Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 3

3
ПОЛИТИКА
®¿ÏÑÇÞ É¿É ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÈ ÍÏ¿ÌÇÆË ÎÄÏÄÀÍÊÄÊ¿
ÎÍÑÄÏÄÈ Ç ÁÚÅÇÊ¿ ¤Ä ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛ ÒÐÎÄÊ ÐÍÆÿÑÛ É͌
Ë¿ÌÃÒ ÄÃÇÌÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÍÁ Ç Æ¿ÊÍÅÇÑÛ Á ÍÐÌÍÁÒ Î¿ÏÑÇÇ
ÎÊ¿ÑÓÍÏËÒ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÚ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ °ÒŒ
ËÄÊ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ Á ÐÏÄÃÄ ÐÁÍÇÔ ÐÍÏ¿ÑÌÇÉÍÁ ÎÏÇÌÕÇÎÚ
ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÀÄÆ ÇÌÑÏÇÂ Ç ÂÏÒÎÎÇÏÍÁÍÉ §ËÄ̌
ÌÍ ÜÑÍ Ç ÎÏÇÂÍÃÇÊÍÐÛ Á ÉÏÇÆÇÐÌÚÈ ÃÊÞ Î¿ÏÑÇÇ ÎÄÏÇÍÃ
°ÎÍÃÁÇÅÌÇÉ ¢ÄÌÌ¿ÃÇÞ °ÄÊÄÆÌÄÁ¿
¡ÇÉÑÍÏ ŸÏÔÇÎÍÁ
É¿É
Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÞ ®¡¯ ÐÄÂÍÃÌÞ ÎÏÇÃÄÏÅÇÁ¿Œ
ÄÑÐÞ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿ÉÇÔ ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ ®Í ÄÂÍ ËÌÄÌÇÝ Á οÏÑÇÇ
ÃÍÊÅÌ¿ ÎÍÐÊÄ ÉÏÇÆÇп ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÉÍË¿Ìÿ Ï¿Œ
ÀÍÑ¿ÝØ¿Þ É¿É ÄÃÇÌÚÈ ËÄÔ¿ÌÇÆË ÑÍÊÛÉÍ ÜÑÍ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑ
Ï¿ÆÁÇÑÇÄ Î¿ÏÑÇÈÌÍÂÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Ì¿ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÒ
§ËÄÌÌÍ ÜÑÇ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÎÍËÍ¿ÝÑ ÐÄÂÍÃÌÞ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÛ
ÇÌÑÄÏÄÐ É ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈ Î¿ÏÑÇÇ °ÄÊÄÆÌÄÁ¿
¡ ÐÄÏÄÃÇÌÄ ÇÝÌÞ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÄË µÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÐÍÁÄÑ¿ Ç ÎÏÄÆÇÃÇÒË¿ ®¿ÏÑÇÇ ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ ¯ÍÐÐÇÇ
ÀÚÊ ÇÆÀÏ¿Ì Ã¿ÁÌÇÈ ÑÍÁ¿ÏÇØ Ç ÐÍÏ¿ÑÌÇÉ ¢ÄÌÌ¿ÃÇÞ °ÄŒ
ÊÄÆÌÄÁ¿ §ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ v ÒÖÄÌÚÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ
Ç ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÃÄÞÑÄÊÛ Á ÌÄÿÁÌÄË ÎÏÍ×ÊÍË v ÏҌ
ÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÂÍ ¢°© ŠŸÊ˿ƌŸÌÑÄȚ ÇËÄÌÇ
¿É¿ÃÄËÇÉ¿ ¯¿ÐÎÊÄÑÇÌ¿ § ÜÑÍ É¿ÃÏÍÁÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÀÚÊÍ
ÁÎÍÊÌÄ Æ¿ÉÍÌÍËÄÏÌÚË ÌÇ ÁËÄÐÑÄ ÎÏÍÁÍÃÇÊÇ ÐÍÆÿ̌
ÌÚÄ ÎÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ ¢ÄÌÌ¿ÃÇÞ °ÄÊÄÆÌÄÁ¿ ÞÊÑÇÌÐÉÇÈ
ÉÇÌÍÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ Š¡ËÄÐÑĚ Ç ÉÍÌÌÍÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈ ÑÒÏÌÇÏ
Š¡ÇÁ¿Ñ ¯ÍÐÐÇÞ š §ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ ÃÊÇÑÄÊÛÌÍÄ ÁÏÄËÞ
ÀÚÊ Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÄË ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÞ ÍÀØÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ
ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÃÁÇÅÄÌÇÞ Š¯ÍÐÐÇޚ ÉÍÑÍÏÍÄ ÍÐÌÍÁ¿Ê
Ç ÁÍÆÂÊ¿ÁÊÞÊ ¢ÄÌÌ¿ÃÇÈ °ÄÊÄÆÌÄÁ § ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÍ Ç
ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍ ÎÍËÍÂ¿Ê ®¿ÏÑÇÇ ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ ¯ÍÐÐÇÇ ÎÏ͌
ÁÍÃÇÑÛ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÚÄ É¿ËοÌÇÇ
Š¬ÍÎÍÊÒÖÇÊÍÐÛ Ñ¿É ÖÑÍ ÉÍÂÿοÏÑÇÞÍÐÑ¿Ê¿ÐÛÀÄÆ
ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ËÍÞ Î¿ËÞÑÛ Í ÌÄË ÌÄ ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ ËÌÄ
ÍÐÑ¿ÑÛÐÞ ÁÌÄ ÄÄ ÎÍÉÇÌÒÁ ÄÂÍ ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÌÇĚ
v ÍÑËÄÑÇÊ §ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ Á ÌÄÿÁÌÄË ÇÌÑÄÏÁÛÝ
Š§Æ ŠÍÀÍÏÍÌÉǚ v Á ÉÍÐËÍÐ Ç ÎÍÊÇÑÇÉҚ ŠŸÏÂÒËÄÌÑÚ
ÌÄÃÄÊǚ ˜ ÍÑ ÇÝÌÞ
ÂÍÿ ÂÃÄ Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê Í
ÀÊÇÅ¿È×ÇÔ Æ¿Ã¿Ö¿Ô Ç ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁ¿Ô οÏÑÇÇ
Še«ÌÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌ¿ ÇÃÄÞ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇÆ¿ÕÇÇ ÂÏ¿Åÿ̌
ÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÇÃÄÞ ÎÍÐÑÏÍÄÌÇÞ Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÐÎÏ¿ÁÄÌ
ÊÇÁÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ v ÎÍÃÖÄÏÉÌÒÊ §ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ v ¾
ÇÌÅÄÌÄόÐÇÐÑÄËÍÑÄÔÌÇÉe ÎÍÜÑÍËÒ Á ËÍÇÔ ÃÄÈÐÑÁÇÞÔ
ÍÑÐÒÑÐÑÁÒÄÑ ÉÍÏÚÐÑÛ ÍÑÐÒÑÐÑÁÒÄÑ ÎÍÊÇÑÇÆÇÏÍÁ¿ÌŒ
ÌÍÐÑÛ ®ÄÏÄÃÍ ËÌÍÈ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÁÚÀÍÏ Æ¿ ÀÄÊÚÔ ÇÊÇ Æ¿
ÉÏ¿ÐÌÚÔ Æ¿ ®ÒÑÇÌ¿ ÇÊÇ ÎÏÍÑÇÁ ®ÒÑÇÌ¿ ¾ ÌÄ ÇÂÏ¿Ý
Á ÇÃÄÍÊÍÂÇÝ ÌÄ ÇÂÏ¿Ý Á ÍÎÎÍÆÇÕÇÝ «ÌÄ ÇÌÑÄÏÄÐÄÌ
ÎÏÍÄÉÑ É¿É ÌÍÁ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ ÎÍÐÑÏÍÄÌÇÞ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁ͌
ÂÍ ÂÏ¿ÅÿÌÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Á ËÍÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ v ¯ÍÐÐÇǚ
±ÄË Ð¿ËÚË ÍÌ Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊ ÐÁÍÝ ÎÏnj
ÁÄÏÅÄÌÌÍÐÑÛ ÇÃÄÞË ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÑÍÈ
ÊÇÌÇÇ ÖÑÍ ÎÏÍÁÍÃÇÊ Á ÎÍÊÇÑÇÉÄ ¢ÄÌÌ¿ÃÇÈ °ÄÊÄÆÌÄÁ
§ ÒÅÄ ÜÑÇË §ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ ÎÏÇÃ¿Ê Î¿ÏÑÇÇ ÁÑÍÏÍÄ
ÃÚÔ¿ÌÇÄ Á ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÄÄ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ÕÄÊÇ v ¡ÍÆÏ͌
ÃÇÑÛ ¯ÍÐÐÇÝ É¿É ÊÇÃÇÏÒÝØÄÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ Á ËÇÏÄ
ÉÍÑÍÏÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑ ÐÁÍÇË ÂÏ¿ÅÃ¿Ì¿Ë ÀÄÆÍοÐÌÒÝ
ÃÍÐÑÍÈÌÒÝ ÅÇÆÌÛ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ËÍÀÇÊÇÆ¿ÕÇÇ ÑÁÍÏÖÄЌ
ÉÇÔ ÐÇÊ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÇÌÇÕÇ¿Ñnj
ÁÚ Ì¿ÏÍÃÍÁÊ¿ÐÑÇÞ Ç ÃÒÔÍÁÌÍÐÑÇ
Ÿ Ò ÖÄÊÍÁÄÉÍÊÝÀÇÁÍÈ ÇÃÄÇ É¿É ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÁÐÄÂÿ
ËÌÍÂÍ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÍÁ
ПВР сосредотачивается
¯ bÄÌÌ¿ÃÇÈ lÇÉÍÊ¿ÄÁÇÖ ÍÂ
ʾÃÚÁ¿¾ÐÛ Ì¿ ÒÔÍþØÄÄ ÊÝÃÇ
ÊÝÀ¾Ñ ÐËÍÑÏÄÑÛ Á ÀÒÃÒØÄÄ kÍ
ÅÄÑÄ ÊÇ ÁÚ ÍÎÚÑÌÚÈ ÎÍÊÇÑÇÉ
ÎÏÄÃÎÍÊÍÅÇÑÛ ÖÑÍ ÍÅÇÿÄÑ
ÏÍÐÐÇ¾Ì Á Ì¿ÐÑÒοÝØÄË ÂÍÃÒ
¯ pÊÄÃÒÝØÇÈ ÂÍÃ ÐÑ¿ÌÄÑ ÐÑ¿Ï
ÑÍÁÚË Ãʾ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÄ
ÏÄÐËÍÑÏ¿ ÎÍÃÔÍÃÍÁ É ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ
ÎÍÊÇÑÇÉÄ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ l¿ÁÄÏÌÍÄ
ÁÐÄ Æ¿ËÄÑÇÊÇ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄ˾
ÍÀ ÜÑÍË ÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÂÍÁÍÏÇÑ ÎÏÄ
ÆÇÃÄÌÑ c¿ Ç Á ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÄ ÁÐÄ
Ö¿ØÄ ÆÁÒÖ¿Ñ ÐÊÍÁ¿ Í ÑÍË ÖÑÍ
ÐÍÕÇ¿ÊÛÌ¿¾ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ É¿ÀÇÌÄÑ¿ ËÇÌÇÐÑ
ÏÍÁ ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÑÛ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÍÈ
pÄÂÍÃ̾ ÁÊ¿ÐÑÌ¿¾ ÁÄÏÔÒ×É¿ ÐÑÏ¿
ÌÚ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ ÎÍÌÇË¿ÑÛ ÑÏÒÃÌÍ
Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛ Ì¿ É¿ÉÇÄ ÑÍ ÐÄÏÛ
ÄÆÌÚÄ ÎÄÏÄËÄÌÚ ÄÐÊÇ ÎÍÊÍÅÄÌǾ
ÐÄÃÛËÍÈ ÐÑ¿ÑÛÇ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ ÌÄ
ÀÒÃÒÑ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÑÛо Á ÅÇÆÌÇ
nÏÇ×ÊÍ ÁÏÄ˾ ÎÄÏÄÔÍÃÇÑÛ Á ÜÑÍË
ÁÍÎÏÍÐÄ ÍÑ ÐÊÍÁ É ÃÄÊ¿Ë ÂÍÃ
ÃÍÊÅÄÌ ÐÑ¿ÑÛ À¿ÆÍÁÚË Ãʾ ÎÏÍ
ÁÄÃÄÌǾ Á
Ë ÏÄÓÍÏËÚ Æ¿Ï¿
ÀÍÑÌÍÈ ÎÊ¿ÑÚ cÄÎÒÑ¿ÑÚ ÃÍÊÅÌÚ
ÃÍÀÇÑÛо Ç Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍ ÍÀÄÐ
ÎÄÖÇÑÛ ÖÑÍÀÚ ËÇÌÇË¿ÊÛÌÚÈ Ï¿Æ
ËÄÏ Æ¿Ï¿ÀÍÑÌÍÈ ÎÊ¿ÑÚ ÊÝÃÄÈ ÀÚÊ
ÌÄ ÌÇÅÄ ÃÁÒÔ Ð ÎÍÊÍÁÇÌÍÈ ÎÏÍÅÇ
ÑÍÖÌÚÔ ËÇÌÇËÒËÍÁ ¿ ËÇÌÇË¿ÊÛ
Ì¿¾ ÎÄÌÐǾ ¯ ÌÄ ÌÇÅÄ ÎÍÊÒÑÍÏ¿
ÎÏÍÅÇÑÍÖÌÚÔ ËÇÌÇËÒËÍÁ
cʾ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÜÑÇÔ ÎÊ¿ÌÍÁ
ÌÒÅÌÍ ÉÍÌÄÖÌÍ ÅÄ ÁÐÄÏÛÄÆ ÎÄÏÄ
ÐËÍÑÏÄÑÛ ÑÍ É¿É ËÚ ÐÍÀÇÏ¿ÄË ÐÄ
ÂÍÃ̾ Ì¿ÊÍÂÇ É¿É Ì¿ÎÍÊ̾ÄË ÓÄ
ÃÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÀÝÃÅÄÑ
mÐÍÀÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐ Ãʾ
ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÝÃ
ÅÄÑ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝÑ
ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ËÍÌÍ
ÎÍÊÇÇ ~ ÇÐÔÍÅÒ ÇÆ
ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÍÌÇ ÃÍÊÅ
ÌÚ Ð ÏÒÀʾ ÎÏÇÀÚÊÇ
ÉÍÎÄÄÉ ÍÑÿÁ¿ÑÛ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÒ mÐÑ¿Á
×ÇÔо
ÉÍÎÄÄÉ
ÔÁ¿ÑÇÑ Ç Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
Ç Ì¿ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ cʾ
Ì¿×ÇÔ ËÍÌÍÎÍÊÇÐ
ÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÄÂÍÃ
̾ ÃÍÀÚÁ¿ÝÑ ÌÄÓÑÛ
Â¿Æ É¿ËÄÌÌÚÈ ÒÂÍÊÛ
ÏÒÃÒ Á ÐÁ¾ÆÇ Ð ÜÑÇË
ÁÍÆËÍÅÄÌ ÁÍÎÏÍÐ Ç Í
ÏÄÌÑÌÚÔ ÎÊ¿ÑÄÅ¿Ô
l¿ÃÍ ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ Ì¿
ÐÉÍÊÛÉÍ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁ Ç Ì¿×ÄÃÇÌÚÈ
ÎÍÃÍÔÍÃÌÚÈ Ì¿ÊÍÂ aÎÍÊÌÄ ÁÍÆ
ËÍÅÌÍ Ãʾ ÊÝÃÄÈ ÎÍÊÒÖ¿ÝØÇÔ Á
ËÄÐ¾Õ ËÇÊÊÇÍÌ ÏÒÀÊÄÈ Ç ÀÍÊÛ×Ä
Ãʾ ÂÏÒÎÎÚ ÐÁÄÏÔÀÍ¿ÑÚÔ ÉÍÑÍ
ÏÒÝ Ò Ì¿Ð ÇËÄÌÒÝÑ ¦Î¾ÑÛÝ ÎÏÍ
ÕÄÌÑ¿Ëǧ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÇÆËÄÌÇÑÛ
ÐÇÐÑÄËÒ Ì¿ÊÍÂÍÍÀÊÍÅÄÌǾ
a ÀÒÃÒØÄË ÂÍÃÒ ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ Ì¿ËÄ
ÏÄÌÚ ÐÄÏÛÄÆÌÍ ÎÍÃÍÈÑÇ É ÏÄ×ÄÌÇÝ
ÎÏÍÀÊÄËÚÍÐÌÍÁÌÚÔÓÍÌÃÍÁ Ì¿×ÇÔ
ÎÏÄÃÎÏǾÑÇÈ tÍÑÇË ËÚ ÑÍÂÍ ÇÊÇ
ÌÄÑ ÌÍ ÎÏÍÐÑÍ ÍÀ¾Æ¿ÌÚ ÒÀÄÃÇÑÛ
ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÁÄÏÌÒÑÛо É ÐÑ¿ÏÍÈ
ÐÇÐÑÄËÄ ÉÍÂÿ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÈ ÎÏÍ
ÕÄÌÑ ÎÏÇÀÚÊÇ ÎÏÄÃÎÏǾÑÇÈ ÉÍÑÍ
ÏÚÈ ÇÃÄÑ Ì¿ ÇÔ ÎÄÏÄÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄ
ÌÄ ÍÀʿ¿Êо ÀÚ ÌÇÉ¿ÉÇËÇ Ì¿ÊÍ
¿ËÇ tÁ¿ÑÇÑ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÑÍË ÖÑÍ
ÇÔ ÇÆÌÍÐ ÃÍÔÍÃÇÑ ÃÍ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ
ÎÍÏ¿ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÒÐÉÍÏÄÌÌÒÝ ¿ËÍÏ
ÑÇÆ¿ÕÇÝ ÎÍ ÁÐÄË ÍÐÌÍÁÌÚË ÓÍÌ
Ã¿Ë l¿ÃÍ ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÚÄ
ËÄÏÚ É ÑÍËÒ ÖÑÍÀÚ ÎÏÄÃÎÏǾÑǾ
ÇËÄÊÇ ÍÀÍÏÍÑÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ì¿ ÑÄÔ
ÌÇÖÄÐÉÍÄ ÎÄÏÄÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄ
pÊÍÁÍË ÂÍÃ ÎÍ ËÍÄËÒ
ËÌÄÌÇÝ ÐÑ¿ÌÄÑ ÎÄÏÄÊÍËÌÚË Á
ÎÍÃÔÍÃ¿Ô É ÐÇÐÑÄËÄ ÎÍÐÑÏÍÄÌǾ
ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ l¿
ÎÄÏÄÃÌÇÈ ÎÊ¿Ì ÐÄÂÍÃ̾ ÁÚÔÍþÑ
ÑÄËÚ ÀÄÃÌÍÐÑÇ Ç ÀÍÏÛÀÚ Ð ÌÄÈ
|ÑÍ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑ Ç Ì¿ËÄÏÄÌǾË
n¿ÏÑÇÇ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ ÉÍ
ÑÍÏÒÝ ¾ ÇËÄÝ ÖÄÐÑÛ ÁÍÆÂÊ¿ÁʾÑÛ
nÍÐÑÏÍÄÌÇÄ oÍÐÐÇÇ É¿É ÐÍÕÇ¿ÊÛ
ÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÍÌ¿ ÍÎÏÄÃÄÊÇÊ¿
ÐÁÍÄÈ ÂÊ¿ÁÌÍÈ ÕÄÊÛÝ
¯ pÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÚ
ÐÄÈÖ¿Ð ÍÀÍÆÌ¿Ö¿ÝÑ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ
ÉÏ¿ÄÒÂÍÊÛÌÚÔ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÁÐÄ
οÏÑÇÇ lÄÒÅÄÊÇ ÎÍÊÇÑÇÉÇ ÐÉÍ
ÎÍË ÎÏÍÆÏÄÊÇ gÊÇ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑо
ÎÏÇÀÊÇÅÄÌÇÄ ÁÚÀÍÏÍÁ
¯ ~ ÃÒË¿Ý ÍÌÇ ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿
ÊÇ ÏÄÁÌÍÐÑÛ É ÒÿÖÌÍËÒ ÏÄ×Ä
ÌÇÝ Ì¿×ÄÈ Î¿ÏÑÇÇ ÌÄ ¦Ï¿ÆË¿
ÆÚÁ¿ÑÛ§ Á ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ÍÀÍ ÁÐÄË
Ì¿ ÐÁÄÑÄ ¿ ÎÍÊÍÅÇÑÛ Á ÍÐÌÍÁÒ
ÐÁÍÄÈ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÊÇ×Û ÍÃÌÒ
ÐÄÃÛËÒÝ ÐÑ¿ÑÛÝ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
iÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ a ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ
Ð ÌÄÈ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÐÑÏÄËÇÑ
о É ÑÍËÒ ÖÑÍÀÚ ÖÄÊÍÁÄÉ ËÍÂ
ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛо ÇËÄÊ
ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍÄ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ ÑÏÒÃ
Ì¿ ÍÑÃÚÔ Ì¿ ÎÄÌÐÇÝ pÊÍÁÍË
ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ ÃÍÐÑÍÈÌÒÝ ÅÇÆÌÛ aÐÄ
ÀÍÊÄÄ ÇÊÇ ËÄÌÄÄ ÐÄÏÛÄÆÌÚÄ Î¿Ï
ÑÇÇ ÎÍ̾ÊÇ ÜÑÍ ÑÍÑ ÉÍÌÄÉ Ì¿
ÉÍÑÍÏÍË ÌÒÅÌÍ ÐÄÂÍÃ̾ ÄÔ¿ÑÛ
lÍ ¾ ÿÅÄ Ï¿Ã ÖÑÍ Ì¿×¿ ÇÃľ
Ì¿×Ê¿ Ñ¿ÉÍÈ ×ÇÏÍÉÇÈ ÍÑÉÊÇÉ
pÍÂÊ¿ÐÇÑÄÐÛ ÖÄË ÀÍÊÛ×Ä Î¿Ï
ÑÇÈ ÀÒÃÄÑ ÐÑÏÍÇÑÛ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÑÄË ÀÚÐÑÏÄÄ ÍÌÍ
ÀÒÃÄÑ ÎÍÐÑÏÍÄÌͨ
Свое видение того, каким оно должно быть и как строить
справедливое общество в России, Геннадий Селезнев, будучи
председателем Государственной думы, высказал еще 14 лет
назад в интервью газете «Труд» (№ 233 от 28 декабря 2002 года).
Потрясающе, но его мысли и предложения столь же актуальны
сегодня. Они не только определяют план и стратегию построения
социального государства, но и ясно указывают на тех, кто
препятствует тому. Предлагаем фрагменты той беседы.
ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
С уходом из жизни Геннадия Николаевича
Селезнева в июле прошлого года остро стал
вопрос о судьбе Партии Возрождения России,
у которой не стало политического лидера.
Впрочем, переживая утрату, она сумела
сжать волю в кулак, чтобы идти вперед
и не сдаваться.
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ:
«Мы в начале пути
к социальному
государству»
Они почувствовали
ревность к удачному
решению нашей партии:
не «размазывать» в программе
обо всем на свете, а положить
в основу своей деятельности
лишь одну седьмую статью
российской Конституции
СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook