Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 4

4
ЭКОНОМИКА
8–14 сентября 2016
pÏ¿ÆÒ ÅÄ ÐÑ¿Ê Ï¿ÀÍ
Ñ¿ÑÛ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË ËÄÃ
ÎÒÌÉÑÍË Á uÒËÇÊÒÔÄ
Á ÁÄÃÄÌÇÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ì¿ÔÍÃÇÊÍÐÛ ÌÄ
ÐÉÍÊÛÉÍ ÐÄÊÄÌÇÈ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÔ Ì¿
ÁÄÏÔÌÄË ÀÄÆÃÍÏÍÅÌÍË ÒÖ¿ÐÑÉÄ ÂÍÏ
aÐÎÍËÇÌ¿¾ ÑÒ ÎÍÏÒ o¿Ë¿Æ¿Ì
_ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ ÂÍÁÍÏÇÑ ¦a É¿ÉÍË ÀÚ
ÐÄÊÄÌÇÇ ÉÑÍ ÀÚ ÌÇ Æ¿ÀÍÊÄÊ ¯ ËÄÃÇÉ
ÍÀ¾Æ¿Ì É ÌÄËÒ ÇÃÑÇ jÄÉ¿ÏÐÑÁ¿ Á
ÐÒËÉÒ Ç ÎÄ×ÍÖÉÍË Á ÂÍÏÚ Á ÊÝÀÒÝ
ÎÍÂÍÃÒ Á ÊÝÀÒÝ Ã¿ÊÛ iÍÂÿ Ì¿
ÆÌ¿ÖÇÊÇ Æ¿ÁÄÃÒÝØÇË ÓÄÊÛÃ×ÄÏ
ÐÉÍ ¿ÉÒ×ÄÏÐÉÇË ÎÒÌÉÑÍË qʾϿ
ÑÇÌÐÉÍÈ Ï¿ÈÀÍÊÛÌÇÕÚ ÍÀÆ¿ÁÄÊо
ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÚË ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚË
ÐÏÄÃÐÑÁÍË ¯ ÀÄÊÚË ÉÍÌÄË nÍÊÒ
Ö¿Ê ÁÚÆÍÁ Ç ÐÉ¿É¿Ê iÇÊÍËÄÑÏÍÁ
¯ Á ÍÃÌÒ ÐÑÍÏÍÌÒ Æ¿ÑÄË ÍÀÏ¿Ñ
Ìͨ o¿ÈÍÌ ÃÊÇÌÌÚÈ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÇÆ
ÉÍÌÕ¿ Á ÉÍÌÄÕ ÁÄÏÐÑ ÐÑÍ ÌÄ ËÄÌÛ×Ä
bÍÏÃÇÊо ÉÍÂÿ ËÍ ÎÍËÍÖÛ ÉÍËÒ
Ñͧ q¿É ÝÌÍ׿ ÀÄÆ ÃÄÌÄÂ Ç ÐÁ¾ÆÄÈ
Ì¿Ö¿Ê ÐÁÍÈ ÎÒÑÛ ¦Á ÊÝÃǧ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÒÐÎÄ×ÌÍ ÍÃÍÊÄÊ ÐÃÄÊ¿Á ÀÊÄÐѾØÒÝ
Ì¿ÒÖÌÒÝ Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÒÝ É¿ÏÛÄÏÒ
¦kÌÄ ÌÇÖÄÂÍ Á ÅÇÆÌÇ ÌÄ ÃÍÐÑ¿Á¿
ÊÍÐÛ Ã¿ÏÍ˧ ¯ ÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÒÄÑ ÍÌ
pÄÂÍÃ̾ o¿Ë¿Æ¿Ì _ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ
ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÄÑ c¿ÂÄÐÑ¿Ì ¿ ÃÍ ÜÑÍÂÍ Á
Ï¿ÆÌÍÄ ÁÏÄ˾ ÀÚÊ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË
οʿÑÚ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ¿ oÍÐÐÇÇ Æ¿ËÎÏÄ
ÃÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ os ËÇÌÇÐÑÏÍË
ÃÄÎÒÑ¿ÑÍË ÎÍÐÊÍË oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄ
ÃÄÏ¿ÕÇÇ Á q¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿ÌÄ cÍÐÏÍÖÌÍ
Æ¿ØÇÑÇÁ É¿ÌÃÇÿÑÐÉÒÝ ÃÇÐÐÄÏÑ¿
ÕÇÝ Á jÄÌÇÌÂÏ¿ÃÐÉÍË ÂÍÐÒÌÇÁÄÏÐÇ
ÑÄÑÄ ÂÃÄ Á ¯ ÂÍÃ¿Ô ÒÖÇÊо
Á ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÄ Ì¿ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍË Ó¿
ÉÒÊÛÑÄÑÄ ÐÑ¿Ê ÇÆÁÄÐÑÌÚË ÒÖÄÌÚË ¯
ÃÍÉÑÍÏÍË ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ ÎÏÍ
ÓÄÐÐÍÏÍË ¿É¿ÃÄËÇÉÍË o_dl ¿ÁÑÍ
ÏÍË ÀÍÊÄÄ ËÍÌÍÂÏ¿ÓÇÈ Ç ÍÉÍÊÍ
Ì¿ÒÖÌÚÔ Ç Ì¿ÒÖÌÍ ÎÒÀÊÇÕÇÐÑÇ
ÖÄÐÉÇÔ ÐÑ¿ÑÄÈ o¿Ë¿Æ¿Ì _ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ
¾ÁʾÄÑо ÍÃÌÇË ÇÆ ¿ÁÑÍÏÍÁ iÍÌÐ
ÑÇÑÒÕÇÇ oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
ÎÍ ÉÍÑÍÏÍÈ ËÚ ÌÚÌÖÄ ÅÇÁÄË nÍÃ
ÄÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË Á
ÂÍÃÒ ÀÚÊ¿
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ Ç ÎÏÇ̾ѿ iÍÌÕÄÎÕǾ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
ÎÍÊÇÑÇÉÇ oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
g ÜÑÍ ÁÎÍÊÌÄ ÊÍÂÇÖÌÍ ÁÚÑÄÉ¿ÄÑ ÇÆ
ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÍÌ ÁÐÝ ÐÁÍÝ ÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÒÝ
ÅÇÆÌÛ ÇÐÎÍÁÄÃÒÄÑ ÍÀØÄÖÄÊÍÁÄÖÄÐ
ÉÇÄ ÕÄÌÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÍο¿ÌÃÇÏÒÄÑ ÁÚ
ÐÍÉÒÝ ÉÒÊÛÑÒÏÒ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÚÑǾ
¦l¿ ÃÏÒÅÀÄ Ì¿ÏÍÃÍÁ ÃÄÏÅÇÑо ËÇÏ
¯ ÐÊÍÁÌÍ Æ¿ÎÍÁÄÃÛÌÄÐÄÑ ÍÌÁËÇÏ ÜÑÇ
ÐÊÍÁ¿ ÐÑ¿Á×ÇÄ ÒÅÄ Ð¿ÉÏ¿ÊÛÌÚËÇ ¯
|ÑÍ ÇÐÑÇÌ¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÐÍÔÏ¿ÌÇÊ¿ Ì¿×
c¿ÂÄÐÑ¿Ì ÄÃÇÌÚË Ç ËÚ ÀÒÃÄË ÄÈ
ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛ§
²«¤¤± £¤¯¥Ÿ±» ²£Ÿ¯
kÌÍÂÍÄ Ð ÎÍÊÛÆÍÈ Ãʾ ÃÄÊ¿
ËÍÂÒÑ ÎÄÏÄ̾ÑÛ ÇÆ ÍÎÚÑ¿ ÄÂÍ ÏÒ
ÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ c¿ÂÄÐÑ¿ÌÍË Ç ÉÍÊÊÄÂÇ
ÎÍ ÂÒÀÄÏÌ¿ÑÍÏÐÉÍËÒ ÕÄÔÒ o¿
Ë¿Æ¿Ì _ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÊ Á
Ì¿Ö¿ÊÄ
ÂÍÿ c¿ÂÄÐÑ¿Ì ÉÍÂÿ
ÑÍÑ ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÑÍ¾Ê Ì¿ ÉÏ¿Ý
Ç ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ Ç ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌ
ÌÍÈ ÎÏÍοÐÑÇ ÁοÁ Á ÃÄÎÏÄÐÐÇÝ
Ç Ð¿ËÍÏ¿ÆÏÒ×ÄÌÇÄ a ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ
É ÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Êо
ÖÄÑÉÇÈ Ç ÐÊ¿ÅÄÌÌÚÈ ÉÏÇËÇÌ¿ÊÛ
ÌÍ ÉÍÏÏÒÎÕÇÍÌÌÚÈ ËÄÔ¿ÌÇÆË
ÏÍÅÃÄÌÌÚÈ Á ÐËÒÑÌÚÔ Ô Æ¿
É¿ÊÄÌÌÚÈ ÜÉÐÑÏÄËÇÆËÍË ËÄÅ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍÌÓÊÇÉÑÍÁ Ç
Ï¿ÆÂÒÊÍË À¿ÌÃÇÑÇÆË¿ lÍ Ð¿ËÍÄ
ÐÑÏ¿×ÌÍÄ ¯ ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÄ Ì¿ÏÍÃÚ
ÎÍοÊÇ Á ÊÍÁÒ×ÉÒ ÀÄÆÃÒÔÍÁÌÍÐ
ÑÇ Ï¿ÆÏÒ׿Á×ÒÝ ÂÍÏÐÉÇÄ ÒÐÑÍÇ
_ÊÖÌÍÐÑÛ ÅÄÐÑÍÉÍÐÑÛ Æ¿ËÒÑÇÊÇ
ÇÐÑÍÉÇ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ
ÍÀÚÖ¿ÄÁ ÎÍÐľÁ Á ÃÒ×¿Ô ÊÝÃÄÈ
ÐѾſÑÄÊÛÐÑÁÍ ÍÑÖÒÅÃÄÌÇÄ ÍÆ
ÊÍÀÊÄÌÇÄ ÁÐÄ ÑÍ ÌÄÆÚÀÊÄËÍÄ ÖÑÍ
ÃÄÊ¿ÄÑ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÖÄÊÍÁÄÉÍË
a Ì¿×ÄË ÇÌÑÄÏÁÛÝ ÑÍÈ ÎÍÏÚ
¿ ËÌÄ ÁÚοʿ ÖÄÐÑÛ ÀÚÑÛ ÍÃÌÇË
ÇÆ ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÍÁ ÉÑÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍ ÍÀØ¿ÄÑо Ð ÌÇË ÖÒÑÛ ÊÇ
ÌÄ Ð Ð¿ËÍÂÍ Ì¿Ö¿Ê¿ ÄÂÍ ÎÍÊÇÑÇ
ÖÄÐÉÍÈ É¿ÏÛÄÏÚ Á kÍÐÉÁÄ ÐÍÐÑÍ
¾Êо Ñ¿ÉÍÈ Ï¿ÆÂÍÁÍÏ
¯ o¿Ë¿Æ¿Ì b¿ÃÅÇËÒÏ¿ÃÍÁÇÖ
ÎÍÊÂÍÿ Ì¿Æ¿Ã Á k¿Ô¿ÖÉ¿ÊÄ ÐÍÐÑÍ
¾ÊÍÐÛ Ì¿×ÒËÄÁ×ÄÄ ËÄÅÁÄÃÍËÐÑ
ÁÄÌÌÍÄ ÐÍÁÄØ¿ÌÇÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄ
ÊÄÈ ÎÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ÍÏ¿ÌÍÁ
pÄÁÄÏÍ i¿ÁÉ¿ÆÐÉÍÂÍ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÉÏÒ¿ nÍ ÄÂÍ ÇÑÍÂ¿Ë ÁÍÆÀÒÅÃÄÌÍ
ÒÂÍÊÍÁÌÚÔ ÃÄÊ Í ÎÏÄÐÑÒÎÊÄ
ÌÇ¾Ô Á ÑÍÎÊÇÁÌÍ ÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉÍË
ÉÍËÎÊÄÉÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿¾ Ð
ÂÍÿ
`ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÇÆ ÌÇÔ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÍ Á
oÄÐÎÒÀÊÇÉÄ c¿ÂÄÐÑ¿Ì
¯ aÍÏÒÝÑ ÍÑk¿Ô¿ÖÉ¿ÊÚ ÃÍ n¾
ÑÇÂÍÏÐÉ¿ Ç Ã¿ÊÄÄ nÍ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ
ÎÍÊÒÖ¿ÄÑо ÖÑÍ ËÚ Æ¿ÃÍÊÅ¿ÊÇ
ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ _ ÉÍÂÿ Ì¿Ö¿ÊÇ
Ï¿ÆÀÇÏ¿ÑÛо ÑÍÊÛÉÍ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈ
ÉÁ¿ÏÑ¿Ê ÎÏÍ×ÊÍÂÍ ÂÍÿ ÑÍ ÐÏ¿ÆÒ ÁÚ
¾ÁÇÊÇ ÔÇØÄÌÇÈ ÎÍÖÑÇ Ì¿ ξÑÛ ËÇÊ
ÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ mÌÇ ÎÏÍÇÐÔÍÃ¾Ñ ÌÄ
ÑÍÊÛÉÍ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ¯ ÌÇÑÇ ÒÔÍþÑ
Á n¾ÑÇÂÍÏÐÉ Ç Á kÍÐÉÁÒ |ÊÄÉÑÏÍ
ÜÌÄÏÂÄÑÇÉ¿ Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÀÚÊ¿ ÁÚÁÄ
ÃÄÌ¿ ÇÆ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ Ç ÌÄ Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿ Ì¿
ÄÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ tÍѾ Á ÐÍÁÄÑÐÉÍÄ ÁÏÄ˾
ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍ ÃÍÔÍ
ÿ ÐÍÐÑ¿Áʾʿ É¿É Ï¿Æ ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏ
ÂǾ nÍ Â¿ÆÒ ÑÍÅÄ ¾ÉÍÀÚ ËÇÊÊÇ
¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ ÃÍÊÂÍÁ Ç ÍξÑÛ ÅÄ ÍÉÍÊÍ
ξÑÇ ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÔÇØÄÌǾ pÑÍÇÑ
ÊÇ ÒÃÇÁʾÑÛо ÑÍËÒ ÖÑÍ Á Ñ¿ÉÇÔ
ÒÐÊÍÁÇ¾Ô Ò ÊÝÃÄÈ ÎÏÍÐÑÍ ¿ÑÏÍÓÇÏÍ
Á¿ÌÚ ÒÐÑÏÄËÊÄÌǾ Ì¿ ÖÄÐÑÌÒÝ Ï¿ÀÍ
ÑÒ Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
dÂÍ ÐÊÍÁ¿ ÁÚÐÁÄÑÇÊÇ ÊÇ×Û ÍÃÌÒ
ÂÏ¿ÌÛ ÍÃÇÌ ÎÒÌÉÑÇÉ ÃÍÐÑ¿Á×ÄÂÍо
ÄËÒ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ÂÃÄ ÃÍÀÚÖ¿ ÌÄÓÑÇ
Òοʿ Á ÃÁ¿ Ï¿Æ¿ ÁÇÌÍÂϿÿ ¯ Á ξÑÛ
Ï¿Æ f¿ ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÄ ÑÏÇ ÂÍÿ ÏÄÐ
ÎÒÀÊÇÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ Ì¿ÔÍÃÇÊ¿ÐÛ Á Ѿ
ÅÄÊÍË ÐÇÐÑÄËÌÍË ÉÏÇÆÇÐÄ Ç ÇËÄÊ¿
ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÃÍÊ¿ ÎÍ ÑÄËοË
Ï¿ÆÁÇÑǾ ÁÍ×Ê¿ Á ÎÄÏÁÒÝ Î¾ÑÄÏÉÒ
ÏÄÂÇÍÌÍÁ Á oÍÐÐÇÇ ÎÍ ÐÀÍÏÒ Ì¿
ÊÍÂÍÁ Æ¿ÌÇË¿ÄÑ ÖÄÑÁÄÏÑÍÄ ËÄÐÑÍ
pÄÂÍÃ̾ Á c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ ÌÄÐËÍÑϾ Ì¿
ÐÊÍÅÌÒÝÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÒÝÐÇÑÒ¿ÕÇÝ
Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÍÀÙÄË ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÂÍ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÁÚÏÍÐ Á Ï¿Æ¿ ÇÌ
ÁÄÐÑÇÕÇÈ Ç ÐÄÊÛÐÉÍÂÍ ÔÍƾÈÐÑÁ¿ ¯ Á
ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¯ Á ÍÀÍÏÍÑ¿
ÏÍÆÌÇÖÌÍÈ ÑÍÏÂÍÁÊÇ ¯ Á ÎÊ¿Ñ
ÌÚÔ ÒÐÊÒÂ ¯ Á Ï¿Æ¿ f¿ ÐÖÄÑ ÁÐÄÔ
ÓÍÏË ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÁÁÄÃÄÌÍ Á ÜÉÐ
ÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ ÍÉÍÊÍ Î¾ÑÇ ËÇÊÊÇÍÌÍÁ
ÉÁ¿ÃÏ¿ÑÌÚÔ ËÄÑÏÍÁ ÍÀØÄÈ ÎÊÍØ¿
ÃÇ ÅÇÊÚÔ ÃÍËÍÁ
f¿Ï¿ÀÍÑÌ¿¾ ÎÊ¿Ñ¿ ÁÚÏÍÐÊ¿ Á
Ï¿Æ¿ a ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÉÍÑÍÏ¿¾
ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÄ ÁÏÄ˾ ÐÖÇÑ¿
Ê¿ÐÛ ÉÏÇËÇÌ¿ÊÛÌÚË ÏÄÂÇÍÌÍË
ÒÏÍÁÄÌÛ ÍÀØÄÈ ÎÏÄÐÑÒÎÌÍÐÑÇ Á
ÑÏÇ Ï¿Æ¿ ÌÇÅÄ ÖÄË Á ÐÏÄÃÌÄË ÎÍ
ÐÑÏ¿ÌÄ pÌÇÅ¿ÄÑо Ç ÃÍÑ¿ÕÇÍÌÌ¿¾
Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ËÄÐÑÌÚÔ
ÐÍÍÀØÄÐÑÁ aÐÄ ÜÑÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ Ì¿ÁÄ
ÃÄÌǾ ÜÊÄËÄÌÑ¿ÏÌÍÂÍ ÎÍϾÃÉ¿ ÁÍ
ÁÊ¿ÐÑÇ Ç ÜÉÍÌÍËÇÉÄ f¿ ÎÏÍ×ÄÃ
×ÇÄ ÑÏÇ ÂÍÿ Á c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ ÍÑÉÏÚ
ÑÍ ÃÄÑÐÉÇÔ Ð¿ÃÍÁ ÀÍÊÛ×Ä ÖÄË Æ¿
ξÑÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ÎÏÄÃÚÃÒØÇÔ ÊÄÑ ÁÁÄ
ÃÄÌÍ Á ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ ÀÍÊÄÄ ÐÍÏÍÉ¿
ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ÐÑÍÊÛÉÍ
ÅÄ ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌǾ ÐÍÆÿÌÍ
ÕÄÌÑÏ¿ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
Ì¿ÏÍÃÍÁ oÍÐÐÇÇ ¦rÐÑÍÈÖÇÁÍÄ ÍÀ
ØÄÐÑÁÍ ¯ ÒÁÄϾÄÑ o¿Ë¿Æ¿Ì _ÀÃÒ
Ê¿ÑÇÎÍÁ ¯ ËÍÅÌÍ ÐÍÆÿÑÛ ÑÍÊÛÉÍ
Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÂÍ ÐÍÆÌ¿ÌǾ Ç
ÒÐÑÍÈÖÇÁÚÔ ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ ÍÏÇÄÌÑ¿
ÕÇÈ ÊÝÃÄȧ
f¿ ÜÑÍÈ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÍÈ ¯ ÍÂÏÍË
ÌÚÈ ÑÏÒÃ ËÌÍÂÇÔ ÊÝÃÄÈ g ÉÍ
ÌÄÖÌÍ ÅÄ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÂÊ¿ÁÚ ÏÄÐ
ÎÒÀÊÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÈ ÌÄ ÐÑ¿Ê ÁÐÑÏ¿Ç
Á¿ÑÛо Á ÉÍÏÏÒÎÕÇÍÌÌÍ ÉÊ¿ÌÍÁÚÄ
ÐÔÄËÚ ÖÑÍÀÚ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÑÛ ÐÍÀÐÑ
ÁÄÌÌÍÄ ÁÊǾÌÇÄ Ç ÀÊ¿ÂÍÐÍÐÑ;ÌÇÄ
¿ Ì¿ÌÄÐ ÄÈ ÒÃ¿Ï oÄÓÍÏË¿ÑÍÏ ÎÍÊÇ
ÑÇÉ ÎÏÍÁÄÊ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÄ É¿ÃÏÍÁÚÄ
ÎÄÏÄÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÁÍ ÁÊ¿ÐÑÌÚÔ ÐÑÏÒÉ
ÑÒÏ¿Ô ÁÁÄÊ Á c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ ÎÏÍÄÉÑÌÍÄ
ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÖÑÍ ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ
ÒÐÉÍÏÄÌÌÍÄ ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÍÄ Ï¿Æ
ÁÇÑÇÄ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ `ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÌÄ
ÁÄÆÃÄ ÁÐÄ Ê¿ÃÇÑо É¿É ÔÍÑÄÊÍÐÛ ÀÚ
pÑ¿Ï¿¾ ÐÇÐÑÄË¿ ÐÊÍËÊÄÌ¿ ÌÍ ÄÄ
ÆÁÄÌÛ¾ ÄØÄ ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ Ç Ì¿ÎÏ¿ÁʾÝÑ
ÁÐÄ ÃÍÐÑÒÎÌÚÄ ÏÄÐÒÏÐÚ Ç ÁÍÆËÍÅ
ÌÍÐÑÇ Ì¿ ÃÇÐÉÏÄÃÇÑ¿ÕÇÝ ÌÍÁÚÔ
ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ ÏÄÐÎÒÀÊÇ
ÉÍÈ lÍ o¿Ë¿Æ¿Ì _ÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ É¿É
ÇÐÑÇÌÌÚÈ ÂÍÏÄÕ ÒËÄÄÑ ÃÄÏÅ¿ÑÛ
ÒÃ¿Ï ¯ ÌÄ Î¿ÐÒÄÑ ÎÄÏÄà ÑÏÒÃÌÍÐѾ
ËÇ ¿ ÎÏÄÍÃÍÊÄÁ¿ÄÑ ÇÔ ¦~ ÎÏÇ×ÄÊ
Ð Ì¿ËÄÏÄÌÇÄË ÇÆËÄÌÇÑÛ ÜÑÒ ÐÏÄÃÒ
¯ ÅÄÐÑÉÍ ÍÀÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÍÌ ÐÁÍÝ ÎÍÆÇ
ÕÇÝ ¯ |ÑÍ ÀÍÊÄÄ ÑÏÒÃÌ¿¾ ƿÿֿ
ÀÍÊÄÄ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ ÌÍ ÀÍÊÄÄ
ÎÏÍÃÒÉÑÇÁÌ¿¾ Ç ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌ¿¾ ~
ÔÍÖÒ ÖÑÍÀÚ Ì¿×Ç ÊÝÃÇ ÍÀÏÄÊÇ ÀÄÆ
ÍοÐÌÍÐÑÛ Ç ÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁÍ ÌÍ ËÌÍ
ÂÍÄ ÐÄÂÍÃ̾ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ ÌÇÔ ÑÍÅÄ ÍÑ
ÇÔ ÁÄÏÚ Á ÎÄÏÄËÄÌÚ Ç ¿ÉÑÇÁÌÍÂÍ
ÒÖ¿ÐÑǾ Á ÍÖÇØÄÌÇÇ Ç ÁÍÆÏÍÅÃÄ
ÌÇÇ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿§
g Ì¿ÏÍÃ ÎÍÁÄÏÇÊ ÐÁÍÄËÒ ÏÒ
ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ ÓÇÊÍÐÍÓÒ ÉÍÑÍÏÚÈ
ÎÍÐÑ¿ÁÇÊ ÎÄÏÄà ÐÍÂÏ¿Åÿ̿ËÇ
ÌÍÁÒÝ ÕÄÊÛ ¦pÄÂÍÃ̾ ÂÊ¿ÁÌÚÈ
ÁÍÎÏÍÐ Ãʾ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ç ÁÐÄÈ oÍÐ
ÐÇÇ ÌÄ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ¿ ÀÍÏÛÀÚ
ËÄÅÃÒ ÉÒÊÛÑÒÏÍÈ Ç ÌÄÁÄÅÄÐÑÁÍË
nÍÉ¿ ÎÍÀÄÅÿÄÑ ÌÄÁÄÅÄÐÑÁÍ ÍÑ
ÐÝÿ Ç ÜÉÐÑÏÄËÇÆË Ç ÑÄÏÏÍÏÇÆË
Ç Ó¿Ì¿ÑÇÆË Ç ËÄÅÜÑÌÇÖÄÐÉÇÄ
ÉÍÌÓÊÇÉÑÚ pÄÈֿР̿׿ ÎÄÏ
ÁÄÈ׿¾ ƿÿֿ ¯ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ Á
ÐÑÏ¿ÌÄ Ñ¿ÉÒÝ ÉÒÊÛÑÒÏÌÒÝ ÐÏÄÃÒ
ÉÍÑÍÏ¿¾ ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍÃÇÊ¿ ÀÚ ÌÄ
ÁÍÏÍÁ Ç À¿ÌÃÇÑÍÁ ÌÄ ÉÍÏÏÒÎ
ÕÇÍÌÄÏÍÁ Ç ÎÏÍÔÍÃÇËÕÄÁ ÌÄ Ì¿
ÕÇÍÌ¿ÊÇÐÑÍÁ Ç ÐÄοϿÑÇÐÑÍÁ ¿
ÐÍÆÇÿÑÄÊÄÈ ÎÍÜÑÍÁ ÎÇпÑÄÊÄÈ
ÒÖÄÌÚÔ ¿ÏÑÇÐÑÍÁ ÇÌÅÄÌÄÏÍÁ§
Жизнь, посвященная
Дагестану, России
стр.
1
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Павел АНОХИН
®¯¾£© ¬Ÿ¶§¬Ÿ¤±°¾ ° ¡ªŸ°±§
¯ÄÖÛ ÇÃÄÑ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ Í Ì¿ÁÄÃÄÌÇÇ ÜÊČ
ËÄÌÑ¿ÏÌÍÂÍ ÎÍÏÞÃÉ¿ ÁÍ ÁÊ¿ÐÑÇ Ç ÜÉÍÌÍËÇÉÄ Í
ÑÍË É¿É ÒÎÍÏÞÃÍÖÇÑÛ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ v ÑÄÔÌÍÊÍÂnj
ÖÄÐÉÍÄ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÉÒÊی
ÑÒÏÌÍÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄ ° ÜÑÍÈ ÕÄÊÛÝ Ï¿ÆÏ¿À͌
Ñ¿Ì¿ Ç ÏÄ¿ÊÇÆÒÄÑÐÞ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ ÉÍËÎÊÄÉÐÌÍÂÍ
ÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÁÐÄÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ̌
ÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ Ç ÜÉÍÌÍËÇÉÇ ¤Ä ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÄ
ÎÏÍÄÉÑÚ ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝÑ ÁÐÄ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ Ç
ÐÓÄÏÚ ÅÇÆÌÄÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ¡ ÌÇÔ
ÖÄÑÉÍ ÎÏÍÎÇпÌÍ ÖÑÍ ÂÃÄ ÉÄË Ç ÉÍÂÿ ÃÍÊÅÌÍ
ÀÚÑÛ ÐÃÄÊ¿ÌÍ ¬¿ ÁÐÄÔ ÒÏÍÁÌÞÔ ÁÊ¿ÐÑÇ ÐÍÆÿÌÚ
ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÐÍÎÏÍÁÍÅÃÄÌÇÞ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÆÌ¿ÖÇËÚÔ
ÇÃÄÈ Ç ÕÄÊÄÁÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÚÔ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉ ÃÊÞ ÇÔ
ÀÚÐÑÏÍÂÍ Ç ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÂÍ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÇÞ
®ÏÇËÄÌÄÌÇÄ ËÄÑÍÃÍÁ ÎÏÍÄÉÑÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊČ
ÌÇÞ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÎÍ ÍÎÑÇËÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÎÍÁÚ×ÄÌÇÝ
ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ÀÝÃÅÄÑÌÚÔ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ Á £¿ÂÄÐÑ¿Œ
ÌÄ ÎÍÆÁÍÊÇÊÍ Á
ÂÍÃÒ ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛ ÇÔ Ì¿ ÍÀØÒÝ
ÐÒËËÒ ÀÍÊÄÄ ËÇÊÊÇ¿Ïÿ ÏÒÀÊÄÈ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿Œ
ÄÑ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ v ÜÉÐÎÄÏÑ «ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿
ÓÇÌ¿ÌÐÍÁ ¯ÄÐÎÒÀÊÇÉÇ £¿ÂÄÐÑ¿Ì
¯¿ÃÅ¿À °ÒÊÄȌ
Ë¿ÌÍÁ
É¿ÌÃÇÿÑÁÃÄÎÒÑ¿ÑÚ¬¿ÏÍÃÌÍÂÍÐÍÀÏ¿ÌÇÞ
¯£ ÍÑ ®¡¯ ¬Í ÂÊ¿ÁÌÍÄ v ÒÿÊÍÐÛ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ
ÒÎÏ¿ÁÊÞÄËÍÐÑÛ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ
ÃÄÞÑÄÊÛÌÒÝ ÉÍË¿ÌÃÒ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕÄÁ Ð ÎÏÍÄÉÑÌÚË
ËÚ×ÊÄÌÇÄË ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÎÍÐÍÀÌÚ ÂÄÌÄÏÇÏÍÁ¿ÑÛ
ÌÍÁÚÄ ÇÃÄÇ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄ ÏÄÐÒÏÐÚ
Ì¿ËÄÖ¿ÑÛ Ç ÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÑÛ ÎÊ¿Ì ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÃÊÞ Ã͌
ÐÑÇÅÄÌÇÞ ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ
° ÁÁÄÃÄÌÇÄË ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÁÏÄËÞ
ÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛ ÊÇ×Û ÎÍÏÒÖČ
ÌÇÞËÇ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÞÊÇ ÑÄÉÒÖÉÍÈ Ò×ÊÍ ¿ ÁËÄÐÑÄ Ð
ÌÇË Ç ÌÄÏ¿ÃÇÁÚÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ©¿ÅÃÚÈ ÎÏnj
ÍÏÇÑÄÑÌÚÈ ÎÏÍÄÉÑ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ Ì¿ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄ
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÂÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÞ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÖÑÍ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÒÁÞÆÚÁ¿ÄÑÐÞ Ð Î͌
É¿Æ¿ÑÄÊÞËÇ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌ͌ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ͌
ÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÏÄÂÇÍÌ¿ ±ÄË Ð¿ËÚË ÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑÐÞ
ÇÄÏ¿ÏÔÇÞ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÞ v ÂÍÐÒÿÏÐь
ÁÄÌÌ¿Þ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ v ÎÍÏÑÓÄÊÛ ÎÏÍÄÉÑÍÁ v ÎÏ͌
ÄÉÑ v ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÄ ÎÍ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÖÑÍ ÎÍ ÐÇÊ¿Ë
ÊÇ×Û ÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÚË ÜÌÄÏÂÇÖÌÚË ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕ¿Ë
£¿ÂÄÐÑ¿Ìv¿ÂÏ¿ÏÌÚÈÏÄÂÇÍÌ ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÖÑÍ
ÍÃÌÇË ÇÆ Á¿ÅÌÚÔ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÍÁ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÏÄÐÎÒÀŒ
ÊÇÉÇ ÞÁÊÞÄÑÐÞ Š¼ÓÓÄÉÑÇÁÌÚÈ Ÿ®©š ¢ÍÐÒÿÏÐь
ÁÄÌÌ¿Þ ¿ÂÏ¿ÏÌ¿Þ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÌÚÌÖÄ Ì¿ÕÄÊÄÌ¿ Ì¿ ÑÍ
ÖÑÍÀÚ ÎÄÏÁÍÍÖÄÏÄÃÌÒÝÎÍËÍØÛ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ Ì¿ÇÀ͌
ÊÄÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÚË ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚË ÎÏÍÄÉÑ¿Ë
°ÏÄÃÇ Ñ¿ÉÍÁÚÔ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ Ì¿Œ
ÎÏÇËÄÏ ÑÄÎÊÇÖÌÍÄ ÍÁÍØÄÁÍÃÐÑÁÍ ÇÌÑÄÌÐÇÁÌÍÄ
пÃÍÁÍÃÐÑÁÍ ¦¿ ÑÏÇ ÂÍÿ ÎÊÍØ¿ÃÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ
ÑÄÎÊÇÖÌÚÔ ÉÍËÎÊÄÉÐÍÁ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÒÁÄÊÇÖÇÊÇÐÛ
Á ÑÏÇ Ï¿Æ¿ Ç ÐÍÐÑ¿ÁÇÊÇ Á
ÂÍÃÒ ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ
°ÄÂÍÃÌÞ £¿ÂÄÐÑ¿Ì ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÍÉÍÊÍ ÎÏ͌
ÕÄÌÑÍÁ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÍÁÍØÄÈ ŒÈ ÍÀÙÞÁÊÄÌ Á
ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ¢ÍÃÍË Ð¿ÃÍÁÍÃÐÑÁ¿ ¯¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ÜÑÍ
ÎÏÄÃÍÎÏÄÃÄÊÇÊÍ ÒÿÏÌÚÄ ÑÄËÎÚ Æ¿ÉÊ¿ÃÉÇ Ð¿ÃÍÁ
¤ÐÊÇ Æ¿ ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÄ ÑÏÇ ÂÍÿ ÇÔ ÎÊÍØ¿ÃÛ ÐÍÐÑ¿Ánj
Ê¿ ÐÁÚ×Ä ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ ÑÍ Á ÑÄÉÒØÄË Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏ͌
Á¿ÌÍ Æ¿ÊÍÅÇÑÛ
ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ пÃÍÁ
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В «Стране гор»
ПВР активно участвует в его реализации
В Дагестане в 2013 году был взят курс на ускоренное развитие республики.
С этой целью утверждены и внедряются в жизнь приоритетные проекты
развития РД. Их сейчас семь: «Безопасный Дагестан», «Эффективный
АПК», «Новая индустриализация», «Точки роста», «Обеление экономики»,
«Человеческий капитал», «Эффективное государственное управление».
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook