Общественно-политический еженедельник «Россия» №2 (987) 8-14 сентября 2016 года - page 7

7
СОЦИУМ
Павел АНОХИН
¦a ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ
ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÍÂÍ ÎÏÍÄÉÑ¿ ¦vÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÈ
É¿ÎÇѿʧ ÑÍÊÛÉÍ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÑÏÇ ÂÍÿ
ÁÁÄÃÄÌÍ ÉÍÏÎÒÐÍÁ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ÀÍÊÄÄ ÖÄË Ì¿ ×ÄÐÑÛ
ÑÚÐ¾Ö ËÄÐÑ ¯ ÐÉ¿Æ¿Ê ÍÑÉÏÚÁ¿¾ ÌÍÁÚÈ
ÉÍÏÎÒÐ ÂÇËÌ¿ÆÇÇ » ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ l¿
ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌǾ oc
tÇÆÏÇ wÇÔпÇÃÍÁ
¯ q¿ÉÍÂÍ ÓÍÏÐÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿
ÌÄ ÀÚÊÍ Ï¿ÌÛ×Ä Ç Æ¿ ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛ ÊÄѧ lÍÁÚÄ
ÒÖÄÀÌÚÄ Æ¿ÁÄÃÄÌǾ ÒÑÍÖÌÇÊ ÍÌ ÐÑÏ;Ñо
Ð ÒÖÄÑÍË ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ ÁÏÄËÄÌÇ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝÑо ÎÍÅ¿ÏÌ¿¾ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛ
ÃÍÐÑÒÎ ÇÌÁ¿ÊÇÃÍÁ ÌÍ Ç ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿
ÝÑо ÐÎÍÏÑÇÁÌ¿¾ ÆÍÌ¿ ÓÒÑÀÍÊÛÌÍÄ ÎÍÊÄ
ÎÍËÄØÄÌǾ Ãʾ ÉÏÒÅÉÍÁÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÐÑÒ
ÃÇÈ ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÄ É¿ÀÇÌÄÑÚ
k¿Ô¿ÖÉ¿ÊÇÌÐÉ¿¾ ÂÇËÌ¿ÆǾ» ÁÍ×Ê¿
Á ÖÇÐÊÍ ÃÄоÑÇ ÎÇÊÍÑÌÚÔ ×ÉÍÊ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿
ÂÃÄ Ì¿ÖÌÄÑ ÐÁÍÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÍÑÃÄ
ÊÄÌÇÄ ÍÀØÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÂÍÐÒ
ÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÃÄÑÐÉÍ ÝÌÍ×ÄÐÉÍÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿
ÕÇÇ ¦oÍÐÐÇÈÐÉÍÄ ÃÁÇÅÄÌÇÄ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁ§
¦pÑ¿ÁÉ¿ ÐÃÄÊ¿Ì¿ Ì¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ Ç ÁÍÐ
ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÎÍÃÏ¿ÐÑ¿ÝØÄÂÍ ÎÍÉÍÊÄÌǾ ÿÂÄÐ
Ñ¿ÌÕÄÁ Ç ÜÑÍ Ï¿ÃÒÄÑ ¯ ÍÑËÄÑÇÊ Á ÉÍËËÄÌ
Ñ¿ÏÇÇ Ãʾ ¦oÍÐÐÇǧ É¿ÌÃÇÃ¿Ñ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ
l¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÐÍÀÏ¿ÌǾ oc ÍÑ n¿ÏÑÇÇ aÍÆ
ÏÍÅÃÄÌǾ oÍÐÐÇÇ
_ÔËÄÃÔ¿Ì pÏ¿ÅÇÃÇ
ÌÍÁ
¯ wÉÍÊ¿ ÃÍÊÅÌ¿ Ì¿ÐÑ¿ÁʾÑÛ ÃÄÑÄÈ Ì¿
ÅÇÆÌÄÌÌÚÈ ÎÒÑÛ ÑÍ ÄÐÑÛ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÒÖÇÑÛ
ÿÁ¿ÑÛ ÆÌ¿ÌǾ ÌÍ Ç ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÓÍÏ
ËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÊÇÖÌÍÐÑÇ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛ ÇÔ ÇÌÃÇ
ÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛ gËÄÌÌÍ Á ×ÉÍÊ¿Ô ÐÄÈÖ¿Ð
ÓÍÏËÇÏÒÝÑо ÀÒÃÒØÇÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÒÖÄ
ÌÚÄ ÎÄÿÂÍÂÇ ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ ËÇÌÇÐÑÏÚ g ÍÑ
ÑÍÂÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚËÇ ÃÍÐÑÍÈ
ÌÚËÇ ÊÝÃÛËÇ ÍÌÇ ÁÚÏ¿ÐÑÒÑ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÀÒ
ÃÒØÄÄ Ì¿×ÄÈ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ cÄÑÇ ¯ ÍÐÌÍÁ¿
ÁÍÆÏÍÅÃÄÌǾ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ¿ ÁËÄÐÑÄ Ð ÌÇË Ç
ÁÐÄÈ oÍÐÐÇǧ
cÍ ÐÄÌѾÀϾ c¿ÂÄÐÑ¿Ì ÎÍÊÒÖÇÑ
ÌÍÁÚÔ ×ÉÍÊÛÌÚÔ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿
ËÄÌ¾Ñ ÍÑÐÊÒÅÇÁ×ÇÈ ÐÏÍÉ ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ
ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÑÄ ÖÑÍ ÌÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒ
ÝÑ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇ¾Ë ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÎÄÏÄÁÍÆÉÇ
×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁ gÔ Î¿ÏÉ ÍÀÌÍÁʾÄÑо ÎÍ ÁÐÄÈ
ÐÑÏ¿ÌÄ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ
ÎÍ ÍÀÌÍÁÊÄÌÇÝ ×ÉÍÊÛÌÚÔ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ Ì¿
ÖÑÍ ÁÚÃÄÊÄÌÍ ÑÏÇ ËÇÊÊÇ¿Ïÿ ÏÒÀÊÄÈ
iÏÍËÄ ÑÍÂÍ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÒ Ãʾ ÒÖ¿ØÇÔо
¯ Ô ÉÊ¿ÐÐÍÁ ÎÍÐÑÒÎÇÊÍ ÍÉÍÊÍ ÑÚоÖ
ÒÖÄÀÌÇÉÍÁ ÎÍ ÁÐÄË ÎÏÄÃËÄÑ¿Ë mÌÇ ÐÍÍÑ
ÁÄÑÐÑÁÒÝÑ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚË ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚË
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚË ÐÑ¿ÌÿÏÑ¿Ë Ç ÎÏÄÃÍÐÑ¿Á
ʾÝÑо ×ÉÍÊÛÌÇÉ¿Ë ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍ `ÍÊÛ×ÍÄ
ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÎÏÇÿÝÑ ÐÍÔÏ¿ÌÄ
ÌÇÝ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ Ç ÎÍÃÃÄÏÅÉÄ Ã¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÔ
¾ÆÚÉÍÁ gÆÿÑÄÊÛÐÑÁÍ lgg ÎÄÿÂÍÂÇÉÇ
ÁÚÎÒÐÑÇÊÍ ÒÖÄÀÌÚÄ ÎÍÐÍÀǾ ÍÀØÇË ÑÇÏ¿
ÅÍË ÑÚÐ¾Ö ÜÉÆÄËÎʾÏÍÁ Ì¿ ÃÄоÑÇ ¾ÆÚ
É¿Ô Ì¿ÏÍÃÍÁ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ a ×ÉÍÊ¿Ô ÎÍËÇËÍ
ÏÒÐÐÉÍÂÍ Ç ÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔ ÁÄÃÄÑо ÇÆÒÖÄÌÇÄ
ÏÍÃÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ ÉÍÏÄÌÌÚÔ Ã¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÇÔ
ÜÑÌÍÐÍÁ l¿ ¾ÆÚÉ¿Ô ÇÆÿÝÑо ¿ÆÄÑÚ
ÅÒÏÌ¿ÊÚ ÉÌÇÂÇ ÏÄÂÒʾÏÌÍ ÁÄÃÄÑо Ì¿ÕÇ
ÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÑÄÊÄ Ç Ï¿ÃÇÍÁÄØ¿ÌÇÄ a ÂÍÏÍ
Ã¿Ô ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ÇÃÒÑ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÃÄÁ¾ÑÇ
Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÑÄ¿ÑÏÍÁ a Ï¿ÈÍÌ¿Ô Ç ÂÍÏÍ
Ã¿Ô ÎÏÍÁÍþÑо Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÇ
ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÇ ÉÍÌÉÒÏÐÚ Ì¿ÏÍÃÌÍÈ ÎÄÐÌÇ
ÐËÍÑÏÚ Ð¿ËÍÃľÑÄÊÛÌÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ nÍ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÂÊ¿ÁÚ kÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ ÎÍ Ì¿
ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÊÇÑÇÉÄ ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ
q¿ÑÛ¾
ÌÚ b¿Ë¿ÊÄÈ
ÁÍÆÏÍÅÿÄÑо ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÎÄÏÄ
ÁÍÿ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÈ ÏÒÐÐÉÍÈ
ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ Ì¿ ¾ÆÚÉÇ Ì¿ÏÍÃÍÁ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿
Ç Ì¿ÍÀÍÏÍÑ
pÍ ÐÊÄÃÒÝØÄÂÍ ÒÖÄÀÌÍÂÍ ÂÍÿ Á ÍÀØÄ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇ¾Ô ÏÄÐÎÒÀÊÇ
ÉÇ ÁÁÍÃÇÑо ÌÍÁÚÈ ×ÉÍÊÛÌÚÈ ÎÏÄÃËÄÑ ¯
ÿÂÄÐÑ¿ÌÍÁÄÃÄÌÇÄ a ÄÂÍ ÒÖÄÀÌÇÉ¿Ô ÀÒÃÄÑ
ÍÑÏ¿ÅÄÌ¿ ÎÍÊÌ¿¾ ÇÌÓÍÏË¿ÕǾ Ãʾ ÒÖ¿
ØÇÔо ÎÍ ÇÐÑÍÏÇÇ ÂÄÍÂÏ¿ÓÇÇ ÜÉÍÌÍËÇ
ÉÄ ÉÒÊÛÑÒÏÄ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚË ¾ÆÚÉ¿Ë c¿
ÂÄÐÑ¿Ì¿ ÐÍÍÀØÇÊ ÎÄÏÁÚÈ Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ËÇ
ÌÇÐÑÏ¿ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç Ì¿ÒÉÇ oc
wÇÏ¿ÊÇ
_ÊÇÄÁ
¦pÄÈÖ¿Ð Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑо ÏÒÉÍÎÇÐÛ
ÃÁÒÔ ÒÖÄÀÌÇÉÍÁ ÎÍ Ã¿ÌÌÍËÒ ÎÏÄÃËÄÑÒ Ãʾ
ÒÖ¿ØÇÔо ¯ Ô ÉÊ¿ÐÐÍÁ Ç ¯ Ô ÉÍÑÍÏÚÄ
ÀÒÃÒÑ ÁÉÊÝÖÄÌÚ Á ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÎÄÏÄÖÄÌÛ
ÒÖÄÀÌÇÉÍÁ ÏÄÉÍËÄÌÃÍÁ¿ÌÌÚÔ kÇÌÇÐ
ÑÄÏÐÑÁÍË ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç Ì¿ÒÉÇ oÍÐÐÇÈÐ
ÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ¯ ÒÑÍÖÌÇÊ ÍÌ ¯ pÍÆÿ̿
Ï¿ÀÍÖ¿¾ ÂÏÒÎο Á ÉÍÑÍÏÍÈ Æ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÌÚ
ÒÖÄÌÚÈ ÐÍÐÑ¿Á c¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ lgg ÎÄÿ
ÂÍÂÇÉÇ ÇËÄÌÇ q¿ÔÍ bÍÃÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ
c¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÍÀÏ¿
ÆÍÁ¿ÌǾ c¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ ÕÄÌÑÏ¿
o_l Ç ÒÖÇÑÄʾ ÎÏÄÃËÄÑÌÇÉǧ
kÌÍÂÍÄ Á ¦pÑÏ¿ÌÄ ÂÍϧ ÃÄÊ¿ÄÑо Ç
Ãʾ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌǾ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ mÃÌÇË
ÇÆ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ¾ÆÚÉÍÁÍÈ
ÎÍÊÇÑÇÉÇ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ¾ÁʾÄÑо Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ ÄÂÍ ÍÎÑÇ
Ë¿ÊÛÌÍÂÍ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌǾ ÁÍ ÁÐÄÔ
ÐÓÄÏ¿Ô ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÁÊ¿ÐÑÇ Ç ÅÇÆÌÇ Ã¿ÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿
ÂÍÁÍÏÇÑ É¿ÌÃÇÃ¿Ñ Á ÃÄÎÒÑ¿ÑÚ Ã¿ÂÄÐÑ¿ÌÐ
ÉÍÂÍ Î¿ÏÊ¿ËÄÌÑ¿ ÍÑ nao ÃÍÕÄÌÑ É¿ÓÄÃÏÚ
ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÇ c¿ÂÄÐÑ¿ÌÐ
ÉÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿
_ËÒÏÀÄÉ i¿Ö¿ÀÄÉÍÁ
aÍÐ
ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ Á ÏÄÐÎÒÀ
ÊÇÉÄ ÀÚÊ¿ Ç ÍÐÑ¿ÄÑо ÍÖÄÌÛ ÁÚÐÍÉÍÈ mÌ
¿ÉÑÇÁÌÍ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑо ÊÝÃÛËÇ Ï¿ÆÌÚÔ Ì¿
ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÄÈ Ãʾ ÎÏÄÍÃÍÊÄÌǾ ¾ÆÚÉÍÁÍ
ÂÍ À¿ÏÛÄÏ¿ Ãʾ ÎÏÇÍÀØÄÌǾ É ÏÒÐÐÉÍÈ Ç
ËÇÏÍÁÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÄ
a ÑÍ ÅÄ ÁÏÄ˾ ÏÒÐÐÉÇÈ ¾ÆÚÉ ÁÚÎÍÊ̾
ÄÑ Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄ ÓÒÌÉÕÇÇ ¦ÕÄËÄÌÑÇÏÒ
Äѧ ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÁÌÒÑÏÇ ÍÃÌÍÂÍ
ËÌÍÂÍÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ mÀØÇÈ ¾ÆÚÉ ÐÑÇËÒÊÇÏÒÄÑ
Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÒÐÑÍÈÖÇÁÚÔ ÐÁ¾ÆÄÈ ¯ ÎÍÊÇÑÇ
ÖÄÐÉÇÔ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ
ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ Ò Ã¿ÂÄÐÑ¿Ì
ÐÉÍÂÍ Ì¿ÏÍÿ ÍÀØÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÂÏ¿ÅÿÌ
ÐÉÍÈ Ð¿ËÍÇÃÄÌÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ
ÌÄÎÏÄÏÚÁÌÒÝ ÐÁ¾ÆÛ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ Ð ÁÄÊÇÉÍÈ
ÏÒÐÐÉÍÈ ÉÒÊÛÑÒÏÍÈ Ç ÄÄ ÁÌÄÁÏÄËÄÌÌÚËÇ
ÃÒÔÍÁÌÚËÇ ÕÄÌÌÍÐѾËÇ
a ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ÎÏÇ̾ѿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌ
Ì¿¾ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ oÄÐÎÒÀÊÇÉÇ c¿ÂÄÐÑ¿Ì
¦oÒÐÐÉÇÈ ¾ÆÚɧ Ì¿
¯ ÂÍÃÚ dÄ
ÂÊ¿ÁÌ¿¾ ÕÄÊÛ ¯ ÎÍÃÃÄÏÅ¿ÑÛ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ Ç
Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÛ ÏÒÐÐÉÇÈ ¾ÆÚÉ É¿É Á¿Å
ÌÄÈ×ÇÈ Ó¿ÉÑÍÏ ÉÍÌÐÍÊÇÿÕÇÇ Ì¿ÏÍÃÍÁ
c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿ ÿÂÄÐÑ¿ÌÐÉÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÐÍ
ÆÿÑÛ ÒÐÊÍÁǾ Ãʾ ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍÈ ÏÄ¿ÊÇÆ¿
ÕÇÇ ÏÒÐÐÉÍÂÍ ¾ÆÚÉ¿ É¿É ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍ
ÂÍ ¾ÆÚÉ¿ oÍÐÐÇÈÐÉÍÈ sÄÃÄÏ¿ÕÇÇ Ç ¾ÆÚÉ¿
ËÄÅÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀØÄÌǾ ËÄÅÃÒ Ì¿ÏÍ
ÿËÇ c¿ÂÄÐÑ¿Ì¿
oÄ¿ÊÇÆÒ¾ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÈ ÎÏÍÄÉÑ ¦vÄÊÍ
ÁÄÖÄÐÉÇÈ É¿ÎÇѿʧ Á ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄ Æ¿ ÑÏÇ ÂÍÿ
ÁÍÆÁÄÃÄÌÍ ÍÀØÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ×ÉÍÊ
ÐÒËË¿ÏÌÍÈ ËÍØÌÍÐÑÛÝ ÃÄÁ¾ÑÛ ÑÚÐ¾Ö ÒÖÄ
ÌÇÖÄÐÉÇÔ ËÄÐÑ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÄ ÃÍ×ÉÍÊÛÌÍ
ÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ì¿
ËÄÐÑ ÍÀÙÄÉÑÍÁ
ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌǾ Ì¿
ÉÍÄÉ Ç ÎÍÐÄ
ØÄÌÇÈ Á ÍÃÌÒ ÐËÄÌÒ s_nÍÁ Á ÐÄÊÛÐÉÇÔ
Ì¿ÐÄÊÄÌÌÚÔ ÎÒÌÉÑ¿Ô ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ ËÌÍÅÄÐÑ
ÁÍ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍ ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÔ ÍÀÙÄÉÑÍÁ q¿ÉÅÄ
ÎÍÐÑÏÍÄÌÍ ÍÉÍÊÍ ÉÇÊÍËÄÑÏÍÁ ¿ÆÍÁÚÔ
ÐÄÑÄÈ
ÉÇÊÍËÄÑÏÍÁ ÁÍÃÍÎÏÍÁÍÃÌÚÔ
ÐÄÑÄÈ Ç ×ÄÐÑÛ ¿ÏÑÐÉÁ¿ÅÇÌ
Какие дети – такой и Дагестан
©¿É Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÛ ÏČ
ÿÉÕÇÍÌÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÌÍÁÍÂÍ ÅÒÏÌ¿Ê¿
§ÂÍÏÛ Ÿ×ÒÏÀÄÈÊÇ Á ÃÄÉ¿ÀÏÄ ÎÏ͌
×ÊÍÂÍ ÂÍÿ Ì¿ 9* Ì¿ÒÖÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈ
ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ Š¡ÍÆÃÒ×Ì͌ÉÍÐËÇÖÄЌ
ÉÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ É¿É ÐÓÄÏ¿ Æ¿Ønj
ÑÚ ÎÊ¿ÌÄÑÚ ¦ÄËÊޚ ÀÚÊÍ ÎÏÇÌÞÑÍ
ÏÄ×ÄÌÇÄ Í ÎÄÏÄÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÇ ¡ÌÄÁČ
ÃÍËÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÜÉÐÎÄÏÑÌÍÂÍ ÐÍÁÄÑ¿ ÎÍ
ÎÏÍÀÊÄË¿Ë ÁÍÆÃÒ×Ì͌ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ
ÍÀÍÏÍÌÚ ¡¼° ¡©ÁÍ ¡ÌÄÁÄÃÍËÐь
ÁÄÌÌÚÈ ÜÉÐÎÄÏÑÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÎÍ ÁÍÎÏ͌
Ð¿Ë ÁÍÆÃÒ×Ì͌ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ ÐÓÄÏÚ
¡¼° ¡©° ®ÍÁÍÃÍË ÃÊÞ ÎÄÏÄÇËČ
ÌÍÁ¿ÌÇÞ ÐÑ¿ÊÍ Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ ÃÄÞÑÄÊی
ÌÍÐÑÇ ÐÍÁÄÑ¿ Á ÐÁÞÆÇ Ð ÐÍÆÿÌÇÄË
¡ÍÆÃÒ×Ì͌ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ ÐÇÊ ¡©°
¿ Ñ¿ÉÅÄ ÁÚÔÍÃ Ì¿ ËÇÏÍÁÒÝ ¿ÏÄÌÒ ¡
¿ÎÏÄÊÄ ÎÏÍ×ÊÍÂÍ ÂÍÿ ÌÄÉÍËËÄό
ÖÄÐÉÍËÒ Î¿ÏÑÌÄÏÐÑÁÒ ¡¼° ¡©ÀÚÊ
ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈ ÐÑ¿ÑÒÐ
ÎÏÇ ¼ÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍË Ç ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍË
ÐÍÁÄÑÄ Ï¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÀÙÄÃÇÌÄÌÌÚÔ
¬¿ÕÇÈ ¼©°° ¬ v Ó¿ÉÑ ÎÍ ÐÒÑÇ
ÀÄÐÎÏÄÕÄÃÄÌÑÌÚÈ ÁÄÃÛ Ì¿ ÜÑÍÑ ÐÑ¿Œ
ÑÒÐ ÎÏÄÑÄÌÃÍÁ¿ÊÇ ÀÍÊÄÄ Ï¿ÆÊÇ֌
ÌÚÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ËÇÏ¿ ¿ ÎÍÊÒÖÇÊÇ
ÄÃÇÌÇÕÚ
°ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ Ç ÎÄÖ¿ÑÌÚÈ Íό
Â¿Ì ¡ÌÄÁÄÃÍËÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÜÉÐÎÄÏÑÌÍÂÍ
ÐÍÁÄÑ¿ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÊ ÇÆËÄÌÇÑÛÐÞ Ð¿Œ
ËÚË Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË v Ç ÃÄÊÍ
ÌÄ ÐÑÍÊÛÉÍ Á ÌÍÁÍË ÇËÄÌÇ ÐÉÍÊÛÉÍ
Á ÌÍÁÍË ÌÚÌÄ ÎÍÇÐÑÇÌÄ ÂÊÍÀ¿Êی
ÌÍË ÎÍÃÔÍÃÄ É ÎÍÃÌÇË¿ÄËÚË ÎÏÍÀŒ
ÊÄË¿Ë ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Í ÌÇÔ ÒÅÄ
ÁÚ×ÊÍ Æ¿ Ï¿ËÉÇ ÒÂÏÍÆ ÇÐÔÍÃÞØÇÔ
ÇÆ ÉÍÐËÍп ¬¿ÐÑ¿ÊÍ ÁÏÄËÞ ÍÀÏ¿Œ
ÑÇÑÛ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÐοÐÄÌÇÄ Ð¿ËÍÂÍ
ÉÍÐËÍп ¼ÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÀÄÃÚ Ï¿ÐŒ
ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÊÇÐÛ Æ¿ ÎÏÄÃÄÊÚ ÆÄËÌÍÈ
ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ Ç ¿ÑËÍÐÓÄÏÚ ©ÍÐËnj
ÖÄÐÉÇÈ ËÒÐÍÏ ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑ Ì¿
ÐÄÀÞ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÄÐÊÇ Á ÀÊÇÅ¿È×ÇÄ
ÂÍÃÚ ÌÄ ÀÒÃÄÑ Ì¿ÈÃÄÌÍ ÏÄ×ÄÌÇÄ
ÍÌ ÐÑ¿ÌÄÑ ÏÄ¿ÊÛÌÚË ÎÏÄÎÞÑÐÑÁÇÄË
ÃÊÞ ÁÐÄÔ ÍÏÀÇÑ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË
ŸÉÑÒ¿ÊÛÌÚ Ç ÌÄÁÍÄÌÌÚÄ ÒÂÏÍÆÚ ÇЌ
ÔÍÃÞØÇÄ ÇÆ ÉÍÐËÍп v ËÄÑÄÍÏÇÑÌ¿Þ
Ç ¿ÐÑÄÏÍÇÃÌ¿Þ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÆÍÌÍÁÚÄ
ÃÚÏÚ Ë¿ÂÌÇÑÌÚÄ ÀÒÏÇe
§ÌÑÄÏÄÐÌÚÔ ÏÄÆÍÌ¿ÌÐÌÚÔ ÑÄË Ò
ÌÍÁÍÂÍ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Ç ÎÍ
ÎÄÏÁÍËÒ ÌÍËÄÏÒ ËÍÅÌÍ Ð ÒÁÄÏÄÌÌÍЌ
ÑÛÝ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ Š¡©°š Á ÐÍÐÑÍÞÌÇÇ
ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÍÀÍÆÌ¿ÖÇÑÛ É¿ÉÒ݌ÊÇÀÍ
ÎÏÍÀÊÄËÒ ÌÍ Ç Ï¿ÐÉÏÚÑÛ ÄÄ ÐÍ ÁÐÄÔ
ÐÑÍÏÍÌ Ì¿ËÄÑÇÑÛ ÂÊ¿ÁÌÚÄ ÎÒÑÇ ÏČ
×ÄÌÇÞ ¡ ÎÄÏÁÍË ÌÍËÄÏÄ ÄÐÑÛ Ë¿ÑČ
ÏÇ¿ÊÚ ÎÍ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÄÈ×ÇË ÁÍÎÏÍпË
Ñ¿ÉÇË É¿É ÇÑÍÂÇ ÎÄÏÁÍÂÍ Æ¿ÎÒÐÉ¿ Ð
ÉÍÐËÍÃÏÍË¿ ¡ÍÐÑÍÖÌÚÈ Ã¿ÄÑÐÞ ÃČ
Ñ¿ÊÛÌÚÈ ¿Ì¿ÊÇÆ ¿ÐÑÄÏÍÇÃÌÍÈ ÍοЌ
ÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÎÊ¿ÌÄÑÚe ¡ÎÄÏÁÚÄ ÎÒÀŒ
ÊÇÉÒÄÑÐÞ ÎÏÄÃÎÍÊÄÑÌÍÄ ÇÌÑÄÏÁÛÝ
ÉÍÑÍÏÍÄ Ã¿ÊÇ ÉÍÐËÍÌ¿ÁÑÚ ¢ÄÍÏÂÇÈ
£ÍÀÏÍÁÍÊÛÐÉÇÈ ¡Ê¿ÃÇÐÊ¿Á ¡ÍÊÉÍÁ
Ç ¡ÇÉÑÍÏ ®¿Õ¿ÄÁ ÌÇ ÑÏ¿ÂÇÖÄÐÉÇ
ÎÍÂÇÀÊÇ Á ÑÍË ÎÍÊÄÑÄ Ç ÐÍ ÃÌÞ ÍÃÌÍÈ
ÇÆ Ð¿ËÚÔ ÖÄÏÌÚÔ ÐÑÏ¿ÌÇÕ ÍÑÄÖÄÐь
ÁÄÌÌÍÈ ÉÍÐËÍÌ¿ÁÑÇÉÇ ÎÏÍ×ÊÍ ÊÄÑ
±ÍÂÿ ÇÔ ÂÍÊÍп ÎÍ ÎÍÌÞÑÌÚË ÎÏÇÖnj
Ì¿Ë ÌÄ ÎÍοÊÇ Á ÎÄÖ¿ÑÛ ¿ ÁÄÃÛ ÜÑÍ
̿׿ ÇÐÑÍÏÇÞ
¥ÒÏÌ¿Ê ÁÍ ÁÐÄÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÔ Òÿʌ
ÐÞ v Ç ÎÍ ÎÍÃÀÍÏÒ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ Ç ÎÍ
ÍÓÍÏËÊÄÌÇÝ Ç ÂÊ¿ÁÌÍÄ v ÎÍ ÎÍÐÚÊÒ
´ÍÖÄÑÐÞ ÎÍÅÄÊ¿ÑÛ ÏÄÿÉÕÇÇ ÃÄÏÅ¿ÑÛ
ÎÊ¿ÌÉÒ ÔÍÑÞ ÎÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍ ÀÒÃÄÑ ÜÑÍ
ÑÏÒÃÌÍ ÒÏÍÁÄÌÛ ÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ Æ¿Ã¿Ì
ÁÚÐÍÖ¿È×ÇÈ
Алексей ПЕСКОВ
ВСЕ О КОСМОСЕ
Сфера высших интересов
Увидел свет
первый номер
журнала «ВКС»
Издававшийся с 2003 года
журнал «Воздушно-космическая
оборона» обрел достойного
и перспективного преемника
– в июле вышел первый номер
иллюстрированного журнала
«Воздушно-космическая сфера».
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙКАПИТАЛ»
°¤¬±¾ ¯¾ ¡ ¯¤°®² ª§©¤ ª¤¤ ±º°¾¶ £¤±¤¨
¡®¤¯¡º¤ °¤ª§ ¦Ÿ ·©ª»¬º¤ ®Ÿ¯±º
Дагестан ко Дню знаний открыл семь новых школ, которые приняли около
трех тысяч учащихся. Из них две и новый корпус на 300 мест для гимназии№ 37
в Махачкале, что позволило ликвидировать в столице республики трехсменный
режим обучения в трех общеобразовательных организациях. На сегодня в Дагестане
функционируют 16 трехсменных школ, в которых в третью смену обучаются 2370
детей. До конца 2016 года планируется открыть еще девять школ на 3964 ученических
места…
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook