Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 5

5
ЭКОНОМИКА
Абдулкадыр МАГОМЕДГАДЖИЕВ,
кандидат в депутаты Народного собрания РД
mÃÌ¿ÉÍ É¿ËÌÄË ÎÏÄÑÉÌÍÁÄÌǾ ÐÑ¿Ê É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÈ
ÏÄËÍÌÑ ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÚÔ ÃÍËÍÁ ÌÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍ Æ¿
ÉÍÌ¿ Í ÉÍÑÍÏÍË ÎÍÆÁÍʾÄÑ É¿ÅÃÍËÒ ÀÍÊÄÄ ÇÊÇ ËÄÌÄÄ
ÆÌ¿ÖÇËÍËÒ ÖÇÌÍÁÌÇÉÒ ÇÊÇ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÒ ÍÎÄÏ¿ÑÍÏÒ
Æ¿ÌÇË¿ÝØÄËÒо É¿ÎÏÄËÍÌÑÍË ÏÄ׿ÑÛ ÁÍÎÏÍÐ ÎÍ ÐÁÍÄ
ËÒ ÒÐËÍÑÏÄÌÇÝ pÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉÇ ÅÇÊÛ¾ Á ËÌÍÂÍÉÁ¿Ï
ÑÇÏÌÚÔ ÃÍË¿Ô ÐÑ¿ÊÇ ÄÅÄËÄоÖÌÍ ÎÍÊÒÖ¿ÑÛ ÇÆÁÄØÄÌǾ Ð
ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÄË ÁÌÄÐÑÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝ ÐÒËËÒ Æ¿ É¿ÎÇÑ¿ÊÛ
ÌÚÈ ÏÄËÍÌÑ mÑÉ¿Æ ÍÑ ÍÎÊ¿ÑÚ ÇÊÇ ÌÄÐÁÍÄÁÏÄËÄÌÌÍÄ
ÎÍÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ÁÆÌÍÐÍÁ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É Ì¿ÉÍÎÊÄÌÇÝ Æ¿ÃÍÊ
ÅÄÌÌÍÐÑÇ ÖÑÍ Á ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÁÚÊÇÁ¿ÄÑо Á ÐÒÃÄÀÌÚÄ
Ï¿ÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ a c¿ÂÄÐÑ¿ÌÄ ÒÅÄ ÐÊÍÅÇÊ¿ÐÛ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿
ÎÍ ÁÆÚÐÉ¿ÌÇÝ Æ¿ÃÍÊÅÄÌÌÍÐÑÇ Ð ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁ ÎÍËÄ
ØÄÌÇÈ Á kic Æ¿ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÈ ÏÄËÍÌÑ ÖÄÏÄÆ ÐÒÃÚ qÄË
ÌÄ ËÄÌÄÄ É¿ÅÃÚÈ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉ ÅÇÊÛ¾ ËÒÖÇÑÄÊÛÌÍ ÏÄ
׿ÄÑ Ãʾ ÐÄÀ¾ Ì¿ÐÒØÌÚÈ ÁÍÎÏÍÐ ÎÊ¿ÑÇÑÛ ÇÊÇ ÌÄ ÎÊ¿
ÑÇÑÛ pÍÀÇÏ¿ÄËÍÐÑÛ ÁÆÌÍÐÍÁ Æ¿ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÈ ÏÄËÍÌÑ
ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÚÔ ÃÍËÍÁ Á iÇÆʾÏÄ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÎÍÉ¿
ÉÏ¿ÈÌÄ ÌÇÆÉ¿¾ aÎÏÍÖÄË É¿É Ç ÁÍ ËÌÍÂÇÔ ÏÄÂÇÍÌ¿Ô
ÐÑÏ¿ÌÚ
pÒþ ÎÍ ÐÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇË ÍÎÏÍÐ¿Ë ÍÑÑÍÏÅÄÌÇÄ Ò
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÁÚÆÚÁ¿ÄÑ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÓÍÌÿ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÏÄËÍÌÑ¿ ÍÀØÄÂÍ ÇËÒØÄÐÑÁ¿ Á ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÍË ÃÍËÄ
Ì¿ ÍÀØÄË ÐÖÄÑÄ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÎÄÏ¿ÑÍÏ¿ ÇËÄÌÒÄËÍÄ
Á ÎÏÍÐÑÍÌ¿ÏÍÃÛÄ ¦ÍÀØÇË ÉÍÑÊÍ˧ q¿É¿¾ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÁÍ
ËÌÍÂÇÔ ÏÄÂÇÍÌ¿Ô ÁÚÊÇÊ¿ÐÛ Á À¿Ì¿ÊÛÌÍÄ Ï¿ÆÁÍÏÍÁÚÁ¿ÌÇÄ
ÃÄÌÄ ÉÍËËÒÌ¿ÊÛÌÚËÇ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕ¿ËÇ bÏ¿ÅÿÌÄ ÌÄ ÎÍÌÇ
Ë¿ÝÑ ÉÍËÒ Ç ÉÒÿ ÒÔÍÃ¾Ñ ÇÔ ÃÄÌÛÂÇ qÄË ÀÍÊÄÄ ÖÑÍ ÏÄ
¿ÊÛÌ¿¾ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ пËÍÂÍ ÏÄËÍÌÑ¿ ËÍÅÄÑ
Ï¿ÐѾÌÒÑÛо Ì¿ ¯ ÊÄÑ Ç ÍÐÌÍÁÌ¿¾ Ë¿Ðп ÃÍËÍÁ ÀÒÃÄÑ
ÍÑÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿Ì¿ ÖÄÏÄÆ ÃÄоÑÉÇ ÊÄÑ
lÄÃÍÁÍÊÛÐÑÁÍ ÁÚÆÚÁ¿ÝÑ Ç Æ¿ÁÚ×ÄÌÌÚÄ ÐÒËËÚ ÁÆÌÍ
ÐÍÁ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÄ ÌÄÏÄÃÉÍ ÀÄÆ ÁоÉÇÔ Ì¿ ÑÍ ÜÉÍÌÍËÇ
ÖÄÐÉÇÔ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÇÈ nÍ ÇÑÍÂ¿Ë ÍÎÏÍп augmk¿ É¿Å
ÃÚÈ ÁÑÍÏÍÈ ÏÍÐÐǾÌÇÌ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÐÒËËÒ ÎÊ¿ÑÄÅ¿ Ãʾ ÐÄÀ¾
¦ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÍÀÏÄËÄÌÇÑÄÊÛÌÍȧ a ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÎÏÍÕÄÌÑ
Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÄÄ ¦ÍÖÄÌÛ ÀÍÊÛ×ÍÈ Ãʾ ÐÁÍÄÂÍ ÐÄËÄÈÌÍÂÍ ÀÝÃ
ÅÄÑ¿§ ¯ ¦ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÀÍÊÛ×Íȧ a É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÏÍÑÄÐÑ¿
ÎÏÍÑÇÁ ÌÍÁÍÂÍ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÎÊ¿ÑÄÅ¿ É¿ÅÃÚÈ Î¾ÑÚÈ
ÎÏÍÕÄÌÑ ÂÍÑÍÁ ÍÑÉ¿Æ¿ÑÛо ÎÊ¿ÑÇÑÛ É¿ÅÃÚÈ ÑÏÄ
ÑÇÈ ÎÏÍÕÄÌÑ ¯ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á ÐÀÍÏÄ ÎÍÃÎÇÐÄÈ ÎÍÃ
ÎÄÑÇÕǾËÇ Æ¿ ÍÑËÄÌÒ Ñ¿ÉÍÂÍ ÎÊ¿ÑÄÅ¿ pÑÍÇÑ ÊÇ ÒÃÇÁ
ʾÑÛо ÑÍËÒ ÖÑÍ Á Ì¿ÏÍÃÄ ÁÐÄ ÜÑÍ ÇËÄÌÒÝÑ ÌÄ ÇÌ¿ÖÄ É¿É
¦ÍÀÏÍɧ ¦ÂÏ¿ÀÄŧ ¦ÍÀÃÇÏ¿ÊÍÁÉ¿§ ¦ÎÍÀÍÏÚ§ ¦ÓÇÌ¿ÌÐÍ
Á¿¾ ÎÇÏ¿ËÇÿ Á Æ¿ÉÍÌħ
nÍ ÜÑÍÈ ÎÏÇÖÇÌÄ Á ÐÑÏ¿ÌÄ ÁÏÄ˾ ÍÑ ÁÏÄËÄÌÇ ÎÏÍÔÍþÑ
¿ÉÕÇÇ ÎÏÍÑÄÐÑ¿ ÎÏÍÑÇÁ Æ¿ÉÍÌ¿ Í É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍË ÏÄËÍÌÑÄ Æ¿
ÊÇÖÌÚÈ ÐÖÄÑ ÂÏ¿ÅÃ¿Ì iÍÏÄÌÛ ÎÏÍÀÊÄËÚ Á ÑÍË ÖÑÍ ÐÑ¿
ÑÛ¾ Æ¿ÉÍÌ¿ ¦m ÎÏÇÁ¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÅÇÊÇØÌÍÂÍ ÓÍÌÿ§ ÍÀ¾
ÆÚÁ¿ÄÑ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÈ ÏÄËÍÌÑ
ÃÍË¿ ÄÐÊÇ ÑÍÑ Ì¿ ËÍËÄÌÑ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÅÇÊÍÂÍ ÎÍËÄ
ØÄÌǾ ÌÒÅÿÊо Á ÌÄË qÄË Ð¿ËÚË ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÁƾÊÍ Ì¿
ÐÄÀ¾ ÎÒÀÊÇÖÌÍ ÎÏ¿ÁÍÁÍÄ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍ ÎÄÏÄÿÑÛ ÐÍÀÐÑ
ÁÄÌÌÇÉ¿Ë ÉÁ¿ÏÑÇÏ ÍÑÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÃÍË¿ mÃÌ¿ÉÍ Æ¿
ÎÏÍ×ÄÃ×ÄÄ ÁÏÄ˾ ÎÍÿÁʾÝØÄÄ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÐÒØÄÐÑÁÍ
Á¿Á×ÄÂÍ Ì¿ Ì¿Ö¿ÊÍ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÅÇÊÇØÌÍÂÍ ÓÍÌÿ ÃÍ
ÐÇÔ ÎÍÏ ÌÒÅÿÄÑо Á ÏÄËÍÌÑÄ
pÑÍÇÑ Ì¿ÎÍËÌÇÑÛ Á
Ô ÂÍÃ¿Ô Î;ÁÇÊо sÍÌÃ
ÐÍÃÄÈÐÑÁǾ ÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ eit ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÚÃÄʾÊ
ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ì¿ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÈ ÏÄËÍÌÑ ÇÆ ÀÝÃÅÄÑÍÁ cÍÎÊ¿
ÖÇÁ¿Ê Ì¿ ÜÑÇ ÕÄÊÇ ÐÌ¿Ö¿Ê¿ ξÑÛ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÎÍÑÍË Î¾Ñ
Ì¿ÃÕ¿ÑÛ mÃÌ¿ÉÍ ÁÍÈÑÇ Á ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ É¿ÎÏÄËÍÌÑ¿ ÇÆ Æ¿
ÄÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÐÑÇ ËÌÍÂÇÄ ÌÄ ÒÐÎÄÊÇ g ÁÍÑ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ Á Ì¿ÏÒ×ÄÌÇÄ ÐÁÍÇÔ ÅÄ Æ¿ÉÍÌÍÁ ÎÄÏÄÊÍÅÇÊÍ
Ì¿ ÏÍÐÐÇ¾Ì ÐÑÍÎÏÍÕÄÌÑÌÒÝ ÍÎÊ¿ÑÒ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÏÄËÍÌ
Ñ¿ ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÚÔ ÃÍËÍÁ ÌÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÁ ÇÔ ÃÍÊÅÌÚË
ÍÀÏ¿ÆÍË
aÄÏÔÍÁÌÚÈ ÐÒà oÍÐÐÇÇ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ Ï¿ÆÙ¾ÐÌ¾Ê ÖÑÍ
ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÛ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÏÄËÍÌÑ¿
ÅÇÊÚÔ ÎÍËÄØÄÌÇÈ ËÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑÇÏÌÍÂÍ ÃÍË¿ ÁÍÆÌÇÉ׿¾
Ò ÍÏ¿̿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÁÊ¿ÐÑÇ ÇÊÇ ËÄÐÑÌÍÂÍ Ð¿ËÍÒÎ
Ï¿ÁÊÄÌǾ Ç ÌÄ ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌ¿¾ Ì¿ ËÍËÄÌÑ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ
ÐÍÔϿ̾ÄÑо ÃÍ ÇÐÎÍÊÌÄÌǾ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ iÍÌÐÑÇÑÒÕÇ
ÍÌÌÚÈ ÐÒÃ Á ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊ ÍÃÌÍÐÑÍ
ÏÍÌÌÇÈ ÍÑÉ¿Æ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÍÑ ÁÚÎÍÊÌÄÌǾ ÁƾÑÚÔ Ì¿ ÐÄÀ¾
ÎÒÀÊÇÖÌÍ ÎÏ¿ÁÍÁÚÔ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ ÌÄ ÃÍÎÒÐÉ¿ÄÑо mÃÌ¿
ÉÍ ÊÇ×Û Á ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÂÍÏÍÃ¿Ô ÎÏÍÉÒÏ¿ÑÒÏ¿
ÐËÍÂÊ¿ ÖÄÏÄÆ ÐÒà ƿÐÑ¿ÁÇÑÛ ÂÍÏÍÃÐÉÇÄ ÁÊ¿ÐÑÇ ÇÐÎÍÊ̾ÑÛ
ÐÁÍÇ ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÇ ÎÍ É¿ÎÏÄËÍÌÑÒ
n¿ÏÑǾ aÍÆÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊ¿ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑ
ÁÒÝØÇÄ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ Á eÇÊÇØÌÚÈ ÉÍÃÄÉÐ oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄ
ÃÄÏ¿ÕÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ É¿ÎÇÑ¿ÊÛÌÍ ¦ÍÑÏÄËÍÌÑÇÏÒÝѧ Æ¿ÉÍÌ Í
É¿ÎÏÄËÍÌÑÄ ÁÚÆÚÁ¿ÝØÇÈ ÌÄÃÍÁÍÊÛÐÑÁÍ Ç ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄ
Ì¿ÎϾÅÄÌÇÄ Á ÐÑÏ¿ÌÄ a ÐÊÒÖ¿Ä ÇÆÀÏ¿ÌǾ ËÄ̾ ÃÄÎÒÑ¿ÑÍË
Á οÏÊ¿ËÄÌÑ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ì¿ËÄÏÄÌ ÎÏÇÊÍÅÇÑÛ Ë¿ÉÐÇËÒË
ÒÐÇÊÇÈ Ãʾ ÏÄ×ÄÌǾ Ì¿ÀÍÊÄÁ×ÇÔ ÎÏÍÀÊÄË Ì¿ Æ¿ÉÍÌÍÿ
ÑÄÊÛÌÍË ÒÏÍÁÌÄ ~ ÇÐÔÍÅÒ ÇÆ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕÚ eit
ÁÐÄ Ì¿ÐÒØÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ Æ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÝØÇÄ ÅÇÆÌÛ Ç ÉÍËÓÍÏÑ
ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÃÍÊÅÌÚ ÏÄ׿ÑÛ ÐÍÁËÄÐÑÌÍ Ð ÂÏ¿Åÿ̿ËÇ
nÒÀÊÇÉ¿ÕǾ ÍÎÊ¿ÖÄÌ¿
ÇÆ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÓÍÌÿ É¿ÌÃÇÿѿ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ
_ÀÃÒÊÉ¿ÃÚÏ¿ k¿ÂÍËÄÿÃÅÇÄÁ¿
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ЖКХ города Кизляра, которое я представляю в качестве кандидата Партии Возрождения России на выборах
депутатов Народного собрания РД, как и во всей стране, является наиболее острой проблемой. И представляет
собой набор услуг, которые нередко скорее портят, чем улучшают жизнь человеку. Это и перебои со снабжением
питьевой водой, и антисанитария на улицах, где образуются свалки невывезенного мусора, и текущие крыши,
и неработающие ливневые канализации, что стало бичом многих городов, в том числе и нашего.
КАПРЕМОНТ
ОТРЕМОНТИРУЕМ КАПИТАЛЬНО
«КОММУНАЛЬНУЮ РЕФОРМУ –
ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА!»
c¼ÄÄ·»¿À m¿ÁÅ·¼¹¿Î q¼Â¼¾Ä¼¹
¸Ê»Êο ¿»¼ÇÅÃ
o·ÇÉ¿¿ bžÇŽ»¼Ä¿¶ pÅÈÈ¿¿ ¼Ð¼ Ä· ¾·È¼»·Ä¿¿ qŹ¼É·
ļƷÇ·üÄÉÈÁ¿Ì Æ·ÇÉ¿À ¹ cÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÅÀ »Êü ¶Ä
¹·Ç¶
ºÅ»· ºÅ¹ÅǶ Å ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄÅÀ ǼËÅÇü ¿ ¾·ÁÅ
ÄÅ»·É¼ÂÓÄÒÌ ¿Ä¿Í¿·É¿¹·Ì ÆÇ¿¾¹·Â »ÊÃͼ¹ Ä· ÆÇ·ÁÉ¿Á¼
Ǽ·Â¿¾Å¹Ò¹·ÉÓ ÂžÊĺ ŸjÅÃÃÊÄ·ÂÓÄÊÕ Ç¼ËÅÇÃÊ ¨ ÆÅ»
ÁÅÄÉÇÅÂÓ Ä·ÇÅ»· 
Ÿobp Èοɷ¼É ÎÉÅ Ä·¿¸Å¼¼ ŸмÈɹ¼ÄÄÅ Ç·Ä¿ÃÒ¼
Ä· ȼºÅ»Ä¶ ÆÇÅͼÈÈÒ ¹ È˼Ǽ Åɹ¼ÉÈɹ¼ÄÄÅÈÉ¿ üÈÉÄÅ
ºÅ È·ÃÅÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶ ¨ ÔÉÅ ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ·¶ ǼËÅÇ÷ nÄ·
ļÆÅÈǼ»Èɹ¼ÄÄÅ ¾·ÉÇ·º¿¹·¼É ¿ÄɼǼÈÒ ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿
¹È¼Ì ºÇ·½»·Ä pÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ t¼»¼Ç·Í¿¿ ¸¼¾ÅÉÄÅȿɼÂÓÄÅ Á
üÈÉÊ ÆÇŽ¿¹·Ä¿¶ ÊÇŹÄÕ ¸Â·ºÅÈÅÈÉŶĿ¶ ¿ ÈÅÍ¿·ÂÓÄÅ
ÃÊ ÈÉ·ÉÊÈÊ m¼É Ä¿Á·ÁźŠÈÅÃļĿ¶ ÎÉÅ ÈÉǷɼº¿¶ ÁÅÃÃÊ
Ä·ÂÓÄÅÀ ǼËÅÇÃÒ ¾·ÁÂÕηÕз¶È¶ ¹ ÆÇÅÈÉÅà ƼǼǷÈ
ÆǼ»¼Â¼Ä¿¿ Ç·ÈÌŻŹ ¹ ÆÅÂÓ¾Ê ¹È¼ ʹ¼Â¿Î¿¹·ÕмÀȶ
»Å¿ Ç·ÈÌŻŹ ķȼ¼Ŀ¶ ÅÏ¿¸ÅÎÄ· ¸¼¾Åɹ¼ÉÈɹ¼ÄÄ· ¿
ÆÅ ¸ÅÂÓÏÅÃÊ ÈμÉÊ ÆǼÈÉÊÆÄ· obp ÆǼ»Â·º·¼É Ç·¾Ç·¸Å
É·ÉÓ ·Ä·Â¿¾ ¾·ÁÅÄÅ»·É¼ÂÓÄźŠɹÅÇμÈɹ· Ê Ä·È ¹ ÔÉÅÃ
Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä¿¿ ʽ¼ ¾·ÆÊÐ¼Ä É·Á¿¼ ÆÅÆÇ·¹Á¿ ¹ ˼»¼Ç·ÂÓ
ÄÒ¼ ¿ üÈÉÄÒ¼ ¾·ÁÅÄÒ ÁÅÉÅÇÒ¼ Ÿ¼ÈƼο¿ ¸Ò »ÅÈÉÊÆ
ŸмÈɹ¼ÄÄÒÌ ÈÅվŹ ¿ ·ÂÓ¶ÄÈŹ ÈŸÈɹ¼ÄÄ¿ÁŹ ½¿ÂÓ¶
Á ÁÅÇÆÅÇ·É¿¹ÄÅÃÊ ÆÇÅͼÈÈÊ ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶ Ìž¶ÀÈɹÅÃ
Ç·ÀÅÄ· ÆÅȼÂÁ· ¿Â¿ ķȼ¼ÄÄźŠÆÊÄÁÉ· oǼ»ÈÉ·¹¿
ɼÂÓ Å¸Ð¼Èɹ¼ÄÄźŠŸѼ»¿Ä¼Ä¿¶ ÈŸÈɹ¼ÄÄ¿ÁŹ ½¿ÂÓ¶
»Å½¼Ä ÈÉ·ÉÓ ÈÅÈÉ·¹ÄÅÀ ηÈÉÓÕ ¹ ÈÉÇÊÁÉÊǼ ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶
ÃÊÄ¿Í¿Æ·ÂÓÄÒà Ìž¶ÀÈɹÅà hüÄÄÅ ÔÉÅ ¿ ÉÅÂÓÁÅ ÔÉÅ
Æž¹ÅÂ¿É ÅÈÊмÈɹ¶ÉÓ ÔË˼ÁÉ¿¹ÄÒÀ ŸмÈɹ¼ÄÄÒÀ
ÁÅÄÉÇÅÂÓ ¹ È˼Ǽ fju 
В РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
ÐÍÀÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÒÃÄÊÞÄÑÐÞ ÁÇÌÍÂϿÿό
ÐÑÁÒ ÉÍÑÍÏÍÄ ÁÐÄÂÿ ÞÁÊÞÊÍÐÛ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈ
ÍÑÏ¿ÐÊÛÝ ÃÊÞ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ¬ÚÌÄ×ÌÄÈ ÁÄÐÌÍÈ
ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÄ ¿ÂÏ¿ÏÇÇ ÁÚпÃÇÊÇ ÌÍÁÚÄ ÉÒÐÑÚ
ÁÇÌÍÂϿÿ Ì¿ ÍÀØÄÈ ÎÊÍØ¿ÃÇ ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ ©
ÉÍÌÕÒ ÌÚÌÄ×ÌÄÂÍ ¿ÂÏ¿ÏÌÍÂÍ ÐÄÆÍÌ¿ ÌÍÁÚÄ ÉÒÐÑÚ
ÐÍÊÌÄÖÌÍÈ ÞÂÍÃÚ ÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÐÞ Æ¿ÊÍÅÇÑÛ Ì¿ ÑÄό
ÏÇÑÍÏÇÇ ÀÍÊÄÄ
ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ Ÿ ÁÐÄÂÍ Á v
ÂÍÃ¿Ô ÎÍпÅÄÌÍ ÐÁÚ×Ä
ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ Ánj
ÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉÍÁ ÀØ¿Þ ÎÊÍÃÍÌÍÐÞØ¿Þ ÎÊÍØ¿ÃÛ
ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉÍÁ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÀÄÆ
Ë¿ÊÍÂÍ ÑÚÐÞÖ ÂÄÉÑ¿ÏÍÁ ®ÍÐÖÇÑ¿ÈÑÄ ÐÉÍÊÛÉÍ
ÊÝÃÄÈ ÑÏÒÃÍÒÐÑÏÍÄÌÚ ÄÐÊÇ É¿ÅÃÚÈ ÂÄÉÑ¿Ï Æ¿Œ
ÂÏÒÅ¿ÄÑ Ï¿ÀÍÑÍÈ ÖÄÑÚÏÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿
£¿ÂÄÐÑ¿Ì ÁÐÄÂÿ Æ¿ÌÇË¿Ê ÎÄÏÁÚÄ ËÄÐÑ¿ ÎÍ
Ï¿ÆÁÇÑÇÝËÄÊÉÍÂÍ ÏÍ¿ÑÍÂÍ ÐÉÍÑ¿ ¬ÒÅÌÍ ÊÇ ÃÍÉ¿Œ
ÆÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍ ÃÊÞ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÅÇÁÍÑÌ͌
ÁÍÃÐÑÁ¿ ÐÄÂÍÃÌÞ Ì¿ÃÍ ÇËÄÑÛ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÐÍÁÏÄËÄ̌
ÌÚÄÓÄÏËÚ ÌÍÇËÍØÌÚÄ ÔÍÊÍÃÇÊÛÌÚÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇ
ÁÊ¿ÃÄÑÛ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞËÇ Æ¿ÂÍÑÍÁÉÇ Ç ÒοÉÍÁÉÇ ËÞп
ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÄÂÍ ÃÍÐÑ¿ÁÉÒ ÖÄÏÄÆ ÑÍÏÂÍÁÚÄ ÐÄÑÇ É
ÎÍÉÒοÑÄÊÝ ¯Ä¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÍÄɌ
ÑÍÁ Á ÐÄÊÛÐÉÍË ÔÍÆÞÈÐÑÁÄ ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ Æ¿ÁÄÏ×ÇÑÛ
ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÍÉÍÊÍ ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÖÄÐÉÇÔ ÓÄÏË
ÖÄÑÚÏÄÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÎÍ ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÄ ËÞп ÃÄÐތ
ÑÇ ÍÑÉÍÏËÍÖÌÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÍÉ ÃÊÞ ÃÄÁÞÑÇ ÑÚÐÞÖ ÂÍÊÍÁ
ËÄÊÉÍÂÍ ÏÍ¿ÑÍÂÍ ÐÉÍÑ¿ ÁÁÄÐÑÇ Á ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ
ÎÑÇÕÄÉÍËÎÊÄÉÐ ËÍØÌÍÐÑÛÝ ÑÚÐÞÖÇ ÑÍÌÌ Á ÂÍÃ
¦¿ v ÂÍÃÚ ÍÀÙÄË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ËÞп
ÐÉÍÑ¿ Ç ÎÑÇÕÚ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÁÚÏÍÐ Á Ï¿Æ¿ Ë͌
ÊÍÉ¿ v Á Ï¿Æ¿ ÞÇÕ v Á Ï¿Æ¿ £ÊÞ Ã¿ÊÛÌÄȌ
×ÄÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ¿ÂÏ¿ÏÌÍÂÍ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ
ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Ì ÏÄÄÐÑÏ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ
Ÿ®© £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ì ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ ÎÏÍÄÉÑÍÁ Ì¿ ÍÀŒ
ØÒÝ ÐÒËËÒ ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ
«£¤ª» ¯Ÿ¦¡§±§¾
Ÿ ¬¤ «£¤ª» ©¯«¤¥©§
§ ÁÐÄ ÅÄ É¿É ÂÍÁÍÏÇÑÐÞ ÇËÄÄÑÐÞ Ç ÊÍÅÉ¿
ÃÄÂÑÞ ¤Ä ÍÆÁÒÖÇÊ Ð¿Ë
¯¿Ë¿Æ¿Ì ŸÀÃÒÊ¿ÑÇÎÍÁ
Ì¿ ÓÍÏÒËÄ ÆÄËÊÄÃÄÊÛÕÄÁ £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Š¦ÍÁ ÏÍÌ
ÌÍÈ ÆÄËÊǚ ¯¿ÐÐÉ¿Æ¿Á Í ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÍÌ
ÃÄÏÅÉÄ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ÍÌ ÁÚÏ¿ÆÇÊ ÌÄÃÍÁÍÊÛÐÑÁÍ ÑÄË
ÖÑÍ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÄ ÃÊÞ ÜÑÇÔ ÕÄÊÄÈ ËÇÊÊnj
¿Ïÿ ÑÚÐÞÖ ÏÒÀÊÄÈ ÌÄ ÁÐÄÂÿ ÃÍÔÍÃÞÑ ÃÍ ¿ÃŒ
ÏÄпÑÍÁ Š£ÍÊÅÌ¿ ÀÚÑÛ ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ ÍÑÁÄÑÐь
ÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÑÍ É¿É ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇ Ã͌
ÁÍÃÞÑÐÞ ÃÍ ÐÄÊÛÔÍÆÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞ Ì¿ÃÍ ÉÍÌь
ÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÁÊÍÅÄÌÇÞ ÐÏÄÃÐÑÁ Á ÜÑÒ
ÐÓÄÏҚ v ÒÉ¿Æ¿Ê ÂÊ¿Á¿ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ
¤ÂÍ ÎÍÆÇÕÇÝ Ï¿ÆÃÄÊÞÄÑ ÂÊ¿Á¿ ©³´ Š±¿ÒÓÇɚ
±¿ÏÒËÍÁÐÉÍÂÍ Ï¿ÈÍÌ¿
«¿ÂÍËÄÃ ¬ÒÉ¿ÄÁ
ÉÍÑ͌
ÏÍÂÍ ®¡¯ ÁÚÃÁÇÌÒÊ¿ É¿ÌÃÇÿÑÍË Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ
ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ¿ Ì ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ Ð¿Ë¿
ÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ ÐÒÀÐÇÃÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÐÄÊÛÔÍÆÎÏÍÇÆÁÍÃnj
ÑÄÊÄÈ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ Ç ÎÏÍÆÏ¿ÖÌ¿
§ ÍÑËÄÑÇÊ ÑÏÇ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÎÏÇ ÎÏČ
ÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÇ ÐÒÀÐÇÃÇÈ ÐÊÍÅÌÚÄ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ
ÃÍÐÑÒο É ÌÇË ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÄ ÉÏÒ¿ ÎÍÊÒÖ¿ÑÄÊÄÈ
ÃÄÌÄÂ Ç ÆÊÍÒÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÎÍÊÌÍËÍÖÇÞËÇ ÐÍ ÐÑ͌
ÏÍÌÚ ÍÏ¿ÌÍÁ ÁÊ¿ÐÑÇ ®Í ÄÂÍ ËÌÄÌÇÝ ÌÄÍÀÔÍÃnj
ËÍ Ï¿Ð×ÇÏÇÑÛ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÚ ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÌÇÞ ÒÏÍÅ¿Þ
ÐÄÊÛÔÍÆÉÒÊÛÑÒÏ Æ¿ ÐÖÄÑ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÞ ÜÓÓÄÉÑÇÁŒ
ÌÍÐÑÇ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÀÝÃÅÄÑÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ
¢Ê¿Á¿ ©³´ Š±¿ÒÓÇɚ ÍÀÏ¿ÑÇÊ Ñ¿ÉÅÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ
Ì¿ ÇÃÒØÒÝ Á ¿ÂÏ¿ÏÌÍË ÐÍÍÀØÄÐÑÁÄ ÃÇÐÉÒÐÐÇÝ Í
ÐÍÆÿÌÇÇ Ç Ï¿ÆÁÇÑÇÇ ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÔ ÎÍь
ÏÄÀÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÍÍÎÄÏ¿ÑÇÁÍÁ ÖÑÍ ÍÀÊÄÂÖÇÑ ©³´ Ç
ª®´ ÃÍÐÑÒÎ ÇÔ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ Á ÑÍÁ¿ÏÍÎÏÍÁÍÃÞØÇÄ
ÐÄÑÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÁÚÐÇÑ ÏÄÐÒÏÐÌÚÈ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê ÃÊÞ
ËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ¿ÂÏÍÑÄÔÌ͌
ÊÍÂÇÇ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÇ ÑÏÄÀÍÁ¿Œ
ÌÇÞËÇ ¡ ÐÊÒÖ¿Ä ÇÆÀÏ¿ÌÇÞ Á ¬¿ÏÍÃÌÍÄ ÐÍÀÏ¿ÌÇÄ
£¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ «¿ÂÍËÄà ¬ÒÉ¿ÄÁ Ì¿ËÄÏÄÌ ÜÑÇ Ç ÃÏÒÂÇÄ
ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ Ð ÉÍÑÍÏÚËÇ
Ð¿Ë ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÄÑÐÞ Á ÐÁÍÄÈ ÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÍÈ ÅÇÆÌÇ
ÏÄ×ÇÑÛ Ì¿ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍË ÒÏÍÁÌÄ Š§ ÎÊÍÃ͌
ÏÍÃÌ¿Þ ÆÄËÊÞ Ç ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÒÐÊÍÁÇÞ Ã¿ÝÑ
Ì¿Ë ÁÐÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÁÍÆÏÍÅÃÄÌÇÞ ÐÄÊÛÐÉ͌
ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ É¿É Á ÂÍÏ¿Ô Ñ¿É Ç
Ì¿ Ï¿ÁÌÇÌÄ v ÒÁÄÏÄÌ ÍÌ v ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÊÇ×Û Ð͌
ÆÿÑÛ ÀÊ¿ÂÍÎÏÇÞÑÌÚÄ ÒÐÊÍÁÇÞ ÃÊÞ ÜÑÍÂÍ ÁÄÏÌÒÑÛ
ÇÌÑÄÏÄÐ ÊÝÃÄÈ É ÐÄÊÛÐÉÍËÒ ÑÏÒÃÒ Ç£¿ÂÄÐÑ¿Ì Ï¿ÐŒ
ÕÁÄÑÄÑ ¬¿ÃÍ ÊÇ ÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ Ò Ì¿ÏÍÿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÌÄ
ÇËÄÄÑ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
ÌÄÑ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁ ÌÄÑ ÀÒÃÒØÄÂÍ ®ÏÇ×ÊÍ ÁÏÄËÞ Î¿Œ
Ô¿ÑÛ Ç ÐÄÞÑÛ ÎÄÖÛ ÔÊÄÀ Ç ÃÄÊ¿ÑÛ ÁÇÌÍ £¿ÂÄÐÑ¿ÌÕÚ
v Ì¿ÏÍÃ ÑÏÒÃÍÊÝÀÇÁÚÈ ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÎÍÐÍÀÄÌ Ç ÐÄÀÞ
ÎÏÍÉÍÏËÇÑÛ Ç ÃÏÒÂÇË ÎÍËÍÖۚ
Š¼ÓÓÄÉÑÇÁÌÚÈ Ÿ®©š ÐÄÂÍÃÌÞ ÁÚÐÑÒοÄÑ ÂÊ¿ÁŒ
ÌÚË ÏÚÖ¿ÂÍË ÁÚÁÍÿ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ÇÆ ÉÏÇÆÇп §
ÜÑÍ ÊÇ×Û ÍÃÇÌ ÇÆ ÐÄËÇ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ
ÉÍÑÍÏÚÄ É¿É
Ì¿ÁÇ¿ÑÍÏ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÉÒÿ Ç Á É¿Œ
ÉÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ÃÁÇ¿ÑÛÐÞ
ŠÀÄÊÄÌÇÄ ÜÉÍÌÍËnj
Éǚ Æ¿ÑÍÖÄÌÍ Ì¿ ÄÄ ÁÚÁÍà ÇÆ ÑÄÌÇ ÖÑÍ ÑÍÊÛÉÍ Æ¿
ÐÄËÛ ÎÏÍ×ÄÃ×ÇÔ ËÄÐÞÕÄÁ ÍÀÄÐÎÄÖÇÊÍ ÎÍÐÑÒΌ
ÊÄÌÇÄ ÐÁÚ×Ä ËÇÊÊÇ¿ÏÃÍÁ ÏÒÀÊÄÈ Ì¿ÊÍÂÍÁÚÔ
Ç ÌÄÌ¿ÊÍÂÍÁÚÔ ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ Á ÉÍÌÐÍÊÇÃÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ
ÀÝÃÅÄÑ £¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Š¬ÍÁ¿Þ ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇޚ
v ÎÏÍÄÉÑ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÉÍÑÍÏÍËÒ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ Æ¿
v ÂÍÃÚ ÐÍÆÿÌÚ ÌÍÁÚÄ ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÄ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÐÑÄÉÊ¿ ÓÊͿьËÄÑÍÃÍË ŸŠ©¿ÐŒ
ÎÇÈÐÉÇÈ Æ¿ÁÍà ÊÇÐÑÍÁÍÂÍ ÐÑÄÉÊ¿š ÕÄËÄÌÑ¿ Š ÒÈÌ¿ÉÐÉÇÈ ÕÄËÄÌÑÌÚÈ Æ¿ÁÍÚ Ç Š¤ÁÏÍÏČ
ÐÒÏК Á ÂÍÏÍÃÄ ©ÇÆÇÊÝÏÑÄ ÐÀÍÏÌÚÔ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ
ÃÍËÍÁ ÀÄÑÍÌÌÚÔ ÑÏÒÀ Ç ÀÄÑÍÌÌÚÔ ×¿ÔÑÍÁÚÔ ÉÍÊÄÕ
ŸŠ¦¥ § Š°ÑÏÍÈÃÄÑ¿Êۚ e
§ ÜÑÍ ÊÇ×Û Ì¿Ö¿ÊÍ ÎÄÏÄËÄÌ ®ÏÇÍÏÇÑÄь
ÌÚÄ ÎÏÍÄÉÑÚ ËÍÂÒÑ ÁÚÁÄÐÑÇ £¿ÂÄÐÑ¿Ì Ì¿ ÌÍÁÚÈ
ËÇÏÍÁÍÈ ÒÏÍÁÄÌÛ ÌÍ ÑÍÊÛÉÍ ÊÇ×Û Á ÑÍË ÐÊÒÖ¿Ä
ÄÐÊÇ Á ÌÄË ÀÒÃÄÑ ÁÌÄÃÏÄÌ¿ ËÍÃÄÊÛ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ¿ ÌÄ
ÉÍÏËÄÅÉÇ ¡ ®¡¯ ÎÍÌÇË¿ÝÑ ÜÑÍ ÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÒÄÑ ÄÄ
É¿ÌÃÇÃ¿Ñ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ¬¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌÇÞ ¯£ Æ¿Œ
ÁÄÃÒÝØÇÈ É¿ÓÄÃÏÍÈ ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚÔ Ç ÄÐÑÄÐÑÁÄ̌
Ì͌̿ÒÖÌÚÔ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌ £ÄÏÀÄÌÑÐÉÍÂÍ ÓÇÊÇ¿Ê¿
«ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÇË « Ÿ ·ÍÊÍÔÍÁ¿
¢ÒÐÄÈÌ ¯Æ¿ÄÁ
Ç ÐÁÍÇ ÒÐÇÊÇÞ Ì¿ÎÏ¿ÁÞÑ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍÀÚ ¯ÍÐÐÇÈÐÉÍÄ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ¿ £¿ÂÄÐÑ¿Ì Ç ¯ÍÐÐÇÞ v ÜÑÍ ÄÃÇÌÍÄ
ÑÄÖÄÐÑÁÍ Á Ö¿Ð ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ ÌÍÁÍÂÍ ÎÍÏÞÃÉ¿ Á
ËÇÏÄ Æ¿ÌÞÊÍ Á ÌÄË ÊÇÃÇÏÒÝØÇÄ ÎÍÆÇÕÇÇ
nÒÀÊÇÉ¿ÕǾ ÍÎÊ¿ÖÄÌ¿
ÇÆ ÇÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÓÍÌÃÍÁ É¿ÌÃÇÿÑÍÁ
Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ k¿ÂÍËÄÿ lÒÉ¿ÄÁ¿
Ç bÒÐÄÈÌ¿ oÆ¿ÄÁ¿
проектное управление
ПВР подготовила поправки
в Жилищный кодекс РФ
!
¶±¡´£§± ¡ ©Ÿ®§±Ÿª»¬º¨ ¯¤«¬± £«Ÿ
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook