇÑÛ ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ ÉÍÂÿ Ì¿ ÀÍÏÑÒ ¿ËÄÏÇ
É¿ÌÐÉÍÂÍ ¿ÁÇ¿ÌÍÐÕ¿ ¦kgpprog§
Á qÍÉÇÈÐÉÍË Æ¿ÊÇÁÄ Á
ÎÍ
ËÄÐÑÌÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ÀÚÊ ÎÍÃÎÇпÌ
_ÉÑ Í ÀÄÆÍÂÍÁÍÏÍÖÌÍÈ É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ
~ÎÍÌÇÇ Á kÍÐÉÁÄ ÀÚÊ ÎÏÇÌ¾Ñ ÒÉ¿Æ
nÏÄÆÇÃÇÒË¿ aÄÏÔÍÁÌÍÂÍ pÍÁÄÑ¿
pppo ÍÀÙ¾ÁʾÁ×ÇÈ ÐÄÌѾÀϾ
ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍË ÎÍÀÄÃÚ Ì¿Ã ~ÎÍÌÇÄÈ Ç
ÌÄÏ¿ÀÍÖÇË ÃÌÄË f¿ÑÄË ÎÏÍÇÆÍ×ÊÇ
ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÐÃÁÇÂÇ Ë¿¾
ÂÍÿ
nÏÄÆÇÃÇÒË aÄÏÔÍÁÌÍÂÍ pÍÁÄÑ¿
pppo ÎÏÇÌ¾Ê ÌÍÁÚÈ ÒÉ¿Æ ÁÍ ÇÆËÄ
ÌÄÌÇÄ ÎÏÄÅÌÄÂÍ ÍÑ ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÉÍÑÍÏÍËÒ cÄÌÛ ÎÍ
ÀÄÃÚ Ì¿Ã ~ÎÍÌÇÄÈ ÍÐÑ¿Á¿Êо ÎÏ¿ÆÃ
ÌÇÖÌÚË ÌÍ ÐÑ¿Ê Ï¿ÀÍÖÇË ÃÌÄË
¦a ÊÝÀÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÜÑÍÑ ÒÉ¿Æ
ÌÄ ÒÑÏ¿ÑÇÊ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÊÚ
Ç Á Ì¿×Ç ÃÌÇ gËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ
Ò Ì¿ÏÍÿ ÁÚÆÚÁ¿Ê ÌÄÃÍÒËÄÌÇÄ
ÑÍÑ Ó¿ÉÑ ÖÑÍ ÇÆ ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍ
ÂÍ É¿ÊÄÌÿϾ ÆÌ¿ËÄÌ¿ÑÄÊÛÌÚÔ
ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÇÔ Ã¿Ñ cÄÌÛ ÎÍÀÄÃÚ
Ì¿Ã ~ÎÍÌÇÄÈ ÀÚÊ ÇÐÉÊÝÖÄÌ Ç
Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÎÏÍÇÂÌÍÏÇÏÍÁ¿Ì§ ¯
ÂÍÁÍÏÇÑ ÄØÄ ÍÃÇÌ ÐÍ¿ÁÑÍÏ ÃÍÉÒ
ËÄÌÑ¿ Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄʾ
iÍËÇÑÄÑ¿ bc ÎÍ ÃÄÊ¿Ë Ì¿ÕÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ
q¿Ë¿Ï¿ nÊÄÑÌÄÁ¿
`ÍÊÄÄ ÑÍÂÍ Æ¿ÑÏÒÃ̾ÄÑ ÁÚÐ×ÇË
ÃÍÊÅÌÍÐÑÌÚË ÊÇÕ¿Ë ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿
ÐÍÀÊÝÃÄÌÇÄ ÎÒÌÉÑ¿ ÐÑ¿ÑÛÇ mÐ
ÌÍÁÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿ ÐÑÏ¿ÌÚ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÂÊ¿ÐÇÑ ¦oÍÐÐÇÈÐÉ¿¾ sÄÃÄÏ¿ÕǾ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÕÄÊÍÐÑÌÍÐÑÛ Ç ÌÄ
ÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÌÍÐÑÛ ÐÁÍÄÈ ÑÄÏÏÇ
ÑÍÏÇǧ c¿ÀÚ ÒÀÄÃÇÑÛо Á ÜÑÍË
ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÁÐÎÍËÌÇÑÛ É¿ÉÍÈ
ÁÐÄÊÄÌÐÉÇÈ ×ÒË ÎÍÃÌÇË¿ÄÑо ÁÍ
ÁÏÄ˾ ÎÍÄÆÃÍÉ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÍÓÇÕÇ
¿ÊÛÌÚÔ ÊÇÕ ÐÉ¿ÅÄË Ì¿ iÒÏÇÊÚ
lÍ Ð¿ËÚÈ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉ
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÄÂÍ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿
ÉÍÌ¿ ¯ Á ÌÄË ÁËÄÐÑÍ _ÉÑ¿ Í ÀÄÆÍ
ÂÍÁÍÏÍÖÌÍÈ É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ ~ÎÍÌÇÇ
ÆÌ¿ÖÇÑо _ÉÑ Í É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ ~ÎÍ
ÌÇÇ ÎÍÃÎÇпÌÌÚÈ ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ qÄË Ð¿ËÚË ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌ
ÆÌ¿É Ï¿ÁÄÌÐÑÁ¿ ËÄÅÃÒ _ÉÑÍË Í
ÀÄÆÍÂÍÁÍÏÍÖÌÍÈ É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ Ç
_ÉÑÍË Í É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ _ÉÑ Í ÀÄÆÍ
ÂÍÁÍÏÍÖÌÍÈ É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ ÌÄ Ã¿ÄÑ
ÌÇÉ¿ÉÍÈ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÎÏÄÃÙ¾Á
ʾÑÛ É¿ÉÇÄ ÊÇÀÍ ÌÍÁÚÄ ÎÏÄÑÄÌÆÇÇ
ÌÇ ÎÍÀÄÃÇÑÄÊ¾Ë É ÎÍÀÄÅÃÄÌÌÚË
ÌÇ ÎÍÀÄÅÃÄÌÌÚË É ÎÍÀÄÃÇÑÄʾË
¿ ÎÍ _ÉÑÒ Í É¿ÎÇÑÒʾÕÇÇ Ñ¿ÉÇÄ
ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÇËÄÝÑо
cÄÎÒÑ¿ÑÚ ÎÏÇÆÚÁ¿ÝÑ Ï¿ÐÐÑ¿
ÁÇÑÛ ÁÐÄ ÑÍÖÉÇ Ì¿Ã ¦I§ ÍÃÍÀÏÇÁ
ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÌÚÈ Æ¿ÉÍÌ ¦nÏÄÅÃÄ
ÁÐÄÂÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÑÛ
Á ÌÄË ÉÊÝÖÄÁÚÄ ÐÊÍÁ¿ ¯ ¦ÎÍÀÄ
ÿ§ ¦ÀÄÆÍÂÍÁÍÏÍÖÌ¿¾ É¿ÎÇÑÒʾ
ÕǾ§ ¦~ÎÍÌǾ§ ÿÀÚ ÌÄ ÎÍÊÒÖ¿
ÊÍÐÛ ÖÑÍ aÑÍÏ¿¾ ËÇÏÍÁ¿¾ ÁÍÈÌ¿
ÍÉÍÌÖÇÊ¿ÐÛ É¿É ÀÚ Ð¿Ë¿ ÐÍÀÍÈ ¿
Ì¿Ã ÉÄË ÀÚÊ¿ ÍÃÄÏÅ¿Ì¿ ÁÄÊÇÉ¿¾
ÎÍÀÄÿ É¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË É¿ÉÍÈ
ÕÄÌÍÈ ¯ ÌľÐÌͧ ¯ ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ
Á ÀÄÐÄÃÄ Ð ¿ÁÑÍÏÍË ÜÑÇÔ ÐÑÏÍÉ
_ÊÄÉÐÄÈ iÍÏÌÇÄÌÉÍ
КОМУ МЕШАЕТ
«Победа над Японией»?
2 сентября страна
отметила 71-ю
годовщину Победы
Советского Союза
над милитаристской
Японией и завершения
Второй мировой войны.
Однако стоит задуматься:
почему эта дата вызывает
в обществе тревожную
дискуссию?
ДОСЬЕ
q ·¹ºÊÈÉ· ÆŠȼÄɶ¸Ç¶ ¹ ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿ ÈÅ ¹¾¶ÉÒÿ Ä· ÂÉ¿ÄÈÁÅÀ
ÁÅÄ˼ǼÄÍ¿¿ ÈÅ ÈÉÅÇÅÄÒ qqqp Ÿ¶¾·É¼ÂÓÈɹ·Ã¿ ¸Ò· ÆÇŹ¼»¼Ä· ¹Å¼Ä
Ä·¶ Á·ÃÆ·Ä¿¶ bÅÅÇʽ¼ÄÄÒÌ q¿Â qÅÕ¾· ÆÇÅÉ¿¹ ÿ¿ɷǿÈÉÈÁÅÀ ÆÅÄ¿¿
b Ä·ÈÉÊƼĿ¿ ÊηÈɹŹ·Â¿ ¹ÅÀÈÁ· g·¸·ÀÁ·ÂÓÈÁźŠ¿ ºÅ d·ÂÓļ
¹ÅÈÉÅÎÄÒÌ ËÇÅÄÉŹ È¿ÂÒ r¿ÌÅÅÁ¼·ÄÈÁźŠËÂÅÉ· ¿ `ÃÊÇÈÁÅÀ ¹Å¼ÄÄÅÀ
ËÂÅɿ¿¿ oÅɼǿ ÈŹ¼ÉÈÁÅÀ ÈÉÅÇÅÄÒ ¨ ¸Å¼¼ ÉÒȶΠμÂŹ¼Á g· ¾·
ÈÂʺ¿ ƼǼ» nɼμÈɹÅà ÉÒȶΠ¹Å¿ÄŹ ÆÅÂÊο¿ ÅÇ»¼Ä· ¿ ü»·Â¿
μÂŹ¼Á ¸Ò¿ Ê»ÅÈÉżÄÒ ¾¹·Ä¿¶ c¼ÇŶ qŹ¼ÉÈÁźŠqÅÕ¾·
ПРАЗДНИК ГЕРОЕВ
На дружбе народов держится мир
ВОЛОНТЕРЫ
ДАГЕСТАНА
qÅÉÇʻĿÁ¿ d·º¼ÈÉ·ÄÈÁźÅ
Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄźŠÅÉ»¼Â¼Ä¿¶ Ÿм
ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ ŸмÈɹ¼ÄÄÅÀ ÅǺ·
Ä¿¾·Í¿¿ ŸpÅÈÈ¿ÀÈÁ¿À jÇ·ÈÄÒÀ
jǼÈÉ ÆÅ»»¼Ç½·Â¿ ÆÅÈÉÇ·»·¹
Ï¿Ì ÅÉ Ä·¹Å»Ä¼Ä¿¶ ½¿É¼Â¼À ȼÂ
`ÇÁ·È ¿ m¿½Ä¿À d½¼ÄºÊÉ·À aÊÀ
Ä·ÁÈÁźŠǷÀÅÄ· }É¿ ȼÃÓ¿ ¶¹
¶ÕÉȶ ʶ¾¹¿ÃÒÿ Á·É¼ºÅÇ¿¶Ã¿
ķȼ¼Ŀ¶ ǼÈÆʸ¿Á¿ wÉŸÒ
ÌÅÉÓ ÎÊÉÓ ÎÊÉÓ Å¸Â¼ºÎ¿ÉÓ ¿Ì
ÈÉÇ·»·Ä¿¶ ÈÅÉÇʻĿÁ¿ jÇ·ÈÄźÅ
jǼÈÉ· ÈŹüÈÉÄÅ È ¸Â·ºÅɹÅÇ¿
ɼÂÓÄÒà ËÅÄ»Åà Ÿw¿ÈÉż ȼǻ
ͼ ÆÇŹ¼Â¿ ·ÁÍ¿Õ ŸcÅÉŹ¿Ãȶ
Á ÏÁż º»¼ ȼÃÓ¿ ÆÅÂÊο¿
Êμ¸ÄÒ¼ ÆÇ¿Ä·»Â¼½ÄÅÈÉ¿ Å»¼½
»Ê Å¸Ê¹Ó »Â¶ È¹Å¿Ì »¼É¼À
l¿Á·¿Â u`iask`eb
Муслим АЛИЕВ,
журналист, сторонник
Партии Возрождения России
dÂÍ ÁÍÈÐÉ¿ ÀÚÊÇ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÚ Ì¿ ÃÁÄ ÂÏÒÎ
ÎÚ ÂÃÄ ÎÄÏÁ¿¾ ÁÍ ÂÊ¿ÁÄ Ð l¿ÃÇÏ ×¿ÔÍË
ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÊ¿ ÎÏÍÈÑÇ ÖÄÏÄÆ cÄÏÀÄÌÑ i¿ÈÑ¿Â
Ç ×¿ËÔ¿ÊÛÐÑÁÍ q¿ÏÉÍÁÐÉÍÄ Ì¿ ÐÑÍÊÇÕÒ kÄÔ
ÑÒÊÇÌÐÉÍÂÍ Ô¿ÌÐÑÁ¿ ¯ cÅÄÌÂÒÑ¿È ¿ ÃÏÒ¿¾
ÂÏÒÎο ÎÍà ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË Ð¿ËÍÂÍ ×¿Ô¿ i¿À¿
ÊÚ ¯ ÖÄÏÄÆ w¿Ô c¿Â kÍÂÒ cÄÏÄ Á ÐÑÍÊÇÕÒ
ÉÒËÚÉÐÉÍÂÍ ×¿ËÔ¿Ê¿ pÒÏÔ¿È Ô¿Ì¿ ¯ i¿ÆÇ
iÒËÒÔ nÍ ÁÐÄÈ ÃÍÏÍÂÄ ×¿Ô ÁÐÑÏÄÖ¿Ê ÍÅÄÐÑÍ
ÖÄÌÌÍÄ ÐÍÎÏÍÑÇÁÊÄÌÇÄ Ì¿ ÖÑÍ ÍÑÁÄÖ¿Ê ÀÄÐÖÄ
ÊÍÁÄÖÌÚËÇ ÆÁÄÏÐÑÁ¿ËÇ gÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ ÁÐÄ ×ÊÍ
ÎÍ ÎÊ¿ÌÒ ×¿Ô¿ ÍÂÏÍËÌ¿¾ ¿ÏËǾ ÍÃÄÏÅÇÁ¿Ê¿
ÍÃÌÒ ÎÍÀÄÃÒ Æ¿ ÃÏÒÂÍÈ ÒÖÇ̾¾ ÎÍ ÎÒÑÇ Ï¿Ð
ÎÏ¿ÁÒ Ì¿Ã Ì¿ÐÄÊÄÌÇÄË a ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÁƾÁ ÎÍ
ÎÒÑÇ i¿ÆÇ iÒËÒÔ ÁÍÈÐÉ¿ ÃÍ×ÊÇ ÃÍ ÂÏ¿ÌÇÕ
_Ìÿʿʿ aÑÍÏÅÄÌÇÄ Á ÂÍÏÍà ֿ̿ÊÍÐÛ
ÐÄÌѾÀϾ
ÂÍÿ
pËÄÏÑÄÊÛÌ¿¾ ÍοÐÌÍÐÑÛ Ì¿ÁÇÐ׿¾ Ì¿Ã
_Á¿ÏÇÄÈ ÐÎÊÍÑÇÊ¿ ÿÂÄÐÑ¿ÌÕÄÁ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÐÑ¿ÊÇ ÍÀÙÄÃÇ̾ÑÛо Á _ÌÿʿÊÛÐÉÍÈ ÃÍÊÇÌÄ ¯
Á Ï¿ÈÍÌÄ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄËÍÂÍ ÐÏ¿ÅÄÌǾ Á ËÄÐÑÄ
ÎÍÃ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄË tÇÕÇÀ
oÄ׿ÝØÄÄ ÐÏ¿ÅÄÌÇÄ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ _Ì
ÿʿʿ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÊÍÐÛ Î¾ÑÛ ÃÌÄÈ f¿É¿ÊÄÌÌÚÄ
Á ÀÍ¾Ô ÍÎÚÑÌÚÄ ÁÍÄÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÇ ÂÍÏÐÉÇÔ Ì¿
ÏÍÃÍÁ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Á×ÇÐÛ ÍÐÊ¿ÀÊÄÌÇÄË ÍÀÍ
ÏÍÌÌÍÈ ÐÇÊÚ ×¿ÔÐÉÇÔ ÁÍÈÐÉ ÎÍÁÄÊÇ ÐÁÍÇÔ
ÁÍÇÌÍÁ Á Ì¿ÐÑÒÎÊÄÌÇÄ Ì¿ ÁϿ¿ bÄÏÍÇÆË
Æ¿ØÇÑÌÇÉÍÁ ÏÍÃÌÍÈ ÆÄËÊÇ ÐÑ¿Ê Ë¿ÐÐÍÁÚË
¾ÁÊÄÌÇÄË q¿É Ì¿Ö¿ÊÍÐÛ ÇÆÂÌ¿ÌÇÄ ×¿Ô¿ Рÿ
ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÈ ÆÄËÊÇ _ÌÿʿÊÛÐÉ¿¾ ÎÍÀÄÿ ÒÎ
ÏÍÖÇÊ¿ ÂÄÍÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿
É¿É Á¿ÅÌÍÂÍ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ËÍÐÑ¿ ËÄÅÃÒ
f¿Î¿ÃÍË Ç aÍÐÑÍÉÍË ÐÑ¿Á ÒÀÄÃÇÑÄÊÛÌÚË
ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍË ÐÇÊÚ Ç ËÍØÇ Ã¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÔ
Ì¿ÏÍÃÍÁ mÃÌ¿ÉÍ Î¿Ë¾ÑÛ ÂÄÏÍÄÁ Ì¿ ÌÄÐÉÍÊÛ
ÉÍ ÐÑÍÊÄÑÇÈ ÀÚÊ¿ ÎÏÄÿ̿ Æ¿ÀÁÄÌÇÝ
nÄÏÄÊÍËÌÚË ËÍËÄÌÑÍË Á ÇÐÑÍÏÇÇ c¿ÂÄÐ
Ñ¿Ì¿ ÐÑ¿Ê
ÂÍÃ a ÃÄÉ¿ÀÏÄ
ÂÍ Ì¿ )))
ÐÙÄÆÃÄ Ì¿ÏÍÃÍÁ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ÀÚÊÍ ÎÏÇ̾ÑÍ ÏÄ
×ÄÌÇÄ ÁÁÄÐÑÇ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÌÍÁÚÈ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ
¯ cÄÌÛ ÄÃÇÌÐÑÁ¿ Ì¿ÏÍÃÍÁ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ rÉ¿ÆÍË
ÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ oÄÐÎÒÀÊÇÉÇ c¿ÂÄÐÑ¿Ì ÍÑ ÇÝʾ
ÂÍÿ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÍ ÍÑËÄÖ¿ÑÛ ÄÂÍ ÐÄÌ
ѾÀϾ ¯ Á ÃÄÌÛ ÉÍÂÿ ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉ¿¾ ¿ÏËǾ ÎÍ
ÁÄÏÂÊ¿ Á ÀÄÂÐÑÁÍ ÎÍÊÖÇØ¿ l¿ÃÇÏ ×¿Ô¿
c¿ÂÄÐÑ¿Ì ÐÄÂÍÃ̾ Á ÜÑÌÇÖÄÐÉÍË ÍÑÌÍ×Ä
ÌÇÇ ¯ ÍÃÇÌ ÇÆ Ð¿ËÚÔ ÐÊÍÅÌÚÔ ÏÄÂÇÍÌÍÁ Á
oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ pÁÚ×Ä
Ì¿ÏÍ
ÃÍÁ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÀÍÊÄÄ ÉÍÏÄÌÌÚÄ ÎÏÍÅÇ
Á¿ÝÑ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÎÍϾÃÉ¿ ÑÚÐ¾Ö ÉÁ¿Ã
Ï¿ÑÌÚÔ ÉÇÊÍËÄÑÏÍÁ g ÜÑÍ ÎÏÇÿÄÑ ÄËÒ ÒÌÇ
É¿ÊÛÌÍÐÑÛ Ç ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÍÐÑÛ Ñ¿É É¿É ÌÇÂÃÄ
Á ËÇÏÄ Ì¿ Ñ¿ÉÍÈ Ë¿ÊÄÌÛÉÍÈ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÌÄ
ÎÏÍÅÇÁ¿ÄÑ Ñ¿ÉÍÄ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Ì¿ÕÇ
ÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ g ÁÐÄË ÒÿÄÑо ÅÇÑÛ Á ËÇÏÄ Ç
ÐÍÂÊ¿ÐÇÇ
ПАРТИЙЦЕВ ИСПЫТАЛА БЕДА
b ȼ¼ lÅÁÅÁ vÊÄÉ¿ÄÈÁźŠǷÀÅÄ· ·¹ºÊÈÉ· ÆÇÅ¿¾ÅÏ· ÉÇ·º¼»¿¶ ¹Å ¹Ç¼Ã¶ ÆŽ·Ç· ÁÅÉÅÇÒÀ Å̹·É¿Â
¸Å¼¼ ÉÒȶΠÁ¹·»Ç·ÉÄÒÌ Ã¼ÉÇŹ ¹ źļ ȺÅǼÂÅ »Å÷ b Ǽ¾ÊÂÓɷɼ ÅÁÅŠμÂŹ¼Á ¹ ÉÅà οȼ
¸Å¼¼ »¼É¼À ÅÈɷ¿ÈÓ Ä· Ê¿ͼ ¸¼¾ ÁÇŹ· ¿ Å»¼½»Ò b¼ÈÓ d·º¼ÈÉ·Ä ÅÉÁ¿ÁÄÊÂȶ Ä· ¸¼»Ê ÈŸ¿Ç·¶ ÈǼ»Èɹ·
Ä· ÆÅÃÅÐÓ ÆźÅǼÂÓÍ·Ã s¾Ä·¹ Å ¸¼»¼ Æ·ÇÉ¿ÀÍÒ Ç¼º¿ÅÄ·ÂÓÄźŠÅÉ»¼Â¼Ä¿¶ o·ÇÉ¿¿ bžÇŽ»¼Ä¿¶ pÅÈÈ¿¿ ¹
d·º¼Èɷļ ÈÇ·¾Ê ½¼ ķη¿ ÈŸ¿Ç·ÉÓ ÈǼ»Èɹ· ¿ Å»¼½»Ê »Â¶ ÆÅÈÉÇ·»·¹Ï¿Ì nÈŸż Êȼǻ¿¼ ¹ ÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿ ¿
»ÅÈÉ·¹Á¼ ¸Â·ºÅɹÅǿɼÂÓÄÅÀ ÆÅÃÅп ÆÇŶ¹¿Â¿ Á·Ä»¿»·ÉÒ ¹ Æ·Ç·üÄÉ d·º¼ÈÉ·Ä·
cÊȼÀÄ u·À¸Ê·¼¹
¿
l¿
Á·¿Â u·À¸Ê·¼¹
»ÅÈÉ·¹¿¹ ¹ ȼÂÅ j·Ã`gÅà ÃÊÁÊ Å»¼½»Ê ¿ Å¸Ê¹Ó m· ƶÉÄ¿ÎÄÅÀ ÆÇÅÆŹ¼»¿ ÆźÅǼÂÓÍÒ È¼Â·
lÅÁÅÁ vÊÄÉ¿ÄÈÁźŠǷÀÅÄ· ÆŸ·ºÅ»·Ç¿Â¿ Î¼ÄŹ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄźŠÅÉ»¼Â¼Ä¿¶ o·ÇÉ¿¿ bžÇŽ»¼Ä¿¶ pÅÈÈ¿¿ ¹
d·º¼Èɷļ hÌ Å¸Ð¼Ä¿¼ È cÊȼÀÄÅà u·À¸Ê·¼¹Òà ¨ ¾·ÈÂʽ¼ÄÄÒà ÷ÈɼÇÅà ÈÆÅÇÉ· qqqp ÆÅ ¸ÅÇÓ¸¼ ¿ ȷøÅ
ƶɿÁÇ·ÉÄÒà μÃÆ¿ÅÄÅà ÿǷ ¿ μÉÒǼÌÁÇ·ÉÄÒà μÃÆ¿ÅÄÅà e¹ÇÅÆÒ ¨ ¶¹ÄŠŸŻǿŠȼÂÓÎ·Ä ¿ »Å¸·¹¿ÂÅ
¿Ã ʹ¼Ç¼ÄÄÅÈÉ¿ ¹ ÉÅà ÎÉÅ ¹Å¾Ä¿ÁÏ¿¼ ÆÇŸ¼ÃÒ ¸Ê»ÊÉ Ç¼Ï¼ÄÒ ¹È¼Ã ÿÇÅà d·º¼ÈÉ·Ä·
q·Â¿Ã `kheb
Новый праздник, который является официальным выходным днем, отмечается
в республике с 2011 года. Он приурочен к событиям 1741 года, когда иранский
полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной стотысячной армии двинулся
на Кавказ.
°¤¬±¾ ¯¾ v £¤¬» ¤£§¬°±¡Ÿ ¬Ÿ¯£¡ £Ÿ¢¤°±Ÿ¬Ÿ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook